Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 21.12.2012, Status przetargu: zakończony,


Limanowa: Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 524682 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 396570 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przewidywana ilość zakupionej energii elektrycznej w 2013 r. ( od 1.01.2012 do 31.12.2013r) wyniesie około 2 505 712 kWh w tym: 1) C11 = 293 320 kWh 2) C12a a) strefa szczytowa = 8 367 kWh b)C12a strefa pozaszczytowa = 5 578 kWh 3) C12b a) strefa dzienna = 374 987 kWh b) strefa nocna = 487 052 kWh 4) C21 = 206 287 kWh 5) C22b a) strefa dzienna = 824 988 kWh b) strefa nocna = 305 133 kWh..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 634446,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 750386,43
•    Oferta z najniższą ceną: 750386,43 / Oferta z najwyższą ceną: 763543,12
•    Waluta: PLN


                                                                         z up. Burmistrza Miasta
                                                                        /-/ Wacław Zoń
                                                                       Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 31.12.2012r.

 

 

 

 

Zawiadomienie


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1.  O unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 8.11.2012 r. z powodu błędu Komisji Przetargowej  przy sprawdzaniu ofert.

2. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 750 386,43 zł  oraz  cenach jednostkowych netto poszczególnych taryf:
dla taryfy C11 0,2473 zł
dla taryfy C12a strefa szczytowa 0,2671 zł
dla taryfy C12a strefa pozaszczytowa 0,2396 zł
dla taryfy C12b strefa dzienna 0,2570zł
dla taryfy C12b strefa nocna 0,2219 zł
dla taryfy C21 0,2464 zł
dla taryfy C22b strefa dzienna 0,2588 zł
dla taryfy C22b strefa nocna 0,2136 zł
uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

3. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża  63/67, 00-681 Warszawa. wykonawca nie wniósł wadium, tym samym został wykluczony z postępowania a jego oferta zostaje odrzucona

Oferta Nr 2:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   100,00 pkt.

Oferta Nr 3:
PGE OBRÓT S.A. Al. Marszałka J.Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   98,28 pkt.

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcom faksem lub pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu jego sporządzenia, w związku z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. 19.11.2012 r.

   z up. Burmistrza Miasta
  /-/ Wacław Zoń
    Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 14.11.2012r.


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 750 386,43 zł  oraz  cenach jednostkowych netto poszczególnych taryf:
dla taryfy C11 0,2473 zł
dla taryfy C12a strefa szczytowa 0,2671 zł
dla taryfy C12a strefa pozaszczytowa 0,2396 zł
dla taryfy C12b strefa dzienna 0,2570zł
dla taryfy C12b strefa nocna 0,2219 zł
dla taryfy C21 0,2464 zł
dla taryfy C22b strefa dzienna 0,2588 zł
dla taryfy C22b strefa nocna 0,2136 zł
uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża  63/67, 00-681 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość  96,62 pkt.

Oferta Nr 2:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   100,00 pkt.

Oferta Nr 3:
PGE OBRÓT S.A. Al. Marszałka J.Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   98,28 pkt.

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcom faksem lub pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu jego sporządzenia, w związku z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia tj. 13.11.2012 r.


    z up. Burmistrza Miasta
      /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 09.11.2012r.

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

Pytanie 1 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.

 

Odpowiedź: Obecnie umowy przez odbiorców zawarte są na czas określony do 31.12.2012 r. , jedynie Miejski Żłobek ma umowę na czas nieokreślony , umowę kompleksową z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia

 

Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

 

Odpowiedź: Tak, za wyjątkiem Miejskiego Żłobka

 

Pytanie 3 Czy procedura  zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?

 

Odpowiedź: Nie, po raz drugi Miejski Żłobek po raz pierwszy.

 

 


     Z up. Burmistrza Miasta
               /-/ Wacław Zoń
            Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 24.10.2012r

 
 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 


Pytanie 1.

Wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 4 wzoru umowy na zapis: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmian  Rozdziały innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”.

 

Odpowiedź:   NIE – regulacje w §9 pkt 4 i 9 umowy


Pytanie 2.

Wnosimy o dodanie do § 4 ust. 7 informacji „na dzień składania oferty / podpisania umowy”.

 

Odpowiedź:   NIE


Pytanie 3.

Wnosimy o uzupełnienie § 9 wzoru umowy o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej:

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)

gdzie:
Wo – wysokość odszkodowania
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta
Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Klienta  
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania odszkodowania
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania.

 

Odpowiedź:    NIE


Pytanie 4.

Wnosimy o uzupełnienie Wzoru Umowy o zapis:
„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza określonych warunków.”

