Remont dróg miejskich na terenie miasta Limanowa - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 12.06.2011, Status przetargu: zakończony,

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAOgłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 113590-2011 z dnia 2011-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych następujących ulic na terenie miasta Limanowa: A/ ul. Jabłoniecka 112 mb, B/ ul. Kasprowicza 1351mb, C/ ul. Żuławskiego 192 mb, D/ ul. Ceglarska 108 mb, E/ ul. Zacisze 334 mb,...
Termin składania ofert: 2011-05-30

--------------------------------------------------------------------------------


Limanowa: Remont dróg miejskich na terenie miasta Limanowa

Numer ogłoszenia: 203715 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113590 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg miejskich na terenie miasta Limanowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych następujących ulic na terenie miasta Limanowa:
A/ ul. Jabłoniecka 112 mb,
B/ ul. Kasprowicza 1351mb,
C/ ul. Żuławskiego 192 mb,
D/ ul. Ceglarska 108 mb,
E/ ul. Zacisze 334 mb,
F/ ul. Zarębki 265 mb,
G/ ul. Kamienna 234 mb,
H/ ul. Sikorskiego 526 mb.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 888639,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1105515,44

Oferta z najniższą ceną: 1105515,44 / Oferta z najwyższą ceną: 1502724,27
Waluta: PLN.

z up. Burmistrza Miasta                                         
    /-/ Wacław Zoń                                               
Zastępca Burmistrza        
                                    

 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 1.105.515,44 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Oferta Nr 1:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest ważna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia [SIWZ] i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 85,17 pkt
 
Oferta Nr 2:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest ważna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 100,00 pkt
 
Oferta Nr 3:
Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest ważna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 73,57 pkt

 Zastępca Burmistrza                                                  
 /-/ Wacław Zoń                                                         

Limanowa, dnia 17.06.2011 r.

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), w celu sprostowania omyłki, Burmistrz Miasta Limanowa   z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępnionej na stronie internetowej miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl i w BIP-ie, na remont dróg miejskich na terenie miasta Limanowa, w następujący sposób:
 
- w pkt 1.2.1 SIWZ termin 31.10.2011 r. zmienia się na termin 30.09.2011 r.
 
Zastepca Burmistrza                                          
/-/ Wacław Zoń                                               
 
Limanowa, 23.05.2011 r.
 
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia:  113590 - 2011; data zamieszczenia w BZP. 13.05.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie,
 tel.18 337-20-54, fax 18 337-10-41.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg miejskich na terenie miasta Limanowa
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznychnastępującychulic na terenie miasta Limanowa:
A/ ul. Jabłoniecka 112 mb,
B/ ul. Kasprowicza 1351mb,
C/ ul. Żuławskiego 192 mb,
D/ ul. Ceglarska 108 mb,
E/ ul. Zacisze 334 mb,
F/ ul. Zarębki 265 mb,
G/ ul. Kamienna 234 mb,
H/ ul. Sikorskiego 526 mb
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM.
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 8000,00zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100), w terminie do 30.05.2011 r. do godz. 12:30.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.3) Potencjał techniczny
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1 potwierdzających, że zaangażowany kierownik robót, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz należy do właściwego samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODST. ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1/ Po zawarciu umowy cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian.
2/ Po zawarciu umowy termin zakończenia całości zamówienia i poszczególnych etapów może być zmieniony przez Zamawiającego:
a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót,
b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c) w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową,
d) jeżeli w otoczeniu robót objętych umową rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają przeprowadzenie remontu dróg lub z przyczyn praktycznych inne roboty powinny być wykonane wcześniej,
e) w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami,
 f)   w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie intensywnych długotrwałych opadów deszczu, przy czym ocena warunków atmosferycznych i decyzja o zawieszeniu robót należy wyłącznie do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zawieszenia robót a jedynie prawo odnotowania zastrzeżeń w dzienniku budowy do warunków w jakich realizowane są roboty,
g) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
h) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.
Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie finansowo – rzeczowym na wykonanie danego elementu zamówienia.
3/ Umowa może zostać zmieniona jeżeli warunki uległy zmianie, w stosunku do stanu terenu/gruntu/obiektu, w oparciu o który opracowano dokumentację przetargową.
4/ Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwez przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
5/ Umowa może również zostać zmienionaw następujących przypadkach:
a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji),
b) zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowanych przez niego robót, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca ,
c) zmiana podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności.
6/Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
 
IV.4.4) Termin składania ofert: 30.05.2011 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Zastepca Burmistrza                                          
/-/ Wacław Zoń                                               
 
Limanowa, 13.05.2011 r.
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]
 
 
 
na udzielenie zamówienia publicznego pn.
 
