Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu "Cyfrowa Szkoła" - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zakończony: 04.09.2012, Status przetargu: zakończony,

 UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Limanowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”.


U z a s a d n i e n i e


Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 04.09.2012r
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 

 

 

 
Limanowa: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu Cyfrowa Szkoła
Numer ogłoszenia: 308558 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337-20-54 , faks 18 3371041.
·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu Cyfrowa Szkoła.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych spełniających wymogi programu Cyfrowa Szkoła wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem instruktażowym nauczycieli oraz administratora sprzętu dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej oraz Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej. Szczegółowy zakres i opis pomocy dydaktycznych znajduje się w załączniku nr 1A i 1B - stanowiącym załączniki o nazwie Specyfikacja techniczna pomocy dydaktycznych.
Pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz:
a: muszą być wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
b: posiadać deklarację CE;
c: przypadku komputerów przenośnych - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,
d: posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
e: posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, f: posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych - nie krótszy niż 5 lat.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 30.23.00.00-0, 39.13.40.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.20.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                         Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                         Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
·              III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                         Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                         Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                         Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                     wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
1. Specyfikacja techniczna sprzętu (opis oferowanych pomocy), sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A - Specyfikacja techniczna i ilościowa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej oraz 1B - Specyfikacja techniczna i ilościowa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej, 2. Deklarację zgodności CE dla oferowanego sprzętu, 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 dla producenta sprzętu, 4. Certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu komputera, 5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.),
2. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja pomocy dydaktycznych zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa ul.Jana PawłaII 9 , 34-600 Limanowa, pok.nr 31 i 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Limanowa ul.Jana PawłaII 9 , 34-600 Limanowa, pok. nr 28 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Burmistrza Miasta                      
/-/ Wacław Zoń                            
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 21.08.2012 r.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
 
Zatwierdzono w dniu: 21.08.2012r.
 
 
    

1.         Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

Wspólny Słownik Zamówień:
3.1.           Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych spełniających wymogi programu „Cyfrowa Szkoła wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem instruktażowym nauczycieli oraz administratora sprzętu dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej  oraz Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej. Szczegółowy zakres i opis pomocy dydaktycznych znajduje się w załączniku nr 1A i 1B – stanowiącym załączniki  o nazwie Specyfikacja techniczna pomocy dydaktycznych.
3.2.           Pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz:
a: muszą być wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami  osób trzecich;
b:  posiadać deklarację CE;
c: przypadku komputerów przenośnych – spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,
d: posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku  polskim,
e: posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu,
f: posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata,
 a w przypadku tablic interaktywnych – nie krótszy niż 5 lat.
 

3.3.           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4.           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.           Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.6.           Miejsce realizacji; Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej oraz  Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej , gmina Miasto Limanowa.
4.1.           Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
5.1.           Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 21 dni od daty podpisania umowy.
6.1.           W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
6.2.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku.   
b.   Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku.   
c.    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku.   
d.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
                        Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku.   
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
6.3.           Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.4.           Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.5.           Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa z osobna dokumenty określone w punkcie 7.2 SIWZ, Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.
6.6.           Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4.
6.7.           Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
6.8.           Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.1.           W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.
Wymagany dokument
1
Oświadczenie o spełnianiu warunków

7.2.           W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.
Wymagany dokument
1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2
Aktualny odpis lub oświadczenie
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
3
Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1 i 2 niniejszej tabeli.

7.3.           Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.
Wymagany dokument
1
Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2
Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.4.           W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Lp.
Wymagany dokument
1
Specyfikacja techniczna sprzętu (opis oferowanych pomocy), sporządzony wg wzoru  stanowiącego załącznik Nr 1A - Specyfikacja techniczna i ilościowa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej  oraz 1B - Specyfikacja techniczna i ilościowa pomocy dydaktycznych  dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej.
2
Deklarację zgodności CE dla oferowanego sprzętu.
3
Certyfikaty jakości ISO 9001 dla producenta sprzętu.
4
Certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu komputera
5
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski

7.5.           Inne wymagane dokumenty:

Lp.
Wymagany dokument
1
Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.         Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
8.1.           Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2.           Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
8.3.           Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1.
8.4.           Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8.5.           W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8.6.           Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.7.           Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.8.           W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie,
lub
 -  faksem lub drogą elektroniczną potwierdzone formą pisemną.
8.9.           W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.10.       Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
8.11.       Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

a: w sprawach proceduralnych mgr inż. Grażyna Wójcik 
     tel.: (18) 3372054, mail: gwojcik@miasto.limanowa.pl
 
b: w sprawach merytorycznych mgr inż. Bartłomiej Wójcik  
     tel.: (18 ) 3372054, e-mail: bwojcik@miasto.limanowa.pl
 

9. Wymgania dotyczące wadium
9.1. Nie wymaga się wniesienia wadium.
10.1.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3.       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
11.1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.2.       Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.3.       Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.4.       W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11.5.       Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.6.       Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.7.       Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.8.       Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz  zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
11.9.       Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11.10.   Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.11.   Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty
i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zamieszcza ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą
i adresem Zamawiającego o oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu „Cyfrowa SzkołaNIE OTWIERAĆ przed: 29.08.2012 godz. 10:30”. Na kopercie należy podać  również nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.12.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany
w pkt 11.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.13.    Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy odpowiednio oznaczyć napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
12.1.       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 28 (Sekretariat) do dnia
29.08.2012 r. do godz. 10:00.
12.2.       Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
12.3.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.08.2012 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali narad pok. nr 18
12.4.       Otwarcie ofert jest jawne.
12.5.       Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.6.                  Podczas otwarcia ofertpodaje się do wiadomości::
- numer oferty (w kolejności jej złożenia),
- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
- podane w ofertach ceny.
Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
13.2. Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
13.4.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
13.5.   Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
13.6.   Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
14.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
       przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
       kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1.    Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena (koszt)
100 %

14.2.  Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium
Wzór
1
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 - Cof - cena podana w ofercie

14.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma  maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów
14.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
14.6.   Zamawiający poprawia w ofercie:
a: oczywiste omyłki pisarskie,
b: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.8.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.11.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a:   jest niezgodna z ustawą;
b: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.
c: jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e: została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
f: zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;
h: jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
15.2.  Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b: Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c: Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
15.4.  Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.5.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
16.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
16.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
16.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
16.4.  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie    zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
17.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
17.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
18.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.
19.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału   w postępowaniu;
b: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c: odrzucenia oferty odwołującego.
19.4.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
19.6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.7.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.8.  Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
19.9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
19.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
20. Aukcja elektroniczna
   20.1.W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21.  Pozostałe informacje
21.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

L.p.
Nazwa załącznika
1
2
3
4
5
6
7

 

Z up. Burmistrza Miasta                      
/-/Wacław Zoń                              
Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 21.08.2012 r.