Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej (Kontrakt 10) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 09.03.2015, Zakończony: 02.06.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 32631-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
1. Modernizacja układu filtracji pospiesznej ciśnieniowa (w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji/sklarowanej). Poszczególne zadania w ramach jednego kontraktu: - dostawa tymczasowej instalacji...
Termin składania ofert: 2015-03-17

 

Limanowa: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej (Kontrakt 10) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 80477 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32631 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej (Kontrakt 10) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Modernizacja układu filtracji pospiesznej ciśnieniowa (w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji/sklarowanej). Poszczególne zadania w ramach jednego kontraktu: - dostawa tymczasowej instalacji filtrów ciśnieniowych dla jednego stopnia filtracji pośpiesznej; montaż instalacji tymczasowej oraz włączenie do eksploatacji; - wymiana 3 filtrów poziomych IO filtracji na pionowe; wpracowanie złóż; - wymiana galerii rurociągów zasilających filtry IO i IIO na nową; dostawa i montaż nowej armatury zaporowej i regulacyjnej; - wymiana 2 filtrów poziomych IIO filtracji na pionowe; wpracowanie złóż; - demontaż instalacji tymczasowej filtrów; - demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych pomp zasilających filtry ciśnieniowe wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego oraz sterowaniem (pompownia 68); - dostawa i montaż dmuchawy do płukania symultanicznego wraz z instalacją dystrybucji powietrza do poszczególnych filtrów; - dostawa sprężarek (2szt. + zbiornik) zasilających napędy pneumatyczne armatury zaporowej i regulacyjnej; - dostawa i montaż systemów AKPiA (niezależny sterownik na każdy filtr lub grupę filtrów, oprogramowanie). Zakres umowy będzie obejmował tylko branżę technologiczno-instalacyjną oraz elektryczne zasilanie urządzeń i AKPiA dla węzła filtracji. 2. Zmiana technologii dezynfekcji z wody chlorowej (chlor gazowy Cl2) na roztwór dwutlenku chloru (ClO2). Poszczególne zadania w ramach jednego kontraktu: - dostawa i zabudowa 1 generatora dwutlenku chloru w budynku chlorowni (48) wraz z dostawą i montażem węzła magazynowania i dozowania tak reagentów jak i docelowego roztworu oraz analizatorem chloru resztkowego w wodzie czystej; - stopniowa zmiana dezynfekanta podawanego do sieci w czasie około 12-15 miesięcy (procedura realizowana po nadzorem laboratorium w trybie ręcznym, we współpracy z Sanepidem oraz wydziałem sieci MZGKiM). - demontaż urządzeń chlorowych oraz remont ogólnobudowlany wnętrza budynku istniejącej chlorowni (48). Zakres umowy będzie obejmował tylko branżę technologiczno-instalacyjną oraz elektryczne zasilanie urządzeń AKPiA dla węzła dezynfekcji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 2567564,63

  • Oferta z najniższą ceną: 2567564,63 / Oferta z najwyższą ceną: 4110168,00

  • Waluta: PLN.

Burmistrz Miasta                     
/-/ Władysław Bieda                  

Limanowa, dnia 2 czerwca 2015 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył Wykonawca:

Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno. 

Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 2 567 564,63 zł oraz okresie gwarancji jakości: 60 miesięcy, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław. Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena
i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 66,22 pkt, w tym:

- kryterium cena: 56,22 pkt

- kryterium okres gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 2:

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 3:

Konsorcjum: 1. HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin,
2. P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska polskiego 139, 63-200 Jarocin,
3. P.P.U.H. WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 97,30 pkt, w tym:

- kryterium cena: 87,30 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 4:

Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa, 2. ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., Ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 85,18 pkt,
w tym:

- kryterium cena: 75,18 pkt

 

- kryterium okres gwarancji jakości: 10,00 pkt

Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                          
Zastępca Burmistrza                    

Limnaowa, dnia 15.05.2015 r.

 

 

 

 

 

Limanowa: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej (Kontrakt 10)
w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
na terenie miasta Limanowa


Numer ogłoszenia: 32631 - 2015; data zamieszczenia: 09.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Limanowej (Kontrakt 10) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1.   Modernizacja układu filtracji pospiesznej ciśnieniowa (w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji/sklarowanej). Poszczególne zadania w ramach jednego kontraktu:

- dostawa tymczasowej instalacji filtrów ciśnieniowych dla jednego stopnia filtracji pośpiesznej; montaż instalacji tymczasowej oraz włączenie do eksploatacji;

- wymiana 3 filtrów poziomych IO filtracji na pionowe; wpracowanie złóż;

- wymiana galerii rurociągów zasilających filtry IO i IIO na nową; dostawa i montaż nowej armatury zaporowej i regulacyjnej;

- wymiana 2 filtrów poziomych IIO filtracji na pionowe; wpracowanie złóż;

- demontaż instalacji tymczasowej filtrów;

- demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych pomp zasilających filtry ciśnieniowe wraz
z wykonaniem zasilania elektrycznego oraz sterowaniem (pompownia 68);

- dostawa i montaż dmuchawy do płukania symultanicznego wraz z instalacją dystrybucji powietrza do poszczególnych filtrów;

- dostawa sprężarek (2szt. + zbiornik) zasilających napędy pneumatyczne armatury zaporowej
i regulacyjnej;

- dostawa i montaż systemów AKPiA (niezależny sterownik na każdy filtr lub grupę filtrów, oprogramowanie).

