Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa w roku 2012 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 05.09.2012, Status przetargu: zakończony,

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa w roku 2012
Numer ogłoszenia: 330992 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152664 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa w roku 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przewidywana ilość zakupionej energii elektrycznej w 2012 r. (od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.) wyniesie około 1 469 682 kWh, w tym: 1) Taryfa C11 - około 195 342 kWh 2) Taryfa C12a a) strefa szczytowa - około 4 881 kWh b) strefa pozaszczytowa - około 3 254 kWh 3) Taryfa C12b a) strefa dzienna - około 218 288 kWh b) strefa nocna - około 284 567 kWh 4) Taryfa C21 - około 115 541 kWh 5) Taryfa C22b a) strefa dzienna - około 472 901 kWh b) strefa nocna - około 174 908 kWh.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
292942,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty:
457711,86
• Oferta z najniższą ceną: 457711,86 / Oferta z najwyższą ceną: 476331,27
• Waluta: PLN.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 05.09.2012r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.miasto.limanowa.pl


Limanowa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa w roku 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
1.O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60 . Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 457 711,86zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2.W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość  100,00 pkt.

Oferta Nr 2:
PGE OBRÓT S.A.  ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 98,03 pkt.

Oferta Nr 3:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   96,09 pkt.

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I ZMIANA TREŚCI SIWZ

                 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa w roku 2012, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ: 

Pytanie 1: - Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz wszelkie brakujące dane/dokumenty do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy?
Czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych?

Odpowiedź:  Tak. W związku z powyższym  w SIWZ w Rozdziale 14 w pkt 1 wprowadza się zmianę, polegającą na dopisaniu po słowach: „... przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne” zdanie o treści: „ w celu jej zawarcia z wybranym wykonawcą”, a w pkt 2, po słowach: „... w okresie ważności najkorzystniejszej oferty”, dopisuje się zdanie o treści: „lub udzieli Wykonawcy do dnia podpisania umowy pełnomocnictwa do złożenia w jego imieniu zgłoszenia umowy sprzedaży oraz przekaże wszelkie niezbędne dane i dokumenty do wniosków zmiany sprzedawcy”.

Pytanie 2: - Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu o tym, że Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie.
Ewentualnością jest tu na przykład wskazanie przyszłych grup taryfowych.

Odpowiedź: Zgoda. W SIWZ w Rozdziale 2 w pkt 4 wprowadza się zmianę, polegającą na dopisaniu po słowach: „... w związku z przebudową sieci” zdanie o treści: „ ale tylko w obrębie grup taryfowych których ceny określono w ofercie Wykonawcy”.

Pytanie 3: - Jakiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego posiada Zamawiający w wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia punktach poboru energii elektrycznej?

 

 

Numer ogłoszenia: 152664 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.limanowa.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana ilość zakupionej energii elektrycznej w 2012 r. (od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.) wyniesie około 1 469 682 kWh, w tym: 1) Taryfa C11 - około 195 342 kWh 2) Taryfa C12a a) strefa szczytowa - około 4 881 kWh b) strefa pozaszczytowa - około 3 254 kWh 3) Taryfa C12b a) strefa dzienna - około 218 288 kWh b) strefa nocna - około 284 567 kWh 3) Taryfa C21 - około 115 541 kWh 4) Taryfa C22b a) strefa dzienna - około 472 901 kWh b) strefa nocna - około 174 908 kWh.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu, tj. wymienionego w pkt III 4.1 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu potwierdzającego, że wykonawca dysponuje siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, która dostarczana będzie energia elektryczna objęta niniejszym zamówieniem. Jeżeli wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem zapłaty) potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, § 3 ust. 2, § 4 ust. 4 i 9 niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                     
Zastepca Burmistrza                               

Limanowa, dnia 14.05.2012 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO LIMANOWA
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA LIMANOWA
W ROKU 2012”


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  poniżej 200 000 euroZATWIERDZAM
Burmistrz Miasta
/-/ Władysław Bieda
<Podpis kierownika zamawiającego>

