Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 24.02.2012, Status przetargu: zakończony,

 

 

 


Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 98800-2012 z dnia 2012-03-29 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Limanowa
Część I - przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga, L = 1600 m Część II - remont mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej, światło mostu 15,7 m

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 98862 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98800 - 2012 data 29.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7043093,79 Oferta z najniższą ceną: 7043093,79 / Oferta z najwyższą ceną: 8542216,05 Waluta: PLN.
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7043039,79 Oferta z najniższą ceną: 7043039,79 / Oferta z najwyższą ceną: 8542216,05 Waluta: PLN.

z up. Burmistrza Miasta                     
    /-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                       

Limanowa, dnia 29.03.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26362-2012 z dnia 2012-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Część I - przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga, L = 1600 m Część II - remont mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej, światło mostu 15,7 m
Termin składania ofert: 2012-02-20

--------------------------------------------------------------------------------

Limanowa: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu

Numer ogłoszenia: 98800 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26362 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I - przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga, L = 1600 m Część II - remont mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej, światło mostu 15,7 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.11.10.00-8, 45.22.00.00-5, 45.22.11.00-3, 45.24.00.00-1, 45.23.23.10-8, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7571977,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7043093,79

Oferta z najniższą ceną: 7043093,79 / Oferta z najwyższą ceną: 8542216,05
Waluta: PLN.

 z up. Burmistrza Miasta                     
    /-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                       

 Limanowa, dnia 29.03.2012r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 7.043.039,79zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Oferta Nr 1:
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 82,45pkt.
 
Oferta Nr 2:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B.Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 92,63 pkt.
 
Oferta Nr 3:
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
 
Oferta Nr 4:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD, 34-608 Kamienica 477. Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu w związku z tym podlega wykluczeniu z postępowania.
 
Oferta Nr 5:
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 91,86 pkt.

Z up. Burmistrza Miasta                                 
/-/ Wacław Zoń                                        
Zastępca Burmistrza                                    

Limanowa, dnia 14.03.2012r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  I   ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ciągu drogowego ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki – Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ: 
 
Pytanie 1:
„ W pkt 10 opisu technicznego branży mostowej widnieje zapis: "Zakres remontu nie powoduje ingerencji w urządzenia obce”. W rzeczywistości obiekt koliduje z gazociągiem i kablem energetycznym – urządzenia te są podwieszone do ustroju nośnego, który należy rozebrać. Dodatkowo przebieg gazociągu koliduje z projektowanym przyczółkiem mostu, szerszym od istniejącego (rozwiązanie docelowe). W przywołanym uzgodnieniu z Karpacką Spółką Gazowniczą z dnia 19.08.2010 r. wskazano jedynie konieczność zabezpieczenia gazociągu przed ewentualnym uszkodzeniem. Proszę o podanie sposobu podparcia gazociągu w czasie prowadzonych robót (gdy zdemontowany zostanie ustrój nośny mostu), przedstawienie docelowego podwieszenia gazociągu do konstrukcji mostu, a także rozwiązanie kwestii przebiegu gazociągu w miejscu projektowanego przyczółka oraz wskazanie pozycji przedmiarowych, w których należy wycenić niezbędne do wykonania roboty związane z gazociągiem”
 
Odpowiedź:
Wykonawca własnym staraniem o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Koszty związane z ww. opracowaniem i zakresem realizacji robót należy uwzględnić ofercie.
 
Pytanie 2:
„Czy możliwe jest wyłączenie i demontaż kabla energetycznego podwieszonego do mostu na cały czas trwania robót, czy też należy zapewnić ciągłość funkcjonowania kabla. W opisie technicznym zapisano, że należy wystąpić o wyłączenie na czas wykonywania prac. Proszę o wskazanie rozwiązania docelowego podwieszenia kabla do ustroju niosącego oraz wskazanie pozycji przedmiarowych, w których należy uwzględnić wykonanie podwieszeń”
   
Odpowiedź:
Ciągłość kabla może zostać nie zachowana jedynie w przypadku gdy Wykonawca uzyska zgodę Zakładu Energetycznego. Wykonawca własnym staraniem o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia/przebudowy sieci energetycznej, wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Koszty związane z ww. opracowaniem i zakresem realizacji robót należy uwzględnić ofercie.
 
Pytanie 3:
„Proszę o udostępnienie pism Zakładu Gazowniczego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz ENION przywołanych w opisie technicznym branży mostowej, celem przybliżenia uzgodnionych  z administratorami rozwiązań”
 
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia SIWZ o w/w pisma (w załączeniu).
 
