Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie dodatkowe - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 26.08.2014, Zakończony: 05.09.2014, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 182977-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Limanowa
Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 2.JRP.2014 z dnia 03.03.2014 r. Zakres zamówienia obejmuje wymianę nienośnego gruntu podłoża pod podbudowę dróg wewnętrznych na...


 

 

 

Limanowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie miasta Limanowa - zamówienie dodatkowe


Numer ogłoszenia: 190321 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182977 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 2.JRP.2014 z dnia 03.03.2014 r. Zakres zamówienia obejmuje wymianę nienośnego gruntu podłoża pod podbudowę dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni: - roboty ziemne (pogłębienie) z rozebraniem istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i betonu gr. 15 cm wykonane koparkami podsiębiernymi z odwozem ziemi i gruzu na odl. 5 km (2321,5 m2/928 m3), - korytowanie z profilowaniem (2321,5 m2), - dostarczenie i zabudowa pospółki drogowej stabilizowanej cementem (materac jako wymiana gruntu( (2112,565 m3), - wykonanie podbudowy pod konstrukcję - kruszywo łamane gr. 15 cm (2321,5 m2), - wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 6 cm (2321,5 m2) - wykonanie krawężników (1031,78 mb).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.25.21.27-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 435813,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·  Cena wybranej oferty: 535050,00

·  Oferta z najniższą ceną: 535050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 535050,00

·  Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kontrakt nr 2.JRP.2014 z dnia 03.03.2014 r. w zakresie zamówienia przewidywał wykonanie przez wykonawcę robót dla dróg o nawierzchni z mieszanek minelano - asfaltowych w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do STWiOR - plan zagospodarowania i opisanej w przedmiarze robót, sporządzonych przez projektanta w listopadzie 2013 r. Zakres ten obejmował skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (3360 m2) oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 t (3360 m2). Zamówienie podstawowe nie obejmowało w żadnym z opracowań wymienionych w SIWZ - cz. III OPZ jako szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymiany gruntu z powodu występowania warstw nienośnych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Konieczność wymiany nienośnego gruntu w podłożu wynika z zaleceń przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) ujętych w załączniku nr 1 pkt 5. Roboty w zakresie przedmiotowego zamówienia, z uwagi na charakter techniczny i technologiczny stanowiący nierozerwalny element obiektu drogi i w całości powiązany z robotami drogowymi: - winny być wykonane przez wykonawcę robót podstawowych, gdyż z uwagi na charakter techniczny i technologiczny stanowi nierozerwalny element drogi i jest w całości powiązany z robotami drogowymi, - są one niezbędne doi prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, ponieważ bez ich wykonania nie będzie można wykonać nawierzchni objętej zamówieniem podstawowym a tym samym ukończyć zamówienia podstawowego, - ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, gdyż dokumentacja przetargowa tak w Projekcie Budowlanym, Projekcie wykonawczym jaki i STWiOR oraz dokumentacja geologiczna w niej zawarta nie wskazywały w podłożu istniejących dróg wewnętrznych planowanych do przebudowy - utwardzenia, na wystąpienie gruntów nienośnych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, wymagających wymiany dla zapewnienia wymaganych przepisami parametrów dróg, - wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. W dniu 14.08.2014 r. pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu został spisany Protokół konieczności nr 1/K3/2014 oraz określono wartość robót objętych zamówieniem zgodnie z kalkulacją Inżyniera Kontraktu.


 • Z up.Burmistrza Miasta               
  /-/ Wacław Zoń                      
  Zastępca Burmistrza               

 • Limanowa, dnia 05.09.2014 r.

 •  

 •  

 

 

 Limanowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie dodatkowe

Numer ogłoszenia: 182977 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 2.JRP.2014 z dnia 03.03.2014 r. Zakres zamówienia obejmuje wymianę nienośnego gruntu podłoża pod podbudowę dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni: - roboty ziemne (pogłębienie) z rozebraniem istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i betonu gr. 15 cm wykonane koparkami podsiębiernymi z odwozem ziemi i gruzu na odl. 5 km (2321,5 m2/928 m3), - korytowanie z profilowaniem (2321,5 m2), - dostarczenie i zabudowa pospółki drogowej stabilizowanej cementem (materac jako wymiana gruntu( (2112,565 m3), - wykonanie podbudowy pod konstrukcję - kruszywo łamane gr. 15 cm (2321,5 m2), - wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 6 cm (2321,5 m2) - wykonanie krawężników (1031,78 mb).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.25.21.27-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Kontrakt nr 2.JRP.2014 z dnia 03.03.2014 r. w zakresie zamówienia przewidywał wykonanie przez wykonawcę robót dla dróg o nawierzchni z mieszanek minelano - asfaltowych w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do STWiOR - plan zagospodarowania i opisanej w przedmiarze robót, sporządzonych przez projektanta w listopadzie 2013 r. zakres ten obejmował skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (3360 m2) oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym do 5 t (3360 m2). Zamówienie podstawowe nie obejmowało w żadnym z opracowań wymienionych w SIWZ - cz. III OPZ jako szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymiany gruntu z powodu występowania warstw nienośnych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Konieczność wymiany nienośnego gruntu w podłożu wynika z zaleceń przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) ujętych w załączniku nr 1 pkt 5. Roboty w zakresie przedmiotowego zamówienia, z uwagi na charakter techniczny i technologiczny stanowiący nierozerwalny element obiektu drogi i w całości powiązany z robotami drogowymi: - winny być wykonane przez wykonawcę robót podstawowych, gdyż z uwagi na charakter techniczny i technologiczny stanowi nierozerwalny element drogi i jest w całości powiązany z robotami drogowymi, - są one niezbędne doi prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, ponieważ bez ich wykonania nie będzie można wykonać nawierzchni objętej zamówieniem podstawowym a tym samym ukończyć zamówienia podstawowego, - ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, gdyż dokumentacja przetargowa tak w Projekcie Budowlanym, Projekcie wykonawczym jaki i STWiOR oraz dokumentacja geologiczna w niej zawarta nie wskazywały w podłożu istniejących dróg wewnętrznych planowanych do przebudowy - utwardzenia, na wystąpienie gruntów nienośnych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, wymagających wymiany dla zapewnienia wymaganych przepisami parametrów dróg, - wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

 •  

 • Z up.Burmistrza Miasta               
  /-/ Wacław Zoń                      
  Zastępca Burmistrza               

 • Limanowa, dnia 26.08.2014 r.

 •  

 •