Limanowa, dnia 2 maja 2012 r.
 Nazwa Zamawiającego:    Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:            000523933
NIP:                 737-10-04-591
Miejscowość            34-600 Limanowa
Adres:                ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:        www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania:    pon-pt   730 - 1530
Tel.:                 18 337 20 54
Fax:                18 337 10 41

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.9.12

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.    Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
Rozdział 2.    Opis przedmiotu zamówienia   
Rozdział 3.    Termin wykonania zamówienia   
Rozdział 4.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków   
Rozdział 5.    Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców   
Rozdział 6.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie   
Rozdział 7.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami   
Rozdział 8.    Wymagania dotyczące wadium   
Rozdział 9.    Termin związania ofertą   
Rozdział 10.    Opis sposobu przygotowania ofert   
Rozdział 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   
Rozdział 12.    Opis sposobu obliczenia ceny   
Rozdział 13    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert   
Rozdział 14    Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Rozdział 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
Rozdział 16.    Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Rozdział 17.    Inne informacje  
Rozdział 18.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
Rozdział 19.    Załączniki do SIWZ   
Rozdział 1.     Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1.    Zamawiającym dostawę energii elektrycznej jest Burmistrz Miasta Limanowa działający na rzecz
i w imieniu własnym, jako odbiorcy końcowego energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Limanowa  i oświetlenia drogowego na terenie miasta Limanowa oraz odbiorców końcowych energii elektrycznej w osobach dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Limanowa, takich jak:
a)      Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
b)    Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Jordana 5, 34-600 Limanowa
c)    Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 111, 34-600 Limanowa
d)    Zespół Szkół Samorządowych Nr  1, ul. Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa
e)    Zespół Szkół Samorządowych Nr 2, ul. Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa
f)    Zespół Szkół Samorządowych Nr 3, ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa
g)    Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa
h)    Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa
i)    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa
j)    Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa
2.    Burmistrz Miasta Limanowa posiada pełnomocnictwo do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta Limanowa do wyboru Wykonawcy włącznie.
3.    Stronami umowy sprzedaży energii elektrycznej (Załącznik nr 4 do SIWZ) będą Burmistrz Miasta Limanowa i dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Limanowa wymienionych w Załączniku
Nr 5 do SIWZ.
4.    Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
5.    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
    Biuletyn Zamówień Publicznych
    strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl
    tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2.    Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup w roku 2012 energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa
CPV 09.30.00.00-2     Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2.    Przewidywana ilość zakupionej energii elektrycznej w 2012 r. (od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.) wyniesie około  1 469 682 kWh, w tym:
1) Taryfa C11 – około 195 342 kWh
2) Taryfa C12a
a) strefa szczytowa – około 4 881 kWh
b) strefa pozaszczytowa – około 3 254 kWh
3) Taryfa C12b
a) strefa dzienna – około 218 288 kWh
b) strefa nocna – około 284 567 kWh
3) Taryfa C21 – około  115 541 kWh
4) Taryfa C22b
a) strefa dzienna – około 472 901 kWh
b) strefa nocna – około 174 908 kWh
3.    Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
4.    Zestawienie odbiorców znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ. Punkty odbioru, taryfy lub moce przyłączeniowe mogą ulec zmianie  w przypadku znacznego przyrostu lub spadku mocy lub nowego punktu poboru w związku z przebudową sieci.
5.    Dostarczana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. z 2006 r. Dz. u. Nr 89,
poz. 625), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.
6.    Jeżeli Wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie Miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na ternie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.
7.    Zamawiający jest odbiorcą końcowym, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1977 r. – Prawo energetyczne. Zakup energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem Zamawiający dokonuje na własny użytek.
8.    Wszystkie obiekty, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Miasto Limanowa jest całkowicie objęte działalnością TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.
9.    Zamawiający udostępni Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz upoważni go do wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych na dystrybucję i sprzedaż energii.