Remont dróg miejskich na terenie miasta Limanowa
CPV 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
 
w trybie przetargu nieograniczonego.
 
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE
 
1.1    Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu.
1.1.1 Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel.: 018 337 20 54; fax: 018 337 10 41; e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
1.1.2 Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego:
·mgr inż. Agnieszka Dominik – Inspektor d/s Zamówień Publicznych, tel.18 337 20 54 wew.155
– w zakresie procedury
·mgr Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta, tel. 18 337 20 54 wew. 131 – w zakresie przedmiotu zamówienia
1.1.3 Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznychnastępującychulic na terenie miasta Limanowa:
A/ ul. Jabłoniecka 112 mb,
B/ ul. Kasprowicza 1351mb,
C/ ul. Żuławskiego 192 mb,
D/ ul. Ceglarska 108 mb,
E/ ul. Zacisze 334 mb,
F/ ul. Zarębki 265 mb,
G/ ul. Kamienna 234 mb,
H/ ul. Sikorskiego 526 mb.
1.1.4 Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest Przedmiarami robót stanowiącymi Załączniki Nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G i 2H  do SIWZ, na podstawie których Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy.
1.1.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 113 poz. 759, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą”:
1.1.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
1.1.7 Wykonawca stwierdzając błędy, braki, niezgodności przedmiarów robót ze stanem faktycznym, powinien niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, który utrzyma zatwierdzony przedmiar robót z odpowiednim uzasadnieniem lub dokona zmiany przedmiaru.
Uwaga:
            Samowolna korekta przedmiaru robót spowoduje odrzucenie oferty.
1.1.8 Wykonawcapokrywa koszty tyczenia oraz koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
 
1.2. Termin realizacji zamówienia.
1.2.1   Pożądany termin wykonania zamówienia: 31.10.2011 r.
1.2.2 Wykonawca załącza do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy robót.
1.2.3 Z harmonogramu powinna wynikać ilość dni kalendarzowych, potrzebna do realizacji poszczególnych etapów zamówienia. Sporządzając harmonogram robót, wykonawca nie może założyć wcześniejszego terminu zawarcia umowy niż 13.06.2011 r.
Uwaga:
            Nie dołączenie do oferty harmonogramu robót spowoduje odrzucenie oferty.
1.2.4 Zamawiający zastrzeże sobie w umowie prawo do naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.
1.2.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zawieszenia realizacji robót i zmiany terminu zakończenia robót zgodnie z zapisem w pkt 6.3 SIWZ.
 
1.3 Rękojmia i gwarancja.
1.3.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy objęcia rękojmią całości zamówienia z 3-letnim okresem odpowiedzialności Wykonawcy za wady budowli oraz udzielenia 3 lat gwarancji. 
1.3.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w na formularzu oferty oświadczenie, że udzieli co najmniej 3-letniej rękojmi oraz 3-latniej gwarancji na wykonane roboty.
Uwaga:
            Niezłożenie w/w oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.
 
1.4 Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.4.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.1
1.4.2 Wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.1
1.4.3 Potencjału technicznego. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.1
1.4.4 Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt 1.5.2 SIWZ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.3 SIWZ potwierdzających, że zaangażowany kierownik robót, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należy do właściwego samorządu zawodowego.
1.4.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt 1.5.4 SIWZ opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona.
 
1.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1.5.1 Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
1.5.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Zał. Nr 3 do SIWZ)
1.5.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.5.4 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
1.5.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
1.6 Wykonawcy podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu .
1.6.1 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
1.6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik Nr 5 do SIWZ)
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 
1.7 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

1.8 Oferty składane wspólnie przez wykonawców.
1.8.1 Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1.8.2 Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) wykonawcę – pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
1.8.3 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.
1.8.4 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.5.1, 1.6.2 SIWZ i 1.7 SIWZ (jeżeli dotyczy).
1.8.5 Dokumenty wymienione w pkt 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają łącznie.
1.8.6 Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
1.9 Podwykonawcy
1.9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
1.9.2 Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że będzie/nie będzie angażował podwykonawców oraz wykaz, z którego wynikać będzie, które elementy zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia (patrz pkt 1.5, 1.6 i 1.7 SIWZ).
 
