Modernizacja pompowni ścieków (K5), Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej (K6), Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (K7), Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody (K8), Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej (K9) - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 18.03.2015, Zakończony: 11.06.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 60248-2015 z dnia 2015-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Roboty budowlane dla kontraktów realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa: - Kontrakt 5: Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej- Czerwona książka FIDIC -Kontrakt 6:...
Termin składania ofert: 2015-03-26


 

 

Limanowa: Modernizacja pompowni ścieków (Kontrakt 5), Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej (Kontrakt 6), budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt7), budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody (Kontrakt 8), budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej (Kontrakt 9) realizowane w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa

Numer ogłoszenia: 85139 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60248 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pompowni ścieków (Kontrakt 5), Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej (Kontrakt 6), budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt7), budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody (Kontrakt 8), budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej (Kontrakt 9) realizowane w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Roboty budowlane dla kontraktów realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa:

- Kontrakt 5: Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej- Czerwona książka FIDIC

- Kontrakt 6: Przebudowa kolektora kanalizacji grawitacyjnej wzdłuż potoku Starowiejskiego
o długości ok. 2,5 km i w rejonie ul. Ceglarskiej - długość ok. 0,6 km - Czerwona książka FIDIC

- Kontrakt 7: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej i M.B. Bolesnej o długości 1,0 km oraz przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Jabłonieckiej o długości ok. 0,6 km i Sienkiewicza o długości ok. 0,2 km - Czerwona książka FIDIC

- Kontrakt 8: Budowa sieci wodociągowej o długości 2,2 km w rejonie ul. Krakowskiej wraz
z pompownią wody przy ul. Fabrycznej- Żółta książka FIDIC

- Kontrakt 9: Budowa sieci wodociągowej o długości 1,0 km w rejonie ul. Dębowej oraz przebudowa sieci wodociągowej o długości 0,6 km w rejonie ul. Łazarskiego - Czerwona książka FIDIC.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 71.32.00.00-7.

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8198711,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·      Cena wybranej oferty: 7558337,70

·      Oferta z najniższą ceną: 7558337,70 / Oferta z najwyższą ceną: 10774800,00

·      Waluta: PLN.

 

 Z up. Burmistrza Miasta                               
/-/ Wacław Zoń                                      
Zastępca Burmistrza                                 

Limanowa, dnia 11.06.2015 r.


 


ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów. 

Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 7 558 337,70 zł oraz okresie rękojmi i gwarancji jakości:
60 miesięcy
, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

Konsorcjum:

Lider: Firma Handlowo – Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów,  Partner: INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 80,71 pkt, w tym:

- kryterium cena: 70,71 pkt

- kryterium okres gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 2:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 89,37 pkt, w tym:

- kryterium cena: 79,37 pkt

- kryterium okres gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 3:

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 4:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość 73,13 pkt, w tym:

- kryterium cena: 63,13 pkt

- kryterium okres gwarancji jakości: 10,00 pkt


Z up. Burmistrza Miasta                         
/-/ Wacław Zoń                               
Zastępca Burmistrza                          

Limanowa, dnia 26.05.2015 r.

 

 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację pompowni ścieków (Kontrakt 5), Przebudowę kanalizacji grawitacyjnej (Kontrakt 6), Budowę oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej (Kontrakt7), Budowę sieci wodociągowej wraz z pompownią wody (Kontrakt 8), Budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej (Kontrakt 9) realizowane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  na terenie Miasta Limanowa” odpowiedź na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 

Pytanie 1:

„W punkcie III.4.1 znajduje się zapis mówiący, iż „wykonawca podaje co najmniej dwie i nie więcej jak dziesięć robót budowlanych określonych w pkt III.3.2. Prosimy o wyjaśnieniem czy przy wykazaniu po jednej z robót wymienionych w punkcie III.3.2 w podpunktach a,b,c,d i wykazaniu w sumie dziesięć robót budowlanych zostanie przyznana maksymalna ilość punktów czy też w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów należy wykazać przynajmniej po dwie roboty w każdym z podpunktów a,b,c,d i łączną sumę maksymkalnie dziesięciu robót budowlanych”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 40219-2015 z dnia 23.03.2015 r.

Wykonawca otrzyma maksymalną ilość 10 pkt w kryterium – doświadczenie jeżeli wykaże:

- po jednej z każdej z robót budowlanych wymaganych w pkt III.3.2 a,b,c,d ogłoszenia
– 1 punkt

- dziewięć kolejnych robót określonych w pkt III.3.2 a) lub b) lub c) lub d) – 9 punktów

 

  Z up. Burmistrza Miasta               

/-/ Wacław Zoń                       

Zastępca Burmistrza                  

Limanowa, dnia 23 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 60248-2015 z dnia 2015-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Roboty budowlane dla kontraktów realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa: - Kontrakt 5: Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej- Czerwona książka FIDIC -Kontrakt 6:...
Termin składania ofert: 2015-03-26


 

Numer ogłoszenia: 40219 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60248 - 2015 data 18.03.2015 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, fax. 18 337 10 41.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·   Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4).

·  W ogłoszeniu jest: Wykonawca podaje co najmniej dwie i nie więcej jak dziesięć robót budowlanych określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia.

·   W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca podaje co najmniej cztery roboty budowlane tj. po jednej z określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia.

  Z up. Burmistrza Miasta               

/-/ Wacław Zoń                       

Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 23 marca 2015 r.

