Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Umieszczony: 23.07.2014, Zakończony: 27.08.2014, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm. – dalej jako ustawa pzp), niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu;

-              w zakresie części 1 zamówienia,

-              w zakresie części 2 zamówienia,

-              w zakresie części 3 zamówienia,

-              w zakresie części 4 zamówienia,

-              w zakresie części 5 zamówienia,

postępowania na roboty budowalne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych.”.

  

UZASADNIENIE:

 

W odniesieniu do części 1 zamówienia;

Postepowanie niniejsze, w części 1 zamówienia, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1
pkt 4) ustawy pzp,  z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie części 1 zamówienia została złożona jedna oferta (oferta Wykonawcy Zakład Budowlany „SZAREK”) z ceną; 7.995.000,00 zł brutto. Zgodnie z możliwościami budżetowymi, na sfinansowanie tej części zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę; 2.466.000,00 brutto.

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż cena oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym spełniona została przesłanka art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy pzp uzasadniająca unieważnienie postępowania w tej części zgodnie z normą art. 93 ust 2 ustawy pzp. 

 

W odniesieniu do części 2 zamówienia;

Postepowanie niniejsze, w części 2 zamówienia, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1
pkt 4) ustawy pzp,  z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie części 2 zamówienia została złożona jedna oferta (oferta Wykonawcy Zakład Budowlany „SZAREK”) z ceną; 1.722.000,00 zł brutto. Zgodnie z możliwościami, na sfinansowanie tej części zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę;
548.000,00 brutto.

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż cena oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym spełniona została przesłanka art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy pzp uzasadniająca unieważnienie postępowania w tej części zgodnie z normą art. 93 ust 2 ustawy pzp.

 

W odniesieniu do części 3 zamówienia;

Postepowanie niniejsze, w części 3 zamówienia, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1
pkt 4) ustawy pzp, z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie części 3 zamówienia została złożona jedna oferta (oferta Wykonawcy Zakład Budowlany „SZAREK”) z ceną; 2.214.000,00 zł brutto. Zgodnie z możliwościami, na sfinansowanie tej części zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 1.096.000,00 zł brutto.

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż cena oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym spełniona została przesłanka art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy pzp uzasadniająca unieważnienie postępowania w tej części zgodnie z normą art. 93 ust 2 ustawy pzp.

 

W odniesieniu do części 4 zamówienia;

Postepowanie niniejsze, w części 4 zamówienia, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1
pkt 4) ustawy pzp,  z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie części 4 zamówienia została złożona jedna oferta (oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo  Budowlano Remontowe „SKO-BUD”) z ceną; 984.000,00 brutto. Zgodnie z szacunkami, na sfinansowanie tej części zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 274.000,00 brutto.

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż cena oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym spełniona została przesłanka art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy pzp uzasadniająca unieważnienie postępowania w tej części zgodnie z normą art. 93 ust 2 ustawy pzp. 

 

W odniesieniu do części 5 zamówienia;

Postepowanie niniejsze, w części 5 zamówienia, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1
pkt 4) ustawy pzp, z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie części 5 zamówienia została złożona jedna oferta (oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo  Budowlano Remontowe „SKO-BUD”) z ceną; 2.214.000,00 brutto. Zgodnie z szacunkami, na sfinansowanie tej części zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 1.096.000,00 brutto.

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż cena oferty z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym spełniona została przesłanka art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy pzp uzasadniająca unieważnienie postępowania w tej części zgodnie z normą art. 93 ust 2 ustawy pzp. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 
Z up. Burmistrza Miasta                 
/-/ Wacław Zoń                          
Zastępca Burmistrza                  
Limanowa, dnia 27.08.2014 r.
 
 
 
 

   

 

 

 

MIASTO LIMANOWA

ul. Jana Pawła II 9

34-600 LIMANOWA

 

Tel.

(18) 337-20-54

Fax.

(18) 337-10-41

www.miasto.limanowa.pl 

e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SZP.271.1.18.2014

 

 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

 

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej u.p.z.p.

 

„Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej 

na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych”

 

 

 

 

Wartość zamówienia poniżej 5.186.000 euro

 

Zatwierdzam: dnia 23 lipca 2014 r.

  

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

 

l.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa Tomu

1.     

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

2.     

Tom II

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.     

