Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 29.11.2013, Zakończony: 26.03.2014, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257907-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Zamówienie obejmuje budowę następujących kanalizacji o łącznej dł. ok 7 km: 1/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Rupniowskiego w Limanowej: ok. 1,3 km 2/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Drożdża i Musiała w Limanowej: ok. 0,9...
Termin składania ofert: 2013-12-10


 

Limanowa: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 64025 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257907 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę następujących kanalizacji o łącznej dł. ok 7 km: 1/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Rupniowskiego w Limanowej: ok. 1,3 km 2/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Drożdża i Musiała w Limanowej: ok. 0,9 km 3/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Dębowej w Limanowej: ok. 0,8 km 4/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Krakowskiej w Limanowej wraz z przepompownią i kanalizacją ciśnieniową: ok. 2,0 km 5/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik w Limanowej: ok. 2,0 km. Ponadto zakres zamówienia obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej: ok. 1 km.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.H.U. INKO 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5815525,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 2939390,66

·         Oferta z najniższą ceną: 2939390,66 / Oferta z najwyższą ceną: 6775393,61

 

·         Waluta: PLN.

 Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                      
Zastępca Burmistrza                  

Limanowa , dnia 26.03.2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył Wykonawca:

P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka jawna, ul. Lwowska 220,
33-300 Nowy Sącz.
 

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 2 939 390,66 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta Nr 1:

P.H.U. "INKO 2001" Sp.j. K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

 

Oferta Nr 2:

"MEN-GAZ" Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel, 34-654 Męcina597. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 75,48 pkt.

 

Oferta Nr 3:

Biuro Techniczno-Handlowe "EMP TERMO" Ewa i Marek Piękoś Sp.j., ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 43,38 pkt.

 

Oferta Nr 4:

TRANSWIERTEL Sp. z o.o., Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 93,29 pkt.

 

Oferta Nr 5:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX  Eugeniusz Wojak,
ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa
. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 66,98 pkt.

      Burmistrz Miasta                        
/-/ Władysław Bieda                     

Limanowa, dnia 12 maraca 2014r.
 

 

 

 

Limanowa: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa

Numer ogłoszenia: 257907 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę następujących kanalizacji o łącznej dł. ok 7 km:

1/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Rupniowskiego w Limanowej: ok. 1,3 km

2/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Drożdża i Musiała w Limanowej: ok. 0,9 km

3/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Dębowej w Limanowej: ok. 0,8 km

4/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Krakowskiej w Limanowej wraz z przepompownią i kanalizacją ciśnieniową: ok. 2,0 km

5/ Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik w Limanowej: ok. 2,0 km. Ponadto zakres zamówienia obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej: ok. 1 km.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

   

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą wnieść wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót, który potwierdza, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum dwa zadania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości
5 km każda, przy czym w ramach każdego z zadań zrealizowana była odbudowa dróg o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 0,5 km. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, który potwierdza, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez te osoby, w tym przynajmniej:

a) Specjalista 1 (1 osoba) - Kierownik Zespołu / Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska
w zakresie gospodarki ściekowej, w tym doświadczenie w kierowaniu przynamniej 1 kontraktem na roboty budowlane w sektorze ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej o wartości robót netto nie mniejszej niż 5.000.000 PLN,

b) Specjalista 2 (1 osoba) - Kierownik Budowy - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 5 km, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.

c) Specjalista 3 (1 osoba) - Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.

d) Specjalista 4 (1 osoba) - Kierownik Robót Drogowych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art.12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert. Posiadane przez w/w Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006 r., poz. 578).

   

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art.
20 a ustawy
z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. )

Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia powinny władać językiem polskim
(w innym przypadku Wykonawca musi zapewnić w ramach zatrudnionego przez niego personelu stałą obsługę tłumacza).

