Budowa placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 11.03.2013, Status przetargu: zakończony,

 

 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 67068-2013 z dnia 2013-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiot zamówienia obejmuje: Budynek: -Kubatura: około 12.150 m3 -Wysokość: do 5 m -Wymiary[m]: 20,43 x 42,5 x 50,05 x 49,19 -Powierzchnia użytkowa: 3.772,77 m2 -Powierzchnia usługowa: 1.286,24 m2 Drogi: -Zjazdy i droga...
Termin składania ofert: 2013-03-07
________________________________________

Limanowa: Budowa placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną

Numer ogłoszenia: 151272 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67068 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budynek: - Kubatura: 12.150 m3 - Wysokość: do 5 m - Wymiary[m]: 20,43 x 42,5 x 50,05 x 49,19 - Powierzchnia użytkowa: 3.772,77 m2 - Powierzchnia usługowa: 1.286,24 m2 Drogi: - Zjazdy i droga wewnętrzna: 43.11 mb. - Podjazd do stacji trafo: 8,74 mb. - Zjazd do garażu: 9.31 mb. Roboty elektryczne: - Linia kablowa zasilania NN: 5 mb. - Przełożenie linii kablowej SN i NN: 70 mb. - Demontaż linii kablowych NN: 119 mb. - Instalacja wewnętrzna Sieci i przyłącza sanitarne: - Przyłącz kanalizacji sanitarnej: 5 mb. - Przyłącz wody: 5 mb. - Kanalizacja deszczowa: 5 mb. - Instalacje wewnętrzne: wod-kan, ppoż, CO, wentylacja mechaniczna Kolektor kanalizacji sanitarnej: - Rurociąg PCV Dn 250: 70,8 mb. - Przecisk hydrauliczny sterowany: 19 mb. - Studnie z kręgów betonowych: 4 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.12-3, 45.21.31.41-3, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług BUDOIMPEX sp. z o.o., Straszęcin 295 D, 39-218 Straszęcin, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5495190,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4555570,58
• Oferta z najniższą ceną: 4555570,58 / Oferta z najwyższą ceną: 6622593,74
• Waluta: PLN.

Z up. Burmistrza Miasta                               
/-/ Wacław Zoń                                       
Zastepca Burmistrza                                 

Limanowa, dnia 17.04.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „BUDOIMPEX” Sp. z o.o. , 39-218 Straszęcin 295D.
Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 4 555 570,58 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 76,72 pkt.

Oferta Nr 2:
FIRMA BUDOWLANO – REMONTOWA Tadeusz Pióro, Maciejowa 98, 33-336 Łabowa
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 74,98 pkt.

Oferta Nr 3:
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług  „BUDOIMPEX” Sp. z o.o., 39-218 Straszęcin 295D
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

Oferta Nr 4:
WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 68,79 pkt.

Oferta Nr 5:
FIRMA BUDOWLANA REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka jawna, Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 76,13 pkt.

Oferta Nr 6:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „BUDMEX” Sp. z o.o., ul.Magazynowa2, 33-300 Nowy Sącz
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 83,55 pkt.

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie: W związku z uzupełnieniem dopiero 1.03.2013 r. dokumentacji projektowej w części elektrycznej zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 18.03.2013 r.

 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 6 marca 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie 1:
„W nawiązaniu do Pisma GK271.1.1.7.13 z dnia 01.03.2013 w sprawie pytań i odpowiedzi do SIWZ pytanie nr 6 podtrzymujemy swoje stanowisko w sprawie uzupełnienia i uszczegółowienia parametrów technicznych i wymiarów poszczególnych elementów układu wentylacji.
W zestawieniach kształtek załączonych do SIWZ brak wymiarów poszczególnych elementów (kratki, przepustnice, klapy p.poż, itd). Na załączonych do SIWZ rysunkach brak również większości wymiarów. Aby sporządzić wycenę należy udostępnić jasne i jednoznaczne projekty i zestawienia kształtek. Prosimy w trybie pilnym o uzupełnienie brakujących danych w projektach
i zestawieniach kształtek.
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o czas w jakim pojawią się uzupełnienia w SIWZ.
 
