Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 24.04.2015, Zakończony: 08.05.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58159-2015 z dnia 2015-04-24 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Limanowa
Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 3.JRP.2014 z dnia 25.03.2014r. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju...


 

Limanowa: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1
w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 66165 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58159 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1)
w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 3.JRP.2014 z dnia 25.03.2014r. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które były przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: 1. Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi o L=25 mb i cenie jednostkowej 75,0zł/mb. Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowy wynosi 75,0 zł/mb.(poz.01.3) 2. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbami szczelności 18 kpl i cenie jednostkowej 652,00 zł/kpl; Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowy wynosi 652,0 zł/kpl (poz.1.13) 3. Odtworzenie tymczasowe - uzupełnienie zasypki kruszywem łamanym do wysokości konstrukcji jezdni V=40m3 i ceie jednostkowej 65,00 zł/m3. Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowy wynosi 65,0 zł/m3. (poz.05.1).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.23.13.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.H.U. INKO 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16211,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 19939,53

·         Oferta z najniższą ceną: 19939,53 / Oferta z najwyższą ceną: 19939,53

·         Waluta: PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym oraz SIWZ przewidywała udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przymiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, a jego wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Planowane do wykonania roboty budowlane znajdują się w obszarze PJO 5. Budowa dodatkowego kanału grawitacyjny ma umożliwić przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. M.B. Bolesnej a także wbudowanie 18 studni kanalizacyjnych, które stanowić będą zakończenie sieci kanalizacyjnej wprowadzonej na nieruchomości przyłączane przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej

 Z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                  

Limanowa, dnia 08.05.2015 r.

 

 

 

 

 

Limanowa: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające

 

Numer ogłoszenia: 58159 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1
w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 3.JRP.2014 z dnia 25.03.2014r.

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które były przedmiotem zamówienia podstawowego tj.:

1.   Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi o L=25 mb i cenie jednostkowej 75,0zł/mb. Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowy wynosi 75,0 zł/mb.(poz.01.3)

2.   Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbami szczelności 18 kpl i cenie jednostkowej 652,00 zł/kpl; Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowy wynosi 652,0 zł/kpl (poz.1.13)

3.   Odtworzenie tymczasowe - uzupełnienie zasypki kruszywem łamanym do wysokości konstrukcji jezdni V=40m3 i ceie jednostkowej 65,00 zł/m3. Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowy wynosi 65,0 zł/m3. (poz.05.1)

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·  1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·  2. Uzasadnienie wyboru trybu

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000,00 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym oraz SIWZ przewidywała udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przymiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, a jego wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

Planowane do wykonania roboty budowlane znajdują się w obszarze PJO 5. Budowa dodatkowego kanału grawitacyjny ma umożliwić przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. M.B. Bolesnej a także wbudowanie 18 studni kanalizacyjnych, które stanowić będą zakończenie sieci kanalizacyjnej wprowadzonej na nieruchomości przyłączane przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·       P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka jawna, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Lwowska 220, kraj/woj. małopolskie.

 

Z up. Burmistrza Miasta              
/-/ Wacław Zoń                      
Zastępca Burmistrza                 

 

Limabnowa, dnia 24.04.2015 r.