Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 26.10.2012, Status przetargu: zakończony,

Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu: Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 421108 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296882 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu: Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem oraz opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 40 sztuk
2/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 12 sztuk
3/ Urządzenia wielofunkcyjne w liczbie 40 sztuk
4/ Drukarka sieciowa z opcjami dodatkowymi (kserokopiarka, skaner sieciowy, faks): 1 sztuka
5/ Licencja na program antywirusowy na 52 stanowiska komputerowe
6/ Pakiet programów graficznych w ilości 12 sztuk
7/ Opieka serwisowa posprzedażna (maintenance) sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramowania) oraz asysta techniczna przez okres 28 miesięcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: 08.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
243951,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 312492,57
Oferta z najniższą ceną: 312492,57 / Oferta z najwyższą ceną: 312492,57
Waluta: PLN.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 26.10.2012r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:


1.O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa . Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 312 492,57zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2.W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   100,00 pkt.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 01.10.2012r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu” Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, odpowiedź na pytanie wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

 

Pytanie:  W związku ze znaczącą zmianą zapisów SIWZ, (odpowiedź na pytanie z  dn. 16 sierpnia 2012r., która ukazała się w dniu 17 sierpnia 2012r.)  prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 22 sierpnia 2012r.  Działając na zasadzie dobrej woli Zamawiającego iż nie można Oferentowi  wprowadzać istotnych zmian na dzień przed złożeniem oferty.


Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zmiany terminu złożenia ofert. Zamawiający informuje również, że zapis został ogłoszony na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl w dniu 16 sierpnia 2012 r.

Z up. Burmistrza Miasta                                
/-/ Wacław Zoń                                       
Zastępca Burmistrza                                  

Limanowa, dnia 17.08.2012 r.

 


ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa z m i e n i a treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, w następujący
sposób:

- w Rozdziale 2 ust. 2 pkt 1 SIWZ i w załączniku Nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

1/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 40 sztuk
Parametry techniczne komputera spełniający poniższe minimum:
Procesor: procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor powinien spełniać wskaźniki testu "PassMark CPU Mark" – z wynikiem min.: 3500 punktów, dostępnego na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego (w przypadku wątpliwości zamawiającego co do przyjętego przez Oferenta procesora).
Pamięć RAM: 4 GB 1333 MHz
Dysk twardy: min. 500 GB, SATA
Ekran LCD: 15,6”, LED z HD, 1366 x 768
Karta graficzna: z własną pamięcią minimum 1GB
Porty USB: min. 4 szt. (w tym min. 1 sztuka USB 3.0)
Port VGA: Tak
Port HDMI: Tak
Wbudowane urządzenia sieciowe:
Zintegrowana karta sieciowa - LAN: 10/100/1000
Zintegrowana karta sieciowa - WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth ver.3.0
Wbudowana karta dźwiękowa: Zintegrowana
Wbudowany napęd: DVD +/- R/RW DL
Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak (SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick)
Klawiatura: klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną
Waga: max. 3 kg (z baterią)
Bateria: Li-Ion o pojemność akumulatora 5200 mAh
Zasilacz sieciowy: Tak
Wbudowana kamera: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim o architekturze 64-bitowej, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-do 19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 7 lat od daty zakupu.
Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarka, pendrive) oraz łączyć się automatycznie z tak zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów.
System operacyjny powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią. System powinien umożliwiać instalację pakietu biurowego opisanego w niniejszej SIWZ bez instalacji dodatkowych programów.
Oprogramowanie użytkowe:
- zintegrowany pakiet aplikacji biurowych w języku polskim, o architekturze 64 bitowej w składzie którego znajdują się przynajmniej:
a) edytor tekstu kompatybilny z systemem operacyjnym tj. instalacja nie powinna się odbywać
z wykorzystaniem innych dodatkowych programów.
- o funkcjonalności pozwalającej na formatowanie tekstu, akapitów, tworzenie rozdziałów, spisów treści, przypisów i komentarzy, umożliwiający pracę grupową przez sieć lokalną lub Internet
i śledzenie wprowadzanych zmian, obsługujący pliki multimedialne, ClipArty, pozwalający na korzystanie z szablonów dokumentów, sprawdzanie pisowni lub słowników wyrazów bliskoznacznych, posiadający edycję obrazków, tekstu i wykorzystanie czcionek OpenType, wyszukiwanie w dokumentach po nagłówkach i numerach stron, tryb pełnoekranowy, podgląd wklejanego tekstu
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, tworzenia pokazu slajdów z możliwością edycji grafiki i wideo oraz kompresją plików
d) narzęzdie do zarządzania informacją osobistą (wbudowanym klientem poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami, obsługę fax oraz czytnik RSS)
Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy
w języku polskim.
Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym
komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia
lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 5 lat od daty zakupu.
Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo
widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych.
Pakiet biurowy powinien mieć: możliwość pracy nad jednym dokumentem jednocześnie, funkcje
zabezpieczające przed atakiem tj. możliwość uruchomienia plików w izolowanym środowisku, mechanizm sprawdzający poprawność struktury plików przed ich uruchomieniem.
Pakiet biurowy powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z
Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią.
Licencje do powyższych: Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.).
Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania.
Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera.
Wyposażenie: Torba do notebooka 15,6”, mysz optyczna USB, program do obsługi nagrywarki DVD.
Gwarancja: min. 36 miesięcy, świadczona w siedzibie Zamawiającego. Usunięcie usterki odbywa się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia lub wymiana uszkodzonego elementu. Zgłaszanie usterek i realizacja napraw serwisowych odbywa się poprzez kontakt z Wykonawcą. Uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego.


