Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej - zamówienie uzupełniające - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 09.11.2015, Zakończony: 19.11.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162879-2015 z dnia 2015-11-09 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Limanowa
Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie wymiany sieci wodociągowej o długości 332 m przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 8.JRP.2015 z dnia 08.06.2015 r.

 

Limanowa: Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. M.B.Bolesnej
w Limanowej - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 169709 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162879 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. M.B.Bolesnej w Limanowej - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie wymiany sieci wodociągowej o długości 332 m przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 8.JRP.2015 z dnia 08.06.2015 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87210,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 73504,80

·         Oferta z najniższą ceną: 73504,80 / Oferta z najwyższą ceną: 73504,80

·         Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym oraz SIWZ przewidywała udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Planowane do wykonania roboty budowlane znajdują się w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu 7 zamówienia podstawowego

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                          
Zastępca Burmistrza                    

Limanowa, dnia 19.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Limanowa: Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. M.B. Bolesnej
w Limanowej - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 162879 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie,
tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. M.B.Bolesnej w Limanowej - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie wymiany sieci wodociągowej o długości 332 m przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 8.JRP.2015 z dnia 08.06.2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym oraz SIWZ przewidywała udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Planowane do wykonania roboty budowlane znajdują się w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu 7 zamówienia podstawowego .

 

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·   Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

 

Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                            
Zastępca Burmistrza                        


Limanowa, dnia 09.11.2015 r.