Zakres umowy będzie obejmował tylko branżę technologiczno-instalacyjną oraz elektryczne zasilanie urządzeń i AKPiA dla węzła filtracji.

2.   Zmiana technologii dezynfekcji z wody chlorowej (chlor gazowy Cl2) na roztwór dwutlenku chloru (ClO2). Poszczególne zadania w ramach jednego kontraktu:

- dostawa i zabudowa 1 generatora dwutlenku chloru w budynku chlorowni (48) wraz z dostawą i montażem węzła magazynowania i dozowania tak reagentów jak i docelowego roztworu oraz analizatorem chloru resztkowego w wodzie czystej;

- stopniowa zmiana dezynfekanta podawanego do sieci w czasie około 12-15 miesięcy (procedura realizowana po nadzorem laboratorium w trybie ręcznym, we współpracy z Sanepidem oraz wydziałem sieci MZGKiM).

- demontaż urządzeń chlorowych oraz remont ogólnobudowlany wnętrza budynku istniejącej chlorowni (48).

Zakres umowy będzie obejmował tylko branżę technologiczno-instalacyjną oraz elektryczne zasilanie urządzeń AKPiA dla węzła dezynfekcji.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7, 71320000-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wymaga się złożenia wadium. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą wnieść wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót, który potwierdza, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody
o wydajności minimum 2000 m3/dobę
. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez te osoby. Minimalne wymagania:

a) średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wynosi 10 osób

b)   Specjalista 1 (1 osoba) - Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.

c)   Specjalista 2 (1 osoba) - Kierownik Robót Eklektycznych + AKPiA - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art.12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Posiadane przez w/w Specjalistów  uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 z 2006 r., poz. 578).

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. )

Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia powinny władać językiem polskim (w innym przypadku Wykonawca musi zapewnić w ramach zatrudnionego przez niego personelu stałą obsługę tłumacza).

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej

·     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionych w pkt III 4.1:

a) części sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - potwierdzający, że Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ) w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych,

c)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

· określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca podaje co najmniej dwie i nie więcej jak dziesięć robót budowlanych określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia z podaniem: ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są: a) poświadczenia, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt III.3.2 ogłoszenia. W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich robotach budowanych określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;

·  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

· informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

· sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

· informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu:
 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych, dokumentów finansowych i oświadczenia o zatrudnieniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać wymagane warunki będzie mniejsza lub równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki.
W przypadku gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia spełni więcej niż 5 Wykonawców, Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów wg następujących zasad:

1) 1 punkt za dwa wymagane i zrealizowane zadania spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia tj. polegające budowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 2000 m3/dobę każda i po 1 punkcie za każde kolejne zrealizowane zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2). Jeżeli Wykonawca wykaże kilka zadań wykonanych w ramach jednej umowy, to za każde zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia, Wykonawca otrzyma 1 punkt; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt

2) 1 punkt za każde pełne 2 mln przychodu, o którym mowa w sekcji III.3.5) ogłoszenia; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.

3) 1 punkt za pierwsze wymagane średnie roczne zatrudnienie na poziomie 10 osób, o którym mowa w sekcji III.3.4) ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca wykaże średnie roczne zatrudnienie na poziomie powyżej 10 osób, to za każde dodatkowe 5 osób (ponad 10), Wykonawca otrzyma 1 punkt; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt

 

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych siedmiu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku, gdy na 5 miejscu znajdzie się więcej niż jeden wykonawca z taką samą ilością punktów, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wszystkich tych wykonawców .

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•  1 - Cena - 90

•  2 - Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji umowy, rozszerzenie lub zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez odpowiednią zmianę Ceny Kontraktowej. Zmiana terminu realizacji umowy, zwiększenie lub zmiana zakresu rzeczowego oraz innych postanowień umowy w tym zmiana Ceny Kontraktowej może nastąpić w formie aneksu do umowy w przypadkach określonych w SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający przekaże Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.03.2015r. godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak.

 

Z up. Burmistrza Miasta                      
/-/ Wacław Zoń                            
Zastępca Burmistrza                       

Limanowa, dnia 9 marca 2015 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1/ Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2/ Wzory oświadczeń i wykazów