Rozdział 3.    Termin wykonania zamówienia

1.    Terminy realizacji zamówienia: od 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
2.    Dopuszcza się możliwość zmiany terminów , o których mowa w ust. 1 w związku z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Rozdział 4.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków

1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b)    posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, która dostarczana będzie energia elektryczna objęta niniejszym zamówieniem. Jeżeli wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem;
d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
 w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie złotych : dwieście tysięcy).
2)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3.    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5.     Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1.    Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1)    oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie
2)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie
3)     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.
    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie
4)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
5)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
6)    koncesja, licencja lub zezwolenie; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. a SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców
7)    wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z określeniem podstawy dysponowania potencjałem technicznym; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
8)    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz dokument potwierdzający, że polisa ta została opłacona. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN
2.    Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ, - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
3.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
4.    Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
5.    Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
6.    Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.    W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).

Rozdział 6.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)    ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2)    zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3)    pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4)    pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5)    jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia
w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1.    W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
    pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
    faksem (nr 18 337 10 41)
    drogą elektroniczną (adresy:    sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2.    Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.    Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1)    nazwę i adres Wykonawcy,
2)    nr telefonu i faksu, e-mail,
3)    znak postępowania lub nazwa postępowania
5.    SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6.    Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
    Grażynę Wójcik (w zakresie procedury przetargowej),
    Romana Limanówkę (w zakresie merytorycznym)
tel. 18  337 20 54 wew. 155,  fax 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl

Rozdział 8.     Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowy postępowaniu.

Rozdział 9.     Termin związania ofertą

1.    Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.    Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4.    Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 10.     Opis sposobu przygotowania ofert

1.    Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2012 R.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:  22.05.2012 r. r. godz. 13.00
2.    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1)    osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2)    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3.    Tajemnica przedsiębiorstwa:
1)    jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2)    zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4.    Informacje pozostałe:
1)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3)    Oferta musi być sporządzona:
a)    w języku polskim,
b)    w formie pisemnej.
5.    Zaleca się, aby:
a)    ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b)    każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c)    kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d)    oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ).
6.    Zmiana / wycofanie oferty:
a)    zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b)    o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c)    pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d)    do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7.    Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 11.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9,
34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  22.05.2012 r.  roku, godz. 12.30
2.    Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 22.05.2012 roku, godz. 13.00
3.    Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
4.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.    Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6.    Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7.    UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 12.     Opis sposobu obliczenia ceny

1.    Wykonawca wpisuje do formularza oferty ceny brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia, podając je w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2.    Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia , a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę akcyzy, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z bilansowania handlowego.
3.    Cenę oferty należy obliczyć stosując ceny jednostkowe dla każdej z taryf i stref, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, wg wzoru (przyjmując taryfy odpowiednie dla danej części – odbiorcy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ):

C = (C11 x ............. + C12a x ...............+ C12b x ............... + C21 x ............... + C22b x ...............) + podatek Vat

gdzie:
C – cena oferty
C11 – cena jednostkowa netto [zł/kWh] za sprzedaż energii elektrycznej dla grypy taryfowej C11
C12a – cena jednostkowa netto [zł/kWh] za sprzedaż energii elektrycznej dla grypy taryfowej C12a
C12b – cena jednostkowa netto [zł/kWh] za sprzedaż energii elektrycznej dla grypy taryfowej C12b
C21 – cena jednostkowa netto [zł/kWh] za sprzedaż energii elektrycznej dla grypy taryfowej C21
C22b – cena jednostkowa netto [zł/kWh] za sprzedaż energii elektrycznej dla grypy taryfowej C22b
4.    Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 1 grosza. Obliczoną cenę należy wpisać do formularza ofertowego.
5.    Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika
z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy.
6.    Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnoto-wego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.    Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC (1...12) = CN(1...12) / COB (1...12)  x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
gdzie:
KC (1...12) - ilość punktów przyznanych Wykonawcy (dla danej części)
CN(1...12) - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (dla danej części)
COB (1...12) – cena zaoferowana w ofercie badanej (dla danej części)
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla danej części wynosi – 100 pkt.
2.    Oferta, która otrzyma największą ilość punktów dla danej części, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
3.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Rozdział 14.     Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.    Po upływie terminu na wniesienie odwołania określonego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, Burmistrz Miasta Limanowa przekaże dyrektorom jednostek organizacyjnych umowy sprzedaży energii elektrycznej uwzględniające wynik przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
2.    Dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Limanowa po dołączeniu Załącznika nr 1 do umowy określającego punkty poboru, taryfy, moce przyłączeniowe, wypowiedzą dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, zawrą nowe umowy o świadczenie usług dystrybucji a następnie umowy sprzedaży energii elektrycznej z Wykonawcą w okresie ważności najkorzystniejszej oferty.