Tom III

1. Program Funkcjonalno Użytkowy cz. I,  Załącznik do PFU cz. I

2. Program Funkcjonalno Użytkowy cz. II ,  Załącznik do PFU cz. II

3. Wyjasnienia

 

Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. 
Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje 
odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl


Limanowa: Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych
Numer ogłoszenia: 160625 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia obiektów realizowanych w ramach robót, obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych (zwanej dalej Inwestycją), współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności; 1) wykonanie prac badawczych, inwentaryzacyjnych, pomiarowych, koncepcyjnych i projektowych niezbędnych dla zaprojektowania poszczególnych części składowych Inwestycji (danej części zamówienia). Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. Dokumentacja projektowa będzie odpowiadała obowiązującym w Polsce normom technicznym, prawom dotyczącym budowli, budowy i ochrony środowiska, innym normom wyszczególnionym przez Zamawiającego, a mającym zastosowanie do przedmiotu Umowy. Prace projektowe obejmują również wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) wykonanie robót ziemnych, budowalnych, instalacyjnych i montażowych niezbędnych do zrealizowania Inwestycji (danej części zamówienia) oraz wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej robót, 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji Inwestycji (danej części zamówienia) pozwoleń i uzgodnień potrzebnych do zaprojektowania, realizacji oraz oddania obiektów i/lub instalacji do użytkowania, w tym uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wszystkich łącznie bądź poszczególnych obiektów wchodzących w skład Inwestycji (danej części zamówienia) o ile jest to wymagalne, a w dalszej kolejności uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wykonanych w ramach przyjętej przyjętych do realizacji części zamówienia. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 4) dostarczenie wyposażenia niezbędnego do spełniania przez obiekty i urządzenia, zrealizowane w ramach Inwestycji (danej części zamówienia), swoich funkcji, a także przeszkolenie personelu w zakresie obsługi planowanych urządzeń. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części, obejmujące wskazane zakresy przedmiotowe robót: Cześć zamówienia nr 1; a) zaprojektowanie oraz budowa kolejki transportowo- turystycznej z niezbędną infrastrukturą; b) zaprojektowanie oraz budowa monitoringu; c) zaprojektowanie oraz budowa oświetlenia; Cześć zamówienia nr 2 a) zaprojektowanie oraz budowa parku linowego wraz z elementami towarzyszącymi; b) zaprojektowanie oraz budowa toru pontonowego zima/lato; Cześć zamówienia nr 3 a) zaprojektowanie oraz budowa rowerowych trasy zjazdowych; b) zaprojektowanie oraz budowa rowerowego parku umiejętności; c) zaprojektowanie oraz budowa punktu startu paralotniarzy; Cześć zamówienia nr 4 a) zaprojektowanie oraz budowa parkingu; b) zaprojektowanie oraz budowa ścieżek spacerowych (kładek). Cześć zamówienia nr 5 a) zaprojektowanie oraz budowa zaplecza do organizacji imprez sportowych b) zaprojektowanie oraz budowa miejsca imprez w kamieniołomie; c) zaprojektowanie oraz budowa miejsca biwakowego; d) zaprojektowanie oraz budowa systemu informacji przestrzennej; e) zaprojektowanie oraz budowa miejsc wypoczynku f) zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.82.00-1, 42.41.80.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 71.20.00.00-0, 71.24.00.00-2, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2, 31.52.72.00-8, 32.32.35.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 71.32.20.00-1, 39.00.00.00-2, 45.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości a) dla Części zamówienia nr 1 - 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) b) dla Części zamówienia nr 2- 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) c) dla Części zamówienia nr 3 - 13.000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych) d) dla Części zamówienia nr 4- 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) e) dla Części zamówienia nr 5- 44.000 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych) 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i lub poręczenia, gwarancja i lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy niniejszego postępowania c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji i lub poręczenia, f) zobowiązanie gwaranta i lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba ze Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; g) gwarancja poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem- przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu; a) dla części zamówienia nr 1; co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie kolejki transportowo - turystycznej o przepustowości co najmniej 80 osób z rowerami oraz 80 osób bez dodatkowego sprzętu na godzinę posiadającej dwie stacje. b) dla części zamówienia nr 2; co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych lub sportowych obejmującej; budowę parku linowego. c) dla części zamówienia nr 3; co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych lub sportowych obejmującej; budowę rowerowych tras zjazdowych oraz budowę rowerowego parku umiejętności. d) dla części zamówienia nr 4; co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie placu parkingowego o powierzchni co najmniej 300 m2 e) dla części zamówienia nr 5; co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie oraz realizację wskazanych obiektów w ramach kilku inwestycji, co oznacza iż dla potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wykonawca winien przedłożyć wykaz inwestycji, z którego wynikać będzie, iż posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji kolejnych obiektów wymaganych dla części zamówienia, na którą składana jest oferta. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu robót budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - dowodów** dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*; -pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę - Specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności; dla części zamówienia nr 1 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta przy opracowaniu projektu budowlano - wykonawczego dla co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenów rekreacyjno sportowych obejmującego projektowanie kolejki transportowo - turystycznej . 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności elektrycznej: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku na stanowisku projektanta. 3)) Specjalista nr 3 - Kierownik Budowy - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. 