Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej - OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 03.06.2011, Status przetargu: zakończony,

 

 

 Limanowa: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej

Numer ogłoszenia: 163044 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 99968-2011 z dnia 2011-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Orientacyjny zakres zamówienia: - uporządkowanie i plantowanie terenu - wykonanie dojścia utwardzonego - oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych zanieczyszczeń - wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod...
Termin składania ofert: 2011-05-19


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99968 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Orientacyjny zakres zamówienia:
- uporządkowanie i plantowanie terenu
- wykonanie dojścia utwardzonego
- oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych zanieczyszczeń
- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnię
- wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej pod urządzenia zabawowe
- wykonanie nawierzchni syntetycznej typu tartan
- obsianie trawą terenu wokół placu zabaw
- dostawa i zamontowanie ławek i koszy na śmieci
- dostawa i zamontowanie urządzeń zabawowych zgodnie z projektem
- wykonanie ogrodzenia panelowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI BUDOWLANE I WYKOPY ZIEMNE Aleksandra Masiarz, Kamienica 99, 34-608 Kamienica, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 190758,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 218857,71

 • Oferta z najniższą ceną: 194000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 274648,09

 • Waluta: PLN.
   

  Zastepca Burmistrza                                                           
  /-/ Wacław Zoń                                                                  

 

Limanowa, dnia 17.06.2011 r.

 

 

 

 

 

 
 
Numer ogłoszenia:  99968 - 2011; data zamieszczenia w BZP. 04.05.2011 r.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie,
 tel.18 337-20-54, fax 18 3371041.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Orientacyjny zakres zamówienia:
- uporządkowanie i plantowanie terenu
- wykonanie dojścia utwardzonego
- oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych zanieczyszczeń
- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnię
- wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej pod urządzenia zabawowe
- wykonanie nawierzchni syntetycznej typu tartan
- obsianie trawą terenu wokół placu zabaw
- dostawa i zamontowanie ławek i koszy na śmieci
- dostawa i zamontowanie urządzeń zabawowych zgodnie z projektem
- wykonanie ogrodzenia panelowego
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2011r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM.
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.800,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100), w terminie do 19.05.2011 r. do godz. 12:30.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca wybudowałco najmniej 1 plac zabaw o wartości 200 000,00 zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1 potwierdzających, że zaangażowany kierownik robót, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz należy do właściwego samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł
i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona
.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODST. ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1/            Po zawarciu umowy cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian.
2/            Po zawarciu umowy termin zakończenia może być zmieniony przez Zamawiającego:
a)jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany projektu,
b)w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c)w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją i przekazanym placem budowy,
d)jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej,
e)w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami, które wymagać będą dodatkowych opracowań projektowych,
f) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie dużych opadów deszczu, przy czym ocena warunków atmosferycznych i decyzja o zawieszeniu robót należy wyłącznie do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zawieszenia robót a jedynie prawo odnotowania zastrzeżeń w dzienniku budowy do warunków w jakich realizowane są roboty montażowe i ziemne,
g) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
h) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.
Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie finansowo – rzeczowym na wykonanie danego elementu zamówienia.
3/            Umowa może zostać zmieniona jeżeli warunki na placu budowy uległy zmianie, w stosunku do stanu terenu/gruntu/obiektu projektowego, w oparciu o który opracowano dokumentację budowlaną i przetargową.
4/            Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwez przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
5/            Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę, osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
 
IV.4.4)Termin składania ofert: 19.05.2011 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zastępca Burmistrza                                              
 /-/ Wacław Zoń                                                     

Limanowa, dnia 4 maja 2011 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]
 
na udzielenie zamówienia publicznego pn.
 
Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej
CPV 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 
w trybie przetargu nieograniczonego.
 