- w Rozdziale 2 ust. 2 pkt 2 SIWZ i w załączniku Nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

2/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 12 sztuk

Parametry techniczne komputera spełniający poniższe minimum:
Procesor: procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor powinien spełniać wskaźniki testu "PassMark CPU Mark " – z wynikiem min.: 3500 punktów, dostępnego na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego (w przypadku wątpliwości zamawiającego co do przyjętego przez Oferenta procesora).
Pamięć RAM: 4 GB 1333 MHz
Dysk twardy: min. 500 GB, SATA
Ekran LCD: 15,6”, LED z HD, 1366 x 768
Karta graficzna: z własną pamięcią minimum 1GB
Porty USB: min. 4 szt. (w tym min. 1 sztuka USB 3.0)
Port VGA: Tak
Port HDMI: Tak
Wbudowane urządzenia sieciowe:
Zintegrowana karta sieciowa - LAN: 10/100/1000
Zintegrowana karta sieciowa - WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth ver.3.0
Wbudowana karta dźwiękowa: Zintegrowana
Wbudowany napęd: DVD +/- R/RW DL
Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak (SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick)
Klawiatura: klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną
Waga: max. 3 kg (z baterią)
Bateria: Li-Ion o pojemność akumulatora 5200 mAh
Zasilacz sieciowy: Tak
Wbudowana kamera: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim o architekturze 64-bitowej, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-do 19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 7 lat od daty zakupu.
Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarka, pendrive) oraz łączyć się automatycznie z tak zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów.
System operacyjny powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią. System powinien umożliwiać instalację pakietu biurowego opisanego w niniejszej SIWZ bez instalacji dodatkowych programów.
Oprogramowanie użytkowe:
- zintegrowany pakiet aplikacji biurowych w języku polskim, o architekturze 64 bitowej w składzie którego znajdują się przynajmniej:
a) edytor tekstu kompatybilny z systemem operacyjnym tj. instalacja nie powinna się odbywać
z wykorzystaniem innych dodatkowych programów.
- o funkcjonalności pozwalającej na formatowanie tekstu, akapitów, tworzenie rozdziałów, spisów treści, przypisów i komentarzy, umożliwiający pracę grupową przez sieć lokalną lub Internet
i śledzenie wprowadzanych zmian, obsługujący pliki multimedialne, ClipArty, pozwalający na korzystanie z
szablonów dokumentów, sprawdzanie pisowni lub słowników wyrazów bliskoznacznych, posiadający edycję obrazków, tekstu i wykorzystanie czcionek OpenType, wyszukiwanie w dokumentach po nagłówkach i numerach stron, tryb pełnoekranowy, podgląd wklejanego tekstu
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, tworzenia pokazu slajdów z możliwością edycji grafiki i wideo oraz kompresją plików
d) narzędzie do zarządzania informacją osobistą (wbudowanym klientem poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami, obsługę fax oraz czytnik RSS)
Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.
Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym
komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej
w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 5 lat od daty zakupu.
Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo
widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych.
Pakiet biurowy powinien mieć: możliwość pracy nad jednym dokumentem jednocześnie, funkcje
zabezpieczające przed atakiem tj. możliwość uruchomienia plików w izolowanym środowisku, mechanizm sprawdzający poprawność struktury plików przed ich uruchomieniem
Pakiet biurowy powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego
z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią.
Licencje do powyższych: Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.).
Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania.
Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera.
Wyposażenie: Torba do notebooka 15,6”, mysz optyczna USB, program do obsługi nagrywarki DVD.
Gwarancja: min. 36 miesięcy, świadczona w siedzibie Zamawiającego. Usunięcie usterki odbywa się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia lub wymiana uszkodzonego elementu. Zgłaszanie usterek i realizacja napraw serwisowych odbywa się poprzez kontakt z Wykonawcą. Uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego.