 

Odpowiedź: NIE

 

Z up. Burmistrza Miasta
                              /-/ Wacław Zoń                                            
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 19.10.2012r

 

 

 

Limanowa: Zakup grupowy energii elektrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 396570 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.limanowa.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup grupowy energii elektyrycznej na rok 2013, na potrzeby oświetlenia drogowego, budynków i obiektów zarządzanych przez Burmistrza oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Limanowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana ilość zakupionej energii elektrycznej w 2013 r. ( od 1.01.2012 do 31.12.2013r) wyniesie około 2 505 712 kWh w tym: 1) C11 = 293 320 kWh 2) C12a a) strefa szczytowa = 8 367 kWh b)C12a strefa pozaszczytowa = 5 578 kWh 3) C12b a) strefa dzienna = 374 987 kWh b) strefa nocna = 487 052 kWh 4) C21 = 206 287 kWh 5) C22b a) strefa dzienna = 824 988 kWh b) strefa nocna = 305 133 kWh.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• do 20 % zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: złotych: dziesięć tysięcy).
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu, tj. wymienionego w pkt III 4.1 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu potwierdzającego, że wykonawca dysponuje siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, która dostarczana będzie energia elektryczna objęta niniejszym zamówieniem. Jeżeli wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem zapłaty) potwierdzają-cej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoś-ci związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5,§ 3 ust. 2, § 4 ust. 4 i 9 niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„ZAKUP GRUPOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2013,
NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ BURMISTRZA ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA LIMANOWA”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro

 

ZATWIERDZAM

 

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
 
Limanowa, dnia 12 października 2012 r.
 

 

Nazwa Zamawiającego
(centralnego):                         Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II 9
Strona internetowa:  www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pn-pt   730 - 1530
Tel.:     18  337 20 54
Fax:    18  337 10 41

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.21.12
SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 3
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 3
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 4
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków 4
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 5
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 6
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 7
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 7
Rozdział 9. Termin związania ofertą 8
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 8
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 9
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 9
Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 9
Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 10
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 11
Rozdział 17. Inne informacje 11
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 11
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 11

 

 

Rozdział 1.  Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiającym dostawę energii elektrycznej jest grupa odbiorców końcowych energii elektrycznej, którą stanowi:
   1) Miasto Limanowa, z siedzibą Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
   2) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7,
      34-600    Limanowa
  3) Miejski Żłobek ul. Stanisława Jordana 8, 34- 600 Limanowa,
  4) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Jordana 5, 34-600 Limanowa
  5) Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 111, 34-600 Limanowa
  6) Zespół Szkół Samorządowych Nr  1, ul. Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa
  7) Zespół Szkół Samorządowych Nr 2, ul. Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa
  8) Zespół Szkół Samorządowych Nr 3, ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa
  9) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa
10) Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa
11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa
12) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa
2. Grupa odbiorców końcowych energii elektrycznej w wyniku porozumienia wyznaczyła z pośród swojego grona Zamawiającego centralnego, którym jest Miasto Limanowa reprezentowane przez Burmistrza Miasta Limanowa, który posiada pełnomocnictwo do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania, wykonawca zawrze oddzielne umowy sprzedaży energii elektrycznej z każdym odbiorcą końcowym, wchodzącym w skład grupy.
4. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limanowa.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w roku 2013 energii elektrycznej na potrzeby własne Miasta Limanowa i jego jednostek organizacyjnych
CPV 09.30.00.00 - 2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2. Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi ≈ 2 505 712 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
 C11 ≈ 293 320 kWh
 C12a strefa szczytowa ≈ 8 367 kWh
 C12a strefa pozaszczytowa ≈ 5 578 kWh
 C12b strefa dzienna ≈ 374 987 kWh
 C12b strefa nocna ≈ 487 052 kWh
 C21 ≈ 206 287 kWh
 C22b strefa dzienna≈ 824 988 kWh
 C22b strefa nocna ≈ 305 133 kWh
3. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej będzie zależna od bieżących potrzeb odbiorców końcowych.
4. Zestawienie ilości punktów poboru energii elektrycznej i orientacyjną wielkością zamówienia w poszczególnych taryfach, przez odbiorców końcowych zawiera Załącznik  nr 5 do SIWZ. Wykazane wielkości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, na skutek rozbudowy sieci lub likwidacji punktu poboru energii.
5. Dostarczana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. z Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.
6. Jeżeli Wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na ternie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.
7. Wszystkie obiekty, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Miasto Limanowa jest całkowicie objęte działalnością TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.
8. Odbiorcy końcowi udostępnią Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz upoważni go do wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży energii w tym jednej umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii (dot. odbiorcy  – Żłobek Miejski).