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE
 
1.1    Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu.
1.1.1 Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
sekretariat@miasto.limanowa.pltel.: 18 337 20 54; fax: 18 337 10 41; e-mail:
1.1.2 Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego:
·mgr inż. Agnieszka Dominik – Inspektor d/s Zamówień Publicznych, tel.18 337 20 54 wew.155
·mgr inż. Marek Ociepka – Inspektor d/s Inwestycji, tel. 18 337 20 54 wew. 155
·mgr inż. Roman Limanówka – Kierownik Wydziału, tel. 18 337 20 54 wew. 152.
1.1.3 Orientacyjny zakres zamówienia:
- uporządkowanie i plantowanie terenu
- wykonanie dojścia utwardzonego
- oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych zanieczyszczeń
- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnię
- wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej pod urządzenia zabawowe
- wykonanie nawierzchni syntetycznej typu tartan
- obsianie trawą terenu wokół placu zabaw
- dostawa i zamontowanie ławek i koszy na śmieci
- dostawa i zamontowanie urządzeń zabawowych zgodnie z projektem
- wykonanie ogrodzenia panelowego
1.1.4 Przedmiot zamówienia określają:
- Uproszczona dokumentacja opracowana przez Pracownię Projektową Instalacje Sanitarne z Limanowej
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiar robót
1.1.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”:
1.1.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
1.1.7 Wszelkie wskazania znaków towarowych lub pochodzenia materiałów budowlanych lub urządzeń w przedmiarze robót lub dokumentacji budowlanej należy rozumieć jako przykład modelowy (art. 29 ust. 3 ustawy).
1.1.8 Wykonawcapokrywa koszty tyczenia oraz koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
 
1.2. Termin realizacji zamówienia.
1.2.1   Wymagany termin wykonania zamówienia: 19.08.2011 r.
1.2.2 Wykonawca załącza do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy robót.
1.2.3 Z harmonogramu powinna wynikać ilość dni kalendarzowych, potrzebna do realizacji zamówienia. Sporządzając harmonogram robót, wykonawca nie może założyć wcześniejszego terminu zawarcia umowy niż 01.06.2011 r.
Uwaga:
            Nie dołączenie do oferty harmonogramu robót spowoduje odrzucenie oferty.
1.2.3 Zamawiający zastrzeże sobie w umowie prawo do naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.
1.2.4 Zamawiający informuje, że zamówienia realizowane jest przy udziale dotacji z programu rządowego „Radosna Szkoła”. Jeżeli w wyniku zaniedbań Wykonawcy lub niedotrzymania terminu zakończenia, Zamawiający straci dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany będzie wypłacić Zamawiającemu równowartość utraconej dotacji.
1.2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zawieszenia realizacji robót i zmiany terminu zakończenia robót zgodnie z zapisem w pkt 6.3 SIWZ.
 
1.3 Rękojmia i gwarancja.
1.3.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy objęcia rękojmią całości zamówienia z 3-letnim okresem odpowiedzialności Wykonawcy za wady budowli.
1.3.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 3 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 5 lat gwarancji na zamontowane urządzenia zabawowe.
1.3.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w na formularzu oferty oświadczenie, że udzieli co najmniej 3-letniej rękojmi, 3-latniej gwarancji na wykonane roboty oraz 5-letniej gwarancji na urządzenia zabawowe.
Uwaga:
            Niezłożenie w/w oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.
 
1.4 Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.4.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.1
1.4.2 Wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt 1.5.2 SIWZ wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca wybudowałco najmniej 1 plac zabaw o wartości 200 000,00 zł brutto.
1.4.3 Potencjał techniczny. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.1
1.4.4 Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt 1.5.3 SIWZ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.4 SIWZ potwierdzających, że zaangażowany kierownik robót, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz należy do właściwego samorządu zawodowego.
1.4.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt 1.5.4 SIWZ opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona.
 