Odpowiedź:
Zestawienia wentylacji w załączeniu.
Wentylacja -1, wentylacja -2.
Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Pytanie 2:
„Czy dostępne są inne badania geotechniczne gdyż na podstawie przedstawionych nie można zweryfikować statyki ścianki berlińskiej zaproponowanej przez Zamawiającego lub złożyć prośbę o udostępnienie obliczeń statycznych dotyczących tego zabezpieczenia. Badania, które zostały przedstawione są za płytkie, aby można było zweryfikować tego typu zabezpieczenie”

 

Odpowiedź:
Dokumentacja geotechniczna w załączeniu.

Dokumentacja geotechniczna

 


                Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 5 marca 2013 r.


ODPOWIEDŹ  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 
 
Pytanie 1:
„Proszę o podanie parametrów agregatu prądotwórczego (moc, rodzaj obudowy, ognioprzepuszczalność, ipt.) oraz sposób wyprowadzenia spalin na zewnątrz obiektu.
Aktualne dane podane w dokumentacji przetargowej a dot. w/w urządzenia uniemożliwiają sporządzenie właściwej wyceny”
 
Odpowiedź:
Dane dotyczące agregatu znajdują się w opisie do projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych: 
Obudowa agregatu kontenerowa o odporności ogniowej EI 60.
Proponowany agregat prądotwórczy to GI 110 IVECO o mocy 110 kW (lub równoważny).
Moc agregatu została dobrana do prądu obciążenia przy uruchamianiu 2-ch wentylatorów instalacji oddymiania po 18,5 kW każdy.
Inwestor może wybrać inny agregat o parametrach odpowiadających dla w/w agregatu.
Schemat ideowy zasilania pokazano na rys. E-02
Wyposażenie agregatów:
·       Prądnica bezszczotkowa TFW
·       Elektroniczny panel kontrolno-pomiarowy wraz z układem czasowym uruchomienia agregatu
·       Instalacja elektryczna z ładowarką akumulatorów
·       Akumulatory
·       Podgrzewacz chłodziwa
·       Zbiornik paliwa na min 10h pracy
·       Tłumik wewnątrz kontenera

Zgodnie z projektem agregat zainstalowany będzie na płycie Placu Targowego i obudowany parkanem, odprowadzenie spali z agregatu bezpośrednio do atmosfery.

Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                       

Limanowa, dnia 5 marca 2013 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa    z m i e n i a     treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na budowę palcu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, w następujący sposób:
 
1)   W Załączniku Nr 3 do SIWZ – „dokumentacja projektowa” dodaje się „projekt instalacji wewnętrznych” oraz „dokumentację geotechniczną
 
2)   W Załączniku Nr 11 do SIWZ – „istotne postanowienia umowy” § 8 ust. 1 c) otrzymuje brzmienie:
„c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”
 
3)   W Załączniku Nr 11 do SIWZ – „istotne postanowienia umowy” § 8 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)   Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
b)   Za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego, w terminie o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki”
 
4     Do SIWZ dodaje się Załącznik Nr 12 do SIWZUmowa o przyznanie pomocy nr 00016-6921-UM0660046/12 z dnia 18.09.2012 r.

Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                       

Limanowa, dnia 01.03.2013 r.

 

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 
 
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający uzna ze spełniony warunek wskazany w SIWZ w rozdziale 4 pkt. 1. 1) b) dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli oferent wykaże się budową nowego budynku Parku Wodnego o powierzchni użytkowej 2 233,70 m2oraz połączeniem nowego obiektu z istniejącą krytą pływalnią. Budynek posiada dwie kondygnacje.”
Odpowiedź:
Tak, o ile część obiektu wielokondygnacyjna posiada co najmniej 1500 m2 powierzchni użytkowej.
 
