Budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej

Zakończony: 24.09.2012, Status przetargu: zakończony,


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337692 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej:- linia napowietrzna- 282 m, - linia kablowa- 49 m, - słup żelbetonowy bliźniaczy- 6 szt., - słup żelbetonowy pojedyńczy- 2 szt., - oprawy OUSh150- 8 szt, - skrzynia oświetlenia ulicznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ELEKTROMONT Zakład Elektroinstalacyjny Grzegorz Banaś, ul. W. Gawrona, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40442,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 36814,82
• Oferta z najniższą ceną: 36814,82 / Oferta z najwyższą ceną: 44392,11
• Waluta: PLN.


                   z up. Burmistrza Miasta
                /-/ Wacław Zoń
                Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 03.10.2012r.

 

 

 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: ELEKTROMONT Zakład Elektroinstalacyjny Grzegorz Banaś ul. W. Gawrona, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 36 814,82 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
ELEKTROMONT Zakład Elektroinstalacyjny Grzegorz Banaś ul. W. Gawrona, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość  100,00 pkt.

Oferta Nr 2:
ELEKTRICAL Zakład elektroinstalacyjny, usługi budowlane Wilhelm Mrożek ul. ks. płk. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   82,93 pkt.


 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcom faksem lub pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu jego sporządzenia, w związku z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. 01.10.2012 r.


z up. Burmistrza Miasta
     /-/ Wacław Zoń
       Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 27.09.2012r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa 
 z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na Budowę oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej, w następujący sposób:

1)  W rozdziale 2 SIWZ punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Orientacyjny zakres zamówienia:
- linia napowietrzna – 282 m
- linia kablowa- 49 m
- słup żelbetonowy bliźniaczy- 6 szt.
-  słup pojedynczy- 2 szt.
- oprawy OUSh150- 8 szt.
- skrzynia oświetlenia ulicznego”

2) Wymienia się w SIWZ:

- załącznik Nr 1 Przedmiar robót
- załącznik Nr 2 Dokumentacja projektowa

 

 

 

 

                                                                                                                        Z up. Burmistrza Miasta
                                                                                                                               /-/ Wacław Zoń
                                                                                                                           Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 14.09.2012r

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 348722 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337692 - 2012 data 07.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
- W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej :
- linia napowietrzna - 80 m, - słup żelbetowy bliźniaczy - 3 szt., - oprawy OUSh150 - 3 szt.,
- skrzynia oświetlenia ulicznego.
- W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej :
- linia napowietrzna - 282 m, -linia kablowa - 49 m,- słup żelbetowy bliźniaczy - 6 szt.,- słup żelbetowy pojedynczy - 2 szt.,- oprawy OUSh150 - 8 szt., - skrzynia oświetlenia ulicznego.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 14.09.2012r.
 

Budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej
Numer ogłoszenia: 337692 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej : - linia napowietrzna - 80 m, - słup żelbetowy bliźniaczy - 3 szt., - oprawy OUSh150 - 3 szt., - skrzynia oświetlenia ulicznego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego wynikać będzie, że wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie kierowała robotami;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1. opłaconej polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem zapłaty) potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami                                                                                                                                      - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień                                               - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                                                                                   - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert                                                                                                      -aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert                                                                                                                              - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 2) Pełnomocnictwo - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt 2 i 3 2. Cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian 3. Zakres zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zwiększony w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 4. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę, osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA
BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. PIASTOWSKIEJ  W LIMANOWEJ”


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 euro

 

 

ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
 /-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

...……………………….


<Podpis pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego>


Limanowa, dnia 07 września 2012 r.

 


Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:  www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.:     18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.12.12

 

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 3
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 3
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 3
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków 3,4
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 4,5,6
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 6
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 6,7
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 7
Rozdział 9. Termin związania ofertą 7
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 7,8
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 8
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 8
Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 9
Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 9
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .9
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 9
Rozdział 17. Inne informacje 9
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 9
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 10

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych     
 strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Limanowej
CPV 45.23.14.00-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
2. Orientacyjny zakres zamówienia:
- linia napowietrzna –  80 m
- słup żelbetowy bliźniaczy – 3 szt.
- oprawy OUSh150 – 3 szt.
- skrzynia oświetlenia ulicznego
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ  Przedmiar robót
Załącznik Nr 2 do SIWZ  Dokumentacja projektowa
4. Wszelkie wskazania w dokumentacji projektowej i przetargowej znaków towarowych, pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń itp. należy rozumieć jako przykład modelowy. Wykonawca stosując materiały, produkty, urządzenia itp. równoważne (tzn. o parametrach nie gorszych) jest zobowiązany wykazać, że produkty, itd. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W tym celu załącza do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, certyfikaty i/lub inne dokumenty dopuszczające dane produkty itd. do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do podanych przez Zamawiającego.
5. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia:  31.10.2012 r.

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują :
co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 
                       - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-     
                          nych,  która będzie kierowała robotami;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
 w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej           100 000 złotych (słownie: stp tysięcy).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział      w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonychw Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy:  sekretariat@miasto.limanowa.pl,
                                                             inwestmiasto@poczta.onet.pl ,
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – GK.271.1.12.12
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Grażynę Wójcik (w zakresie procedury przetargowej),
 Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel. 18  337 20 54 wew. 155,  fax 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium.

 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

 

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:  Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA USUWANIE AWARII OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W 2012  R
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:  7.05.2012 r. godz. 1300
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  6 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9,
34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia   24.09.2012  roku, godz. 12.30
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 24.09.2011 roku, godz. 13.00
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia , a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania usługi, a w szczególności opłaty za dopuszczenie do pracy na urządzeniach TAURON Dystrybucja S.A., opracowania i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu i opłat za zajęcie pasa drogowego.
3. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu, opracowanego wg przedmiaru stanowiącego Załącznik Nr 1  do SIWZ.
4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącymwe wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony        w art. 94 ustawy Pzp.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) złożenia oświadczenia kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych
i zaświadczeniem o przynależności do właściwego samorządu zawodowego.
b) dostarczenia kosztorysu ofertowego opracowanego wg przedmiarów robót załączonych do SIWZ

 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 7 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Rozdział 17.  Inne informacje

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

 
Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Przedmiar robót
Załącznik Nr 2 Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 3     Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6 Formularz oferty
Załącznik Nr 7   Istotne postanowienia umowy