1.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1.5.1 Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 1.5.2 Wykaz robót budowlanychw zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone(Zał. Nr 4 do SIWZ)
1.5.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Zał. Nr 5 do SIWZ)
 
1.5.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.5.5 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
1.5.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
1.6 Wykonawcy podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu .
1.6.1 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
1.6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ)
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześiej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1.6.2 SIWZ
 
1.7 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 
1.8 Oferty składane wspólnie przez wykonawców.
1.8.1 Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1.8.2 Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) wykonawcę – pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
1.8.3 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.
1.8.4 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.5.1, 1.6.2 SIWZ i 1.7 SIWZ (jeżeli dotyczy).
1.8.5 Dokumenty wymienione w pkt 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 i 1.5.5 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają łącznie.
1.8.6 Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
1.9 Podwykonawcy
1.9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
1.9.2 Wykonawca załącza do oferty wykaz, z którego wynikać będzie, które elementy zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia (patrz pkt 1.4 i 1.6.2 SIWZ)
Uwaga:
            Nie załączenie w/w wykazu jest równoznaczne z oświadczeniem, że podwykonawcy nie będą angażowani przez wykonawcę.
 
1.10 Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego wykonawcę.
Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
1.11 Oferty wariantowe i częściowe.
1.11.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.11.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
1.12  Kryteria oceny ofert.
1.12.1 Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena – 100 %.
1.12.2 Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za wykonanie całego zamówienia.
1.12.3 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
 
   najniższa oferowana cena
Ilość punktów = -----------------------------------   x 100
                                  cena badanej oferty
 
1.13 Koszt sporządzenia oferty.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu.
 
1.14 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1.14.1 W postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie.
1.14.2 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną, przy czym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane w tej formie wymagają niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
 
1.15 Wizja lokalna.
1.15.1 Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenów, których dotyczy zamówienie, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty.
1.15.2 Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 
CZĘŚĆ II
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
 
2.1     Zawartość dokumentacji przetargowej.
2.1.1 W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej wykonawcom, wchodzą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
nr 1 wzór oferty,
nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,
nr 3 oświadczenie dla osób fizycznych (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy)
nr 4 wykaz robót budowlanych
nr 5 wykaz osób
nr 6 istotne postanowienia umowy
nr 7 przedmiar robót
nr 8 uproszczona dokumentacja
nr 9 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 
2.2     Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
2.2.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku wniosek może pozostać bez rozpoznania.
2.2.2 Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
Uwaga:
            Tylko pytania zadane Zamawiającemu na piśmie (faks, e-mail) są ważne i tylko odpowiedzi Zamawiającego udzielone na piśmie oraz opublikowane na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl są wiążące dla Wykonawców.
2.2.3 Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
2.2.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, o której to zmianie poinformuje niezwłocznie wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl .
2.2.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert, zawiadamiając wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieszczając taką informację na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl
 
CZĘŚĆ III
PRZYGOTOWANIE OFERT
 
3.1     Dokumenty składające się na ofertę.
3.1.1 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
3.1.2 Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty, ułożone w kolejności jak niżej:
nr 1 - Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2 do SIWZ),
nr 3 - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu stosownie do pkt 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 SIWZ,
nr 4 - Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia,
nr 5 - Wykaz robót powierzonych do wykonania podwykonawcom wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 1.9 SIWZ,
nr 6 - Istotne postanowienia umowy z adnotacją o ich akceptacji na każdej stronie (Załącznik
 Nr 6 do SIWZ).
W przypadku zapisów umowy, które dają Wykonawcy możliwość wyboru np. dotyczące angażowania lub nie podwykonawców - Wykonawca na projekcie umowy skreśla zapisy niewłaściwe.
nr 7 - Dowód wniesienia wadium.
 
3.2     Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej.
3.2.1 Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę za wykonanie całości zamówienia. Cenę należy podawać w złotych polskich liczbowo i słownie.
3.2.2 Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i należy ją wyliczyć na podstawie dokumentacji budowlanej i przedmiaru robót. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem uwarunkowań dodatkowych przy zastosowaniu polskich norm.
3.2.3 Wykonawca na podstawie otrzymanego przedmiaru robót stanowiącego materiał pomocniczy, sporządza kosztorys ofertowy,który przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3.2.4 Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wszystkich robót przygotowawczych takich jak przygotowanie placu budowy oraz zaplecza, koszty utrzymania placu budowy, koszty uporządkowania placu budowy, ubezpieczenia, obsługi geodezyjnej.
3.2.5 Zaoferowana cena za wykonanie zamówienia pozostanie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
 
 
3.3     Okres związania ofertą.
3.3.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający otworzył oferty.
3.3.2 Zamawiający może zwrócić się do wykonawcówna co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.3.3 Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.
 
