Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 23.10.2013, Status przetargu: zakończony,

 

 

 Ogłoszenie powiązane:

 Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej : - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44,m x 30m, powierzchni 1320m2, o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę...
Termin składania ofert: 2013-10-23
 

 


 

Limanowa: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej
Numer ogłoszenia: 238285 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207397 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej : - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44,m x 30m, powierzchni 1320m2, o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis, - utwardzenie ciągów pieszych bezpośrednio z terenu działki umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych do zespołu boisk, - zakup i montaż urządzeń sportowych: koszy do koszykówki jednosłupowych z tablicą 90x120cm na ramie metalowej cynkowanej ogniowo - 4 szt., przenośnych słupków do siatkówki wraz z siatka do siatkówki i siatką do badmintona - 1 kpl., słupków przenośnych do tenisa ziemnego wraz z siatką - 1 kpl., bramek do piłki ręcznej - 2 szt. - budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupach stalowych o wysokości 4m wraz z brama przesuwną jednoskrzydłową i furtą, - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - wykonanie koryta pod podbudowę konstrukcji boiska, - wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnię, - wykonanie drenażu wewnętrznego pod powierzchnią całego boiska, - wykonanie drenażu w celu odprowadzenia wód powierzchniowych, - wykonanie nawierzchni poliuretanowej - warstwa stabilizująca typu ET, przepuszczalna dla wody, o grubości min. 30 mm, warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 10-11 mm, warstwa nawierzchniowa - mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU o grubości 3mm).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.44.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Ogólnobudowlana BUDMOST Wiesław Jędrzejek, Laskowa 527, 34-602 Laskowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 466814,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 461741,69

 • Oferta z najniższą ceną: 461741,69 / Oferta z najwyższą ceną: 648573,93

 • Waluta: PLN.

 • Z up. Burmistrza Miasta                 
  /-/ Wacław Zoń                       
  Zastępca Burmistrza                 

   

  Limanowa, dnia 12.11.2013 r.


 •  

 •  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Firma Ogólnobudowlana „BUDMOST” Wiesław Jędrzejek, 34-602 Laskowa 527.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 461.741,69 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą
w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:

 „Pyzik” Usługi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik, 38-321 Moszczenica 486. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 95,14 pkt.

Oferta Nr 2:

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 79,57 pkt.

 

Oferta Nr 3:

MORIS-SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 92,99 pkt.

Oferta Nr 4:

MULTISPORT Kraina Komornicka, ul. Kolista 25, 40-486 Katowice. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 98,95 pkt.

Oferta Nr 5:

GARDENIA SPORT Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 71,19 pkt.

Oferta Nr 6:

UNISPORT Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 77,44 pkt.

Oferta Nr 7:

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 73,41 pkt.

Oferta Nr 8:

InterHall Sp. z o.o. , ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 79,34 pkt.

Oferta Nr 9:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o., ul. Saska 25, 30-720 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 82,90 pkt.

Oferta Nr 10:

Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa „EMBRUK” Józef Matras, Młynne 251, 34-601 Limanowa 3. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta Nr 11:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 86,10 pkt.

Oferta Nr 12:

Firma Ogólnobudowlana „BUDMOST” Wiesław Jędrzejek, 34-602 Laskowa 527. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

Oferta Nr 13:

 

P.P.H.U. „TRANS-ART”, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                 

Limanowa, dnia 31.10.2013 r.

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTAIA  DO  SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół samorządowych Nr 2 w Limanowej odpowiedzi na pytania wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie jaki wysięg oraz rodzaj tablicy do koszykówki należy przyjąć
w wycenie. Przedmiar robót podaje wysięg 140cm i tablicę o wym. 90x120cm natomiast projekt wysięg 165cm i tablicę 105x180cm
?”

Odpowiedź:

Należy przyjąć wysięg 165 cm i tablicę 105x180cm.

 

Pytanie 2:

Prosimy o uszczegółowienie pozycji kosztorysowej nr 4.5 „Budowle żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą, murki oporowe z betonu C 20/25”, jaka jest szacowana długość, wysokość oraz grubość murków, głębokość posadowienia, konstrukcja
(murek prosty, ściana kątowa) oraz jaki należy przyjąć wskaźnik zbrojenia na 1m3 betonu. Informacje mają wpływ na ilość deskowania i zbrojenia a tym samym cenę jednostkową
?”

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykonanie ścianki kątowej dł 40 mb, szer. 40 cm i wysokości 2,5-3,5 m, wskaźnik zbrojenia min.100 kg/m3, w ściance należy zakotwić słupki ogrodzeniowe.

 

Pytanie 3:

Prosimy o wskazanie pozycji w której należy wycenić wykopy pod projektowane murki oporowe?”

Odpowiedź:

Roboty ziemne zostały przyjęte w uśrednionym wyliczeniu w poz. 2.1 przedmiaru.