 

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Projekt umowy

 

Z up. Burmistrza Miasta                                
/-/ Wacław Zoń                                       
Zastępca Burmistrza                                  

Limanowa, dnia 16.08.2012 r.


 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu” Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, odpowiedź na pytanie wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytanie:
Czy Zamawiający zmieni wymaganie dotyczące karty graficznej z karty 2GB na 1 GB. Na rynku polskim jest tylko jeden notebook spełniający to wymaganie i jednocześnie wszystkie pozostałe. Jest to ograniczenie konkurencji przez Zamawiającego. Notebooki zgodnie z programem projektów 8.3 są przeznaczone dla osób wykluczonych cyfrowo w celu dostępu do internetu. W tym miejscu zapewniamy Zamawiającego, iż laptopy z kartą graficzną 1 GB spełnią ten wymóg.
Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dopuszcza się notebooki z kartą graficzną 1GB, w związku z czym Zamawiający informuje o zmianie SIWZ.

Z up. Burmistrza Miasta                                
/-/ Wacław Zoń                                       
Zastępca Burmistrza                                  

Limanowa, dnia 16.08.2012 r.

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 
 

 


Limanowa: Dostawa komputerów przenośnych i drukarek
wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu:
 Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa


 

 
Numer ogłoszenia: 296882 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337-20-54 , faks 18 3371041.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem oraz opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 40 sztuk 2/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 12 sztuk 3/ Urządzenia wielofunkcyjne w liczbie 40 sztuk 4/ Drukarka sieciowa z opcjami dodatkowymi (kserokopiarka, skaner sieciowy, faks): 1 sztuka 5/ Licencja na program antywirusowy na 52 stanowiska komputerowe 6/ Pakiet programów graficznych w ilości 12 sztuk 7/ Opieka serwisowa posprzedażna (maintenance) sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramowania) oraz asysta techniczna przez okres 28 miesięcy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji umowy
c) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia
d) jeżeli nastąpiła zmiana wymogów /nowe zalecenia ze strony Władzy Wdrażającej
e) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy
f) Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 Z up. Burmistrza Miasta                            
/-/ Wacław Zoń                                     
Zastępca Burmistrza                              
 
Limanowa, dnia 10.08.2012r.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
 
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I DRUKAREK
WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA”
 
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro
 
 
ZATWIERDZAM

 
Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
<Podpis pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego>
 
Limanowa, dnia 09.08.2012r.
 