1.10 Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego wykonawcę.
Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
 
1.11 Oferty wariantowe i częściowe.
1.11.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.11.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
1.12  Kryteria oceny ofert.
1.12.1 Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena – 100 %.
1.12.2 Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
1.12.3 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
 
   najniższa oferowana cena
Ilość punktów = -----------------------------------   x 100
                                  cena badanej oferty
 
1.13 Koszt sporządzenia oferty.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu.
 
1.14 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1.14.1 W postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie.
1.14.2 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną, przy czym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane w tej formie wymagają niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

1.15 Wizja lokalna.
1.15.1 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie wizji lokalnej terenów, których dotyczy zamówienie, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty i oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty
1.15.2 Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 
 CZĘŚĆ II
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
 
2.1     Zawartość dokumentacji przetargowej.
2.1.1 W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej wykonawcom, wchodzi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
nr 1 wzór oferty,
nr 2 przedmiary robót
nr 3 wykaz osób
nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,
nr 5 oświadczenie dla osób fizycznych (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy)
nr 6 istotne postanowienia umowy
 
2.2     Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
2.2.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku wniosek może pozostać bez rozpoznania.
2.2.2 Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
Uwaga:
            Tylko pytania zadane Zamawiającemu na piśmie (faks, e-mail) są ważne i tylko odpowiedzi Zamawiającego udzielone na piśmie oraz opublikowane na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl są wiążące dla Wykonawców.
2.2.3 Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
2.2.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, o której to zmianie poinformuje niezwłocznie wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl .
2.2.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert, zawiadamiając wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieszczając taką informację na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl
 
CZĘŚĆ III
PRZYGOTOWANIE OFERT
 
3.1     Dokumenty składające się na ofertę.
3.1.1 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
3.1.2 Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty, ułożone w kolejności jak niżej:
nr 1 - Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 4 do SIWZ),
nr 3 - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu stosownie do pkt 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 SIWZ,
nr 4 - Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia,
nr 5 - Wykaz robót powierzonych do wykonania podwykonawcom wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 1.9 SIWZ,
nr 6 - Istotne postanowienia umowy z adnotacją o ich akceptacji na każdej stronie (Załącznik Nr 6 do SIWZ). W przypadku zapisów umowy, które dają Wykonawcy możliwość wyboru np. dotyczące angażowania lub nie podwykonawców - Wykonawca na projekcie umowy skreśla zapisy niewłaściwe.
nr 7 - Dowód wniesienia wadium.
 
3.2     Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej.
3.2.1 Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę za wykonanie całości zamówienia. Cenę należy podawać w złotych polskich liczbowo i słownie.
3.2.2 Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i należy ją wyliczyć na podstawie przedmiarów robót. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań dodatkowych, przy zastosowaniu polskich norm.
3.2.3 Wykonawca na podstawie otrzymanych przedmiarów robót stanowiących materiał pomocniczy, sporządza kosztorys ofertowy,który przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3.2.4 Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiarów a także powinna obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wszystkich robót przygotowawczych takich jak przygotowanie placu budowy oraz zaplecza, koszty utrzymania placu budowy, koszty uporządkowania placu budowy, ubezpieczenia, obsługi geodezyjnej.
3.2.5 Zaoferowana cena za wykonanie zamówienia pozostanie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
3.3     Okres związania ofertą.
3.3.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający otworzył oferty.
3.3.2 Zamawiający może zwrócić się do wykonawcówna co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.3.3 Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.
 
3.4     Forma oferty.
3.4.1 Ofertę sporządza się w formie pisemnej – komputerowo lub maszynowo, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Bezwzględnie należy zachować pełną zawartość wzoru oferty, kolejność informacji i deklaracji. Zabrania się poszerzania oferty o inne informacje i oświadczenia.
Uwaga:
            Złożenie oświadczenia (deklaracji) opatrzonej warunkiem, powoduje odrzucenie oferty.
3.4.2 Załączony wzór oferty nie jest formularzem i nie jest przygotowany do wpisywania ręcznego w rubryki. Wykonawca korzystając ze wzoru sporządza ofertę na nowo. Formularz oferty dostępny jest w wersji elektronicznej edytowalnej na stronie www.miasto.limanowa.pl . Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy formularz oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub na nośniku elektronicznym po udostępnieniu go przez Wykonawcę.
Uwaga:
            Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta złożona w tej postaci jest nieważna. Oferta sporządzona odręcznie lub maszynowo na wzorze oferty, z informacjami zapisanymi skrótowo, lub z wpisami zachodzącymi na siebie, opieczętowana niestarannie (np. nieodbita cała treść pieczątki lub z rozmazanym tuszem), jeżeli będzie nieczytelna zostanie odrzucona.
3.4.3 Do formularza oferty należy dołączyć załączniki. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby załączone do oferty dokumenty (wszystkie strony zawierające informacje) posiadały jego znaki identyfikacyjne np. pieczątka firmowa, lub pieczątka imienna podpisującego ofertę z odręczną parafką, faksymile lub papier firmowy.
3.4.4 Całość należy spiąć lub zszyć, ponumerować karty i opisać “załącznik nr ....”, w kolejności jak na formularzu oferty. Tak uporządkowane dokumenty należy umieścić najlepiej w skoroszycie zawieszkowym z pierwszą okładką z folii przeźroczystej.
3.4.5 Zamawiający nie życzy sobie załączania do oferty jakichkolwiek dokumentów lub materiałów nie wymienionych w pkt 3.1 niniejszej SIWZ.
 