Pytanie 2:
„Proszę o uzupełnienie i umieszczenie na stronie brakującej dokumentacji (załącznik Nr 3) projektowej części elektrycznej, gdyż w zamieszczonej obecnie brakuje np. schematów tablic rozdzielczych, rozmieszczenia elementów na poszczególnych kondygnacjach oraz brakuje schematów systemu oddymiania i systemu wykrywania CO i LPG. Proszę również o uzupełnienie przedmiarów części elektrycznej we wzmiankowane elementy systemu oddymiania i detekcji CO i LPG””
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełni Załącznik Nr 3 do SIWZ o projekt instalacji elektrycznychwewnętrznych.
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Rozdziale 13 ust. 2 SIWZ, załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.
 
Pytanie 3:
„Czy sugerowany schemat zabezpieczenia w wariancie kotwionym jest możliwy do realizacji? Czy jest zgoda właścicieli sąsiednich działek”
 
Odpowiedź:
Odpowiedź znajduje się w 3 rozdziale opisu do części konstrukcyjnej. Ze względów technologicznych oraz konstrukcyjnych zdecydowano się na zaproponowanie zabezpieczenia wykopu w postaci "ścianki berlińskiej". Ze względu na duże parcie gruntu nastąpiła konieczność jej dodatkowego "podparcia" i ze względu na ułatwienie wykonawstwa obiektu zdecydowano o zastosowaniu kotew gruntowych. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę właściciele działek sąsiednich byli informowani o proponowanym sposobie zabezpieczenia wykopu (kotwach gruntowych) i nie wyrażali sprzeciwu - jest to metoda minimalizująca osiadanie terenu powyżej poziomu wykopu. 
Projektanci pomimo powyżej wymienionej wstępnej akceptacji rozwiązania umocnienia wykopu w p. 3 opisu technicznego branży konstrukcyjnej podają alternatywny sposób "podparcia" profili "ścianki berlińskiej", który można zastosować jeżeli Wykonawca nie uzyska zgody na wykonanie kotew gruntowych.
 
Pytanie 4:
„Czy jest dostępna dokumentacja geotechniczna, wg pkt 1.3. Projektu wykonawczego - "Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (rozbudowa i modernizacja targowiska wraz z budową parkingu podziemnego w Limanowej" opracowana przez PROGEO A. G. STĄPOREK , ul. Głowackiego 34A, 33-300 Nowy Sącz, marzec 2012r."? Wspomniana dokumentacja jest bowiem niezbędna dla obliczeń i weryfikacji zabezpieczenia wykopu. Prosimy o zamieszczenie tej dokumentacji technicznej na Państwa stronie.”
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełni Załącznik Nr 3 do SIWZ o dokumentację geotechniczną.
 
Pytanie 5:
„Czy istnieje możliwość zmiany koncepcji i technologii z zabezpieczenia wykopu obudową berlińskiej na ścianę szczelinową (60cm) stanowiącą zabezpieczenie wykopu oraz jednocześnie docelową ścianę zewnętrzną budynku.”
Odpowiedź:
Nie.
 
Pytanie 6:
„Prosimy o uzupełnienie i uszczegółowienie przedmiarów dotyczących układu wentylacji mechanicznej. Brak korelacji pomiędzy zestawieniami materiałów, częścią opisową projektu a przedmiarami. Prosimy o uzupełnienie w przedmiarach z precyzyjnym opisem i wymiarami:
- klap p.poż.,
- wentylatorów osiowych,
- wentylatorów dachowych,
- klap rewizyjnych,
- przewodów wentylacyjnych (w rozbiciu na poszczególne obwody),
- kratek i nawiewników
- tłumików
- przepustnic
- czerpni i wyrzutni
- podstaw dachowych
 Brak danych parametrów technicznych i wymiarów poszczególnych elementów uniemożliwia precyzyjną wycenę.”
 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Rozdziale 13 ust. 2 SIWZ, załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.
Opis i wymiary elementów wentylacji znajdują się w projekcie wentylacji w zestawieniu kształtek wentylacyjnych.
 