 
 
Nazwa Zamawiającego:               Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:                                               000523933                        
NIP:                                                      737-10-04-591
Miejscowość                                    34-600 Limanowa
Adres:                                                  ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:                     
www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania:pon-pt   730 - 1530
Tel.:                                                      18 337 20 54
Fax:                                                      18 337 10 41
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
 
znak postępowania: GK.271.1.14.12
 
 
 
SPIS TREŚCI:
Rozdział 1.           Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2.           Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3.           Termin wykonania zamówienia
Rozdział 4.           Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5.           Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od wykonawców
Rozdział 6.           Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 7.           Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 8.           Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 9.           Termin związania ofertą
Rozdział 10.        Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 11.        Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 12.        Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 13.        Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 14.        Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 15.        Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 16.        Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 17.        Inne informacje
Rozdział 18.        Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 19.        Załączniki do SIWZ
 
 
 
Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1.    Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
2.   Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3.   Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa – www.miasto.limanowa.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem oraz opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu  „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
-   40 szt. zestawów komputerowych zostanie zainstalowanych przez Wykonawcę w domach uczestników ostatecznych projektu na terenie miasta Limanowa
-   12 szt. komputerów wraz z drukarką sieciową zostanie zainstalowane przez Wykonawcę
w Informatycznym Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych w Limanowej
CPV 30213100-6 – komputery przenośne
CPV 30232110-8 – drukarki laserowe
 
2.    Wymagane minimalne parametry sprzętu komputerowego:
                                                                                                                                                                            
1/ komputer typu Notebookwraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 40 sztuk
Parametry techniczne komputera spełniający poniższe minimum:
 
Procesor: procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor powinien spełniać wskaźniki testu "PassMark CPU Mark " – z wynikiem min.: 3500 punktów, dostępnego na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
                                         
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego (w przypadku wątpliwości zamawiającego co do przyjętego przez Oferenta procesora).
 
 
Pamięć RAM: 4 GB 1333 MHz
Dysk twardy: min. 500 GB, SATA
Ekran LCD: 15,6”, LED z HD, 1366 x 768
Karta graficzna:  z własną pamięcią minimum 2GB
Porty USB: min. 4 szt. (w tym min. 1 sztuka USB 3.0)
Port VGA: Tak
Port HDMI: Tak
Wbudowane urządzenia sieciowe:
Zintegrowana karta sieciowa - LAN: 10/100/1000
Zintegrowana karta sieciowa - WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth ver.3.0
Wbudowana karta dźwiękowa: Zintegrowana
Wbudowany napęd: DVD +/- R/RW DL
Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak (SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick)
Klawiatura: klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną
Waga: max. 3 kg (z baterią)
Bateria: Li-Ion o pojemność akumulatora 5200 mAh
Zasilacz sieciowy: Tak
Wbudowana kamera: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
 
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim o architekturze 64-bitowej, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-do 19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 7 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarka, pendrive) oraz łączyć się automatycznie z tak zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów.
System operacyjny powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią. System powinien umożliwiać instalację pakietu biurowego opisanego w niniejszej SIWZ bez instalacji dodatkowych programów.
 
Oprogramowanie użytkowe:
- zintegrowany pakiet aplikacji biurowych w języku polskim, o architekturze 64 bitowej w składzie którego znajdują się przynajmniej:
a) edytor tekstu kompatybilny z systemem operacyjnym tj. instalacja nie powinna się odbywać
z wykorzystaniem innych dodatkowych programów.
- o funkcjonalności pozwalającej na formatowanie tekstu, akapitów, tworzenie rozdziałów, spisów treści, przypisów i komentarzy, umożliwiający pracę grupową przez sieć lokalną lub Internet
i śledzenie wprowadzanych zmian, obsługujący pliki multimedialne, ClipArty, pozwalający na korzystanie z szablonów dokumentów, sprawdzanie pisowni lub słowników wyrazów bliskoznacznych, posiadający edycję obrazków, tekstu i wykorzystanie czcionek OpenType, wyszukiwanie w dokumentach po nagłówkach i numerach stron, tryb pełnoekranowy, podgląd wklejanego tekstu
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, tworzenia pokazu slajdów z możliwością edycji grafiki i wideo oraz kompresją plików
d) narzędzie do zarządzania informacją osobistą (wbudowanym klientem poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami, obsługę fax oraz czytnik RSS)
 
Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu
 
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy
w języku polskim.
 
Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej
w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 5 lat od daty zakupu.
Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych.
 
Pakiet biurowy powinien mieć: możliwość pracy nad jednym dokumentem jednocześnie, funkcje zabezpieczające przed atakiem tj. możliwość uruchomienia plików w izolowanym środowisku, mechanizm sprawdzający poprawność struktury plików przed ich uruchomieniem.
Pakiet biurowy powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią.
 
Licencje do powyższych: Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.).
Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania.
Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera.
Wyposażenie: Torba do notebooka 15,6”, mysz optyczna USB, program do obsługi nagrywarki DVD.
Gwarancja: min. 36 miesięcy, świadczona w siedzibie Zamawiającego. Usunięcie usterki odbywa się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia lub wymiana uszkodzonego elementu. Zgłaszanie usterek i realizacja napraw serwisowych odbywa się poprzez kontakt z Wykonawcą. Uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego.
 
2/ komputer typu Notebookwraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 12 sztuk
Parametry techniczne komputera spełniający poniższe minimum:
 
Procesor: procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor powinien spełniać wskaźniki testu "PassMark CPU Mark " – z wynikiem min.: 3500 punktów, dostępnego na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego (w przypadku wątpliwości zamawiającego co do przyjętego przez Oferenta procesora).
 
Pamięć RAM: 4 GB 1333 MHz
Dysk twardy: min. 500 GB, SATA
Ekran LCD: 15,6”, LED z HD, 1366 x 768
Karta graficzna:  z własną pamięcią minimum 2GB
Porty USB: min. 4 szt. (w tym min. 1 sztuka USB 3.0)
Port VGA: Tak
Port HDMI: Tak
Wbudowane urządzenia sieciowe:
Zintegrowana karta sieciowa - LAN: 10/100/1000
Zintegrowana karta sieciowa - WiFi: 802.11 b/g/n
Bluetooth ver.3.0
Wbudowana karta dźwiękowa: Zintegrowana
Wbudowany napęd: DVD +/- R/RW DL
Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak (SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick)
Klawiatura: klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną
Waga: max. 3 kg (z baterią)
Bateria: Li-Ion o pojemność akumulatora 5200 mAh
Zasilacz sieciowy: Tak
Wbudowana kamera: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
 
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim o architekturze 64-bitowej, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-do 19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 7 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarka, pendrive) oraz łączyć się automatycznie z tak zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów.
System operacyjny powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią. System powinien umożliwiać instalację pakietu biurowego opisanego w niniejszej SIWZ bez instalacji dodatkowych programów.
 
Oprogramowanie użytkowe:
- zintegrowany pakiet aplikacji biurowych w języku polskim, o architekturze 64 bitowej w składzie którego znajdują się przynajmniej:
a) edytor tekstu kompatybilny z systemem operacyjnym tj. instalacja nie powinna się odbywać
z wykorzystaniem innych dodatkowych programów.
- o funkcjonalności pozwalającej na formatowanie tekstu, akapitów, tworzenie rozdziałów, spisów treści, przypisów i komentarzy, umożliwiający pracę grupową przez sieć lokalną lub Internet
i śledzenie wprowadzanych zmian, obsługujący pliki multimedialne, ClipArty, pozwalający na korzystanie z szablonów dokumentów, sprawdzanie pisowni lub słowników wyrazów bliskoznacznych, posiadający edycję obrazków, tekstu i wykorzystanie czcionek OpenType, wyszukiwanie w dokumentach po nagłówkach i numerach stron, tryb pełnoekranowy, podgląd wklejanego tekstu
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, tworzenia pokazu slajdów z możliwością edycji grafiki i wideo oraz kompresją plików
d) narzędzie do zarządzania informacją osobistą (wbudowanym klientem poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami, obsługę fax oraz czytnik RSS)
 
Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu
 
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim.
Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej
w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 - cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa - co najmniej na 5 lat od daty zakupu.
Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych.
 