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej

·     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionych w pkt III 4.1:

a) części sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - potwierdzający, że Wykonawca osiągnął średni roczny przychód za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ) w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
 z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych,

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·   określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca podaje co najmniej dwie i nie więcej jak dziesięć robót budowlanych określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia z podaniem: ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są: a) poświadczenia, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt III.3.2 ogłoszenia. W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich robotach budowanych określonych
w pkt III.3.2 ogłoszenia, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
  

·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·   sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·   sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

·   informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

   

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu:
 7.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w wykazie Wykaz robót budowlanych i dokumentów finansowych. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać wymagane warunki będzie mniejsza lub równa 7, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. W przypadku gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia spełni więcej niż 7 Wykonawców, Wykonawca otrzyma:

1) 1 punkt za każde zrealizowane zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia tj. polegające budowie kanalizacji sanitarnej o długości 5 km każda; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt. Jeżeli Wykonawca wskaże kilka zadań wykonanych w ramach jednej umowy, to za każde zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia, Wykonawca otrzyma 1 punkt

2) 1 punkt za każde zrealizowane zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia
o wartości 1 mln zł każda; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt. Jeżeli Wykonawca wskaże kilka zadań wykonanych w ramach jednej umowy, to za każde zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia, Wykonawca otrzyma 1 punkt

3) 1 punkt za każde 5 mln przychodu , o którym mowa w sekcji III.3.5) ogłoszenia; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych siedmiu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

Zamawiający odstąpi od sporządzania ocen spełniania warunków, tj. przyznawania punktacji za spełnienie warunków w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki będzie mniejsza lub równa 7

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji umowy, rozszerzenie lub zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez odpowiednią zmianę Ceny Kontraktowej. Zmiana terminu realizacji umowy, zwiększenie lub zmiana zakresu rzeczowego oraz innych postanowień umowy w tym zmiana Ceny Kontraktowej może nastąpić
w formie aneksu do umowy w przypadku:

a.   zmiany wymagań instytucji finansujących,

b.   rozszerzenia lub zmiany zakresu Robót w wyniku zastosowania udostępnionego na rynku postępu technicznego w okresie realizacji Robót,

c.   zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych Robót dla Zamawiającego,

d.   Zmiany przepisów powodującej konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej,

e.   uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,

f.    zmiany technologii robót związanej z postępem technicznym,

g.   wycofania z produkcji zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub materiałów,

h.   nieprzewidzianych utrudnień realizacji robót w istniejącym obiekcie,

i.    wystąpienia siły wyższej.

j.    konieczność rezygnacji z części Robót jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

k.   zmiany ilości usunięć wad w Robotach, zrealizowanych w ramach Kontraktu, 

l.    Zmiany stanu rzeczowego na terenie budowy albo braku lub niekompletności:

i)    inwentaryzacji geodezyjnej terenu budowy dotyczącej istniejącej osnowy geodezyjnej, elementów sieci i zakrytych obiektów budowlanych, opisu ukształtowania terenu budowy,

ii)    wyników badań geologiczno-inżynierskich,

iii)   inwentaryzacji architektonicznej,

iv) pierwotnej dokumentacji projektowej istniejących obiektów budowlanych.

m. kolizji między elementami wykonywanych robót a niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi,

n.   występowanie niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, szkód górniczych, odkrycie obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód, w tym decyzji osób trzecich, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami;

o.   zdarzenia losowe noszące znamiona siły wyższej jak warunki pogodowe lub działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem, technologią
i zasadami wiedzy technicznej.

p.   usunięcia rozbieżności w dokumentach Kontraktu na zasadach określonych w klauzuli 1.5

q.   zmiany podmiotu na zasobach, którego polegał będzie Wykonawca

r.    zmiany stawki VAT.

 

Zmiana może nastąpić również w poniższych przypadkach i nie wymaga aneksu do umowy:

s.   zmiany osób wskazanych w ofercie w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, na osoby które spełniać będą wymagania Zamawiającego,

t.    zmiana zakresu Robót powierzonych podwykonawcy.

u.   Zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy.

 

Zmiany w punktach q, r ,s, t będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Warunki zmiany umowy są określone w klauzulach 1.5, 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 8.5, 8.9, 10.3, 13.1., 13.2, 13.7, 15.6, 16.1, 17.4 w zw. z 17.3, 19.4 Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych Kontraktu, stanowiących Część 2 SIWZ. W przypadku konieczności zmiany Ceny Kontraktowej zastosowanie będzie miała Klauzula 12.3 Wycena

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający przekaże Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  10.12.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                      
Zastępca Burmistrza                  

Limanowa , dnia 29.11.2013 r.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wzory oświadczeń i wykazów