Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe

Zakończony: 31.12.2012, Status przetargu: zakończony,

 Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 533486 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 525038 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie wodociągu w ciagu ul. Berlinga i Moniuszki - 121756,10zł,
2. Wykonanie robót zamiennych zgodnie z kosztorysem różnicowym - 21188,33zł,
3. Wykonanie gazociągu pod mostem na potoku Mordarka - 44006,00zł,
4. Umocnienie skarp potoku Mordarka poniżej mostu w ciągu ul. Targowej kratami betonowymi - 26390,00zł.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:       
- Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213340,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 262408,73
- Oferta z najniższą ceną: 262408,73 / Oferta z najwyższą ceną: 262408,73
- Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie zostało udzielone jako zamówienie dodatkowe dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. przebudowy ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, 31 grudnia 2012r.

 

Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 525038 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika-Targowa-Moniuszki-Berlinga w Limanowej wraz z remontem mostu - roboty dodatkowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie wodociągu w ciagu ul. Berlinga i Moniuszki - 121756,10zł, 2. Wykonanie robót zamiennych zgodnie z kosztorysem różnicowym - 21188,33zł, 3. Wykonanie gazociągu pod mostem na potoku Mordarka - 44006,00zł, umocnienie skarp potoku Mordarka poniżej mostu w ciągu ul. Targowej kratami betonowymi - 26390,00zł..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależniona od wykonania zamówienia dodatkowego, z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
• Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 21 grudnia 2012r.