3.5     Ochrona informacji niejawnych zawartych w ofercie.
3.5.1 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnioe.
3.5.2 Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej: “Część oferty niejawna”.
 
CZĘŚĆ IV
SKŁADANIE OFERT
 
4.1     Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, opisanych: “Oferta –remont dróg na terenie miasta Limanowa”.
 
4.2     Termin i miejsce składania ofert.
4.2.1 Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 – sekretariat – pokój nr 28, nie później niż 30.05.2011 r. do godz. 1230. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy niezwłocznie.
4.2.2 Nie uważa się za złożone oferty złożone w innym pokoju (pomieszczeniu), skrytce pocztowej Zamawiającego, przekazane pracownikowi Zamawiającego poza pokojem nr 28 itp. Termin dotarcia ofert do pokoju nr 28 będzie terminem ich złożenia.
 
4.3     Wycofanie lub zmiana oferty.
4.3.1 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składnia ofert.
4.3.2 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
 
4.4     Wadium.
4.4.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), w terminie do 30.05.2011 r. do godz. 12:30, w formie dopuszczonej przez art.45 ust.6 ustawy.
4.4.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Uwaga:
            Kasa zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w gotówce.
Wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie ono na podany wyżej rachunek przed upływem terminu składania ofert
4.4.3 Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.
 
CZĘŚĆ V
OTWARCIE I OCENA OFERT
 
5.1     Otwarcie ofert.
5.1.1 Komisja Przetargowa, w składzie co najmniej 3 osób, otworzy złożone oferty, w dniu 30.05.2011 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 – pok.nr 18, w kolejności ich składania, nadając każdej ofercie numer.
5.1.2 Otwarcie jest jawne z udziałem wykonawców i publiczności. Zamawiający odnotowuje w liście obecności jakie oferty i przez kogo były reprezentowane w trakcie otwarcia.
5.1.3 Podczas otwarcia Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości zebranych: kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny ofertowe brutto, oraz imię i nazwisko osoby, która ofertę podpisała.
5.1.4 Każdy może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie danych z ofert, które odczytane zostały na publicznym otwarciu. Wykonawcy, którzy złożyli oferty a nie uczestniczyli w otwarciu ofert otrzymują taką informację na piśmie, po złożeniu wniosku do Zamawiającego.
5.1.5 Każdy z wykonawców, który ofertę złożył może przeglądać oferty innych wykonawców pod niżej wymienionymi warunkami:
a) nie trwa posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie oceny i sprawdzenia ofert,
b) może Wykonawcy towarzyszyć co najmniej 1 członek Komisji Przetargowej.
c) Zamawiający dysponuje wolnym miejscem w swojej siedzibie umożliwiającym przeglądanie ofert,
5.1.6 Wykonawca przeglądający oferty może sporządzić notatkę z oglądania ofert i zażądać załączenia jej do akt z postępowania.
 
5.2     Ocena ofert.
5.2.1 Na zamkniętym posiedzeniu Komisja Przetargowa przystępuje do sprawdzenia i oceny złożonych ofert.
5.2.2   Jako pierwsze – sprawdza czy Zamawiający jest w posiadaniu wadium wniesionego w pieniądzu, a jeżeli jest ono wniesione w innej formie, Komisja sprawdza czy jest wniesione w dopuszczalnej formie i poprawnie.
Uwaga: Brak wadium lub wniesienie wadium niższego od wymaganego lub w formie niedopuszczonej powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.
5.2.3   Jako drugie - sprawdza się czy oferty są kompletne, to znaczy czy posiadają formularz oferty i wymagane załączniki oraz czy dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
Uwaga:
            Brak formularza oferty lub któregoś z załączników wymienionych w pkt 3.1 SIWZ, lub jeżeli załączone dokumenty, są nieaktualne, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a wykonawca pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust.4 u.p.z.p, nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
5.2.4 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dlatego wykonawcy są zobowiązani utrzymać w sprawności co najmniej jeden z podanych w ofercie środków łączności (telefon, faks, e-mail) w okresie od otwarcia ofert do zakończenia postępowania.
5.2.5 Jako trzecie – sprawdza się zgodność oferowanych robót, materiałów, technologii z SIWZ.
Uwaga:
            Rozwiązania alternatywne, zamienne nie zgłoszone wcześniej do akceptacji zamawiającemu w ramach pytań do zamawiającego, powodują odrzucenie oferty.
5.2.6 Jako czwarte – zostaną poprawione w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj. takie których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający informuje Wykonawcę o poprawionych omyłkach w jego ofercie.
5.2.7 Jako piąte  – będzie przeprowadzone badanie czy oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz czy nie jest nieważna podstawie odrębnych przepisów.
5.2.8 W trakcie tego badania, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o udzielenie w terminie 3 dni wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub doręczenia dodatkowych dokumentów nie wymienionych w SIWZ.
Uwaga:
            Nie złożenie wyjaśnień w żądanym terminie lub dodatkowych dokumentów oraz nie wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, powoduje odrzucenie oferty.
 