4))Specjalista nr 4 - Kierownik Robót Elektrycznych - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych. dla części zamówienia nr 2 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta przy opracowaniu projektu budowlano - wykonawczego dla co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego projektowanie parku linowego. 2)) Specjalista nr 2 - Kierownik Budowy - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. dla części zamówienia nr 3 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta przy opracowaniu projektu budowlano - wykonawczego dla co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego projektowanie wyczynowych rowerowych tras zjazdowych. 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności drogowej: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na s stanowisku projektanta. 3)) Specjalista nr 3 - Kierownik Budowy - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. 4)) Specjalista nr 4 - Kierownik Robót Drogowych - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach drogowych. dla części zamówienia nr 4 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; 2))Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności drogowej: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta. 3)) Specjalista nr 3 - Kierownik Budowy - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. 4)) Specjalista nr 4 - Kierownik Robót Drogowych - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach drogowych. dla części zamówienia nr 5 1)) Specjalista nr 1 - Główny Projektant: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta; w tym udział na stanowisku projektanta; 2)) Specjalista nr 2 - Projektant w specjalności sanitarnej: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta. 3)) Specjalista nr 3 - Kierownik Budowy - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych. 4)) Specjalista nr 4 - Kierownik Robót Sanitarnych - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach sanitarnych. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesięcy pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, - oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (osoby), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki: a) dla części zamówienia nr 1; posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2.500.000 PLN. b) dla części zamówienia nr 2; posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 140.000 PLN. c)dla części zamówienia nr 3; posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 470.000 PLN. d) dla części zamówienia nr 4; posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 320.000 PLN. e) dla części zamówienia nr 5; posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.400.000 PLN. Ocena spełniania warunku, za kresie wszystkich części zamówienia, zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Na podstawie §1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wskazuje, iż wystarczające będzie wykazanie w wykazie robót oraz załączenie dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wyłącznie w odniesieniu do robót, spełniających warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt. III.3.2) powyżej Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie; b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1 do IDW) wraz z Formularzem obliczenia ceny (Załącznik Nr 1A do IDW), 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3) Dowód wniesienia wadium
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 11. 2. Zmiana może obejmować: 1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) pominięciu / rezygnacji z jakiejkolwiek części prac projektowych lub robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac projektowych lub robót, w tym końcowego terminu wykonania zamówienia, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć w szczególności wynikającymi ze zmian umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, 4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy. 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom, lub zmianę podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; - działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów, w tym instytucji współfinansującej inwestycję) - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą - koniecznością podjęcia robót dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, lub zamówień uzupełniających (w ramach odrębnego zamówienia), 7) zmiany Specjalistów , 8) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 9) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 10) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 11) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 12) zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegającego współfinansowaniu w wyniku decyzji instytucji zewnętrznych powodującą zmianę sposobu finansowania odpowiedniego elementu przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu wystawiania dokumentów księgowych dla danego elementu przedmiotu zamówienia; 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. c) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-7 nie mają w tym przypadku zastosowania. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność zmiany części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert oraz jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- dokumenty, o których mowa w ust 2 pkt 5). 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Zmiana nie może powodować podwyższenia kwoty określonej § 13 ust 1, lub przedłużenia terminu, o którym mowa w §5 ust. 1, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części prac projektowych lub robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy. 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu prac projektowych lub robót innym zakresem prac projektowych lub robót, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych prac projektowych lub robót na zasadach określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych prac projektowych lub robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4) poniżej, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy nie może być wyższa niż określona w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy. 3) jeżeli prace projektowe lub roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odpowiadają opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, cena określona w tabeli obliczenia ceny, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 4) jeżeli prace projektowe lub roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny tych prac projektowych lub robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 10 jest nieważna
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zagospodarowanie Góry Miejskiej w Limanowej na Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Z up.Burmistrza Miasta           
/-/ Wacałw Zoń                    
Zastępca Burmistrza             
 
Limanowa, dnia 23.07.2014 r.