3.4     Forma oferty.
3.4.1 Ofertę sporządza się w formie pisemnej – komputerowo lub maszynowo, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Bezwzględnie należy zachować pełną zawartość wzoru oferty, kolejność informacji i deklaracji. Zabrania się poszerzania oferty o inne informacje i oświadczenia.
Uwaga:
            Złożenie oświadczenia (deklaracji) opatrzonej warunkiem, powoduje odrzucenie oferty.
3.4.2 Załączony wzór oferty nie jest formularzem i nie jest przygotowany do wpisywania ręcznego w rubryki. Wykonawca korzystając ze wzoru sporządza ofertę na nowo. Wzór oferty dostępny jest w wersji elektronicznej edytowalnej na stronie www.miasto.limanowa.pl . Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy formularz oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub na nośniku elektronicznym po udostępnieniu go przez Wykonawcę.
Uwaga:
            Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta złożona w tej postaci jest nieważna. Oferta sporządzona odręcznie lub maszynowo na wzorze oferty,
z informacjami zapisanymi skrótowo, lub z wpisami zachodzącymi na siebie, opieczętowana niestarannie (np. nieodbita cała treść pieczątki lub z rozmazanym tuszem), jeżeli będzie nieczytelna zostanie odrzucona.
3.4.3 Do formularza oferty należy dołączyć załączniki. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby załączone do oferty dokumenty (wszystkie strony zawierające informacje) posiadały jego znaki identyfikacyjne np. pieczątka firmowa, lub pieczątka imienna podpisującego ofertę z odręczną parafką, faksymile lub papier firmowy.
3.4.4 Całość należy spiąć lub zszyć, ponumerować karty i opisać “załącznik nr ....”, w kolejności jak na formularzu oferty. Tak uporządkowane dokumenty należy umieścić najlepiej w skoroszycie zawieszkowym z pierwszą okładką z folii przeźroczystej.
3.4.5 Zamawiający nie życzy sobie załączania do oferty jakichkolwiek dokumentów lub materiałów nie wymienionych w pkt 3.1 niniejszej SIWZ.
 
3.5     Ochrona informacji niejawnych zawartych w ofercie.
3.5.1 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
3.5.2 Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej: “Część oferty niejawna”.
 
CZĘŚĆ IV
SKŁADANIE OFERT
 
4.1     Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, opisanych: “Oferta –budowa placu zabaw – Radosna Szkoła - przy ZSS Nr 3”.
 
4.2     Termin i miejsce składania ofert.
4.2.1 Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 – sekretariat – pokój nr 28, nie później niż 19.05.2011 r. do godz. 1230. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy niezwłocznie.
4.2.2 Nie uważa się za złożone oferty złożone w innym pokoju (pomieszczeniu), skrytce pocztowej Zamawiającego, przekazane pracownikowi Zamawiającego poza pokojem nr 28 itp. Termin dotarcia ofert do pokoju nr 28 będzie terminem ich złożenia.
 
4.3     Wycofanie lub zmiana oferty.
4.3.1 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składnia ofert.
4.3.2 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
 
4.4     Wadium.
4.4.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100), w terminie do 19.05.2011 r. do godz. 12:30, w formie dopuszczonej przez art.45 ust.6 ustawy.
4.4.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Uwaga:
            Kasa zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w gotówce.
Wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie ono na podany wyżej rachunek przed upływem terminu składania ofert
4.4.3 Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.
 
