Remont dróg na terenie miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 15.04.2016, Zakończony: 31.05.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 42333-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie następujących dróg na terenie miasta Limanowa: 1) poprawa odwodnienia ul. Paderewskiego 2) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Leśnej w km 0+000 - 0+172 3) remont...
Termin składania ofert: 2016-05-04


 

Limanowa: Remont dróg na terenie miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 61311 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42333 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na terenie miasta Limanowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie następujących dróg na terenie miasta Limanowa: 1) poprawa odwodnienia ul. Paderewskiego 2) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Leśnej w km 0+000 - 0+172 3) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Kasprowicza w km 0+000 - 0+230 4) remont bieżący odwodnienia ul. Gawrona i Becka 5) remont bieżący odwodnienia ul. Lipowej - etap II 6) remont bieżący ul. Klonowej w km 0+000 - 0+370 7) remont ul. Brożka i Kochanowskiego 8) przebudowa ul. Akacjowej w km 0+200 - 0+315.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ulica Paderewskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając, Kamienica 477, 34-608 Kamienica, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19537,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 19076,21

·         Oferta z najniższą ceną: 19076,21 / Oferta z najwyższą ceną: 26547,58

·         Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Ulica Leśna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47913,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 38815,85

·         Oferta z najniższą ceną: 38815,85 / Oferta z najwyższą ceną: 63555,33

·         Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Ulica Kasprowicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9356,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 7129,08

·         Oferta z najniższą ceną: 7129,08 / Oferta z najwyższą ceną: 18230,08

·         Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Ulica Gawrona i Becka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24234,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 22338,03

·         Oferta z najniższą ceną: 22338,03 / Oferta z najwyższą ceną: 38992,11

·         Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Ulica Lipowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         PBM Sułkowscy Sp.j., ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25989,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 25468,87

·         Oferta z najniższą ceną: 25468,87 / Oferta z najwyższą ceną: 41265,25

·         Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Ulica Klonowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         F.H.U. CATBUD Kazimierz Dudzik, ul. Ogrodowa 10, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9372,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 7504,60

·         Oferta z najniższą ceną: 7504,60 / Oferta z najwyższą ceną: 18188,98

·         Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Ulica Brożka i Kochanowskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48859,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 34651,44

·         Oferta z najniższą ceną: 34651,44 / Oferta z najwyższą ceną: 69558,84

·         Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Ulica Akacjowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25850,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 19868,44

·         Oferta z najniższą ceną: 19868,44 / Oferta z najwyższą ceną: 37778,22

·         Waluta: PLN .


z up. Burmistrza Miasta                            
/-/ Wacław Zoń                                    
Zastępca Burmistrza                               

Limanowa, dnia 31.05.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych części zamówienia:

1/    ULICA PADEREWSKIEGO, którą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477. Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 19 076,21 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości: 60 miesięcy, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2/    ULICA LEŚNA, którą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy,
w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 38 815,85 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości:
60 miesięcy
, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

3/    ULICA KASPROWICZA, którą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy,
w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 7 129,08 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości:
60 miesięcy
, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

4/    ULICA GAWRONA i BECKA, którą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 22 338,03 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości: 60 miesięcy, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

5/    ULICA LIPOWA, którą złożył wykonawca PBM Sułkowscy Sp.j., ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady
i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 25 468,87 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości: 60 miesięcy, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

6/    ULICA KLONOWA, którą złożył wykonawca F.H.U. „CATBUD” Kazimierz Dudzik,
ul. Ogrodowa 10, 34-730 Mszana Dolna.
Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 7 504,60 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości: 60 miesięcy, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

7/    ULICA BROŻKA i KOCHANOWSKIEGO, którą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 34 651,44 zł oraz okresie rękojmi za wady
i gwarancji jakości: 60 miesięcy
, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

8/    ULICA AKACJOWA, którą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Oferta wykonawcy,
w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 19 868,44 zł oraz okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości:
60 miesięcy
, uzyskała łączną ilość 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

Zakład Melioracyjno – Budowlany „WIR” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń sp. j.,
ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa.
Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena
i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 45,20 pkt, w tym:

- kryterium cena: 35,20 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 65,30 pkt, w tym:

- kryterium cena: 55,30 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 65,55 pkt, w tym:

- kryterium cena: 55,55 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 47,13 pkt, w tym:

- kryterium cena: 37,13 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 2:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając, Kamienica 477, 34-608 Kamienica. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

2/ Ul. Leśna: łączną ilość 86,26 pkt, w tym:

- kryterium cena: 76,26 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 90,01 pkt, w tym:

- kryterium cena: 80,01 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 91,32 pkt, w tym:

- kryterium cena: 81,32 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 91,56 pkt, w tym:

- kryterium cena: 81,56 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 77,48 pkt, w tym:

- kryterium cena: 67,48 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

7/ Ul. Brożka i Kochanowskiego: łączną ilość 75,06 pkt, w tym:

- kryterium cena: 65,06 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

8/ Ul. Akacjowa: łączną ilość 85,29 pkt, w tym:

- kryterium cena: 75,29 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 3:

F.H.U. „CATBUD” Kazimierz Dudzik, ul. Ogrodowa 10, 34-730 Mszana Dolna. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 91,32 pkt, w tym:

- kryterium cena: 81,32 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

2/ Ul. Leśna: łączną ilość 86,73 pkt, w tym:

- kryterium cena: 73,73 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 88,75 pkt, w tym:

- kryterium cena: 78,75 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 91,80 pkt, w tym:

- kryterium cena: 81,80 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 96,06 pkt, w tym:

- kryterium cena: 86,06 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

7/ Ul. Brożka i Kochanowskiego: łączną ilość 74,44 pkt, w tym:

- kryterium cena: 64,44 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

8/ Ul. Akacjowa: łączną ilość 83,47 pkt, w tym:

- kryterium cena: 73,47 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 4:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID” Sp.j. J.A. Duda, ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 98,69 pkt, w tym:

- kryterium cena: 88,69 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

2/ Ul. Leśna: łączną ilość 71,52 pkt, w tym:

- kryterium cena: 61,52 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 67,90 pkt, w tym:

- kryterium cena: 57,90 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 83,85 pkt, w tym:

- kryterium cena: 73,85 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 66,83 pkt, w tym:

- kryterium cena: 56,83 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 68,59 pkt, w tym:

- kryterium cena: 58,59 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

7/ Ul. Brożka i Kochanowskiego: łączną ilość 58,95 pkt, w tym:

- kryterium cena: 48,95 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

8/ Ul. Akacjowa: łączną ilość 73,03 pkt, w tym:

- kryterium cena: 63,03 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 5:

PBM Sułkowscy Sp.j., ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena
i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 75,51 pkt, w tym:

- kryterium cena: 65,51 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 62,50 pkt, w tym:

- kryterium cena: 52,50 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 72,36 pkt, w tym:

- kryterium cena: 62,36 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 6:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 78,68 pkt, w tym:

- kryterium cena: 68,68 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

2/ Ul. Leśna: łączną ilość 84,33 pkt, w tym:

- kryterium cena: 74,33 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 77,09 pkt, w tym:

- kryterium cena: 67,09 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 94,73 pkt, w tym:

- kryterium cena: 84,73 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 85,65 pkt, w tym:

- kryterium cena: 75,65 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 71,77 pkt, w tym:

- kryterium cena: 61,77 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

7/ Ul. Brożka i Kochanowskiego: łączną ilość 70,93 pkt, w tym:

- kryterium cena: 60,93 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

8/ Ul. Akacjowa: łączną ilość 80,87 pkt, w tym:

- kryterium cena: 70,87 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

Oferta Nr 7:

Firma Usługowa „KOPAREX” Grażyna Sołtys, Pisarzowa 532, 34-654 Męcina. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 74,67 pkt, w tym:

- kryterium cena: 64,67 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

2/ Ul. Leśna: łączną ilość 64,97 pkt, w tym:

- kryterium cena: 54,97 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 62,50 pkt, w tym:

- kryterium cena: 52,50 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 61,56 pkt, w tym:

- kryterium cena: 51,56 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 72,12 pkt, w tym:

- kryterium cena: 62,12 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 85,91 pkt, w tym:

- kryterium cena: 75,91 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

7/ Ul. Brożka i Kochanowskiego: łączną ilość 54,83 pkt, w tym:

- kryterium cena: 44,83 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

8/ Ul. Akacjowa: łączną ilość 57,33 pkt, w tym:

- kryterium cena: 47.33 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

 

Oferta Nr 8:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., ul. M.B Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, uzyskała następującą liczbę punktów:

1/ Ul. Paderewskiego: łączną ilość 90,19 pkt, w tym:

- kryterium cena: 80,19 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

2/ Ul. Leśna: łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

3/ Ul. Kasprowicza: łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

4/ Ul. Gawrona i Becka: łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

5/ Ul. Lipowa:  łączną ilość 74,46 pkt, w tym:

- kryterium cena: 64,46 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

6/ Ul. Klonowa:  łączną ilość 97,30 pkt, w tym:

- kryterium cena: 87,30 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

7/ Ul. Brożka i Kochanowskiego: łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt

8/ Ul. Akacjowa: łączną ilość 100,00 pkt, w tym:

- kryterium cena: 90,00 pkt

 

- kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 10,00 pkt


Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 18.05.2016 r.