Pakiet biurowy powinien mieć: możliwość pracy nad jednym dokumentem jednocześnie, funkcje zabezpieczające przed atakiem tj. możliwość uruchomienia plików w izolowanym środowisku, mechanizm sprawdzający poprawność struktury plików przed ich uruchomieniem
Pakiet biurowy powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego
z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią.
 
Licencje do powyższych: Zgodnie z regułami producentów (naklejki, etc.).
Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania.
Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera.
Wyposażenie: Torba do notebooka 15,6”, mysz optyczna USB, program do obsługi nagrywarki DVD.
Gwarancja: min. 36 miesięcy, świadczona w siedzibie Zamawiającego. Usunięcie usterki odbywa się
w
ciągu 5 dni od daty zgłoszenia lub wymiana uszkodzonego elementu. Zgłaszanie usterek i realizacja napraw serwisowych odbywa się poprzez kontakt z Wykonawcą. Uszkodzone dyski zostają
u Zamawiającego.
 
3/ Urządzenia wielofunkcyjne w liczbie 40 szt.
Parametry urządzenia wielofunkcyjnego:
Funkcje urządzenia: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Funkcje drukowania:
- Szybkość druku w czerni: Tryb normalny: minimum 18 str./min
- Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): Min. 10 sekund
- Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do 8000 stron
- Technologia druku: Druk laserowy
- Jakość druku w czerni: min. 600 x 600 dpi
- Szybkość procesora: Minimum 400 MHz
- Łączność: 1 port Hi-Speed USB 2.0, Port sieciowy 10/100Base-T Ethernet, Port telefoniczny RJ-11
- Pamięć: Standardowa pojemność pamięci min. 64 MB
- Pojemność podajnika papieru: min. 120 dla podajnika standardowego, min. 30 dla podajnika automatycznego
- Pojemność odbiornika papieru: Odbiornik papieru na minimum 100 arkuszy
- Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL
Funkcje skanera:
- Typ skanera: Płaski skaner, automatyczny podajnik dokumentów (przynajmniej skanowanie jednostronne)
- Rozdzielczość skanowania, optyczna: Min. 1200 dpi
- Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: JPEG, TIF, PDF
- Minimalny format skanowania (skaner płaski i podajnik automatyczny): Min. 216 x 297 mm
- Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4): Min. 6 str./min w czerni, min. 2 str./min
w kolorze
- Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: Min. 30 arkuszy A4
Funkcje kopiarki:
- Szybkość kopiowania (tryb normalny): Czerń: minimum 15 kopii/min
- Ograniczenie lub poszerzenie ustawień: Funkcja ZOOM od 25% do 400 % skali dokumentu źródłowego
Funkcje faksu:
- Prędkość przesyłania faksu: minimum 33,6 kb/s
- Rozdzielczość faksu: Min. 200 x 200 dpi
- Pamięć faksu: Min. 200 stron
Pozostałe informacje:
- Okablowanie: Urządzenie powinno zawierać w zestawie kabel zasilający oraz kabel USB 2.0
o długości minimum 1,8 metra
- Gwarancja: 3 lata w systemie door-to-door
- Inne: Urządzenie powinno zawierać wyświetlacz LCD z polskimi komunikatami błędów
 