Pytanie 7:
„Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert o czas w jakim pojawią się precyzyjne i jednoznaczne przedmiary.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
 
Pytanie 8:
„§ 8 ust. 1 lit. a-b) projektu istotnych postanowień umownych. Pragnę zauważyć, że Zamawiający zastrzegł dla siebie uprawnienie żądania zapłaty przez wykonawcę kary umownej dwukrotnie z tytułu tej samej okoliczności przy ustaleniu nieterminowego wykonania zobowiązań wykonawcy. Tym samym wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność dwa razy za wystąpienie tej samej okoliczności. Proszę o wprowadzenie stosownej zmiany.”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian.
 
Pytanie 9:
„§ 8 ust. 1 lit. c) projektu istotnych postanowień umownych. Wnoszę o odniesienie rygoru odpowiedzialności wykonawcy do zwłoki w usunięciu wad. Odpowiedzialność za opóźnienie stanowić będzie zbyt daleko idącą i nieuzasadnioną uciążliwość dla wykonawcy. Pomimo bowiem zastrzeżenia stosunkowo krótkiego terminu na usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi – nie ulega wątpliwości, iż również wówczas mogą zaistnieć przyczyny - takie jak wyjątkowo ciężkie warunki pogodowe – które skutecznie uniemożliwią terminowe wypełnienie zobowiązań umownych wykonawcy. Przy obecnym brzmieniu kwestionowanego zapisu umowy, wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność w tym zakresie także w opisanej powyżej przykładowej sytuacji, co nie znajduje oparcia w podstawowej zasadzie prawa cywilnego, tj. równości stron stosunku zobowiązaniowego. Nie ulega wątpliwości, iż zasada ta doznaje ograniczeń w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tym niemniej zakres ten nie może być sprzeczny z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą ani zasadami współżycia społecznego. Przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za nieterminowe wywiązanie się z zobowiązań wskutek przyczyn obiektywnie niezawinionych przez wykonawcę skłania do oceny, iż zapis taki sprzeciwia się co najmniej zasadom współżycia społecznego.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany zapisu w § 8 ust 1 c) projektu umowy.
 
Pytanie10:
„§ 8 ust. 2 projektu istotnych postanowień umownych. Celem zachowania równości stron kontraktu oraz wprowadzenia mobilizacji z korzyścią dla obu stron umowy, proszę dodatkowo o wprowadzenie zastrzeżenia zapłaty kary umownej na rzecz wykonawcy z tytułu zwłoki Zamawiającego w odbiorze końcowym w terminie określonym w § 6 ust. 7 umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany projektu umowy w tym zakresie.
 
Pytanie11:
„§ 8 ust. 3 projektu istotnych postanowień umownych. Zapis ten jest nie do zaakceptowania.
Zamawiający nie ma prawa przerzucać odpowiedzialności na wykonawcę za wydatkowanie środków pochodzących z dotacji. Dofinansowanie bowiem zostało przyznane na mocy odrębnej umowy, na której treść wykonawca nie miał – i nie mógł mieć realnego wpływu. Nadto, mając na uwadze przedmiotowy zapis należy podnieść, iż wykonawca nie zna faktycznego rozmiaru obciążenia z tytułu uzupełniającego odszkodowania, oraz skutków finansowych, jakie z tego tytułu mogą dla niego wyniknąć. Z tej przyczyny koniecznym się staje ujawnienie wykonawcom pełnej informacji dotyczącej umowy o dofinansowanie w zakresie - tak wysokości dotacji jak i sytuacji, w których Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu dotacji oraz warunków tego zwrotu w kontekście odpowiedzialności osób trzecich za wydatkowanie tych środków – w tym z powodu uchybień wykonawców w realizacji zamówienia objętego przedmiotową dotacją. Bez wymienionych danych nie sposób właściwie skalkulować ryzyka, jakie może obciążać wykonawcę
z tytułu realizacji umowy zawartej w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego.”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian. Umowa o przyznanie pomocy na realizację zadania zostanie udostępniona Wykonawcom jako Załącznik nr 12 do SIWZ
 
Pytanie12:
„Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie13:
„Wycięte drzewa – gdzie należy odstawić?”
Odpowiedź:
Drewno należy odstawić do Parku Miejskiego a gałęzie usunąć.
 
