Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 12.11.2012, Status przetargu: zakończony,

Limanowa: Dostawa średniego samochodu  ratowniczo- gaśniczego
Numer ogłoszenia: 445336 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403826 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej [OSP] w Limanowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo specjalistyczne bocar Sp. z o.o., Korwinów ul. Okólna 15,, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 643680,00
• Oferta z najniższą ceną: 643680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 673920,00
• Waluta: PLN.
 
z up. Burmistrza Miasta
     /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza
Limanowa, dnia 12.11.2012r.
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo specjalistyczne  „bocar” Sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 643 680,00 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Oferta Nr 1:
Przedsiębiorstwo specjalistyczne  „bocar” Sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość  100,00 pkt.
 
Oferta Nr 2:
   Wawrzaszek  ISS Sp. z o.o. „Spółka komandytowo – akcyjna” Ul. Leszczyńska  22, 43-300 Bielsko-    Biała. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   95,51 pkt.
 

z up. Burmistrza Miasta
     /-/ Wacław Zoń
              Zastępca Burmistrza
Limanowa, dnia 07.11.2012r.
 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa   z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w następujący sposób:
 
Zmienia się załącznik nr 3 do SIWZ ( Formularz oferty)
 
 
                      
                        Z up. Burmistrza Miasta
                                             /-/ Wacław Zoń
                                         Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 26.10.2012r
 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ.


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).


Pytanie nr 1.
Czy zamawiający dopuści samochód z pojedynczym ogumieniem na osi tylnej?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1.
Wymagań techniczne  zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określają, że przedmiotem zamówienia jest pojazd z napędem uterenowionym, który z definicji przeznaczony jest do poruszania się po drogach twardych i w ograniczonym zakresie poza nimi. Zastosowanie ogumienia bliźniaczego na tylnej osi ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy podczas poruszania się po drogach twardych.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Pytanie nr 2.
Czy zamawiający dopuści dostarczenie samochodu o wysokości 3300mm?

 

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zgodnie z „Wymaganiami dla Samochodów Ratowniczo-Gaśniczych i Samochodów Ratownictwa Technicznego Przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  edycja marzec 2006 parametry techniczno-eksploatacyjne dopuszczają pojazd w kategorii uterenowionej maksymalnie 3200mm.
 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Pytanie nr 3.
Czy zamawiający dopuści dostarczenia samochodu, który nie będzie posiadał mocowania dla drabiny dziesięciometrowej tylko ośmiometrowej?


Odpowiedź na pytanie nr 3.
Stelaż na dachu samochodu powinien być na drabinę D10W, ponieważ taką drabiną dysponuje jednostka i zamierza ją zainstalować na pojeździe.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Pytanie nr 4.
Czy zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z silnikiem op mocy 278 KM

 

Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Pytanie nr 5
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc „szyby elektrycznie sterowane” „ma na myśli szyby w drzwiach przednich.

 

Odpowiedź na pytanie nr 5.
Chodzi o szyby, które znajdują się w kabinie kierowcy.

 


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa 
 z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w następujący sposób:

W rozdziale 2 SIWZ: w punkcie 4 dodaje się podpunkty:
24) aparat powietrzny i butla zapasowa
25) wentylator oddymiający
26) zestaw pierwszej pomocy
27) zestaw proszkowy określony w punkcie 4 „ Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.04.2011”

Sprzęt wymieniony  w podpunkcie 24- 26 zostanie zamontowany na miejscu w jednostce OSP Limanowa.

                                                                             

                                                                          Z up. Burmistrza Miasta
                                                                             /-/ Wacław Zoń
                                                                             Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 25.10.2012r


 

 

Limanowa: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Numer ogłoszenia: 403826 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I
. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.limanowa.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej [OSP] w Limanowej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , na kwotę co najmniej 50.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy) 3. Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu) z wymiarami 4. Schemat układu wodo-pianowego 5. Świadectwo homologacji podwozia 6. Certyfikat lub Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Cena może zostać zmieniona gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian 2. Termin może być zmieniony w wyniku przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonani dostawy w terminie 3. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy 4. Dopuszcza się wszelkie nie istotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynełyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8:00- 15:00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  poniżej 200 000 euro

 

ZATWIERDZAM


/-/ Stanisław Strug
Prezes Zarządu OSP Limanowa
 
 

Limanowa, dnia 17 października 2012 r.

