Budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 25.04.2013, Status przetargu: zakończony,

 

 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 140266-2013 z dnia 2013-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Limanowa
Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi o wymiarach 18 x 38 m w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego współfinansowanego ze środków... Termin składania ofert: 2013-04-25

 
Limanowa: Budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi
w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa
szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego

Numer ogłoszenia: 83199 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140266 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi o wymiarach 18 x 38 m w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.44.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.11.27.10-5.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienia realizowane w ramach Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, 31-990 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321619,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 399750,00
·           Oferta z najniższą ceną: 364714,22 / Oferta z najwyższą ceną: 908587,46
·           Waluta: PLN.
 Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                       
   Zastępca Burmistrza                  
Limanowa, dnia 21.05.2013 r.

 

 

WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, 31-990 Kraków.
Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 399.750,00 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Oferta Nr 1:
Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA, Białka 195, 34-220 Maków Podhalański. Wykonawca podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.
Oferta Nr 2:
DOMBUD Anna Zadorożna, Ryszard Zadorożny Sp.j., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice.Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 84,52 pkt.
Oferta Nr 3:
TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, 31-990 Kraków.Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
Oferta Nr 4:
PROFEXIM Sp.j., ul. Bandurskiego 66, 31-515 Kraków.Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 44,00 pkt.
Oferta Nr 5:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa.Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 93,13 pkt.

Z up. Burmistrza Miasta                  
/-/ Wacław Zoń                        
Zastępca Burmistrza                    

Limanowa, 30.04.2013 r.

 

  


 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO   SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi w ramach realizacji Mikroprojektu „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego” odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 
 
Pytanie 1:
„W § 8 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zastrzegł sobie uprawnienie żądania od wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie zwrotu dotacji udzielonej na finansowanie zamówienia. W miarę możliwości, proszę o zamieszczenie postanowień umowy na realizacje dotacji z instytucją wdrążającą lub pośredniczącą albo podanie wysokości udzielonej dotacji wyrażonej kwotowo oraz okoliczności opisanych w tej umowie skutkujących utratą dotacji w związku z działaniem lub zaniechaniem wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Informacje te w mojej ocenie są niezbędne dla właściwego skalkulowania ryzyka związanego z realizacją inwestycji a w konsekwencji do właściwego określenia ceny ofertowej”
Odpowiedź:
Skan umowy w załączeniu.
 
Pytanie 2:
„Z jakiego materiału należy wykonać następujące urządzenia w ramach realizacji zamówienia:
- poręcz prosta; Projekt Budowlany wskazuje na stal ocynkowaną, natomiast Specyfikacja Techniczna wymaga wykonania ze stali nierdzewnej ,
- poll jam; Projekt Budowlany wskazuje na stal ocynkowaną, natomiast Specyfikacja Techniczna wymaga wykonania ze stali nierdzewnej”
Odpowiedź:
Ze stali nierdzewnej.
 
Pytanie 3:
„Z jakiego materiału zbudowana jest zewnętrzna ściana istniejącego budynku Domu Kultury, na której winna zostać zamontowana ścianka wspinaczkowa zgodnie z przedmiotem zamówienia; czy ściana zewnętrzna budynku o jakim mowa w pkt. powyższym posiada ocieplenia? Jeżeli tak, to jaki był zastosowany rodzaj ocieplenia (styropian, wełna etc.)?”
Odpowiedź:
Ściana w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementów ceramicznych drobnowymiarowych, wyłożona okładziną z „otoczaków rzecznych”. Ściana nie jest ocieplona.
 
Pytanie 4:
„Proszę o doprecyzowanie, jakie elementy składają się na ściankę wspinaczkową.”
Odpowiedź:
Ścianka wspinaczkowa o wys. 4 m z 4 torami.
 
Pytanie 5:
„Czy Zamawiający wymaga, aby powyższa ścianka wspinaczkowa była zgodna z Polskimi normami? Brak przedmiotowego zapisu w dokumentacji przetargowej. Jeżeli tak, proszę o informację czy atest wydany przez niezależną instytucję na potwierdzenie zgodności w/w produktu z Polskimi normami jest dokumentem niezbędnym, którego przedłożenie przez Wykonawcę spełni wymogi zmawiającego w zakresie realizacji i odnioru robót?””
Odpowiedź:
Ścianka ma być zgodna z Polskimi normami. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedłożenia atestu.


Załącznik - umowa o dofinansowanie mikroprojektu

 

Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 23.04.2013 r.


 


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi w ramach realizacji Mikroprojektu „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego” odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dysponuje dodatkowymi informacjami (mapka, zdjęcia itp.) lub wytycznymi (wymiary, rysunki itp.) na temat ścianki wspinaczkowej, o której mowa w ostatnim punkcie przedmiaru ?”
Odpowiedź:
Nie

Pytanie 2:
„Elementy skateparku nr 5, 6, 7, 9 są opisane jako sklejkowe do demontażu na okres zimowy, ale także ogólnie wszystkie przeszkody są określane jako mobilne.
Prosimy o potwierdzenie, że tylko te cztery elementy mają być demontowane, ponieważ pozostałe urządzenia będą wykonywane z betonu jako monolityczna płyta.”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 3:
„Gdzie będzie miejsce składowania demontowanych elementów skateparku ?”
Odpowiedź:
Informacja zbędna do opracowania oferty.

Pytanie 4:
„Po czyjej stronie będzie demontaż elementów skateparku – Zamawiającego czy Wykonawcy ?”
Odpowiedź:
Zamawiającego.

Pytanie 5:
„Na czyj koszt będzie wykonywany demontaż i ponowny montaż elementów skateparku – Zamawiającego czy Wykonawcy ?”
Odpowiedź:
Zamawiającego.

Pytanie 6:
„W STWiORB przy elemencie nr 5 (Poręcz prosta) i przy opisie elementów skateparku jest mowa, że elementy stalowe mają być ze stali nierdzewnej.
Czy elementy stalowe można wykonać ze stali ocynkowanej, co jest lepszym rozwiązaniem do jazdy dla przyszłych użytkowników ?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 7:
„W STWiORB jest mowa o certyfikatach na urządzenia skateparku posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia razem z ofertą tych certyfikatów ?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:
„W STWiORB i Opisie technicznym jest mowa o zbrojeniu płyty betonowej włóknem stalowym.
Czy możliwa jest zamiana na włókna polipropylenowe (PP) lub siatkę stalową zbrojeniową wg wytycznych projektanta ?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:
„W STWiORB i Opisie technicznym jest mowa o styropianie twardym 100mm.
Prosimy o podanie dokładnego rodzaju twardości styropianu (współczynnik EPS).”
Odpowiedź:
EPS 150.

Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 19.04.2013 r.

 

 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 
Limanowa: Budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi
w ramach realizacji Mikroprojektu „Rekreacja ruchowa
szansą na integrację partnerstwa polsko – słowackiego”

Numer ogłoszenia: 140266 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi o wymiarach 18 x 38 m w ramach realizacji Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.44.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.11.27.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, który potwierdza, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez te osoby, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
·   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 7 do SIWZ),
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3) Dowód wniesienia wadium
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
b)  z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
c)  działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
d)  nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
f)  opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
g)  innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
h)  koniecznością wykonania zamówień dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienia realizowane w ramach Mikroprojektu Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 z up. Burmistrza Miasta                         
/-/ Wacław Zoń                               
Zastępca Burmistrza                           
 
Limanowa, dnia 10.04.2013 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA
Budowa skateparku
wraz z przeszkodami mobilnymi
w ramach realizacji Mikroprojektu “Rekreacja ruchowa
 szansą na integrację partnerstwa polsko - słowackiego”
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 euro
 
 
ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
 
Limanowa, dnia 10 kwietnia 2013 r.
 

Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:   ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa: 
www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.:     18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.10.13
 
 
SPIS TREŚCI:
Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca,
w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 10. Termin związania ofertą
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 18. Inne informacje
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 20. Załączniki do SIWZ
 
 
 
Rozdział 1.  Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
 
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych     
 strona internetowa Zamawiającego –
www.miasto.limananowa.pl , BIP
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku wraz  z przeszkodami mobilnymi o wymiarach 18 x 38 m w ramach realizacji Mikroprojektu „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko – słowackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska  - Republika Słowacka 2007 - 2013
CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
CPV 37.44.00.00-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
CPV 45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
 
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarze robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ), uproszczonej dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

 
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji
 
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:  do 31 lipca 2013 r.,  przy czym przekazanie placu budowy nastąpi do 31 maja 2013 r.
 
2. Wykonawca nie może udzielić na wykonane roboty, dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy.   
 
 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
 
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób,  w tym:
 c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy)
 
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 
 
Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w tym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie
 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie
 
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
 
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
 
6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c1 SIWZ.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
 
8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 4do SWIZ.
 
9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście  tysięcy złotych).
 
10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu w wysokości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
 
6. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 20067  r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 
8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
 
 
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
 
Zamawiający nie żąda  złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), i okazania certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.
 
 
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 
 
Rozdział 8.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną
sekretariat@miasto.limanowa.pl,
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
 
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, nazwę lub znak postępowania.
 
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31 w godzinach urzędowania Zamawiającego.
 
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej),
 Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel.183372054 wew.155,  fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
 
 
Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium
 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr
71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
 
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
 
 
Rozdział 10.  Termin związania ofertą
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
 
 
Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania ofert
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: GK.271.1.10.13
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
25. 04 . 2013 r. godz. 13:00
 
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
 
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
 
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
 
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  8 do SIWZ).
 
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 
 
Rozdział 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 25.04.2013 r., godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.
 
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 25.04.2013 r., godz. 13:00.
 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem
w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1300 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny.
 
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 
 

Rozdział 13.  Opis sposobu obliczenia ceny
 
1. Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.
 
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
 
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC= CN/COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
 
 
Rozdział 15.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
  
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
 
4.  Zamawiający wymaga również zawarcia przez wykonawcę ubezpieczenia kontraktu na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu, przy czym umowa ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż okres wykonywania robót – ubezpieczenie należy dostarczyć zamawiającemu na trzy dni przed podpisaniem umowy, wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz zamawiającego.
 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) przekazania Zamawiającemu kosztorysów ofertowych,
c) opracowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu finansowo – rzeczowego realizacji zamówienia,
d) przekazania dokumentów kierownika budowy potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych i przynależności do  samorządu zawodowego,
e) przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczenia kontraktu na kwotę odpowiadającej wartości brutto złożonej oferty.
 
 
Rozdział 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10% ceny brutto podanej  w ofercie.
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
 
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy –
budowa skateparku wraz z przeszkodami mobilnymi
 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
 
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).
 
 
Rozdział 17.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Istotne postanowienia umów zawarte zostały w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
 
Rozdział 18.  Inne informacje
 
Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych i wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 
 
Rozdział 19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
 
 
Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