Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów Słopnicach

Zakończony: 05.12.2012, Status przetargu: zakończony,

Limanowa: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Słopnicach
Numer ogłoszenia: 50304 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 455592 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Słopnicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac prowadzących do zamknięcia składowiska odpadów o pow. 1,51 ha i pojemności 58 695 Mg odpadów w Słopnicach, przez rekultywację techniczną i biologiczną, na którą składa się: - ukształtowanie i zagęszczenie oraz pokrycie czaszy składowiska warstwą gruntu mineralnego i odpadów, - budowa instalacji odgazowującej, - uszczelnienie syntetyczne czaszy składowiska, - okrywa rekultywacyjna biologiczna, - odbudowa fragmentu rowu opaskowego od strony północnej,..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
• 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 11.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ABG Grzegorz Oleksa, ul. Jesionowa 18a/28, 40-158 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1349307,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1043150,06
• Oferta z najniższą ceną: 1043150,06 / Oferta z najwyższą ceną: 2090262,00
• Waluta: PLN.


Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
   Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 06.02.2013r
 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: ABG Grzegorz Oleksa ul. Jesionowa 18a/28, 40-158 Katowice. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto     1 043 150,06 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2.W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Oferta Nr 1:
LC Consulting Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wyścigowa 18/2, 53-012 Wrocław. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu,jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość  95,73 pkt.
Oferta Nr 2:
Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce. Oferta nie podlega ocenie.
 Oferta Nr 3:
Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 4:
AWT Rekultivace PL Sp. z o.o. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu,jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 72,14 pkt.
Oferta Nr 5:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD” Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka Jawna ul. Konarskiego 1, 41-947 Piekary Śląskie. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 6:
Zakład  Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. ul. Fabryczna 8, 39-400 Tarnobrzeg. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 7:
Przedsiębiorstwo WOD- KAN- MEL Sp. j. Roman Sułkowski i Wspólnicy Sowliny 56, 34-601 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 87,62 pkt.
Oferta Nr 8:
Firma- Handlowo- Usługowo-Transportowa Anna Malik ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebinia Bolęcin. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 9:
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL”  Jończyk, Nowak sp. j. ul. Żyzna 11 „L”, 42-202 Częstochowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 88,27 pkt.
Oferta Nr 10:
Zibet Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 87,72 pkt.
Oferta Nr 11:
ABG Grzegorz Oleksa ul. Jesionowa 18a/28, 40-158 Katowice. Wykonawca spełnił warunki udziału   w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
Oferta Nr 12:
WOLIMEX  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe Eugeniusz Wojak ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 13:
WOLIMEX Sp. z o.o. ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 14:
Firma ”DRACO” Słowiak Stanisław Pisarzowa 189, 34-654 Męcina. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 15:
Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych "SANTEX" Kazimierz Czapka  ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Młp. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 91,25 pkt.
Oferta Nr 16:
Firma ”PARTNER” Import-Export Leszek Kuchno Jamnica 124, 39-410 Grębów. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 17:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „EKOWOD” S.A. 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14. Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 18:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Gemex-Leder”  Spółka Jawna Zenon i Roman  Gembacz 34-615 Słopnice 675. Oferta nie podlega ocenie.


z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, 24 stycznia 2013r.

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Słopnicach, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

 

Pytanie1: W pozycji 1.12 przedmiaru (3_1_Przedmiar_1) Zamawiający wskazał, iż na warstwę wyrównawczą potrzeba jest 2000 m3 gruntu z dowozem z odległości 10 km. W związku z powyższym, czy Wykonawca ma wliczać w tą pozycję tylko transport czy też zakup gruntu i załadunek?
1a)Jeżeli zakup i załadunek gruntu są po stronie Wykonawcy, to czy zamawiający posiada wiedzę o kosztach zakupu ww. gruntu Po jakich drogach będzie się odbywał transport.

Odpowiedź: Odległość 10 km w przedmiarze jest odległością kalkulującą. Wykonawca przy wycenie oferty powinien uwzględnić rzeczywistą odległość z której będzie dostarczać materiał do rekultywacji.
1a)Zakup i  załadunek gruntu jest po stronie Wykonawcy. Dojazd do składowiska jest po drogach o nawierzchni bitumicznej kategorii krajowej (Nr 28), powiatowych i gminnej.

 

z up. Burmistrza Miasta
              /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 03.12.2012r.

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Słopnicach, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ: 


Pytanie 1. Proszę o podanie daty wykonania  budowy instalacji odgazowującej, której pierwotne wykonanie zostało przewidziane do 31.12.2012., a który to zapis zgodnie z Państwa odpowiedziami z dnia 26.11.2012r. jest nieaktualny.

Odpowiedź: Termin wykonania instalacji odgazowującej ustalony został na 31.12.2013r.


Pytanie 2. Czy dopuszczają Państwo możliwość przesunięcia wykonania etapu II, który w dokumentacji projektowej, pkt.4 Etapowanie prac rekultywacyjnych  przewidziany jest do dnia 31.12.2012 r.?

Odpowiedź: Tak, wykonanie etapu II zostało ustalone na 30.06.2014r.
Zamawiający uzupełnia SIWZ w Rozdziale 3 pkt.1 o Harmonogram działań związanych z zamknięciem oraz rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Słopnicach, określony w decyzji  Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III.2.MD.7657-1/09 z dnia 2.09.2010 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR.III-2.7241.1.2011.MD z dnia 24.05.2011 r. i 30.06.2011 r. oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III-2.7241.3.2011.MD z dnia 21.10.2011 r. i decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III-2.7241.4.2012.MD z dnia 26.11.2012 r.
1. Do 31 grudnia 2013 r. - ukształtowanie i zagęszczenie oraz pokrycie czaszy składowiska warstwą gruntu mineralnego i odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 oraz 17 01 07;
2. Do 31 grudnia 2013 r. - budowa instalacji odgazowującej składającej się z 8 studni odgazowujących o głębokości od 8 do 13 m, zakończonych biofiltrami;
3. Do 31 grudnia 2013 r. - uszczelnienie syntetyczne – ułożenie warstwy ekranującej z bentomaty na całej powierzchni czaszy wraz z warstwa zabezpieczająco – drenującą, ze żwiru o grubości 30 cm.
4. Do 31 grudnia 2013 r. - wierzchnia warstwa ziemna – warstwa gruntu mineralnego o grubości 0,6 m i warstwa żyznej gleby o grubości min. 0,10 m pozwalającej na wegetacje roślin (do rekultywacji biologicznej składowiska mogą być wykorzystywane także odpady o kodzie: 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03).
5. Do 30 czerwca 2014 r. – okrywa rekultywacyjna biologiczna – zabezpieczająca powierzchnię przed erozja – w formie pokrywy roślinnej: obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych.

 

Pytanie 3. W świetle § 6 ust. 6 projektu umowy, Zamawiający przyjął jako datę wykonania zamówienia dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. Z uwagi na powyższy rygor, wnosimy o określenie w ust.5 tego paragrafu końcowego terminu czynności odbiorowych. W zapisie tym określono jedynie termin rozpoczęcia wymienionych czynności.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian umowy w SIWZ  w załączniku nr 9 w §6 ust. 5 skreśla się słowo: „odbioru”

 

Pytanie 4. Jako niezrozumiałe Wykonawca uznaje odmienne określenie przyczyny naliczenia kar umownych. Otóż w § 8 ust. 1 lit. a) Zamawiający przyjął, iż będzie dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w razie zwłoki w terminowej realizacji zamówienia. W zapisie lit. b) z kolei przyjął, iż Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w razie opóźnienia w terminowym usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi. Niewątpliwie podobne lub tożsame okoliczności mogą stanowić przyczynę braku wypełnienia zobowiązań umownych, w tym także przyczyny, które nie wynikają z zawinionego działania bądź zaniechania Wykonawcy. Wnosimy zatem o modyfikację zapisu § 8 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” (które w cywilistyce traktuje się jako brak wywiązania się z obowiązków umownych bez względu na winę bądź faktyczną przyczynę), słowem „zwłoka”.
Odpowiedź: Zgoda. Zamawiający dokonuje zmian umowy w SIWZ w załącziku nr 9 w §8 ust. 1 pkt. b słowo „opóźnienie” zastępuje się słowem: „zwłokę”

 

Pytanie 5. § 8 ust. 2 projektu umowy przewiduje jedynie możliwość wystąpienia z roszczeniem wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty kary umownej w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zauważyć należy, iż poza terminową zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy, na Zamawiającym ciąży również szereg innych obowiązków realizacyjnych - także o charakterze niepieniężnym. Z tego też względu wnosimy o dodanie do wymienionego zapisu okoliczności, które uprawniać będą Wykonawcę do żądania zapłaty kary umownej, w szczególności: w razie zwłoki w przekazaniu terenu budowy oraz w razie zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego w terminie, o jakim mowa w § 6 ust. 5 umowy. Powyższa zmiana pozwoli zachować w pewnym zakresie równowagę obowiązków stron umowy w aspekcie wysokości poniesionej przez nie ewentualnej szkody.
Odpowiedź: Zgoda. Zamawiający dokonuje zmiany umowy w SIWZ w załączniku nr 9 w §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu składowiska do wykonania rekultywacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
b) Za zwłokę w rozpoczęciu odbioru końcowego określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1

 

Pytanie 6. W § 8 ust. 6 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu utraconego przez niego dofinansowania w razie zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy. Prosimy o określenie w treści umowy wysokości przyznanego Zamawiającemu dofinansowania, tak aby Wykonawca sporządzając ofertę mógł odpowiednio skalkulować ryzyko, jakie wiązać się będzie z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany umowy w SIWZ w zał. nr 9 w §8 ust. 6 dodaje się zdanie : „Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy o dofinansowaniu lub preferencyjnym kredytowaniu przedsięwzięcia w terminie 14 dni od jej zawarcia w celu poznania przez Wykonawcę warunków na jakich przedsięwzięcie jest dofinansowane.”

 

Pytanie 7. § 8 ust. 7 wydaje się pozostawać w kolizji z uprawnieniem określonym § 5 ust. 9 projektu umowy. Prosimy o stosowną zmianę lub wyjaśnienie w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany umowy w SIWZ w załączniku nr 9 w §8 ust.7 dodaje się zdanie: „ z wyłączeniem okoliczności o których mowa w §5 ust.9”

 

Pytanie 8. Prosimy o wyjaśnienie w kontekście zapisów § 4 ust. 5 oraz § 12 ust.7 projektu umowy, czy zmiana personelu przewidzianego do realizacji zamówienia a wskazanego w ofercie Wykonawcy stanowić będzie zmianę umowy.
Odpowiedź: Nie będzie to zmianą umowy ale dla jej ważności wymaga formy pisemnej.

 

Pytanie 9. Czy  w poz.1.2 przedmiotu 1 (ukształtowanie czaszy) należy przyjąć  rozbiórkę 300 mb bieżących ogrodzenia. Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości w/w ogrodzenia, gdyż jednostką obmiaru w poz. KNR 2-25/0307-03  jest 1m2.

Odpowiedź: Wysokość ogrodzenia wynosi 2m.

 

Pytanie 10. Z jakiej odległości należy kalkulować dowóz gruntu na poszczególne warstwy rekultywacyjne:
a. poz.1.12 (przedmiar 1)- grunt na warstwę wyrównawczą wraz z transportem z odległości 10 km
b. poz.2.7 (przedmiar 2)- grunt na warstwę zabezpieczająco-drenującą wraz transportem z odległości 15 km
c. poz.2.12 (przedmiar 2)- grunt mineralny wraz z transportem z odległości 15  km
d. poz.2.17 (przedmiar 2)- gleba żyzna wraz z transportem z odległości 15 km.
Z dostępnych w internecie informacji wynika, że najbliższe źródła pozyskiwania w/w gruntu lżą w odległości około 30 km

Odpowiedź: Z takiej jakiej wykonawca zamierza pozyskać materiał

 


Pytanie 11. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju gruntów na poszczególne warstwy (piasek, żwir, glina, iły )

Odpowiedź: Te informacje są zawarte w  dokumentacji budowlanej.
 Zamawiający uzupełnia SIWZ o załącznik „Dokumentacja opis 2”


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa 
 z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Słopnicach, w następujący sposób:


1)  W rozdziale 3 SIWZ punkt 1 dodaje się informację:

 Harmonogram działań związanych z zamknięciem oraz rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Słopnicach, określony w decyzji  Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III.2.MD.7657-1/09 z dnia 2.09.2010 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR.III-2.7241.1.2011.MD z dnia 24.05.2011 r. i 30.06.2011 r. oraz decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III-2.7241.3.2011.MD z dnia 21.10.2011 r. i decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III-2.7241.4.2012.MD z dnia 26.11.2012 r.
1.  Do 31 grudnia 2013 r. - ukształtowanie i zagęszczenie oraz pokrycie czaszy składowiska warstwą gruntu mineralnego i odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 oraz 17 01 07;
2.  Do 31 grudnia 2013 r. - budowa instalacji odgazowującej składającej się z 8 studni odgazowujących o głębokości od 8 do 13 m, zakończonych biofiltrami;
3.  Do 31 grudnia 2013 r. - uszczelnienie syntetyczne – ułożenie warstwy ekranującej z bentomaty na całej powierzchni czaszy wraz z warstwa zabezpieczająco – drenującą, ze żwiru o grubości 30 cm.
4.  Do 31 grudnia 2013 r. - wierzchnia warstwa ziemna – warstwa gruntu mineralnego o grubości 0,6 m i warstwa żyznej gleby o grubości min. 0,10 m pozwalającej na wegetacje roślin (do rekultywacji biologicznej składowiska mogą być wykorzystywane także odpady o kodzie: 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03).
5.  Do 30 czerwca 2014 r. – okrywa rekultywacyjna biologiczna – zabezpieczająca powierzchnię przed erozja – w formie pokrywy roślinnej: obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych.


2) Zamawiający dokonuje zmian umowy w SIWZ w załączniku nr 9 :
-  w  §6 ust. 5 skreśla się słowo: „odbioru”
-  w §8 ust. 1 pkt. b słowo „opóźnienie” zastępuje się słowem: „zwłokę”
-  §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu składowiska do wykonania rekultywacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
b) Za zwłokę w rozpoczęciu odbioru końcowego o którym mowa w § 6
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1”
- §8 ust. 6 dodaje się zdanie : „Zamawiający przekazuje Wykonawcy kopię umowy o dofinansowaniu lub preferencyjnym kredytowaniu przedsięwzięcia w terminie 14 dni od jej zawarcia w celu poznania przez Wykonawcę warunków na jakich przedsięwzięcie jest dofinansowane.”
- §8 ust.7 dodaje się zdanie: „ z wyłączeniem okoliczności o których mowa w §5 ust.9

Zamawiający uzupełnia SIWZ o załącznik „Dokumentacja opis 2”

 - dokumentacja opis 2
 

z up. Burmistrza Miasta
              /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 30.11.2012r.

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ.
 


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Słopnicach, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ: 

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w szybszym tempie  tj. ukończenie całości robót w 2013 r. a nie jak podane w SIWZ do 30.11.2014 r.?
1a) Zgodnie z SIWZ zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2014r. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie robót oraz wcześniejsze płatności za wykonanie robót np. do września 2013 roku?”

Odpowiedź: Tak. W celu doprowadzenia zgodności pożądanego terminu wykonania zamówienia z decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego wymienioną w Rozdziale 2 punkt 1  SIWZ, Zamawiający zmienia w SIWZ w Rozdziale 3 punkt 1 w miejsce 30.11.2014 wpisuje termin 30.06.2014r. 


 
Pytania 2: W projekcie budowlanym i wykonawczym instalacji odgazowującej oraz uszczelniania i okrywy rekultywacyjnej biologicznej pkt.4 „ Etapowanie prac rekultywacyjnych” w harmonogramie przewidziano budowę instalacji odgazowującej do dnia 31.12.2011. Prosimy o ustosunkowanie się do tego zapisu.