Rozdział 15.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział 16.     Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.


Rozdział 17.     Inne informacje

1.    Zamawiający przewiduje:
1)    udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy , w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego,
2)    składanie ofert częściowych, z podziałem na 12 części (12 odbiorców wymienionych
w Załączniku Nr 5 do SIWZ):

Nazwa odbiorcy (Części zamówienia):
Urząd Miasta Limanowa
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2
Zespół Szkół Samorządowych Nr 1
Zespół Szkół Samorządowych Nr 2
Zespół Szkół Samorządowych Nr 3
Biblioteka Miejska
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Środowiskowy Dom Samopomocy
Oświetlenie uliczne

2.    Zamawiający nie przewiduje:
1)    składania ofert wariantowych,
2)    zawarcia umowy ramowej,
3)    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4)    wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5)    rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 18.     Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

Rozdział 19.     Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1    
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 2    
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 3    
Formularz oferty
Załącznik Nr 4    
Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 5    
Zestawienie punktów odbioru
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Odpowiedź:  TAURON Dystrybucja S.A  Oddział w Krakowie.

Pytanie 4: - Czy Zamawiający w danym momencie posiada przyjęte oferty handlowe w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5Ile punktów poboru energii elektrycznej w podziale na poszczególnych Odbiorców obejmuje przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:


L.p. Nazwa Taryfa Ilość punktów poboru
1. Urząd Miasta Limanowa C11 1
  Inne obiekty 10
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. C 11 18
  C12a 
  C21 
  C22b 
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 C11 1
4. Miejskie Przedszkole Nr 2 C11 2
5. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 C11 2
  C21 1
6. Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 C21 1
7. Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 C11 1
  C21 1
8. Biblioteka Miejska C11 1
9. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej C11 1
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej C11 1
11. Środowiskowy Dom Samopomocy C11 1
12. Oświetlenie uliczne C11 85
  C12b 
 Razem: 127

 

Pytanie 6: - Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór oferty w taki sposób, aby przedstawione wyliczenia należności netto oraz brutto (wartości należności poszczególnych Odbiorców) były zgodne z prawem tj. do dwóch miejsc po przecinku?


Odpowiedź: Tak. W załączniku Nr 3 do SIWZ w tabelach służących obliczeniu ceny brutto dla poszczególnych odbiorców , w kolumnach 3 i 5 słowo „czterech” zmienia się na „dwóch”.

Pytanie 7: - W rozdziale 5 pkt. 1 ppkt. 7 SIWZ widnieje zapis: „wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z określeniem podstawy dysponowania potencjałem technicznym; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.” W Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ mowa jest o umowie dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Limanowa. Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadający Generalne Umowy Dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów poprzez wykreślenie żądania przedstawienia Zamawiającemu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i zmianę zapisu, aby Wykonawca oświadczył, że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.        

Odpowiedź: Zamawiający nie żąda umowy a „wykazu”, czyli informacji (może być w formie oświadczenia) o umowie dystrybucyjnej umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej objętej zamówieniem .

Pytanie 8: - W załączniku nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w §9 ust.1 pkt. 1  widnieje zapis: „Sprzedawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy w wysokości 50.000 zł” Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie w/w zapisu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: - Czy Zamawiający posiada aktualnie  umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?. Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia.


Odpowiedź:  Kompleksowe z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.


z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

 

 

 

Limanowa, dnia 18 maja 2012r.
 

 


z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

 

Limanowa, dnia 12.06.2012r.