Pytanie14:
„Dokumentacja projektowa przewiduje odwodnienie wykopów. Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na wyżej wymienione odwodnienie? ”
Odpowiedź:
Nie. Informacja dotycząca warunków gruntowo wodnych znajduje się w rozdziale 2. projektu konstrukcji. Zgodnie z opisem budynek posadowiony jest powyżej zwierciadła wód gruntowych, a zapisy dotyczące odwadniania wykopów dotyczą wód pochodzenia atmosferycznego oraz ewentualnych wód mogących występować w obrębie gruntów spoistych.
 
Pytanie15:
„Czy Zamawiający posiada projekty wykonawcze inwestycji z uwzględnieniem wykonania ścianki Berlińskiej?”
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie16:
„Czy w wycenie należy uwzględnić schodołaz wraz z szybem windowym?”
Odpowiedź:
Sam schodołaz.

Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                       

Limanowa, dnia 01.03.2013 r.

 

 

 ODPOWIEDŹ  NA  PYTANIE  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 
 
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wskazany w SIWZ w rozdziale 4 pkt 1.1) b) dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli oferent wykaże się budową nowego budynku Parku Wodnego o powierzchni użytkowej 2233,70 m2 oraz połączeniem nowego obiektu z istniejącą krytą pływalną, zgodnie z załączonymi referencjami.
 
Odpowiedź:
Jeżeli zbudowany Park Wodny jest obiektem jednokondygnacyjnym – to Wykonawca nie spełni warunku określonego w Rozdziale 4 pkt 1.1) b) SIWZ.
 
Z up. Burmistrza Miasta              
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                
Limanowa, dnia 25 lutego 2013 r.
 
 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 67068-2013 z dnia 2013-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiot zamówienia obejmuje: Budynek: -Kubatura: około 12.150 m3 -Wysokość: do 5 m -Wymiary[m]: 20,43 x 42,5 x 50,05 x 49,19 -Powierzchnia użytkowa: 3.772,77 m2 -Powierzchnia usługowa: 1.286,24 m2 Drogi: -Zjazdy i droga...
Termin składania ofert: 2013-03-07


 

 

Numer ogłoszenia: 75926 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67068 - 2013 data 18.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 r.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 r.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 45.23.13.00-8.
 •  
 • Z up. Burmistrza Miasta                 
   /-/ Wacław Zoń                         
  Zastępca Burmistrza                     

Limanowa, dnia 22 lutego 2013 r.ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa   z m i e n i a    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na budowę palcu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, w następujący sposób:
 
1) W Rozdziale 11 ust. 1 datę 07.03.2013 r. zmienia się na datę 11.03.2013r.
 
2) W Rozdziale 12 ust. 1 i ust. 2 datę 07.03.2013 r. zmienia się na datę 11.03.2013r.
 
4) Załącznik Nr 3 do SIWZ – „dokumentacja projektowa” zostaje usunięty i zastąpiony Załącznikiem Nr 3 do SIWZ – „projekt wykonawczy”

Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                        
Zastępca Burmistrza                    

Limanowa, dnia 22 lutego 2013 r.

 

 

 ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 
 
Pytanie 1:
„Wnosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), gdyż zamieszczona na stronie Zamawiającego dokumentacja w żaden sposób nie odzwierciedla zakresu ujętego w przedmiarach. Na chwilę obecną nie ma możliwości weryfikacji podstawy wyceny – projektu wykonawczego gdyż Zamawiający nie zamieścił na stronie stosownych opracowań. Poza tym umowa odwołuje się do przedmiarów jako szczegółowego opisu zakresu robót, podczas gdy SIWZ stanowi, że są one jedynie uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Jest to sprzeczność – szczególnie wobec braku dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego).
 