CZĘŚĆ V
OTWARCIE I OCENA OFERT
 
5.1     Otwarcie ofert.
5.1.1 Komisja Przetargowa, w składzie co najmniej 3 osób, otworzy złożone oferty, w dniu 19.05.2011 r.o godz. 1300 w Urzędzie Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 – pok.nr 18, w kolejności ich składania, nadając każdej ofercie numer.
5.1.2 Otwarcie jest jawne z udziałem wykonawców i publiczności. Zamawiający odnotowuje w liście obecności jakie oferty i przez kogo były reprezentowane w trakcie otwarcia.
5.1.3 Podczas otwarcia Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości zebranych: kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny ofertowe brutto, oraz imię i nazwisko osoby, która ofertę podpisała.
5.1.4 Każdy może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie danych z ofert, które odczytane zostały na publicznym otwarciu. Wykonawcy, którzy złożyli oferty a nie uczestniczyli w otwarciu ofert otrzymują taką informację na piśmie, po złożeniu wniosku do Zamawiającego.
5.1.5 Każdy z wykonawców, który ofertę złożył może przeglądać oferty innych wykonawców pod niżej wymienionymi warunkami:
a) nie trwa posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie oceny i sprawdzenia ofert,
b) może Wykonawcy towarzyszyć co najmniej 1 członek Komisji Przetargowej.
c) Zamawiający dysponuje wolnym miejscem w swojej siedzibie umożliwiającym przeglądanie ofert,
5.1.6 Wykonawca przeglądający oferty może sporządzić notatkę z oglądania ofert i zażądać załączenia jej do akt z postępowania.
 
5.2     Ocena ofert.
5.2.1 Na zamkniętym posiedzeniu Komisja Przetargowa przystępuje do sprawdzenia i oceny złożonych ofert.
5.2.2   Jako pierwsze – sprawdza czy Zamawiający jest w posiadaniu wadium wniesionego w pieniądzu, a jeżeli jest ono wniesione w innej formie, Komisja sprawdza czy jest wniesione w dopuszczalnej formie i poprawnie.
Uwaga:
             Brak wadium lub wniesienie wadium niższego od wymaganego lub w formie niedopuszczonej powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.
5.2.3   Jako drugie - sprawdza się czy oferty są kompletne, to znaczy czy posiadają formularz oferty i wymagane załączniki oraz czy dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
Uwaga:
            Brak formularza oferty lub któregoś z załączników wymienionych w pkt 3.1 SIWZ, lub jeżeli załączone dokumenty, są nieaktualne, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a wykonawca pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust.4 u.p.z.p, nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
5.2.4 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dlatego wykonawcy są zobowiązani utrzymać w sprawności co najmniej jeden z podanych w ofercie środków łączności (telefon, faks, e-mail) w okresie od otwarcia ofert do zakończenia postępowania.
5.2.5 Jako trzecie – sprawdza się zgodność oferowanych robót, materiałów, technologii z SIWZ.
Uwaga:
            Rozwiązania alternatywne, zamienne nie zgłoszone wcześniej do akceptacji zamawiającemu w ramach pytań do zamawiającego, powodują odrzucenie oferty.
5.2.6 Jako czwarte – zostaną poprawione w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj. takie których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający informuje Wykonawcę o poprawionych omyłkach w jego ofercie.
5.2.7 Jako piąte  – będzie przeprowadzone badanie czy oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz czy nie jest nieważna podstawie odrębnych przepisów.
5.2.8 W trakcie tego badania, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o udzielenie
w terminie 3 dni wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub doręczenia dodatkowych dokumentów nie wymienionych w SIWZ.
Uwaga:
            Nie złożenie wyjaśnień w żądanym terminie lub dodatkowych dokumentów oraz nie wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, powoduje odrzucenie oferty.
 