4/ Drukarka sieciowa z opcjami dodatkowymi (kserokopiarka, skaner sieciowy, faks): 1 szt
Minimalne parametry techniczne:
Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, drukowanie bezpośrednie USB
- Technologia druku: Druk laserowy
- Szybkość druku w czerni: Tryb normalny min. 30 str./min
- Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): Minimum 10 s
- Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): minimum 45 000 stron
- Jakość druku: Min. 1200 x 1200 dpi
- Języki drukowania: PCL 5c, PCL 6
- Wyświetlacz: Kolorowy o przekątnej min. 8 cm
- Szybkość procesora: Min. 800 MHz
- Łączność, tryb standardowy: port Hi-Speed USB 2.0, 1 port hosta USB, port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-TX, port USB do drukowania natychmiastowego, interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
- Standardowa pojemność pamięci: Min. 256 MB
- Standardowa pojemność podajnika papieru: uniwersalny podajnik min. 50 arkuszy, podajnik wejściowy min 200 arkuszy
- Standardowa pojemność odbiornika papieru: Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy
- Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)
- Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5
- Typ skanera: Płaski, z podajnikiem na min. 50 arkuszy
- Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: JPG, RTF, BMP, PNG, TIFF
- Rozdzielczość skanowania, optyczna: min. 1200 dpi tryb monochromatyczny, min. 600 dpi tryb koloru
- Szybkość kopiowania: min. 30 str./min
- Rozdzielczość kopii: min. 600 x 600 dpi
- Faksowanie: Tak                                         
- Prędkość przesyłania faksu: min. 2 strony na minutę
- Rozdzielczość faksu: min. 200 x 200 dpi
- Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR
- Gwarancja: min. 3 lata
- Okablowanie: Kabel zasilający oraz kabel USB 2.0 o długości 1,8 metra w zestawie
 
5/ Licencja na program antywirusowy na 52 stanowiska komputerowe
Parametry programu - ochrona antywirusowa i antyspyware:
- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami
- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami
- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików
- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu
- System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie
w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania
- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania)
- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym
- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie”
i według harmonogramu
- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych
- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych
- Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym
z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń)
- Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach
- Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu
- Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej
- Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego)
- Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail
- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego)
- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji
- Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie
- Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail
- Możliwość skanowania na żądanie lub według harmonogramu baz Outlook Express-a
- Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie
- Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące
w nazwie strony
- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian
w konfiguracji
- Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie
- Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie
- Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów
- Aktualizacje modułów analizy heurystycznej
- Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika
- Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia
- Wysyłanie zagrożeń do laboratorium powinno być możliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych
- Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe
- Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta
- Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej
- W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e‑mail
- Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu
- Interfejs programu powinien mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki
w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu
- Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S
- Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe
- administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego
- Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła
- Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło
- Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie samo
- Program powinien mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji
- Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu
- Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów
- System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku
- System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym
- Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB
- Funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki)
- W programie powinien być wyposażony w funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach
i połączeniach
- Funkcja generująca taki log powinna oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa
- Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie
- Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń
- Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej (program antywirusowy
z wbudowanym serwerem HTTP)
- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera Proxy
- Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja)
- Do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa różne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja)
- Możliwość przypisania 2 profili aktualizacyjnych z różnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji. Przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z Internetu
- Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne)
- Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika
- Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy – z ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany – z widocznymi wszystkimi opcjami)
- Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania
- Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu
- Licencja na 52 stanowiska komputerowe, ważna minimum 3 lata
 
6/ Pakiet programów graficznych w ilości 12 sztuk. W języku polskim, w skład którego wchodzą:
- program do edycji grafiki wektorowej
- program do edycji grafiki rastrowej
- narzędzie do konwersji obrazów bitmapowych na wektorowe
- program do zrzutów ekranowych
- podręcznik użytkownika (dopuszczalna forma elektroniczna)
 
Dodatkowa funkcjonalność pakietu:
-   licencja umożliwiająca korzystanie z programu w Centrum Informatycznym Wspomagania Osób wykluczonych, przez mieszkańców Limanowej.
-  pakiet ma mieć możliwość formatowania tekstu „w locie” tj. podgląd użytych funkcji formatowania tekstu przed ich zastosowaniem.
-  identyfikacja czcionek tj. integracja z usługą identyfikacji czcionek online
-  kontrola i edycja warstw niezależnie dla każdej strony dokumentu.
-   możliwość dzielenia się w czasie rzeczywistym projektami y innymi użytkownikami z poziomu obszaru roboczego użytkownika
-  wbudowane min. 50 szablonów z możliwością dowolnej edycji
-  ekran powitalny z dostępem do ostatnio edytowanych dokumentów, szablonów, oraz samouczków wideo
-  możliwość bezpośredniego importu plików RAW z aparatu cyfrowego (z podglądem pobieranych plików w czasie rzeczywistym)
    
7/ Opieka serwisowa posprzedażna (maintenance) sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramowania) oraz asysta techniczna przez okres 28 miesięcy.
 
