Wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012

Zakończony: 05.07.2012, Status przetargu: zakończony,


Wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 315730 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211220 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 13.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1263055,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1135863,23
• Oferta z najniższą ceną: 1135863,23 / Oferta z najwyższą ceną: 1478725,10
• Waluta: PLN.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 27 sierpnia 2012r.                            

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej
, którą złożył Wykonawca: PANORAMA II Sp. z o.o.ul. Słoneczna 73,81-605 Gdynia.   Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 1.135.863,23zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Oferta Nr 1:
EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8 m 7, 26-600 Radom. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 2:
EVERSPORT Sp. z o.o. , ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 3:
Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 4:
PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia. Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
Oferta Nr 5:
DAWAR Sport Sp. z o.o. , ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań . Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 6:
NM Group sp. z o.o. , ul. Ks. Meiera 20A/41, 31-236 Kraków. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 7:
InterHall Sp. z o.o. , ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 8:
PRESTIGE Spółka z o.o., ul. Świerczewskiego 5, 71-066 Szczecin. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 9:
HALIFAX INTERNATIONAL Sp. z o.o. , ul. Dzwonkowa 122, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 10:
„PYZIK” Usługi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik, 38-321Moszczenica 486. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 11:
Firma Budowlano-Remontowa Tadeusz Pióro, Maciejowa 98, 33-336 Łabowa. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 12:
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”, Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 13:
Firma Budowlana „ERGBUD” mgr inż. Krzysztof Żak, ul. Kusocińskiego 6, 32-800 Brzesko. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 14:
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o. . ul. Zabłocie21, 30-701 Kraków. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 15:
MORIS-SPORT Sp. z o.o. , ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa . Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 99,36 pkt.

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 08.08.2012r.
 

                                                ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012 , odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

Pytanie 1:
„Zwracamy się z zapytaniem do zamawiającego o podanie typu rejestratora cyfrowego, dla monitoringu zewnętrznego, (ilu kanałowy – 4, 6 czy 8 kan.)

Odpowiedź:
Rejestrator cyfrowy dla monitoringu zewnętrznego, 4-kanałowy.

Pytanie 2:
„Jaki rodzaj granulatu należy zastosować jako wypełnienie sztucznej trawy zakładając, że...(wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lab ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.)

Odpowiedź:
Nawierzchnię boiska określa projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych w punkcie 2.2 Nawierzchnia do piłki nożnej
Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach
30,00m x 62,00m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m). Jako nawierzchnię
przyjęto trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports
Labs Ltd.)
- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna: polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m28
Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący
oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality
Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)                                                                                                     b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej
próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tę nawierzchnię.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 02.07.2012r.
 

Wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 211220 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - wyposażenie (bramki aluminiowe mocowane w tulejach -     2 sztuki, siatki do bramek - 2 sztuki)
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50,0m x 30,0m* o powierzchni 1500,0m2 - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa
 - wyposażenie do piłki koszykowej (obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki, tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki, mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki, konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki
- wyposażenie do piłki siatkowej (słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) -  2 sztuki, siatka do siatkówki - 1 sztuka)
- wyposażenie do piłki ręcznej (bramki aluminiowe montowane w tulejach - 2 szt. siatki do bramek  z piłkochwytem - 2 szt.
3. Ogrodzenie terenu
4. Oświetlenie terenu - projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m.
5. Nawierzchnie utwardzone oraz powierzchnie trawiaste Dojazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej i dwóch frakcji kruszywa, zamkniętej krawężnikiem betonowym na ławie z betonu z oporem. Ciągi piesze z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie     z podsypki cementowo-piaskowej i dwóch frakcji kruszywa, zamkniętej obrzeżem betonowym na ławie z betonu z oporem. Wokół boisk humusowanie ziemią roślinną z zagęszczeniem podłoża        i obsianiem mieszanką traw wieloletnich.
6. Piłkochwyty dla boiska do gry w piłkę nożną - 2 zestawy
7. Przebudowa części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej  z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno - szatniowe..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), w terminie do 05.07.2012 r. do godz. 12:30.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych,
w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; zrealizowanych w ramach jednej umowy lub dwóch oddzielnych umów o wartości łącznej co najmniej 900 000,00 złotych brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób, z którego wynikać będzie, że wykonawca dysponuje (będzie dysponował):
1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o  
   specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą 
    budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub
    z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
- inne dokumenty
1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50cm x 50cm
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 9 do SIWZ),
2) Pełnomocnictwo - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
3) dowód wniesienia/wpłacenia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - w ramach realizacji programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 20.06.2012r.
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA
„WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W LIMANOWEJ
W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości
poniżej  5 000 000 euro

 

 

 

ZATWIERDZAM

z up. Burmistrza Miasta

/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza
...……………………….
<Podpis pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego>


Limanowa, dnia 20 czerwca 2012 r.


Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:  www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.:     18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.11.12

 
SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 4
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 4
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 7
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków 7
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 8
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 11
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 12
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 13
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium 13
Rozdział 10. Termin związania ofertą 14
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert 15
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny 17
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 17
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 18
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 18
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19
Rozdział 18. Inne informacje 19
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 19
Rozdział 20. Załączniki do SIWZ 20-39

 

 

 

 

Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych    Nr 211220-2012 z dnia 20.06.2012r.  
 strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w Limanowej w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”
CPV 45.21.22.21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
 podbudowa przepuszczalna
 nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)
1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
 obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ)
i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

 wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach    – 2 sztuki
- siatki do bramek                                             – 2 sztuki
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
 50,0m x 30,0m* o powierzchni 1500,0m2  podbudowa przepuszczalna
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ)
i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).    
 nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych
w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
 technologia układania nawierzchni:
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm
z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana
z PU) o grubości 2-3mm.
 wyposażenie do dwóch boisk do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki uchylna, siatka łańcuchowa     – 4 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm  – 4 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości       – 4 sztuki
- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach    – 4 sztuki
 wyposażenie do dwóch boisk do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)    – 4 sztuki
- siatka do siatkówki        – 2 sztuki
 wyposażenie do piłki ręcznej
- bramka aluminiowa o wymiarach 300 x 200 cm ,
montowana w tulejach                                      – 2 sztuki
- siatka do bramki piłki ręcznej, turniejowej z piłkochwytem
   grubość splotu 4 mm        – 2 sztuki
2.3.  Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.4.  Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

2.5.  Nawierzchnie utwardzone oraz powierzchnie trawiaste
Dojazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej i dwóch frakcji kruszywa, zamkniętej krawężnikiem betonowym 15x30x100cm układanym na ławie z betonu B15 z oporem.
Ciągi piesze z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej i dwóch frakcji kruszywa, zamkniętej obrzeżem betonowym 8x30x100cm układanym na ławie z betonu B15 z oporem.
Wokół boisk humusowanie ziemią roślinną z zagęszczeniem podłoża i obsianiem mieszanką traw wieloletnich.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
2.6.  Piłkochwyty  dla boiska do gry w piłkę nożną
Piłkochwyty w ilości: 2 zestawy, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6 stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ  Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych
w punktach 2.1 do 2.6:
• na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
• na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2.7  Przebudowa części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 4         w Limanowej przy ul. Reymonta 3 na zaplecze sanitarno - szatniowe
Szczegółowy opis przebudowy stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ   Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ   Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 90 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; zrealizowanych
w ramach jednej umowy lub dwóch oddzielnych umów o wartości łącznej co najmniej 900 000,00 złotych brutto
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 
o konstrukcyjno-budowlanej,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka
z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego
z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
 w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4
ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
 Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
8) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:
1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy:  sekretariat@miasto.limanowa.pl,
                                                             inwestmiasto@poczta.onet.pl ),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – GK.271.1.11.12
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Grażynę Wójcik (w zakresie procedury przetargowej),
 Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel. 18  337 20 54 wew. 155,  fax 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II9, w pok. 31,
a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 10.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: GK.271.1.11.12

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
05. 07 . 2012 r. godz. 13 . 00
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9,
34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  05.07.2012  roku, godz. 12.30
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 05.07.2011 roku, godz. 13.00
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 13.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie
z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 15.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

Rozdział 17.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 10 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 10 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rozdział 18.  Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 


Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik Nr 2    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
Załącznik Nr 3    Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 4    Przedmiar robót
Załącznik Nr 5    Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
Załącznik Nr 6    Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 7    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.                                22 ust. 1  ustawy Pzp
Załącznik Nr 8    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu                                na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 9    Formularz oferty
Załącznik Nr 10  Istotne postanowienia umowy