 

Pytanie 4:

Z rysunku PZT wynika, że boisko usytuowane zostało częściowo na skarpie nasypu. Prosimy
o wyjaśnienie czy w pozycji 2.1 należy wycenić formowanie wraz z zagęszczeniem nasypów pod płytę boiska materiałem z korytowania? Jeśli nie to prosimy o wskazanie lub uzupełnienie właściwiej pozycji.”

Odpowiedź:

Tak, w pozycji 2.1. należy wycenić formowanie wraz z zagęszczeniem nasypów pod płytę boiska materiałem z korytowania .

 

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy w związku z budową murku oporowego od strony północnowschodniej boiska nie wystąpi kolizja z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej”

Odpowiedź:

Od strony północnowschodniej boiska będzie przebiegać ogrodzenie boiska,
a w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej należy odpowiednio zabezpieczyć rury
.

 

Pytanie 6:

Na rysunku PZT pokazano schody skarpowe kolidujące z zakresem robót, prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić ich rozbiórkę”

Odpowiedź:

 

W poz. 1.3.

 Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                          

Zastępca Burmistrza                      

Limanowa, dnia 18.10.2013 r.

 

 

 

ZMIANA  TREŚCI   SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa    z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół samorządowych Nr 2 w Limanowej, w następujący sposób:

 

1)   W Załączniku Nr 9 do SIWZ – „istotne postanowienia umowy” § 5 otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„§ 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.   Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

2.      Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.   Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5.   Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za wykonane roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru  protokołu częściowego odbioru robót i faktur wystawionych przez wykonawcę i  zatwierdzonych przez Zamawiającego.

6.   Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

7.   Do faktury Wykonawca będzie miał obowiązek dołączyć oświadczenia Podwykonawców o zapłacie należnych im wynagrodzeń za realizację robót, objętych protokołem w ramach danego etapu i oświadczenia Dostawców materiałów o zapłacie materiałów użytych do realizacji danego etapu. W miejsce oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby Zamawiający dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dostawców wg proporcji określonych między Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego.

8.  Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

9.  Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.”.

 

 Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                          

Zastępca Burmistrza                      

Limanowa, dnia 16.10.2013 r.

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół samorządowych Nr 2 w Limanowej odpowiedzi na pytania wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

Pytanie 1:

„Czy do oferty przetargowej wykonawca ma obowiązek załączyć kosztorys uproszczony wykonany na podstawie przedmiaru robót?”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisem w Rozdziale 15 ust. 5 b) kosztorys ofertowy będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu, Wykonawca , z którym zostanie zawarta umowa.

 

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur częściowych po zakończonym etapie wykonanym zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym? Jeśli tak, to w jakim terminie nastąpi odbiór częściowy i jaki będzie termin płatności?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie zostanie dokonana zmiana treści SIWZ – Załącznik Nr 9

 

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający oprócz wymogu posiadania i załączenia do oferty przetargowej dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000 zł, wymaga zawarcia przez wykonawcę dodatkowego ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Tak, przy czym obowiązek ten będzie dotyczył tylko wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa (rozdział 15 ust. 4 SIWZ).

 

Pytanie 4:

„Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawa zamówień publicznych:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A.    Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi
w szczególności:

a)    klęski żywiołowe,

b)  warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych , przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0OC, wiatr uniemożliwiający prace maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

c)   warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów,

d)   niewypały, niewybuchy,

e)    wykopaliska archeologiczne,

f)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

g)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanie obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

h)  wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego,

2.    Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)    nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,

b)    wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

c)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3.    Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a)   przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

b)   odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowe,

c)   inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

-  brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

-  protesty mieszkańców,

-  przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody , gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B.    Zmian sposobu spełnieni świadczenia

        1.    Zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie inwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

 

C.    Zmiany osobowe

1.    Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane,

2.    zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane,

3.  Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

4. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

D.            Pozostałe zmiany

1.    siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,

2.    zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmiana w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

E.    Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.   Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców,

2.   Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,

3.  Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmian treści SIWZ – projektu umowy – w tym zakresie.


Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                          

Zastępca Burmistrza                      

Limanowa, dnia 16.10.2013 r.

 


 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 euro 


ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastepca Burmistrza Miasta

Limanowa, dnia 7 października 2013 r. Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa
REGON:         491893233
NIP:         737-10-04-591
Miejscowość 34-600 Limanowa
Adres:         ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:         www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania:         pon-pt   730 - 1530
Tel.:         18 337 20 54
Fax:         18 337 10 41Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa


znak postępowania: SZP.271.1.29.13SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 10. Termin związania ofertą
Rozdział 11.Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 13.Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 14.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 18. Inne informacje
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
Rozdział 20. Załączniki do SIWZ Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiający: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych    
strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl , BIP 
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej :
- budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44,m x 30m, powierzchni 1320m2, o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis, 
- utwardzenie ciągów pieszych bezpośrednio z terenu działki umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych do zespołu boisk,
- zakup i montaż urządzeń sportowych: koszy do koszykówki jednosłupowych z tablicą 90x120cm na ramie metalowej cynkowanej ogniowo – 4 szt., przenośnych słupków do siatkówki wraz z siatka do siatkówki i siatką do badmintona – 1 kpl., słupków przenośnych do tenisa ziemnego wraz z siatką – 1 kpl., bramek do piłki ręcznej – 2 szt.
- budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupach stalowych o wysokości 4m wraz z brama przesuwną jednoskrzydłową i furtą,
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- wykonanie koryta pod podbudowę konstrukcji boiska,
- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnię,
- wykonanie drenażu wewnętrznego  pod powierzchnią  całego boiska,
- wykonanie drenażu w celu odprowadzenia wód powierzchniowych,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej – warstwa stabilizująca typu ET, przepuszczalna dla wody, o grubości min. 30 mm, warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 10-11 mm, warstwa nawierzchniowa – mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU o grubości 3mm).