Odpowiedź:  Zapis nieaktualny.

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia (Rozdział 4 pkt.1.b), w przypadku obiektu pn. „Rekultywacja lagun osadowych”
Roboty o których mowa  powyżej obejmowały m.in. formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowożonego – w tym wzmocnienie istniejących obwałowań gliną, ułożenie i zgrzanie folii PEHD, dostawa i rozścielenie ziemi glebotwórczej i humusu, obsiew powierzchni lagun, wykonanie rowu opaskowego, wykonanie drenażu odgazowującego, wykonanie wyrzutni biogazu wraz z biofiltrem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w Rozdziale IV 1.1.b),  po słowach: „ ...na budowie, rozbudowie, modernizacji lub rekultywacji składowiska odpadów...”
dodaje zapis: „...komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, lagun osadowych...”

 

Pytanie  4 Czy istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na wjazd na drogę gminną nr K 340644 Słopnice – Granice pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 ton, na czas wykonania przedmiotu zmówienia? Jeżeli tak, to proszę wskazać do kogo należy zwrócić się z takim zapytaniem. Jeżeli nie , to proszę o udzielenie informacji czy możliwe jest inne rozwiązanie , które pozwoli na usprawnienie transport materiałów do rekultywacji. Jest to istotne, gdyż transport materiałów samochodami o rzeczywistej masie całkowitej poniżej 15 ton znacznie zwiększy koszty transportu i tym samym podniesie wartość zamówienia co jest niekorzystne dla obu stron biorących udział w przetargu.

Odpowiedź: Zarząd nad drogą sprawuje Wójt Gminy 34-615 Słopnice  tel. (018) 332 62 00

 

Pytanie 5 Czy badania mające na celu określeniu jakości i ilości wydobywającego się biogazu oraz wykonanie innego niż podane w projekcie (odprowadzenie gazu do atmosfery) zagospodarowania biogazu jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 6 Czy zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew na terenie rekultywacji będącej przedmiotem przetargu? Jeżeli nie, kto poniesie ewentualne koszty związane z uzyskaniem takiego pozwolenia?

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje usuwania drzew.

 

Pytanie 7 Czy Zamawiający posiada jakieś materiały ziemne , które mogą zostać użyte do rekultywacji składowiska będącego przedmiotem przetargu? Jeżeli tak, to na jakich warunkach udostępni je Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie ma.

 

Pytanie 8 Prosimy o wyjaśnienie ile będą trwały odbiory robót?

Odpowiedź: Odbiory częściowe robót i odbiór końcowy wg standardowej procedury.

 

Pytanie 9 W świetle zapisów §9 pkt. 3 umowy prosimy o wyjaśnienie i modyfikację zapisów iż odstąpienie od umowy nastąpi po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji robót?

Odpowiedź: Od stwierdzenia do wykończenia – umowa daje Wykonawcy 14 dni na stosowne zadziałanie.

 

z up. Burmistrza Miasta
              /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 26.11.2012r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa 
 z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Słopnicach, w następujący sposób:


1)  W rozdziale 3 SIWZ punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2014r.

2) W rozdziale 4 SIWZ punkt 1.1 b) zamawiający wprowadza zmianę:

po słowach: „ ...na budowie, rozbudowie, modernizacji lub rekultywacji składowiska odpadów...”
dodaje zapis: „...komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, lagun osadowych...”

 

z up. Burmistrza Miasta
              /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 26.11.2012r.

 

Numer ogłoszenia: 471834 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 455592 - 2012 data 16.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
• W ogłoszeniu jest: Zakończenie 30.11.2014.
• W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie 30.06.2014.

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 3.2.
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, modernizacji lub rekultywacji składowiska odpadów, o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha; lub zajmowali się eksploatacją składowiska odpadów komunalnych o pow. nie mniejszej niż 1,50 ha, przez okres co najmniej 3 lat..
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, modernizacji lub rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, lagun osadowych, o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha; lub zajmowali się eksploatacją składowiska odpadów komunalnych o pow. nie mniejszej niż 1,50 ha, przez okres co najmniej 3 lat..
 

z up. Burmistrza Miasta
              /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 26.11.2012r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 455592 - 2012 data 16.11.2012 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
• W ogłoszeniu jest: o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie wykazu wykonywanych robót wymienionego w pkt III 4.1.
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych, z którego wynika, że Wykonawca tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, modernizacji lub rekultywacji składowiska odpadów, o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha; lub zajmowali się eksploatacją składowiska odpadów komunalnych o pow. nie mniejszej niż 1,50 ha, przez okres co najmniej 3 lat.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
• W ogłoszeniu jest: o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie . Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1.
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1 , które potwierdzać będą, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
• W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty.
• W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt 3-7. 3. Cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian 4. Termin zakończenia może zostać zmieniony przez Zamawiającego: a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany dokumentacji projektowej, b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c) w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją i przekazanym placem budowy, d) jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej, e) w przypadku ujawnienia się istotnych kolizji z innymi urządzeniami, które wymagać będą dodatkowych opracowań projektowych, f) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie dużych opadów deszczu, przy czym ocena warunków atmosferycznych i decyzja o zawieszeniu robót należy wyłącznie do Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zawieszenia robót a jedynie prawo odnotowania zastrzeżeń co do warunków w jakich realizowane są roboty, g) jeżeli zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, h) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia robót i) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo - finansowym na wykonanie danego elementu zamówienia. 5. Umowa może zostać zmieniona jeżeli warunki na placu budowy uległy zmianie, w stosunku do stanu terenu/gruntu/obiektu projektowego, w oparciu o który opracowano dokumentację budowlaną i przetargową. 6. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 7. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę, osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji). 8. O wprowadzenie zmian do zawartej umowy może wnioskować zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, przy czym przewidziany powyżej katalog zmian nie jest równoznaczny ze zobowiązaniem Zamawiającego do każdorazowego wyrażenia zgody na dokonanie zmiany.

 

z up. Burmistrza Miasta
              /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 20.11.2012r.

 

 

 

 

 

Limanowa: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Słopnicach
Numer ogłoszenia: 455592 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Słopnicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac prowadzących do zamknięcia składowiska odpadów o pow. 1,51 ha i pojemności 58 695 Mg odpadów w Słopnicach, przez rekultywację techniczną i biologiczną, na którą składa się: - ukształtowanie i zagęszczenie oraz pokrycie czaszy składowiska warstwą gruntu mineralnego i odpadów, - budowa instalacji odgazowującej, - uszczelnienie syntetyczne czaszy składowiska, - okrywa rekultywacyjna biologiczna, - odbudowa fragmentu rowu opaskowego od strony północnej,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie wykazu wykonywanych robót wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego wykazu wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie . Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie ościadczenia wymienioneo w pkt III 4.1
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w punkcie III 4.1 opłaconej polisy ubezpieczeniowej(wraz z dowodem zapłaty) potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzilności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , na kwote co najmniej 300 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8:00-15:00 oraz po złożeniu zamówienia : faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat @miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
 
Limanowa, dnia 16 listopada 2012 r.

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


„ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA
SKŁADOWISKA ODPADÓW W SŁOPNICACH”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  poniżej 5 000 000 euro

 


ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
 
Limanowa, dnia 16 listopada 2012 r.

 

 

Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   491893233  NIP: 737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:  www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pn-pt   730 - 1530
Tel.:     18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.24.12


SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu....3
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia......................................................................3
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia...................................................................4
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków...........................................................................4
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców....................... 4
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.....................................6
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.....7
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium ..................................................................7
Rozdział 9. Termin związania ofertą  ............................................................................8
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert.............................................................8
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert...........................................9
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny......................................................................9
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert...10
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.....................10
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy......10
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 11
Rozdział 17. Inne informacje 11
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 11
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 11

 

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa, adres: ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: hol główny na parterze i przy pokoju nr 31 III piętro

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac prowadzących do zamknięcia składowiska odpadów o pow. 1,51 ha i pojemności 58 695 Mg odpadów w Słopnicach, przez rekultywację techniczną i biologiczną, na którą składa się:
• ukształtowanie i zagęszczenie oraz pokrycie czaszy składowiska warstwą gruntu mineralnego i odpadów,
• budowa instalacji odgazowującej,
• uszczelnienie syntetyczne czaszy składowiska,
• okrywa rekultywacyjna biologiczna,
• odbudowa fragmentu rowu opaskowego od strony północnej,
zgodnie z:
• decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III.2.MD.7657-1/09 z dnia 2.09.2010 r. z póź. zm. w sprawie zgody na zamkniecie składowiska odpadów w Słopnicach,
• decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III-2.7244.1.2012.MD z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów w procesie R14, w związku z zamknięciem oraz rekultywacją techniczna i biologiczną składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w Słopnicach Szlacheckich,
• dokumentacją projektową zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Słopnicach.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 
 CPV 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
3. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt wykonawczy
Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3do SIWZ Przedmiar robót
7.   Wszelkie wskazania w dokumentacji projektowej i przetargowej znaków towarowych, pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń itp. należy rozumieć jako przykład modelowy. Wykonawca stosując materiały, produkty, urządzenia itp. równoważne (tzn. o parametrach nie gorszych) jest zobowiązany wykazać, że produkty, itd. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W tym celu załącza do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, certyfikaty i/lub inne dokumenty dopuszczające dane produkty itd. do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do podanych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że na drodze gminnej nr K340644 Słopnice – Granice, przy której zlokalizowane jest składowisko odpadów obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t.

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i gwarancja

1. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2014 r.
2. Wykonawca załącza do oferty harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia, z którego powinna wynikać, ilość dni kalendarzowych konieczna do realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, modernizacji lub rekultywacji składowiska odpadów, o pow. nie mniejszej niż 0,50 ha; lub zajmowali się eksploatacją składowiska odpadów komunalnych o pow. nie mniejszej niż 1,50 ha, przez okres co najmniej 3 lat.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
 w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000 zł. (słownie złotych: trzysta tysięcy).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4
ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy
w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz dokument potwierdzający, że polisa ta została opłacona. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) SIWZ, - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia
w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy:    sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak lub nazwę postępowania.
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Monikę Jeż (w zakresie procedury przetargowej),
 Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel: 18  337 20 54 wew: 155,  fax: 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 20.000 zł. (słownie  złotych:  dwadzieścia  tysięcy).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

 

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),
• oznaczonym:  nazwą i adresem wykonawcy lub pieczątką firmową,
• zaadresowanym: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
• opisanym: „Oferta - rekultywacja składowiska. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać . Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  8 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrzowi Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 28 (sekretariat), w terminie do dnia  5.12.2012 r., godz. 12.30.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego – pokój nr 28.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 5.12.2012 r., godz. 13.00
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.
7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących robót i kosztów z nimi związanych.
3. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC= CN / COB  x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony
w art. 94 ustawy Pzp.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) dostarczenie kosztorysu ofertowego sporządzonego wg przedmiarów robót stanowiących Załącznik Nr 3 do SIWZ
c) dostarczenie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwego samorządu zawodowego.

 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w Banku Spółdzielczym w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Rekultywacja składowiska odpadów w Słopnicach”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokołu odbioru końcowego).

 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
2. W Załączniku Nr 9 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Rozdział 17. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

 

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

 

Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ

 

Załącznik Nr 1 Dokumentacja  projektowa

- dokumentacja opis

- dokumentacja- lokalizacja

- dokumentacja zagospodarowanie

- dokumentacja przekroje 1

- dokumentacja  przekroje 2

- dokumentacja przekroje 3

- dokumentacja studnia

- dokumentacja rów


Załącznik Nr 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych


Załącznik Nr 3 Przedmiary robót

Przedmiar 1

Przedmiar 2


Załącznik Nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6 Wykaz wykonanych robót
Załącznik Nr 7 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 8 Formularz oferty
Załącznik Nr 9 Istotne postanowienia umowy