  

 

 

 

Limanowa: Modernizacja pompowni ścieków (Kontrakt 5),

Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej (Kontrakt 6),

Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 7),

Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody (Kontrakt 8), Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej (Kontrakt 9) realizowane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki
 wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa”


Numer ogłoszenia: 60248 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja pompowni ścieków (Kontrakt 5), Przebudowa kanalizacji grawitacyjnej (Kontrakt 6), Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 7), Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody (Kontrakt 8), Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej (Kontrakt 9) realizowane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Roboty budowlane dla kontraktów realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa”:

- „Kontrakt 5: Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Lipowej”- Czerwona książka FIDIC

-„Kontrakt 6: Przebudowa kolektora kanalizacji grawitacyjnej wzdłuż potoku Starowiejskiego o długości ok. 2,5 km i w rejonie ul. Ceglarskiej – długość ok. 0,6 km ”- Czerwona książka FIDIC

-„Kontrakt 7: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej i M.B. Bolesnej o długości 1,0 km oraz przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Jabłonieckiej o długości ok. 0,6 km i Sienkiewicza o długości ok. 0,2 km”- Czerwona książka FIDIC

-„Kontrakt 8: Budowa sieci wodociągowej o długości 2,2 km w rejonie ul. Krakowskiej wraz z pompownią wody przy ul. Fabrycznej”- Żółta książka FIDIC

-„Kontrakt 9: Budowa sieci wodociągowej o długości 1,0 km w rejonie ul. Dębowej oraz przebudowa sieci wodociągowej o długości 0,6 km w rejonie ul. Łazarskiego”- Czerwona książka FIDIC

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, tj.

- budowa i przebudowa kanalizacji do łącznej długości 2,5 km

- budowa i przebudowa wodociągu do łącznej długości 2,0 km

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8, 45232152-2, 71320000-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wymaga się złożenia wadium. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą wnieść wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych robót, który potwierdza, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum po jednym z każdego niżej wymienionego zadania inwestycyjnego, polegającego na:

a) budowie, przebudowie lub modernizacji pompowni ścieków o przepustowości minimum
200 m3/h,

b) budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości powyżej 5 km,

c)  przebudowie bezwykopowej kanalizacji (renowacji) o długości minimum 200 m

d) budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 4 km.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez te osoby. Minimalne wymagania:

 

a) średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wynosi 20 osób

b) Specjalista 1 (1 osoba) - Kierownik Budowy - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych z sektora ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz pełnił funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy co najmniej jednym z każdego niżej wymienionego zadania inwestycyjnego polegającego na:

- budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości powyżej 5 km,

- budowie, przebudowie lub modernizacji pompowni ścieków o przepustowości minimum 200 m3/h,

- przebudowie bezwykopowej kanalizacji (renowacji) o długości minimum 200 m

- budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 4 km.

c) Specjalista 2 (1 osoba) - Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych w zakresie robót sanitarnych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 

d) Specjalista 3 (1 osoba) - Kierownik Robót konstrukcyjno - budowlanych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 

e) Specjalista 4 (1 osoba) - Kierownik Robót Eklektycznych + AKPiA - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych w zakresie robót elektrycznych i AKPiA, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art.12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 

. f) Specjalista 4 (1 osoba) - Kierownik Robót Drogowych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru przy robotach budowlanych w zakresie robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art.12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Posiadane przez w/w Specjalistów  uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 z 2006 r., poz. 578).

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. )

Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia powinny władać językiem polskim (w innym przypadku Wykonawca musi zapewnić w ramach zatrudnionego przez niego personelu stałą obsługę tłumacza).

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.

 

·     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionych w pkt III 4.1:

 

a) części sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - potwierdzający, że Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ) w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),

 

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

 

c)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych). Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu 

 

 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

· określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

   Wykonawca podaje co najmniej dwie i nie więcej jak dziesięć robót budowlanych określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia z podaniem: ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są: a) poświadczenia, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt III.3.2 ogłoszenia. W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich robotach budowanych określonych w pkt III.3.2 ogłoszenia, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;

·       oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

· sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

· informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·  sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

· informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

 

 

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu:
 5.

 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych, dokumentów finansowych i oświadczenia o zatrudnieniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać wymagane warunki będzie mniejsza lub równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki.
W przypadku gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia spełni więcej niż 5 Wykonawców, Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów wg następujących zasad:

1) 1 punkt za cztery wymagane i zrealizowane zadania spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia tj. polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji pompowni ścieków o przepustowości minimum 200 m3/h, budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości powyżej 5 km, przebudowie bezwykopowej kanalizacji (renowacji) o długości minimum 200 m budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 4 km i po 1 punkcie za każde kolejne zrealizowane zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2). Jeżeli Wykonawca wykaże kilka zadań wykonanych
w ramach jednej umowy, to za każde zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.3.2) ogłoszenia, Wykonawca otrzyma 1 punkt; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt

2) 1 punkt za każde pełne 4 mln przychodu, o którym mowa w sekcji III.3.5) ogłoszenia; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.

3) 1 punkt za pierwsze wymagane średnie roczne zatrudnienie na poziomie 20 osób, o którym mowa w sekcji III.3.4) ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca wykaże średnie roczne zatrudnienie na poziomie powyżej 20 osób, to za każde dodatkowe 5 osób (ponad 20), Wykonawca otrzyma 1 punkt; maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt

 Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych siedmiu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku, gdy na 5 miejscu znajdzie się więcej niż jeden wykonawca z taką samą ilością punktów, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wszystkich tych wykonawców .

 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•       1 - Cena - 90

•       2 - Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji umowy, rozszerzenie lub zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez odpowiednią zmianę Ceny Kontraktowej. Zmiana terminu realizacji umowy, zwiększenie lub zmiana zakresu rzeczowego oraz innych postanowień umowy w tym zmiana Ceny Kontraktowej może nastąpić w formie aneksu do umowy w przypadkach określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający przekaże Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.03.2015r. godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 Z up. Burmistrza Miasta               
/-/ Wacław Zoń                       

Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 18 marca 2015 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1/ Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2/ Wzory oświadczeń i wykazów