3. Wszelkie wskazania w specyfikacji i dokumentacji przetargowej znaków towarowych, patentów, pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń itp. należy rozumieć jako przykład modelowy. Wykonawca stosując materiały, produkty, urządzenia itp. równoważne (tzn. o parametrach nie gorszych) jest zobowiązany wykazać, że produkty, itd. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu załącza do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, certyfikaty i/lub inne dokumenty dopuszczające dane produkty itd. do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do podanych przez Zamawiającego.
 
4.    Informacje dodatkowe:
 
1)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2)   Środki finansowe na wynagrodzenie zostały zapewnione w budżecie projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa”
3)   Realizacja zamówienia będzie zgodna z ustawą o Ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych
4)   Zamawiający, podmiot kontrolujący zamawiającego oraz inne uprawnione do kontroli podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu mają prawo kontroli oraz wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, do dnia upływu 3 lat od zamknięcia PO IG lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia PO IG albo dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego zamówienia do upływu tego terminu.
5)   Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do nieodpłatnego wykorzystania w celach niekomercyjnych przez osoby trzecie – 40 gospodarstw domowych objętych projektem. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podmiotów, na rzecz których zostanie użyczony sprzęt.
 
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i gwarancja
 
1.      Dostawa i instalacja sprzętu: 21 dni od podpisania umowy
2.      Opieka serwisowa posprzedażna i asysta techniczna: 28 miesięcy od dnia instalacji sprzętu i dokonania odbioru przez Zamawiającego.
3.      Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy.
4.    Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego.
5.    Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
 
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1  do SIWZ
b)    posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ
c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ
d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1  do SIWZ
2)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3.    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
 
1.    Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1)    oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
2.    Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7.    Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.    Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9.    Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).
 
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)    ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2)    zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3)    pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4)    pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;
5)    jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
 
1.    W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
- faksem nr 18 337 10 41
-    drogą elektroniczną (adresy:    sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2.    Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
4.    Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania
5.    SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6.    Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:
- Bartłomiej Wójcik – w zakresie merytorycznym, tel. 18 337 20 54 wew. 133
- Grażyna Wójcik – w zakresie procedury, tel. 18 337 20 54 wew. 155
 
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
 
Rozdział 9. Termin związania ofertą
 
1.    Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.    Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
 
1.    Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA: Dostawę i instalację komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 20.08.2012r. godz. 13:00
2.    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1)    osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2)    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3.    Tajemnica przedsiębiorstwa:
1)    jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2)    zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4.    Informacje pozostałe:
1)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3)    Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5.    Zaleca się, aby:
a)    ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b)    każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c)    kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d)    oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 3  do SIWZ).
6.    Zmiana / wycofanie oferty:
a)    zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b)    o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c)    pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d)    do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7.    Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 
 Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1.         Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowaul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,pokój nr 28, w terminie do dnia 20.08.2012 roku, godz. 12.30
2.         Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 19, dnia 20.08.2012 roku, godz. 13.00
3.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.    Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
5.    Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6.    UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do pok. nr 28 w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny
 
1.      Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie całości zamówienia oraz ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń.
2.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zyska także powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług.
4.    Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
5.    Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC = CN / C OB. ´ 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
 
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1.         Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
3.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4.         Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5.         Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6.         Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem”.
7.         Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8.         Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
9.         Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10.     W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokołu odbioru końcowego).
 
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
Rozdział 17. Inne informacje
 
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
 
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ
 
Załącznik Nr 3    Formularz oferty
Załącznik Nr 4    Istotne postanowienia umowy