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONA

„Remont dróg na terenie miasta Limanowa”

  


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 225 000 euroZATWIERDZAM


Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza

 

Limanowa, dnia 15 kwietnia 2016 r. 
Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa

REGON: 491893233

NIP: 737-10-04-591

Miejscowość 34-600 Limanowa

Adres: ul. Jana Pawła II9

Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl

Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530

Tel.: 18 337 20 54

Fax: 18 337 10 41Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: SZP.271.1.3.2016

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamiesczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

w niniejszym postepowaniu wymaganych od Wykonawców

Rozdział 6. Podwykonawcy

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takżę wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 9. Termin związania ofertą 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział 17. Inne informacje 

Rozdział 18. Pouczenie o średkach ochrony prawnej przysługujacych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 19. Załączniki do SIWZ Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Zamawiający: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.


2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.


3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych    

strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl , BIP 

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie następujących dróg na terenie miasta Limanowa:

1) poprawa odwodnienia ul. Paderewskiego 

2) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Leśnej   w km 0+000 – 0+172

3) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Kasprowicza w km 0+000 – 0+230

4) remont bieżący odwodnienia ul. Gawrona i Becka

5) remont bieżący odwodnienia ul. Lipowej – etap II

6) remont bieżący ul. Klonowej w km 0+000 – 0+370

7) remont ul. Brożka i Kochanowskiego

8) przebudowa ul. Akacjowej w km 0+200 – 0+315


2. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na poszczególne części zamówienia.


3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarach robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz dokumentacji technicznej (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


4. Wszelkie użyte w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, 

a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych.


5. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


6. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wielkości zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych.


Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji


1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:  do 30 czerwca 2016 r.


2. Wykonawca udzieli na wykonane roboty rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie

ze złożoną ofertą , przy czym nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.   


3. Potwierdzeniem udzielonej gwarancji jakości będzie karta gwarancyjna o treści określonej

w Załączniku nr 7 do SIWZ,  podpisana przez Wykonawcę jako Gwaranta.

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 


1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:


a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;


b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 

w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;


c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik 

Nr 3 do SIWZ;


d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej

50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) 


2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.


4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).


Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w tym postępowaniu wymaganych od Wykonawców


1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:


1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie


2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie


4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców


5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców


6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej określona w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ.


7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 


3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b, c, d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b, c, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.


5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.


6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę.


7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.


8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 


9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).


Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 


Zamawiający nie żąda  złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) i okazania certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.


Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:


1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;


2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;


4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.


5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Rozdział 8.  Podwykonawstwo 


1. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cześć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy


2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w Rozdziale 4 SIWZ.


3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo w zakresie robót budowalnych składa Zamawiającemu projekt takiej umowy zawierający co najemnej następujące uregulowania:

a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

b) termin realizacji

c) obowiązki generalnego wykonawcy

d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokość  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) umowne warunki odstąpienia od umowy

h) kary umowne

i) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz z treścią dokumentacji technicznej inwestycji.


4. Do projektu umowy, o którym mowa w ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, dołącza Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.


5. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych.


6. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje się, iż projekt umowy został zaakceptowany przez Zamawiającego.


7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy w terminie 7 dni od jej zawarcia.


8. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7 zgłasza do niej pisemny sprzeciw, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku lub  jeżeli umowa o roboty budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 3.

 

9. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 8, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.


10. Powyższe uregulowania odnoszą się także do zmian umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.


11. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowalnych określa art. 143c ustawy.


Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 


1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 

pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1

faksem (nr 18 337 10 41) 

drogą elektroniczną sekretariat@miasto.limanowa.pl, 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 


2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, nazwę lub znak postępowania.


5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31 w godzinach urzędowania Zamawiającego.


6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.179,  

Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym), tel.183372054 wew.184,  

fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl


Rozdział 10.   Wymagania dotyczące wadium


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.Rozdział 11.   Termin związania ofertą


1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.


2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 


3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 


Rozdział 12.   Opis sposobu przygotowania ofert


1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:


Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SZP.271.1.3.2016

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

04.05.2016 r. godz. 13:00 


2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:


1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,


2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 


3. Tajemnica przedsiębiorstwa:


1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),


2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.