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

1. Terminy realizacji zamówienia: od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów , o których mowa w ust. 1 w związku z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, którą dostarczana będzie energia elektryczna objęta niniejszym zamówieniem. Jeżeli wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
 w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 SIWZ
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
6) koncesja, licencja lub zezwolenie; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. a SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
7) wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z określeniem podstawy dysponowania potencjałem technicznym; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
8) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz dokument potwierdzający, że polisa ta została opłacona. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ, - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7.  Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
8.  Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9.   Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia
w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą tylko i wyłącznie w formie pisemnej:
 pisemnej na adres: Burmistrz Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
 faksem: nr 18 337 10 41
 drogą elektroniczną na adres:    sekretariat@miasto.limanowa.pl
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu, faksu lub e-mail Wykonawcy,
3) znak postępowania lub nazwę zamówienia
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego, pok. 31, w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Monikę Jeż (w zakresie procedury przetargowej),
 Romana Limanówkę (w zakresie merytorycznym)
tel. 18  337 20 54 wew. 155 lub 152,  fax 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl,

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: złotych: dziesięć tysięcy).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

 

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:  Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: Burmistrz Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, z dopiskiem:
„OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2013 R.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:  26.10.2012 r. godz. 13.00”
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu centralnemu: Burmistrzowi  Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  26.10.2012 r., do godz. 12.30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego centralnego.
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 26.10.2012 r., godz. 13.00
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez poszczególnych odbiorców.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy  oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oferowane ceny jednostkowe netto dla poszczególnych taryf i stref czasowych, cenę ofertową brutto rocznej sprzedaży energii elektrycznej dla każdego odbiorcy, oraz kto ofertę w imieniu Wykonawcy podpisał.  
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie pełnego zamówienia dla całej grupy, oraz dla poszczególnych odbiorców, podając je w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia , a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę akcyzy, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z bilansowania handlowego.
3. Cenę ofertową brutto należy obliczyć jako sumę iloczynów oferowanej stawki jednostkowej netto poszczególnych taryf i stref czasowych  i orientacyjnej wielkości zamówienia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach i strefach czasowych,  dla danego odbiorcę, powiększoną o podatek VAT. 
4. Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika
z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp.
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnoto-wego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC = CN/ COB  x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa oferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena oferowana w ofercie badanej
 Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
2. Zamawiający w pierwszej kolejności oceni oferty dla poszczególnych odbiorców końcowych, w celu sprawdzenia czy są one korzystne, np. nie przekraczają rażąco kwoty jaką dany odbiorca zamierzał przeznaczyć na zakup energii w roku 2013, w całości lub w poszczególnych taryfach i strefach czasowych, a następnie dokona oceny i porównania dotyczącej całego zamówienia dla grupy odbiorców. 
3.  Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, o ile będzie korzystna dla wszystkich odbiorców końcowych. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta dla całego zamówienia  przekracza w przypadku co najmniej jednego odbiorcy kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie w trybie art. 93 ust. 1, pkt 4 – Pzp.

4.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania określonego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, Burmistrz Miasta Limanowa przekaże dyrektorom jednostek organizacyjnych umowy sprzedaży energii elektrycznej uwzględniające wynik przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w celu jej zawarcia z wybranym wykonawcą.
2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Limanowa po dołączeniu Załącznika nr 1 do umowy określającego punkty poboru, taryfy, moce przyłączeniowe, wypowiedzą dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, zawrą nowe umowy o świadczenie usług dystrybucji a następnie umowy sprzedaży energii elektrycznej z Wykonawcą w okresie ważności najkorzystniejszej oferty, lub udzielą Wykonawcy do dnia podpisania umowy pełnomocnictwa do złożenia w jego imieniu zgłoszenia umowy sprzedaży oraz przekaże wszelkie dane i dokumenty do wniosków zmiany sprzedawcy. 


 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.


 

Rozdział 17.  Inne informacje

1. Zamawiający przewiduje: udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy , w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego, 
2. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


 

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3 Formularz oferty


Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy


Załącznik Nr 5 Zestawienie punktów odbioru
 

 

 

 

Pytanie 1.

 

Wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 4 wzoru umowy na zapis: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmian  Rozdziały innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”.

 

Odpowiedź:   NIE – regulacje w §9 pkt 4 i 9 umowy

 

 

Pytanie 2.

 

Wnosimy o dodanie do § 4 ust. 7 informacji „na dzień składania oferty / podpisania umowy”.

 

Odpowiedź:   NIE

 

 

Pytanie 3.

 

Wnosimy o uzupełnienie § 9 wzoru umowy o następujący zapis:

 

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej:

 

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)

 

gdzie:

Wo – wysokość odszkodowania

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta

Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Klienta  

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania odszkodowania

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania.

 

Odpowiedź:    NIE

 

 

Pytanie 4.

 

Wnosimy o uzupełnienie Wzoru Umowy o zapis:

„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza określonych warunków.”

 

Odpowiedź: NIE

 

Z up. Burmistrza Miasta
               /-/ Wacław Zoń                                             

Zastępca Burmistrza

 

Limanowa, dnia 19.10.2012r