Pytanie 4:
„Proszę o udostępnienie rysunków wykonawczych dla muru oporowego przy ul. Bulwary. W związku z rozliczeniem ryczałtowym, na etapie przygotowania oferty konieczne jest zweryfikowanie ilości przedmiarowych”
 
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia SIWZ o w/w rysunki wykonawcze (w załączeniu).
 
Pytanie 5:
„Proszę o potwierdzenie ilości przedmiarowych w poz. 86 (podłoża), 87 i 92 (deskowania) przedmiaru dla przebudowy skrzyżowania ul. M.B. Bolesnej, ul. Targowej i ul. Moniuszki (dział 1.8 Budowa muru oporowego wzdłuż ul. Bulwary)”
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia przedmiar robót w tym zakresie (skorygowany przedmiar w załączeniu).
 
Pytanie 6:
„W dziale 1.8 (Budowa muru oporowego wzdłuż ul. Bulwary) przedmiaru robót będącego załącznikiem do SIWZ ujęto w poz. 87 "deskowanie tradycyjne - płyty  fundamentowe" 0 m2 a w poz. 92 "deskowanie tradycyjne -podpory masywne, mury oporowe..." - 30m2. Ponieważ podstawa wyceny pozycji 98 KNR 2-33 0210-05 "betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory, ściany oporowe ..." nie zawiera nakładów R, M, S na deskowanie (a jedynie nakłady na deskowanie  systemowe (sprzęt) na czas betonowania) uprzejmie prosimy o podanie  prawidłowych obmiarów dla deskowania płyty fundamentowej (poz. 87) jak i dla deskowania muru oporowego (poz. 92)”
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia przedmiar robót w tym zakresie (skorygowany przedmiar w załączeniu).
 
Pytanie 7:
„W dziale 1.8 (Budowa muru oporowego wzdłuż ul. Bulwary) przedmiaru robót będącego załącznikiem do SIWZ ujęto w poz. 85: "Roboty ziemne wykonywane koparkami... z transportem urobku na odl. 1 km ..." w ilości 2450 m3 a w  poz. 101 "zasypanie wykopów ... spycharkami..." w ilości 2203 m3. Przy takiej technologii robót brak pozycji uwzględniającej ponowny przywóz wywiezionej ziemi na miejsce zasypu. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót
o pozycję uwzględniającą ponowny przywóz ziemi na miejsce zasypu.”
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia przedmiar robót w tym zakresie (skorygowany przedmiar w załączeniu).
 
Pytanie 8:
„Dotyczy przedmiaru: Przebudowa skrzyżowania ul. M.B. Bolesnej, ul. Targowej i ul. Moniuszki w Limanowej:
- w poz. 87 tj. deskowanie brak ilości m2,
- w przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej rozbiórki i przeniesienia pomnika
- brak pozycji dotyczącej ponownego wykonania schodów.”
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia przedmiar robót w tym zakresie (skorygowany przedmiar w załączeniu).
 
Pytanie 9:
„Dotyczy przedmiaru: Przebudowa skrzyżowania ul. M.B. Bolesnej, ul. Targowej i ul. Moniuszki w Limanowej:
- w poz. 50 nie podano rodzaju i parametrów geowłókniny”
 
Odpowiedź:
Geowłóknina separacyjno – filtracyjna Mp≥180 g/m2, Rr ≥ 13,5 kN/m, CBR ≥ 2,1 kN.
 
Pytanie 10:
„Dotyczy przedmiaru: Przebudowa dróg i skrzyżowania ul. Kopernika, ul. Targowej i ul. Źródlanej w Limanowej:
- w poz. 16 formowanie i zagęszczenie nie uwzględniono materiału
- w poz. 13 dotyczącej frezowania materiał należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora do jakiej odległości w km
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia przedmiar robót w tym zakresie (skorygowany przedmiar w załączeniu).
 
 
Załączniki:
 
z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                   
Limanowa, dnia 17 lutego 2012 r. 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia:  48346 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
 
  
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26362 – 2012, data 27.01.2012 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4
·         W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2012 godzina 12:30.  
·         W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 godzina 12:30.
 
z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                   
Limanowa, dnia 17 lutego 2012 r. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa  z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na przebudowę ciągu drogowego ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki – Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu, w następujący sposób:
 
- w Rozdziale 10 pkt 1 SIWZ termin: 20.02.2012 r. godz. 13.00 zmienia się na termin: 24.02.2012 r. godz. 13.00
 
- w Rozdziale 11 pkt 1 SIWZ termin: 20.02.2012 r. godz. 12.30 zmienia się na termin: 24.02.2012 r. godz. 12.30
 
- w Rozdziale 11 pkt 2 SIWZ termin: 20.02.2012 r. godz. 13.00 zmienia się na termin: 24.02.2012 r. godz. 13.00
 
 
z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                   
Limanowa, dnia 17 lutego 2012 r. 
 