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmian Załącznika Nr 3 do SIWZ.
 
Pytanie 2:
„W tej sytuacji termin złożenia oferty winien zostać przesunięty o czas w jakim Zamawiający uzupełni Załączniki do SIWZ”
 
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany terminu otwarcia ofert.
 
Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                               
Zastępca Burmistrza                        
Limanowa, dnia 22 lutego 2013 r.
 
 
 
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 67068-2013 z dnia 2013-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiot zamówienia obejmuje: Budynek: -Kubatura: około 12.150 m3 -Wysokość: do 5 m -Wymiary[m]: 20,43 x 42,5 x 50,05 x 49,19 -Powierzchnia użytkowa: 3.772,77 m2 -Powierzchnia usługowa: 1.286,24 m2 Drogi: -Zjazdy i droga...
Termin składania ofert: 2013-03-07
 

 Numer ogłoszenia: 69692 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67068 - 2013 data 18.02.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
·                  Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).
·                  Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kolektor kanalizacji sanitarnej: - Rurociąg PCV Dn 250 70,8 mb. - Przecisk hydrauliczny sterowany 19 mb. - Studnie z kręgów betonowych 4 szt.

Z up. Burmistrza Miasta                  
/-/ Wacław Zoń                         
Zastępca Burmistrza                     

 

Limanowa, 19 lutego 2013 r.

 

 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa   z m i e n i a    treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na budowę palcu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną, w następujący sposób:
 
1) Rozdział 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„Rozdział 2   Opis przedmiotu zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzna oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej od ul. Kilińskiego do ul. Matki Boskiej Bolesnej, który musi być wykonany wraz z budowa placu targowego, ale nie jest jego częścią funkcjonalną
CPV 45.21.33.12-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
CPV 45 21 31 41-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
CPV 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budynek:
-      Kubatura:   ≈12.150 m3
-      Wysokość:    do  5 m
-      Wymiary[m]:    20,43  x 42,5 x 50,05 x 49,19
-      Powierzchnia użytkowa:   3.772,77 m2
-     Powierzchnia usługowa:    1.286,24 m2
Drogi:
-     Zjazdy i droga wewnętrzna:   43.11 mb.
-      Podjazd do stacji trafo:     8,74 mb.
-     Zjazd do garażu:    9.31 mb.
Roboty elektryczne:
-      Linia kablowa zasilania NN:    5 mb.
-     Przełożenie linii kablowej SN i NN:  70 mb.
-      Demontaż linii kablowych NN:   119 mb.
-    Instalacja wewnętrzna
Sieci i przyłącza sanitarne:
-      Przyłącz kanalizacji sanitarnej:   5 mb.
-      Przyłącz wody:    5 mb.
-      Kanalizacja deszczowa:    5 mb.
-      Instalacje wewnętrzne:  wod-kan, ppoż, CO, wentylacja mechaniczna 
Kolektor kanalizacji sanitarnej:
- Rurociąg PCV Dn 250 :    70,8 mb.
- Przecisk hydrauliczny sterowany :   19 mb.
- Studnie z kręgów betonowych:    4 szt
3.    Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, za wyjątkiem części zamówienia polegającego budowie kolektora kanalizacji sanitarnej. Z tego powodu Wykonawca jest zobowiązany w ofercie podać oddzielne ceny budowy placu targowego i budowy kolektora kanalizacji sanitarnej. 
 
2) W rozdziale 13 SIWZ punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 
„1.   Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ. Pod ceną dla całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje dwie ceny ryczałtowe brutto na budowę placu targowego i na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej. Suma cen składowych zamówienia brutto, powinna być zgodna z wartością ceny ofertowej brutto dla całego zamówienia. W razie rozbieżności sumy cen składowych z ceną dla całego zamówienia, oferta nie odpowiada treści SIWZ.”
 