 

 

Nazwa Zamawiającego:         Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:    ul. Jana Pawła II9
Tel.:     18 337 20 54
e-mail:    sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK. 271.1.23.12

 

 


SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 3
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 3
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 4
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków 4
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 4
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 6
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 6
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 7
Rozdział 9. Termin związania ofertą 7
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 7
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 11
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 11
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 12
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 9
Rozdział 17. Inne informacje 9
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 9
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 10

 

 Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiający: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

2. Adres do korespondencji na czas prowadzenia postępowania: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
3. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa – www.miasto.limananowa.pl
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa: hol główny na parterze i przy pokoju nr 31 III piętro

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej [OSP] w Limanowej.
2. Kod CPV 34.14.42.10-3 Wozy strażackie
3. Parametry techniczne samochodu objętego zamówieniem::
1) pojazd fabrycznie nowy
2) Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 26 lutego 2003 r., poz.262 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. Musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, straży granicznej, kontroli skarbowej, służby celnej, służby więziennej i straży pożarnej  (Dz. U. 2011 Nr 165, poz. 992). Załączyć świadectwo homologacji podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Pojazd musi spełniać  adekwatne wymagania ujęte w opracowaniach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
4) Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Światła alarmowe i światła samochodu zabezpieczone przed uszkodzeniem . Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe-zderzakowe umieszczone z przodu pojazdu.
5) Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP.2008.nr 1.poz. 8).
6) Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)  nie
może przekroczyć 14 000 kg*.
7) Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy, nie mniejszy niż 110 Decybeli.
8) Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniający przepisy Prawo o ruchu drogowym, spełniający normę czystości spalin EURO 5, dopuszcza się stosowanie dodatkowych substancji (mocznik, AdBlue), silnik o mocy min. 280 KM,  skrzynia biegów manualna
9) Napęd drogowy / 4 x 4 / możliwość blokad mechanizmów różnicowych: osi przedniej, osi tylnej oraz międzyosiowego Pojedyncze koła na osi przedniej i podwójne na osi tylnej.
10) Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania
się w terenie i po szosie w każdych warunkach atmosferycznych
11) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max. 3200 mm maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady od poziomu pracy nie przekracza 1,85m,* 
12) Minimalny prześwit podwozia  230 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia*
13) Kąt natarcia –należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu – nie mniejszy niż 23° *
14) Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu *
15) Kolor :
- elementy podwozia – czarne,
- błotniki i zderzaki – białe,
- kabina, zabudowa – RAL 3000
16) Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, dwie skrytki-schowki na drobne przedmioty i dokumenty ,klimatyzację, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku – reflektor ręczny do oświetlania numerów budynków ,szyby elektrycznie sterowane, centralny zamek
17) Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki.
- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
18) W kabinie załogi zamontowane uchwyty na cztery aparaty oddechowe ( typ AUER, butle stalowe) umieszczone w oparciach siedzeń umożliwiające założenie aparatów bezpośrednio na plecy ratownika, dwie ładowarki wraz z latarkami EX typu Vulcan i jedną ładowarkę do radiotelefonu nasobnego MOTOROLA GP 360 lub równoważny, uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami
dowódcy i kierowcy
19) W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz,
20) W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy
21) Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego- jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
22) Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. Minimum 10 %
23) Maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie nie mniej 90 km/h.*
24) Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
25) Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od – 30°C do + 50 ° C
26) Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy.
27) Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w ABS. Pojazd wyposażony w hamulec górski, retarder lub inne rozwiązanie wspomagające hamowanie w terenie górskim. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny
28) Pełnowymiarowe koło zapasowe (bez konieczności mocowania na pojeździe).
29) Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
30) Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od – 25°C do + 50 ° C
31) Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego typ 40 do holowania przyczep o masie całkowitej dopuszczonej do holowania przez pojazd oraz dodatkowo hak kulowy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dmc min. 3500 kg, pneumatyczne przyłącze hamulcowe dwuprzewodowe, gniazda elektryczne 24 i 12 V oraz złącze ABS
32) Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką, do ładowania akumulatorów, dostosowane do maksymalnego prądu ładowania w zależności od zastosowanych akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – komplet).
33) Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu oraz w reduktor napięcia 24V / 12V dla urządzeń zasilanych napięciem 12V.
34) Układ wydechowy wyprowadzony w taki sposób aby nie utrudniał pracy na podestach, przystosowany do przyłączenia rur ssawnych systemu odciągu spalin.
4. Zabudowa pożarnicza pojazdu
1) Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne a zbiorniki na środki gaśnicze mają być wykonane w całości z materiałów kompozytowych odpornych na korozję.
2) Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu możliwość zamocowania drabiny wysuwnej 10 m,
3)Drabinka do wejścia na dach.
4)Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Konstrukcje zamków skrytek, wysuwanych szuflad i podestów oraz zamocowania sprzętu powinny zabezpieczać je przed przypadkowym otwarciem lub odblokowaniem w czasie jazdy oraz podczas hamowania awaryjnego.
W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. Skrytki i przedział autopompy oraz pola pracy wokół samochodu oświetlone
5) Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach
6) W najniższym punkcie zabudowy (dowolna strona pojazdu przewidzieć podest (wysuwany) do zamontowania szlamowej pompy pożarniczej ( typu WT40X)
7) Zbiornik wody umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu wykonany z materiału kompozytowego odpornego na korozję z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy, posiadający właz rewizyjny, pojemności min. 2,5 m3
 8) Zbiornik środka pianotwórczego wykonany w całości z materiałów odpornych na działanie środków chemicznych i innych dopuszczonych do stosowania modyfikatorów, pojemności zbiornika  minimum 10% pojemności zbiornika wody
9) Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu zamykana drzwiami żaluzjowymi o wydajności minimum 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności co najmniej 250 l/min przy ciśnieniu 4,0 MPa. Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
10) Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia na zwijadle o długości węża  min 60 m, zakończoną prądownicą wodno - pianową umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany o wydajności dostosowanej do autopompy niezależnie od stopnia rozwinięcia węża. Zwijadło o napędzie ręcznym, elektrycznym lub innym z możliwością awaryjnego ręcznego zwijania .Zwijadło powinno być umieszczone w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu*
11) Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
 - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, lub z tyłu po bokach,
 - linii szybkiego natarcia,
Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu .
12) W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy zgodnie z wymaganiami KG PSP i CNBOP.
Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze
13) Zbiornik wody jest wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem)* oraz automat. zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną (możliwość współpracy autopompy z pompami turbinowymi)
14) Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
15) Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów
16) Na nasadzie ssawnej autopompy i na nasadach  zasilających musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy lub zbiornika zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i napełnianiu zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
17) Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C., działający niezależnie od pracy silnika
18) Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy sterowany elektrycznie z najaśnicami o mocy łącznej 2000 W stopień ochrony IP 55, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachowego podestu roboczego do reflektora nie mniejsza niż 2,0 m wraz z agregatem prądotwórczym o mocy nie mniejszej niż 2,2 kVA stopień ochrony IP 54
19) Samochód wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym, wyposażoną w rolkową prowadnicę liny i rolkowy dociskacz liny. Parametry wyciągarki: - długość całkowita liny zakończonej kauszą – min. 35 m. - Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu, o sile uciągu min.7000 kg .sterowanie wyciągarki przewodowe                      
20) Na pojeździe zapewnić miejsce i wykonać mocowania (uchwyty, paski, skrzynie itp.) na przewożenie sprzętu zgodnie z wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP i CNBOP,.Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii i taktyki pożarniczej ,szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia.
21) Pojazd wyposażony w wbudowany prostownik oraz złącze umożliwiające ładowanie akumulatorów z sieci 230V i umożliwiające samoczynne rozłączenie po uruchomieniu silnika pojazdu. Wymagana sygnalizacja podłączenia do sieci w kabinie kierowcy.
22) Pojazd należy wyposażyć w: fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, wąż z manometrem , zapewniający możliwość pompowania kół samochodu z własnego zbiornika na sprężone powietrze .trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy przed medycznej, gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego min. 2 kg zamocowaną w kabinie.
23) Gwarancja na podwozie pojazdu, lakier oraz zabudowę nie krótsza niż 24 miesiące


Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i gwarancja

1. Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2012 r..
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy.
3. Koszty niezbędnych przeglądów gwarancyjnych oraz użytych do nich olejów i części zamiennych  obciążają wykonawcę.


Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego
w ofercie oświadczenia wymienionego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 50 000 złotych (słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdz. 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
7)   Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu) z wymiarami,
8)   Schemat układu wodo-pianowego
9)   Świadectwo homologacji podwozia
10) Certyfikat lub Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b i c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b i c SIWZ, - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia
w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 ust. 2
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy:    sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak lub nazwę  postępowania
5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać
w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 31, w godzinach pracy Urzędu tj. pon-pt, od godz. 7.30 do 15.30.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 Monikę Jeż (w zakresie procedury przetargowej), tel 18 337 20 54 wew. 155, mjez@miasto.limanowa.pl
 Zbigniewa Twaroga (w zakresie merytorycznym), tel. tel 18 337 20 54 wew. 162
 oraz  fax 18  337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Rozdział 9. Termin związania ofertą

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Urząd Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA na Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Limanowej
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:  31.10.2012 r. godz. 13.00
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  3 do SIWZ).
6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28, w terminie do dnia  31.10.2012 roku, godz. 12:30
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 31.10.2012 roku, godz. 13:00
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do pok. 28
w Urzędzie Miasta Limanowa.

 Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny

 

1. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione
w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

 Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu
o zamówieniu.

 Rozdział 17. Inne informacje

 

Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 


Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ

 

Załącznik Nr 1  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 3 Formularz oferty
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy