Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 28.04.2010, Status przetargu: zakończony,

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 84944-2010 z dnia 2010-03-25 r. Termin składania ofert: 2010-04-08

--------------------------------------------------------------------------------

Limanowa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 117990 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84944 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy, ilości oraz inne informacje zostały określone w Zał. Nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. UNIVERSE Stanisław Szczerba, ul. Borelowskiego 27, 33-310 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57040,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 56845,72
Oferta z najniższą ceną: 56845,72 / Oferta z najwyższą ceną: 67551,40
Waluta: PLN.

 Burmistrz Miasta                                            
/-/ Marek Czeczótka                                          

 
Limanowa, dnia 28.04.2010 r.

 


 

 

 ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o następującym rozstrzygnięciu postępowania:
 
1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, którą złożył Wykonawca: P.H.U. UNIVERSE ul.Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz.
Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 56 845,72 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100,00 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy. 
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Oferta Nr 1:
MAD Biuro s.c., ul. Grunwaldzka 54/5, 60-311 Poznań.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 84,38 pkt
Oferta Nr 2:
Firma Handlowa „TONER”, Koszyce Małe, ul. Wesoła 27, 33-111 Koszyce Wielkie.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 91,31 pkt
Oferta Nr 3:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LOBOS” Sp. z o.o., Al. Pokoju 1A, 31-543 Kraków.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 91,39 pkt
Oferta Nr 4:
P.H.U. UNIVERSE ul.Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 100,00 pkt
Oferta Nr 5:
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. j., ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 84,15 pkt
Oferta Nr 6:
Firma Handlowo – Usługowa „PLASTUŚ” Halina Zapała, ul. M.B. Bolesnej 22, 34-600 Limanowa.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 94,28 pkt

 Burmistrz Miasta                                            
/-/ Marek Czeczótka                                          

 
Limanowa, dnia 12.04.2010 r.
 
 
 
 
 
 
Numer ogłoszenia: 84944 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 25.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax 018 3371041.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II9, 34-600 Limanowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy, ilości oraz inne informacje zostały określone w Zał. Nr 1 do SIWZ
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM.
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych dostaw, z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał co najmniej 3 dostawy materiałów eksploatacyjnych na kwotę minimum 50.000,00 zł netto
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODST. ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 0183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limaowa.pl
 
IV.4.4) Termin składania ofert:08.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17)   Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Burmistrz Miasta                                            
/-/ Marek Czeczótka                                          
 
Limanowa, dnia 25.03.2010 r.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
 
na realizację zamówienia Urzędu Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
 
 
 
 
 
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
 
 
 
 
Znak sprawy: OR.341/1/2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony
 
 
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
 
 
 
Zamawiającym jest:                                        
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
 
                                        tel. (018) 3372-054 fax. (018) 3379041
                                                     http://www.miasto.limanowa.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa
 2. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 30192113-6 wkłady drukujące, 30125100-2 wkłady barwiące.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy, ilości oraz inne informacje zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
 5. Zaoferowane materiały eksploatacyjne dla urządzeń wymienionych w pozycji Nr 2;5;6;7;8;19;20;29;30;32;33;36;37;39;40;41;42;43;44;46;47;48;49;50;51 Załącznika Nr 1 do SIWZ powinny być oryginalne i pochodzić od producenta drukarek, z uwagi na fakt, iż posiadane przez Zamawiającego drukarki objęte są serwisem gwarancyjnym. W przypadku pozostałych pozycji materiały mogą pochodzić od producenta drukarek lub być równoważne do nich na poziomie wydajności druku.
 6. Przez równoważność należy rozumieć: funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywanie się druku (kopii), odpowiadające wyrobom producenta urządzenia.
 7. Wykonawca, w przypadku zaproponowania materiału równoważnego poda w Załączniku Nr 2 - Formularz oferty w polu „asortyment zaoferowany przez Wykonawcę”: nazwę producenta oraz oznaczenie modelu oferowanego materiału eksploatacyjnego wraz z parametrami technicznymi.
 8. Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż w przypadku oryginału, a w szczególności dotyczy to wydajności, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych.
 9. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w przypadku awarii urządzeń spowodowanych zastosowaniem równoważnika, zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw, które zostaną przeprowadzone przez zamawiającego w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia i przejmie odpowiedzialność za straty, które Zamawiający poniesie.
 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
  w art. 67  ust. 1 pkt. 7 Pzp.
 
1.       Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w terminie od 31.12.2010 r.
 
2.       Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych
od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia, w zależności od jego bieżących potrzeb.
 
§ 5 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunkóworaz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia ich spełniania i nie podlegania wykluczeniu z postępowania.
 
1.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1)      Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)      Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w ust. 2 pkt. 1 wykazu wykonanych dostaw, z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał co najmniej 3 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek na kwotę minimum 50.000,00 zł netto
3)      Potencjał techniczny
4)      Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
5)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
1)      W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
2)      W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w oświadczeniu stanowiącym zał. Nr 3).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w    celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( zał. Nr 5)
3)      Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4)      Nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne do wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
3.       Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.       Wymagany dokument określony w ust. 2 pkt 2b powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2a powinien być przedstawiony w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w ust. 3 powinien być przedstawiony
w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
5.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 2 pkt 2 musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunki określone w ust. 1 pkt 1 - 5 mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
6.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio.
7.       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8.       Ocena spełniania warunków wskazanych w ust. 1 będzie polegała na ocenie „spełnia” / „nie spełnia”. Podstawąoceny będądokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2. Zamawiający na podstawie art. 24 ustawy wykluczy z postępowania, Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.
 
 
1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem, za wyjątkiem środków ochrony prawnej, które wnoszone będą w formie pisemnej.
2.       Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.miasto.limanowa.pl
3.       Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
 w zakresie procedury:
·          Agnieszka Dominik– tel. (18)3372-054 wew. 155, e-mail: inwestmiasto@poczta.onet.pl
W zakresie merytorycznym:
·          Bartłomiej Wójcik – tel. (18) 3372-054 wew. 163, e-mail: informatyk@miasto.limanowa.pl
4.     Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II, 34-600 Limanowa, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
z dopiskiem:„Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa
§ 7 Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
§ 8 Opis sposobu przygotowania ofert
1.         Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2.         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami zawartymi
w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
3.         Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu, którego wzór określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku sporządzania oferty bez użycia wzoru formularza, należy zawrzeć w ofercie informacje określone we wzorze formularza oferty.
4.         Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji,
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby /tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie,
że upełnomocnieni są uprawnieni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do oferty załączyć dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie.
5.         Do oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu.
6.         Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
7.         Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8.         Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9.         Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie winny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego i następujące oznaczenia: „Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa oraz „Nie otwierać przed dniem r. godz.10.00.”.
10.      Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Limanowa oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”.
11.      Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.
1.       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
Sekretariat (II piętro).
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
2.       Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2010 r. o godz. 09:30.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną nie zwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania.
3.       Oferty zostaną otwarte w dniu 08.04.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Jana Pawła II 9, Limanowa.Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w otwarciu ofert proszeni są
o oczekiwanie przy sali nr 18.
§ 10 Opis sposobu obliczania ceny
1.    Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ cenę brutto za wykonanie zamówienia.
2.    Wszystkie ceny należy podać w złotych i groszach polskich. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia zgodnie z poniższą tabelą, wypełniając odpowiednio wszystkie
Lp
Przedmiot zamówienia
 
Asortyment oferowany przez Wykonawcę,
 
      Cena
 jednostkowa
 brutto za szt.
Ogólna ilość
[szt.]
Cena brutto.
(kol. 4x kol.5)
 
1.
2
3
4
5
 
1
Toner do drukarki HP-LJ-1000
 
 
10
 
2
Toner do drukarki HP-LJ-P, 1505 N
 
 
10
 
3
Toner do drukarki HP-LJ 1100
 
 
7
 
4
Toner do drukarki HP LJ 1200
 
 
10
 
5
Toner do drukarki OKI C 830 N A3- CZARNY
 
 
11
 
6
Toner do drukarki OKI C 830 N A3- NIEBIESKI
 
 
10
 
7
Toner do drukarki OKI C 830 N A3- CZERWONY
 
 
10
 
8
Toner do drukarki OKI C 830 N A3- ŻÓŁTY
 
 
10
 
9
Toner do drukarki OKI C 3200- CZARNY
 
 
14
 
10
Toner do drukarki OKI C 3200- CZERWONY
 
 
12
 
11
Toner do drukarki OKI C 3200- ŻÓŁTY
 
 
12
 
12
Toner do drukarki OKI C 3200- NIEBIESKI
 
 
12
 
13
Bęben do drukarki OKI C 3200- CZARNY 
 
 
3
 
14
Bęben do drukarki OKI C 3200- CZERWONY
 
 
3
 
15
Bęben do drukarki OKI C 3200- ZÓŁTY
 
 
3
 
16
Bęben do drukarki OKI C 3200- NIEBIESKI
 
 
3
 
17
Toner do drukarki SAMSUNG ML 2010 P
 
 
10
 
18
Toner do drukarki SAMSUNG ML 1610 
 
 
1
 
19
Toner do drukarki SAMSUNG ML 2850 D
 
 
10
 
20
Toner do drukarki SAMSUNG ML 1640
 
 
5
 
21
Toner do drukarki HP COLOR LJ 2600- CZARNY
 
 
4
 
22
Toner do drukarki HP COLOR LJ 2600- NIEBIESKIE
 
 
3
 
23
Toner do drukarki HP COLOR LJ 2600- PURPUROWY
 
 
2
 
24
Toner do drukarki HP COLOR LJ 2600- ŻÓLTY
 
 
3
 
25
Toner do HP LJ COLOR 2605- CZARNY
 
 
8
 
26
Toner do HP LJ COLOR 2605- CZERWONY
 
 
8
 
27
Toner do HP LJ COLOR 2605- ŻOŁTY
 
 
8
 
28
Toner do HP LJ COLOR 2605- NIEBIESKI
 
 
8
 
29
Tusz do Lexmark Z 1420- CZARNY
 
 
5
 
30
Tusz do Lexmark Z 1420- KOLOROWY
 
 
5
 
31
Toner HP LJ 1300
 
 
2
 
32
Toner do Brother HL 5380 DN
 
 
10
 
33
Toner do Brother HL 5270 DN
 
 
4
 
34
Toner do HP LJ 1150
 
 
2
 
35
Taśma do SAMSUNG SCX- 4521 F
 
 
12
 
36
Taśma do OKI 3321
 
 
22
 
37
Taśma do OKI MICROLINE 390 FB
 
 
24
 
38
TUSZ do HP DJ 600
 
 
1
 
39
Pas transferu OKI C 3200
 
 
3
 
40
Zespół utrwalający do drukarki OKI C 3200
 
 
4
 
41
Toner do drukarki HP LJ CM 1017 MFP- CZARNY
 
 
4
 
42
Toner do drukarki HP LJ CM 1017 MFP- CZERWONY
 
 
1
 
43
Toner do drukarki HP LJ CM 1017 MFP- ŻÓŁTY
 
 
1
 
44
Toner do drukarki HP LJ CM 1017 MFP-NIEBIESKI
 
 
1
 
45
Toner do drukarki LJ 6P
 
 
3
 
46
Zespół utrwalający do drukarki OKI C830
 
 
2
 
47
Pas transferu OKI C830
 
 
2
 
48
Bęben do drukarki OKI C 830- CZARNY
 
 
2
 
49
Bęben do drukarki OKI C 830- CZERWONY
 
 
2
 
50
Bęben do drukarki OKI C 830-ŻÓŁTY
 
 
2
 
51
Bęben do drukarki OKI C 830-NIEBIESKI
 
 
2
 
 

CENA BRUTTO RAZEM:
 

 
 
3.    Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
4.    Cena, jaką Wykonawca zaoferuje musi obejmować koszt dostarczania asortymentu do Zamawiającego.
5.    Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
§ 11 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
Kryterium:          Cena brutto – 100 pkt
2.       W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
 
cena oferty najniżej skalkulowanej
-------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów oferty
cena oferty ocenianej
 
3.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów
w kryterium.
 
§ 12 Wzór umowy
 

 

1.       Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2.       Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich.
 
§ 13 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej określony w rozdziale 2 działu VI tejże ustawy.
 
§ 14 Załączniki
 
Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: wzór formularza oferty
Załącznik nr 4: wzór umowy

Burmistrz Miasta Limanowa                                                          
                           /-/ Marek Czeczótka                                                                   

Limanowa, dnia 25.03.2010 r.