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarach robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ), dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

3. Zamówienie jest współfinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki  w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

4. Wszelkie użyte w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i technicznej nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych.
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20 czerwca 2014r., przy czym roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż i odwodnienie boiska oraz podbudowa – etap I – wymagany termin wykonania do 30 listopada 2013 r.

2. Wykonawca nie może udzielić na wykonane roboty, dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy.    

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 600 m2 każde.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób,  w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w   ww. specjalności; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy) oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy)
 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
 
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w tym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie
 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców

6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej dwie i nie więcej jak pięć robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem: ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są:
a) poświadczenia, 
b) nne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w ppkt a)
Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich robotach budowanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 
W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 zł  (słownie: trzysta tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta  tysięcy złotych).

10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy)oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta  tysięcy), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), i okazania certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 
pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
faksem (nr 18 337 10 41) 
drogą elektroniczną sekretariat@miasto.limanowa.pl, 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie–każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, nazwę lub znak postępowania.

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31 w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej),
Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym)
tel.183372054 wew.155,  fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SZP.271.1.29.13
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
23. 10. 2013 r. godz. 10:00 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  8 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9,
34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 23.10.2013 r., godz. 9:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.
 
2.Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 23.10.2013 r., godz. 10:00.
 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.  Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny. 
 
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę brutto oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ. 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC = CN/COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4.  Zamawiający wymaga również zawarcia przez wykonawcę ubezpieczenia kontraktu na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu, przy czym umowa ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż okres wykonywania robót – ubezpieczenie należy dostarczyć zamawiającemu na trzy dni przed podpisaniem umowy, wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz zamawiającego.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) przekazania Zamawiającemu kosztorysów ofertowych,
c) opracowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu finansowo – rzeczowego realizacji zamówienia, 
d) przekazania dokumentów kierownika budowy potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych i przynależności do  samorządu zawodowego, 
e) przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczenia kontraktu na kwotę odpowiadającej wartości brutto złożonej oferty. 

Rozdział 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej  w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa boiska sportowego – ZSS Nr 2 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rozdział 18. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych i wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 2 Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót
Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych robót
Załącznik Nr 8 Formularz oferty

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  www.miasto.limanowa.pl


Limanowa: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej


Numer ogłoszenia: 207397 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie,
 tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej :

- budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44,m x 30m, powierzchni 1320m2, o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis,

- utwardzenie ciągów pieszych bezpośrednio z terenu działki umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych do zespołu boisk,

- zakup i montaż urządzeń sportowych: koszy do koszykówki jednosłupowych z tablicą 90x120cm na ramie metalowej cynkowanej ogniowo - 4 szt., przenośnych słupków do siatkówki wraz z siatka do siatkówki
i siatką do badmintona - 1 kpl., słupków przenośnych do tenisa ziemnego wraz z siatką - 1 kpl., bramek do piłki ręcznej - 2 szt.

- budowa ogrodzenia boiska z siatki na słupach stalowych o wysokości 4m wraz z brama przesuwną jednoskrzydłową i furtą,

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- wykonanie koryta pod podbudowę konstrukcji boiska,

- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnię,

- wykonanie drenażu wewnętrznego pod powierzchnią całego boiska,

- wykonanie drenażu w celu odprowadzenia wód powierzchniowych,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej - warstwa stabilizująca typu ET, przepuszczalna dla wody,
o grubości min.
30 mm, warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 10-11 mm, warstwa nawierzchniowa - mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU o grubości 3mm).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.44.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2014.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·     III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·     III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót, który potwierdza, że wykonawca
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min.
600 m2 każde

·     III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, który potwierdza, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez te osoby, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności

·     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
  w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca podaje co najmniej dwie i nie więcej jak pięć robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem: ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są: a) poświadczenia, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa
  w ppkt a) Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich robotach budowanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.
  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 8 do SIWZ),

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

3) Dowód wniesienia wadium

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

2) konieczności zmiany terminu i zakresu realizacji w związku z:

a)   koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

b)   z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

c)   działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

d)   nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

e)   wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

f)    opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

g)   innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

h)   koniecznością wykonania zamówień dodatkowych

3) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Z up. Burmistrza Miasta                          
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza                            

Limanowa, dnia 08.10.2013 r.