Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, papieru fotograficznego oraz materiałów biurowych

Zakończony: 03.04.2013, Status przetargu: zakończony,


ZAPYTANIE OFERTOWE


pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na  „Dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, papieru fotograficznego oraz materiałów biurowych”

1.    Nazwa zamawiającego:
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
Tel. (18) 3372 054, fax (18) 3371 041
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa


2. Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy, ilości oraz inne informacje zostały określone w załączniku nr 1.
Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.


3. Rodzaj zamówienia:
dostawa


4. Termin realizacji zamówienia:
· Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w terminie do 31.12.2013 r.
· Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia, w zależności od jego bieżących potrzeb.
· Zamawiający składał będzie zamówienie faxem lub mailem, z podaniem konkretnego asortymentu oraz potrzebnych ilości.

5. Miejsca dostaw:
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9;
34-600 Limanowa

6. Warunki płatności:
Płatność następować będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy każdorazowo po realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. Ofertę należy sporządzić wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
b. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.


8. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć :
- pocztą na adres:
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do tut. Urzędu)
- osobiście w sekretariacie zamawiającego pok. nr 28
b) Termin złożenia ofert: 7 marca 2013 r. do godziny 11.00.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 7 marca 2013r. o godz.12.00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 8 marca 2013r. na stronie internetowej pod adresem www.miasto.limanowa.pl
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.miasto.limanowa.pl


9. Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena – 100 %
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zamawianych artykułów.
Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianie podczas trwania umowy.
W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną zamawiający wystąpi do wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych.


10. Wzór umowy.
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3.