Zamówienie uzupełniające II do Kontraktu nr 7 realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Limanowa” - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 07.12.2015, Zakończony: 18.03.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 179745-2015 z dnia 2015-12-07 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Limanowa
Przedmiotem zamówienia wbudowanie 27 studni kanalizacyjnych, które stanowić będą zakończenie sieci kanalizacyjnej wprowadzonej na nieruchomości przyłączane przy ul. M. B. Bolesnej i ul. Bocznej w Limanowej jako zamówienie uzupełniające...

 

 

Limanowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. M.B. Bolesnej i Bocznej w Limanowej
Numer ogłoszenia: 28519 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179745 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. M.B. Bolesnej i Bocznej w Limanowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia wbudowanie 27 studni kanalizacyjnych, które stanowić będą zakończenie sieci kanalizacyjnej wprowadzonej na nieruchomości przyłączane przy ul. M. B. Bolesnej i ul. Bocznej w Limanowej oraz sięgaczy o średnicy fi 160 mm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36836,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43167,75

 • Oferta z najniższą ceną: 43167,75 / Oferta z najwyższą ceną: 43167,75

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym oraz SIWZ przewidywała udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Planowane do wykonania roboty budowlane znajdują się w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu 7 zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numer ogłoszenia: 179745 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie,
tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające II do Kontraktu nr 7 realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Limanowa”.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia wbudowanie 27 studni kanalizacyjnych, które stanowić będą zakończenie sieci kanalizacyjnej wprowadzonej na nieruchomości przyłączane przy ul. M. B. Bolesnej i ul. Bocznej w Limanowej jako zamówienie uzupełniające do umowy nr 8.JRP.2015 z dnia 08.06.2015 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·     1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·     2. Uzasadnienie wyboru trybu

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż 30.000,00 euro. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym oraz SIWZ przewidywała udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Planowane do wykonania roboty budowlane znajdują się w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu 7 zamówienia podstawowego.

 

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·   Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

 


Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                      


Limanowa, dnia 07.12.2015