5.3     Oferty dodatkowe.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty, bo więcej niż jedna ma tę samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 7 dni od wezwania ofert dodatkowych.
Uwaga:
            Wykonawcy nie mogą zaoferować w ofertach dodatkowych cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
CZĘŚĆ VI
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
 
6.1    Wybór wykonawcy.
Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Pismo to do wiadomości publicznej zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa i umieszczone na stronie www.miasto.limanowa.pl
 
6.2 Zawarcie umowy.
6.2.1 Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie:
a/ wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto,
b/ sporządzić uproszczony kosztorys ofertowy.
6.2.2 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy, tj. faksem lub pocztą elektroniczną.
6.2.3 Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt 6.2.2 jeżeli:
a/ zostanie złożona tylko jedna oferta,
b/ nie zostanie wykluczony żaden wykonawca i nie zostanie odrzucona żadna oferta.
6.2.4 Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi lub nie przystąpi do podpisania umowy, Zamawiający zatrzyma jego wadium i zwróci się do kolejnego Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert.
 
6.3 Warunki zmiany zawartej umowy
6.3.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
6.3.2 Po zawarciu umowy cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian.
       6.3.3 Po zawarciu umowy termin zakończenia może być zmieniony przez Zamawiającego:
a)      jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany projektu,
b)      w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c)      w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją i przekazanym placem budowy,
d)      jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej,
e)      w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami, które wymagać będą dodatkowych opracowań projektowych,
f)        w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie dużych opadów deszczu, przy czym ocena warunków atmosferycznych i decyzja o zawieszeniu robót należy wyłącznie do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zawieszenia robót a jedynie prawo odnotowania zastrzeżeń w dzienniku budowy do warunków w jakich realizowane są roboty montażowe i ziemne,
g)    zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
h)    w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.
Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie finansowo – rzeczowym na wykonanie danego elementu zamówienia.
6.3.4 Umowa może zostać zmieniona jeżeli warunki na placu budowy uległy zmianie, w stosunku do stanu terenu/gruntu/obiektu projektowego, w oparciu o który opracowano dokumentację budowlaną i przetargową.
6.3.5 Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwez przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
6.3.6 Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę, osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji).
6.3.6 O wprowadzenie zmian do zawartej umowy może wnioskować zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, przy czym przewidziany powyżej katalog zmian nie jest równoznaczny ze zobowiązaniem Zamawiającego do każdorazowego wyrażenia zgody na dokonanie zmiany.
  
6.4. Odstąpienie od umowy
6.4.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6.4.2 W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca może zadąć wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za materiały zamówione lub zakupione czy zgromadzone na placu budowy na realizację następnych elementów zamówienia.
 
CZĘŚĆ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1    Środki ochrony prawnej.
7.1.1 Zgodnie z art. 180 ustawy wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechanie czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą, tj.:
a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b/ wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
c/ odrzucenia oferty Wykonawcy.
7.1.2 Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ.
 
7.2    Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami jest bezpłatna. Żądanie przez wykonawcę dodatkowych dokumentów, kserokopii projektu, itp. - jest odpłatne.
 
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy.
 
 
Załączniki do SIWZ:
 
 
____________________________________________________________________________
        
Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
                                          z a t w i e r d z a m
 
                                           Burmistrz Miasta
                                         /-/ Władysław Bieda
 
 
  Limanowa, dnia: 04.05.2011r.
 

 

 
 

 ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE I WYKOPY ZIEMNE Aleksandra Masiarz, 34-608 Kamienica 99. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 218.857,71 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Oferta Nr 1:
Tomovy parky s.r.o. Czeska Republika, Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov Czeska Republika. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta odrzuceniu.
 
Oferta Nr 2:
BabyCam Paweł Chodkowski, Reguły ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta odrzuceniu.
 
Oferta Nr 3:
Wehrfritz Sp. z o.o.,ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław. Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, ale jego oferta podlega odrzuceniu.
 
Oferta Nr 4:
REMBUD GLIWICE Sp. z o.o. w organizacji, ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta odrzuceniu.
 
Oferta Nr 5:
COLOR-SPORT Adam Wilk, ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 82,76 pkt.
 
Oferta Nr 6:
DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 89,36 pkt.
 
Oferta Nr 7:
„OLFA” Olaf Borek, Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 97,07 pkt.
 