 
3) W Załączniku Nr 4 do SIWZ – „przedmiary robót” dodaje się  „Przedmiar robót – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Fi 250 mm PCV w Limanowej” jak
w załączeniu.
 
4) Załącznik Nr 10 do SIWZ – „wzór oferty” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
 
5) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „istotne postanowienia umowy” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Z up. Burmistrza Miasta                  
/-/ Wacław Zoń                         
Zastępca Burmistrza                     

Limanowa, 19 lutego 2013 r.

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
   
Limanowa: Budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną
Numer ogłoszenia: 67068 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budynek:
-Kubatura: około 12.150 m3
-Wysokość: do 5 m
-Wymiary[m]: 20,43 x 42,5 x 50,05 x 49,19
-Powierzchnia użytkowa: 3.772,77 m2
-Powierzchnia usługowa: 1.286,24 m2
Drogi:
-Zjazdy i droga wewnętrzna: 43.11 mb.
-Podjazd do stacji trafo: 8,74 mb.
-Zjazd do garażu: 9.31 mb.
Roboty elektryczne:
-Linia kablowa zasilania NN: 5 mb.
-Przełożenie linii kablowej SN i NN: 70 mb.
-Demontaż linii kablowych NN: 119 mb.
-Instalacja wewnętrzna
Sieci i przyłącza sanitarne:
-Przyłącz kanalizacji sanitarnej: 5 mb.
-Przyłącz wody: 5 mb.
-Kanalizacja deszczowa: 5 mb.
-Instalacje wewnętrzne: wod-kan, ppoż, CO, wentylacja mechaniczna.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.12-3, 45.21.31.41-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, który potwierdza, ze wykonawca wykonał czyli zbudował od podstaw (nie dotyczy adaptacji, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, remontu) i prawidłowo ukończył co najmniej 1 budynek użyteczności publicznej, co najmniej dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.500 m2
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, który potwierdza, ze wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następujacym potecjałem technicznym: - deskowanie systemowe 1500 m2 - koparka - samochód samowyładowczy 10-15 t - samochód samowyładowczy 5-10 t - zagęszczarka wibracyjna spalinowa - żuraw wieżowy
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, który potwierdza, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi o wykonania zamówienia: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej - obowiązkowo kierownik budowy, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, 

- drogowej,
- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku wielokondygnacyjnego;
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, do dysponowania środkami obrotowymi w wysokości co najmniej 3 500 000 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·      wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 10 do SIWZ), 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3) dowód wniesienia/wpłacenia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.03.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Z up. Burmistrza Miasta                            
/-/ Wacław Zoń                                   
Zastępca Burmistrza                                
 
Limanowa, dnia 18 lutego 2013 r.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na
„Budowę placu targowego z dwupoziomowym garażem
 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami,
zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzną”
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 euro

 

 

ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 18 lutego 2013 r.
 

Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:  
www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.:     18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
 
znak postępowania: GK.271.1.1.13
 
SPIS TREŚCI:
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków 
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 10. Termin związania ofertą
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 18. Inne informacje
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 20. Załączniki do SIWZ
 
 
Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych     
 strona internetowa Zamawiającego –
www.miasto.limananowa.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie placu targowego z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnętrzna.
CPV 45.21.33.12-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
CPV 45 21 31 41-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budynek:
 Kubatura:    ≈ 12.150 m3
 Wysokość:    do  5 m
 Wymiary[m]:    20,43  x 42,5 x 50,05 x 49,19
 Powierzchnia użytkowa:  3.772,77 m2
 Powierzchnia usługowa:  1.286,24 m2
Drogi:
 Zjazdy i droga wewnętrzna:   43.11 mb.
 Podjazd do stacji trafo:   8,74 mb.
 Zjazd do garażu:    9.31 mb.
Roboty elektryczne:
 Linia kablowa zasilania NN:   5 mb.
 Przełożenie linii kablowej SN i NN  70 mb.
 Demontaż linii kablowych NN  119 mb.
 Instalacja wewnętrzna
Sieci i przyłącza sanitarne:
 Przyłącz kanalizacji sanitarnej:  5 mb.
 Przyłącz wody:    5 mb.
 Kanalizacja deszczowa:   5 mb.
 Instalacje wewnętrzne:  wod-kan, ppoż, CO, wentylacja mechaniczna 
3. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.
  