4. Informacje pozostałe:


1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,


2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych

w niniejszej SIWZ,


3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, wszystkie dokumenty 

w języku obcym załączone do oferty muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.


5. Zaleca się, aby:


a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,


b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,


c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),


d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  5 do SIWZ).


6. Zmiana / wycofanie oferty:


a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,


b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,


c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,


d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.


7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.


Rozdział 13.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9,

34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 04.05.2016r.,

godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.

 

2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,

pok. 18, dnia 04.05.2016 r., godz. 13:00.

 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1300 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.


4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny. 

 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


Rozdział 14.   Opis sposobu obliczenia ceny


1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację poszczególnych części zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym

i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, przyjmuje się zapis ceny liczbami. 


2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 


3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 15.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert dla każdej z części:


- cena ofertowa brutto – znaczenie: 90 pkt

- okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) – znaczenie 10 pkt, przy czym:

                                36 miesięcy: 0 pkt,

                                60 miesięcy: 10 pkt,

                                każdy dodatkowy miesiąc ponad 36 miesięcy: 5/12 pktKC  =  CN/COB x 90   +   (TOB – 36)/12 x 5


Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej 


2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla danej części wynosi – 100 pkt.


3. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdej z części zamówienia.


Rozdział 16 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.


2. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na poszczególne części zamówienia.


3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b) przekazania Zamawiającemu kosztorysów ofertowych.


Rozdział 17.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10% ceny brutto podanej  w ofercie odrębnie dla poszczególnych części zamówienia. 


3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.


4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.


5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.


6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Remont drogi ……………………. w Limanowej” 


8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.


9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  


10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


 11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).


Rozdział 18.   Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego


Istotne postanowienia umów zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.

   

Rozdział 19.   Inne informacje


1. Zamawiający nie przewiduje: składania ofert wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


2. Zmawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na następujące części:

1) poprawa odwodnienia ul. Paderewskiego 

2) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Leśnej   w km 0+000 – 0+172

3) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Kasprowicza w km 0+000 – 0+230

4) remont bieżący odwodnienia ul. Gawrona i Becka

5) remont bieżący odwodnienia ul. Lipowej – etap II

6) remont bieżący ul. Klonowej w km 0+000 – 0+370

7) remont ul. Brożka i Kochanowskiego

8) przebudowa ul. Akacjowej w km 0+200 – 0+315


Rozdział 20.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  


Rozdział 21.   Załączniki do SIWZ


Załącznik Nr 1 Przedmiary robót 

Załącznik Nr 2 Dokumentacja  techniczna

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 Formularz oferty

Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 7 Wzór karty gwarancyjnej
 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.miasto.limanowa.pl


 

 

 

 

 

 

Limanowa: Remont dróg na terenie miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 42333 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na terenie miasta Limanowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie następujących dróg na terenie miasta Limanowa: 1) poprawa odwodnienia ul. Paderewskiego 2) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Leśnej w km 0+000 - 0+172 3) remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Kasprowicza w km 0+000 - 0+230 4) remont bieżący odwodnienia ul. Gawrona i Becka 5) remont bieżący odwodnienia ul. Lipowej - etap II 6) remont bieżący ul. Klonowej w km 0+000 - 0+370 7) remont ul. Brożka i Kochanowskiego 8) przebudowa ul. Akacjowej w km 0+200 - 0+315.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

 

 

 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

2) konieczności zmiany zakresu i terminu realizacji zamówienia w związku z:

a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

h) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych,

3) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ulica Paderewskiego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poprawa odwodnienia ul. Paderewskiego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odnoga ul. Leśnej.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Leśnej w km 0+000 - 0+172.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odnoga ul. Kasprowicza.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont bieżący i poprawa odwodnienia odnogi od ul. Kasprowicza w km 0+000 - 0+230.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ulica Gawrona i Becka.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont bieżący odwodnienia ul. Gawrona i Becka.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ulica Lipowa.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont bieżący odwodnienia ul. Lipowej - etap II.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Ulica Klonowa.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont bieżący ul. Klonowej w km 0+000 - 0+370.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10

 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ulica Brożka i Kochanowskiego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont ul. Brożka i Kochanowskiego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ulica Akacjowa.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ul. Akacjowej w km 0+200 - 0+315.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 90

o    2. Okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60) - 10

 


z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                     

 

 

Zastępca Burmistrza                 

 

 

Limanowa, dnia 15 kwietnia 2016 r.