Oferta Nr 8:
USŁUGI BUDOWLANE I WYKOPY ZIEMNE Aleksandra Masiarz, 34-608 Kamienica 99. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
 
Oferta Nr 9:
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Jan Wojtas, Siekierczyna 122, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 79,69 pkt.
 
Oferta Nr 10:
EKO-PLAST-MET Wojtas Piotr, ul. Paderewskiego 25, 34-600 Limanowa. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta odrzuceniu.
 
Zastępca Burmistrza                                
/-/ Wacław Zoń                                     
 
Limanowa, dnia 09.06.2011 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Numer ogłoszenia: 113134 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011
 
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99968 - 2011 data 04.05.2011 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
·         W ogłoszeniu jest:Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca wybudowałco najmniej 1 plac zabaw
o wartości 200 000,00 zł brutto.
·         W ogłoszeniu powinno być:Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca wybudowałco najmniej 1 plac zabaw o powierzchni min. 240 m2(odpowiednik małego placu zabaw w programie „Radosna Szkoła”).  

Zastępca Burmistrza                                        
/-/ Wacław Zoń                                             

 
Limanowa, dnia 13.05.2011 r.
 
 
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa  z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej, w następujący sposób:
 
-    w pkt 1.4.2 SIWZ zdanie: „... o wartości 200.000,00 zł brutto” zastępuje się zdaniem:
... o powierzchni min. 240 m2 (odpowiednik małego placu zabaw w programie „Radosna Szkoła”)”

Zastępca Burmistrza                                        
/-/ Wacław Zoń                                             

 
Limanowa, dnia 13.05.2011 r.
 
 

 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

 
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający uzna referencje dot. budowy boisk o nawierzchni poliuretanowej? Wg nas wykonanie takich nawierzchni spełnia wymagany warunek doświadczenia i zarazem nie stawia w uprzywilejowanej sytuacji jakiejkolwiek firmy ?”
 
Odpowiedź:
Nie. Zamówienie dotyczy budowy placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń do zabawy, w związku z tym posiadanie doświadczenia tylko w budowie nawierzchni jest niewystarczające.
 
Pytanie 2:
„Informujemy ,że w ramach projektu radosna szkoła wymagany przez ministerstwo HIC wynosi min. 1,5 m. Ze względu na to prosimy o dopuszczenie nawierzchni o innej grubości nawierzchni oraz doprecyzowanie jaki HIC ma posiadać powierzchnia? Czy ma to być 2,20m ?”
 
Odpowiedź:
HIC min 2,20m.
 
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuszcza użycie nawierzchni gumowej płytowej, wykładanej innej niż Euroflex? Rozwiązanie taki pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców i tym samym nie ograniczy zasad uczciwej konkurencji.”
 
Odpowiedź:
Tak..
 
Pytanie 4:
„W przypadku dopuszczenia nawierzchni gumowej płytowej, czy Zamawiający wymaga stabilizującej warstwy ET, czy też płyty mogą być wyłożone bezpośrednio na kruszywie (o ile karta techniczna produktu dopuszcza takie rozwiązanie)?”
 
Odpowiedź:
Zgodnie z opracowaną dokumentacją na budowę placu zabaw.
 
Pytanie 5:
„Czy Zamawiający, tak jak Ministerstwo Edukacji Narodowej - Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 października 2010r. -dopuszcza nawierzchnię: gumową w kolorze pomarańczowym w odcieniu innym/zbliżonym do PANTONE: 125C, RAL 2011 - Tietorange, oraz nawierzchnią typu tartan w kolorze niebieskim w odcieniu innym/zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL 5003 – SAPHIRBLAU?”
 
Odpowiedź:
Nie. Kolorystyka jak w dokumentacji na budowę placu zabaw.
 
Pytanie 6:
„Czy Zamawiający dopuszcza budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem poliuretanowym, o wymiarach 300x300mm układanych na podbudowie betonowej?”
 
Odpowiedź:
Nie.
 
Zastępca Burmistrza                                        
/-/ Wacław Zoń                                             
 
Limanowa, dnia 13.05.2011 r.