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:  do 30 września 2013 r.
2. Wykonawca nie może udzielić na wykonane roboty, dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy.   
 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali czyli zbudowali od podstaw (nie dotyczy adaptacji, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, remontu) i prawidłowo ukończyli co najmniej  1 budynek użyteczności publicznej, co najmniej dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.500 m2
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób,  w tym:
 c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 
o konstrukcyjno-budowlanej – obowiązkowo kierownik budowy,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
o drogowej,
- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;
c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku wielokondygnacyjnego;
c.3) co najmniej następującym potencjałem technicznym:
- deskowanie systemowe 1500 m2 ,
- koparka
- samochód samowyładowczy 10-15 t
- samochód samowyładowczy 5-10 t
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa
- żuraw wieżowy
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 zł. (słownie : pięćset tysięcy) oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, do dysponowania środkami obrotowymi w wysokości co najmniej 3 500 000 zł.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 
Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępow. wymaganych od Wykonawców
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem: nazwy obiektu użyteczności publicznej, wartości netto, ilości kondygnacji, powierzchni użytkowej, dat odbiorów, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje inwestora). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
8) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden
z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
9)  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, do dysponowania środkami obrotowymi w wysokości co najmniej 3 500 000 zł.  (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami. zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c3 SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).
 
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Zamawiający nie żąda  złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), i okazania certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.
 
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 
Rozdział 8.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl,
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, znak postępowania – GK.271.1.1.13.
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej),
 Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel.183372054 wew.155,  fax 183371041, e-mail:
sekretariat@miasto.limanowa.pl
 
Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
 
Rozdział 10.  Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
 
Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: GK.271.1.1.13
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
07. 03 . 2013 r. godz. 13.00
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać
z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 
Rozdział 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  07.03.2013  r., godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez sekretariat (po. 28) na opakowaniu oferty.
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 07.03.2013 r., godz. 13:00.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem
w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, kto ofertę w imieniu Wykonawcy podpisał.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 
Rozdział 13.  Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
 KC=CN/COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
 
Rozdział 15.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3.  Zamawiający wymaga również zawarcia przez wykonawcę ubezpieczenia kontraktu na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu, przy czym umowa ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż okres wykonywania robót – ubezpieczenie należy dostarczyć zamawiającemu na trzy dni przed podpisaniem umowy, wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz zamawiającego.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) opracowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu finansowo – rzeczowego realizacji zamówienia,
c) przekazania dokumentów kierownika budowy potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych i przynależności do  samorządu zawodowego,
d) przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczenia kontraktu na kwotę odpowiadającej wartości brutto złożonej oferty.
 
Rozdział 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa placu targowego w Limanowej”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).
 
Rozdział 17.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ, oraz
w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
Rozdział 18.  Inne informacje
Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych i wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 
Rozdział 19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
 
Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik Nr 2 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
Załącznik Nr 3 
Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 4 
Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
Załącznik Nr 6 
Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 7 
Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
Załącznik Nr 8   
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 10 
Formularz oferty
Załącznik Nr 11 
Istotne postanowienia umowy

 

 

 

 

 

 

 

 


                Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 6 marca 2013 r.

 

Oferta Nr 7:
Firma Budowlana GURGUL Piotr Gurgul, ul. Boczna 11, 34-600 Limanowa
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 78,84 pkt.

Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                      
Zastępca Burmistrza                  

Limanowa, dnia 27.03.2013 r.