5.3     Oferty dodatkowe.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty, bo więcej niż jedna ma tę samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 7 dni od wezwania ofert dodatkowych.
Uwaga:
            Wykonawcy nie mogą zaoferować w ofertach dodatkowych cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
CZĘŚĆ VI
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
 
6.1    Wybór oferty.
6.1.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6.1.2 Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Pismo to do wiadomości publicznej zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa i umieszczone na stronie www.miasto.limanowa.pl
 
6.2 Zawarcie umowy.
6.2.1 Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie:
a/ wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto,
b/ dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy.
6.2.2 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy, tj. faksem lub pocztą elektroniczną.
6.2.3 Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt 6.2.3 jeżeli:
a/ zostanie złożona tylko jedna oferta,
b/ nie zostanie wykluczony żaden wykonawca i nie zostanie odrzucona żadna oferta.
6.2.4 Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi lub nie przystąpi do podpisania umowy, Zamawiający zatrzyma jego wadium i zwróci się do kolejnego Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert.
 
6.3 Warunki zmiany zawartej umowy
6.3.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
6.3.2 Po zawarciu umowy cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian.
       6.3.3 Po zawarciu umowy termin zakończenia całości zamówienia i poszczególnych etapów może być zmieniony przez Zamawiającego:
a)      jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót,
b)      w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c)      w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową,
d)      jeżeli w otoczeniu robót objętych umową rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają przeprowadzenie remontu dróg lub z przyczyn praktycznych inne roboty powinny być wykonane wcześniej,
e)      w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami,
f)        w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie intensywnych długotrwałych opadów deszczu, przy czym ocena warunków atmosferycznych i decyzja o zawieszeniu robót należy wyłącznie do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zawieszenia robót a jedynie prawo odnotowania zastrzeżeń w dzienniku budowy do warunków w jakich realizowane są roboty,
g)    zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
h)    w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.
Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie finansowo – rzeczowym na wykonanie danego elementu zamówienia.
6.3.4 Umowa może zostać zmieniona jeżeli warunki uległy zmianie, w stosunku do stanu terenu/gruntu/obiektu, w oparciu o który opracowano dokumentację przetargową.
6.3.5 Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwez przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
6.3.6 Umowa może również zostać zmienionaw następujących przypadkach:
a)    zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji),
b)    zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowanych przez niego robót, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca ,
c)    zmiana podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
d)    zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności.
6.3.7 Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę.
6.3.8 O wprowadzenie zmian do zawartej umowy może wnioskować zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, przy czym przewidziany powyżej katalog zmian nie jest równoznaczny ze zobowiązaniem Zamawiającego do każdorazowego wyrażenia zgody na dokonanie zmiany.
 
6.4. Odstąpienie od umowy
6.4.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6.4.2 W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca może zadąć wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za materiały zamówione lub zakupione czy zgromadzone na realizację następnych elementów zamówienia.
 
CZĘŚĆ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1    Środki ochrony prawnej.
Zgodnie z art. 180 ustawy wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechanie czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą, tj.:
a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b/ wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
c/ odrzucenia oferty Wykonawcy.
 
7.2    Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami jest bezpłatna. Żądanie przez wykonawcę dodatkowych dokumentów, kserokopii projektu, itp. - jest odpłatne.
 
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy.
 
 
 
Załączniki do SIWZ:
____________________________________________________________________________
        
Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
                               z a t w i e r d z a m
 
                             Zastępca Burmistrza
                                 /-/ Wacław Zoń
 
 
Limanowa, dnia: 13.05.2011r.