 
 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ciągu drogowego ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki – Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu, odpowiedź na pytanie wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytanie:
"Prosimy o podanie nazwy i adresu Beneficjenta w przypadku wnoszenia wadium w w/w postępowaniu w formie innej niż pieniężna (gwarancja bankowa) ?”

Odpowiedź:
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

 

 

z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                   
Limanowa, dnia 7 lutego 2012 r. 
 

 

Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu

Numer ogłoszenia: 26362 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.
   Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część I - przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika - Targowa - Moniuszki - Berlinga, L = 1600 m
Część II - remont mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej, światło mostu 15,7 m.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.11.10.00-8, 45.22.00.00-5, 45.22.11.00-3, 45.24.00.00-1, 45.23.23.10-8, 45.23.10.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył, w granicach administracyjnych miasta powyżej 10.000 mieszkańców, co najmniej:
- jedną przebudowę drogi kategorii powiatowej i wyższej na odcinku nie krótszym niż 500m,
- budowę jednego ronda,
- jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie mostu żelbetowego lub stalowo - żelbetowego o świetle nie mniejszym niż 15m. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował w/w roboty w ramach jednej umowy lub też ramach odrębnych umów, ale łącznie musi posiadać doświadczenie w realizacji wszystkich wymaganych robót
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób, z którego wynikać będzie, że wykonawca dysponuje (będzie dysponował):
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności mostowej;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności teletechnicznej;
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ),
2) Pełnomocnictwo - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
3) dowód wniesienia/wpłacenia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian
2. Termin zakończenia może zostać zmieniony przez Zamawiającego:
a)    jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany dokumentacji projektowej,
b)    w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c) w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją i przekazanym placem budowy,
d)    jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej,
e)    w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami, które wymagać będą dodatkowych opracowań projektowych,
f) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie dużych opadów deszczu, przy czym ocena warunków atmosferycznych i decyzja o zawieszeniu robót należy wyłącznie do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zawieszenia robót a jedynie prawo odnotowania zastrzeżeń co do warunków w jakich realizowane są roboty,
g)    jeżeli zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
h)    w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia robót
i) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo - finansowym na wykonanie danego elementu zamówienia
3. Umowa może zostać zmieniona jeżeli warunki na placu budowy uległy zmianie, w stosunku do stanu terenu/gruntu/obiektu projektowego, w oparciu o który opracowano dokumentację budowlaną i przetargową
4. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy
5. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę, osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.02.2012 r.
godzina 12:30
, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część I zadania - przebudowa ciągu drogowego - współfinansowana jest ze środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych - etap II: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w ramach realizacji projektu: Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont dróg gminnych nr K340300 ul. Kopernika K340365 ul. Targowa, K340324 ul. Moniuszki, K340259 ul. Berlinga i przebudowa na rondo skrzyżowania drogi powiatowej nr 1551K ul. Matki Boskiej Bolesnej z drogami gminnymi nr K340365 ul. Targowa i nr K340324 ul. Moniuszki w Limanowej, Część II zadania - remont mostu - współfinansowana z dotacji celowej Budżetu Państwa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                   
Limanowa, dnia 27 stycznia 2012 r.
 
 
 
 
 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


„PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO
UL. KOPERNIKA – TARGOWA – MONIUSZKI - BERLINGA W LIMANOWEJ
WRAZ Z REMONTEM MOSTU”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  poniżej 5 000 000 euro

 

ZATWIERDZAM

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastepca Burmistrza

<Podpis osoby upoważnionej przez kierownika zamawiającego>

 

Limanowa, dnia 27 stycznia 2012 r.

 

Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:  
www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.:     18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.1.12


SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków 
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 
Rozdział 9. Termin związania ofertą 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Rozdział 17. Inne informacje
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 

  
Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego –
www.miasto.limananowa.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: hol główny na parterze i przy pokoju nr 31 III piętro

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki – Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej.
2. Część I zadania - przebudowa ciągu drogowego - współfinansowana jest ze środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych – etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w ramach realizacji projektu: "Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont dróg gminnych nr K340300 ul. Kopernika K340365 ul. Targowa, K340324 ul. Moniuszki, K340259
ul. Berlinga i przebudowa na rondo skrzyżowania drogi powiatowej nr 1551K ul. Matki Boskiej Bolesnej z drogami gminnymi nr K340365 ul. Targowa i nr K340324 ul. Moniuszki w Limanowej",
3. Część II zadania – remont mostu - współfinansowana z dotacji celowej Budżetu Państwa.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 
 CPV 45.23.31.40-2  Roboty drogowe
CPV 45.23.31.42-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
CPV 45.23.32.22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
CPV 45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45.22.00.00-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
CPV 45.22.11.00-3  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
CPV 45.24.00.00-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
CPV 45.23.23.10-8  Roboty teletechniczne
CPV 45.23.10.00-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV 45.23.14.00-9  Oświetlenie dróg
4. Orientacyjny zakres zamówienia:
Część I – przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki – Berlinga, L = 1600 m
Część II –  remont mostu na potoku Mordarka w ciągu ul. Targowej, światło mostu 15,7 m
5. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiary robót
6. Wykonawcę obciążają niżej wymienione obowiązki Inwestora wraz z kosztami ich wykonania:
 a) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Limanowej projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego nieprzerwaną ciągłość pracy obiektów użyteczności publicznej (dworzec PKS, plac targowy) oraz dostęp do obiektów handlowych i posesji prywatnych,
 b) zamówienie wykonania i pokrycie opłat związanych z przepięciem sieci, próbami lub ich czasowym wyłączeniem.
 7.   Wszelkie wskazania w dokumentacji projektowej i przetargowej znaków towarowych, pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń itp. należy rozumieć jako przykład modelowy. Wykonawca stosując materiały, produkty, urządzenia itp. równoważne (tzn. o parametrach nie gorszych) jest zobowiązany wykazać, że produkty, itd. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W tym celu załącza do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, certyfikaty i/lub inne dokumenty dopuszczające dane produkty itd. do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do podanych przez Zamawiającego.
8. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od przekazania placu budowy.
2. Wykonawca załącza do oferty harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia w okresie od 30.04. do 30.10.2012 r., z którego powinna wynikać, ilość dni kalendarzowych konieczna do realizacji poszczególnych etapów zamówienia.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli, w granicach administracyjnych miasta powyżej 10.000 mieszkańców, co najmniej:
-  jedną przebudowę  drogi kategorii powiatowej i wyższej na odcinku nie krótszym niż 500m,
- budowę jednego ronda,
- jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie mostu żelbetowego lub stalowo – żelbetowego o świetle nie mniejszym niż 15m.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował w/w roboty w ramach jednej umowy lub też ramach odrębnych umów, ale łącznie musi posiadać doświadczenie w realizacji wszystkich wymaganych robót ;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalności drogowej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności mostowej;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności teletechnicznej;
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.000 000 złotych (słownie złotych : jeden milion).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
6) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców
8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców
9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych) oraz dokument potwierdzający, że polisa ta została opłacona. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) SIWZ, - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy:   
sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wrazz  tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak lub nazwę postępowania.
5. SIWZ została opublikowana na stronie:
www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej),
 Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel. 18  337 20 54 wew. 155,  fax 18  337 10 41, e-mail:
sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie  złotych:  pięćdziesiąt  tysięcy).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 9.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

 Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA na przebudowę ul. Kopernika  - Targowa - Moniuszki - Berlinga wraz z remontem mostu
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:  20.02.2012 r. godz. 13.00
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  8 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  20.02.2012 roku, godz. 12.30
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 20.02.2012 roku, godz. 13.00
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do pokoju nr 28 w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.
3. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC = CN/COB x  100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) dostarczenie kosztorysu ofertowego sporządzonego wg przedmiarów robót stanowiących Załącznik Nr 3 do SIWZ
c) dostarczenie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwego samorządu zawodowego.

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Przebudowa ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki - Berlinga wraz z remontem mostu”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokołu odbioru końcowego).

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 9 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w spr zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia dwóch odrębnych umów na część I zadania i część II zadania.

Rozdział 17.  Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik Nr 3 Przedmiary robót
Załącznik Nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6 Wykaz wykonanych robót
Załącznik Nr 7 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 8 Formularz oferty
Załącznik Nr 9 Istotne postanowienia umowy

 

 

 

 

Limanowa, dnia 29.03.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA