Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 14.05.2013, Status przetargu: zakończony,

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 136402-2013 z dnia 2013-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań: 1) Etap 1 - Dostawa i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem - szczegółowy zakres zamówienia został okreslony w SIWZ 2) Etap 2 - Szkolenie użytkowników systemu - 68...
Termin składania ofert: 2013-04-16
 
 


Limanowa: Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem

 

 
i szkoleniem użytkowników
Numer ogłoszenia: 75395 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136402 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań: 1) Etap 1 - Dostawa i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem - szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ 2) Etap 2 - Szkolenie użytkowników systemu - 68 godzin skutecznego szkolenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.93.00-9, 48.31.10.00-1, 48.44.30.00-5.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 109470,00
·           Oferta z najniższą ceną: 109470,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109470,00
·           Waluta: PLN.
 Z up. Burmistrza Miasta                        
/-/ Wacław Zoń                               
Zastępca Burmistrza                         
Limanowa, dnia 14.05.2013 r.
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:
 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Konsorcjum: Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała i Rekord Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków.
Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 109.470,00 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.
 
 
2. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta:
 
Oferta Nr 1:
Konsorcjum: Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała i Rekord Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków.  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.
 
Z up. Burmistrza Miasta            
/-/ Wacław Zoń                   
Zastępca Burmistrza               
Limanowa, dnia 30.04.2013 r.
 
 
 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 

 

 

 
Limanowa: Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników

Numer ogłoszenia: 136402 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań:
1) Etap 1 - Dostawa i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem - szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ
2) Etap 2 - Szkolenie użytkowników systemu - 68 godzin skutecznego szkolenia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.93.00-9, 48.31.10.00-1, 48.44.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu głównych dostaw wraz z dowodami określającymi, czy wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie obejmujące: Dostawę, instalację i wdrożenie wraz ze szkoleniem użytkowników i świadczeniem asysty technicznej systemu informatycznego, obejmującego co najmniej następujące obszary: opłaty lokalne, obsługę umów dzierżawnych i wieczystego użytkowania, obsługę płatności masowych
·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
·   określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Co najmniej jedno zamówienie wymienione w rozdziale 4 ust. 1 pkt b) SIWZ i nie więcej jak pięć, tj. Dostawa, instalacja i wdrożenie wraz ze szkoleniem użytkowników i świadczeniem asysty technicznej systemu informatycznego, obejmującego co najmniej następujące obszary: opłaty lokalne, obsługę umów dzierżawnych i wieczystego użytkowania, obsługę płatności masowych. W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich dostawach określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie;
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
·   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·   zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 4 do SIWZ),
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Cena może zostać zmieniona gdy:
a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian
b) Zamawiający ograniczy zakres zamówienia.
Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki z wyceny załączonej do oferty wykonawcy
2. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
3. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę, osób przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie (z zachowaniem co najmniej równoważnych uprawnień i kwalifikacji)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.04.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 Z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                       
Zastępca Burmistrza                 
 
Limanowa, dnia 8.04.2013 r.
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA
„Dostawę zintegrowanego systemu zarządzania
Urzędem Miasta Limanowa
wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników ”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro
 
ZATWIERDZAM

 

 Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
 

Limanowa, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Nazwa Zamawiającego: Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:   000523933
NIP:     737-10-04-591
Miejscowość   34-600 Limanowa
Adres:   ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa: 
www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.:   18 337 20 54
Fax:    18 337 10 41
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: GK.271.1.11.13

SPIS TREŚCI:
Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 10. Termin związania ofertą
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 18. Inne informacje
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 20. Załączniki do SIWZ 
 

Rozdział 1.  Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych     
 strona internetowa Zamawiającego –
www.miasto.limananowa.pl , BIP
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta Limanowa wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników.
2. Wdrożenie systemu zarządzania Urzędem zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu. W szczególności system umożliwić ma wykonywanie wszystkich przewidzianych przez prawo oraz dobre praktyki urzędowe czynności, pozwalając na odzwierciedlenie pełnego sposobu realizacji spraw w systemie. System ma umożliwić rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów wewnętrznych urzędu, udostępnienie danych z tych systemów obywatelom oraz integrację z Elektroniczną Skrzynką Podawczą udostępnianą przez/na platformie krajowej ePUAP.
3. W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań:
1) Etap 1 - Dostawa i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem
2) Etap 2  - Szkolenie użytkowników systemu – 68 godzin skutecznego szkolenia
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Wymagania dotyczące systemu:
a. Wymagania dotyczące administracji systemem
Zarządzanie użytkownikami systemu:
• zakładanie nowych użytkowników systemu i modyfikacja istniejących;
• nadawanie identyfikatora systemowego;
• rejestracja daty założenia;
• wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
• ustawianie i zmiana hasła;
• wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
• blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
• przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do podsystemów;
• możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego podsystemu;
• definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby
• przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł
• historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
• wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii periodycznych,
• możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii periodycznych, możliwość
• definiowania wielu harmonogramów wykonania kopii;
• możliwość wykonywania kopii całej bazy danych, automatyczne wykonywanie kopii na dysk
• lokalny, automatyczne utrzymywanie określonej liczby kopii bezpieczeństwa, prowadzenie
• dziennika wykonanych kopii bezpieczeństwa;
• powiadamianie o zaistniałych błędach i awariach wykonania kopii na podany adres e-mail.
b. Wymagania ogólne dla dostarczanego systemu
• system musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników;
• musi posiadać budowę modułową, a jednocześnie stanowić kompleksowy zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zakresem określoną powyżej funkcjonalność. Wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych;
• system musi być zbudowany w technologii klient-serwer w oparciu o bazę danych SQL typu open source. Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość przyłączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żadne sposób ograniczać Zamawiającego w przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwością przeniesienia systemu na inny serwer;
• system musi być w całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora;
• system musi posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach;
• system musi pracować w środowisku sieciowym i posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników;
• system musi posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych;
• system musi posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji;
• system musi posiadać słowniki wewnętrzne;
• system musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy:
o relacyjność i transakcyjność;
o komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL.
c. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań
• system powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty;
• oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego;
• Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień składania ofert;
• dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć:
o licencje;
o nośniki instalacyjne;
o instrukcje użytkownika i administratora.
d. System musi obejmować swoim zakresem funkcjonalnym następujące obszary działalności Urzędu Miasta:
d.1. Odpady komunalne – moduł ewidencyjno wymiarowy – 1 licencja
• umożliwienie założenie ewidencji na podstawie danych zaimportowanych
z systemów podatkowych ( podatek od nieruchomości rolny i leśny osób fizycznych, prawnych);
• podgląd do danych z ewidencji podatkowej w zakresie wyłapania nowo założonych pozycji w zadanym okresie czasowym;
• powiązanie z Ewidencję Ludności w zakresie wykorzystania danych osobowych, weryfikacja ilości osób zameldowanych w danej nieruchomości w oparciu o Ewidencję Ludności;
• ewidencja nieruchomości, z których wywożone są odpady na podstawie złożonych deklaracji;
• wprowadzanie danych o nieruchomościach (zamieszkała, niezamieszkała, wytwarzająca odpad) oraz informacji o zastosowanych urządzeniach wodno-kanalizacyjnych;
• wprowadzenie danych dodatkowych o nieruchomości: umiejscowienie pojemników , pojemność pojemników, częstotliwość wywozu;
• naliczanie opłat zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy, wprowadzenie korekt opłaty wynikających z wprowadzonymi zmianami elementów składowych lub ze złożeniem nowej deklaracji z podziałem na okresy rozliczeniowe;
• obsługa wszczęć, wezwań, decyzji określających;
• możliwość realizacji kodów kreskowych na decyzjach;
• możliwość importu danych z deklaracji składanych w formie dokumentu elektronicznego
• rejestrowanie sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady oraz generowanie sprawozdań rocznych;
• ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
• ewidencja wraz z analizą wywiezionych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
• ewidencja przedsiębiorców prowadzących odbiór nieczystości ciekłych oraz rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
• rejestracja informacji o przeprowadzonych kontrolach;
• prowadzenie ewidencji punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego;
• prowadzenie ewidencji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
• możliwość eksportu danych z rejestru działalności regulowanej do CEIDG;
• możliwość przydziału nieruchomości do odpowiednich sektorów;
• rejestracja wydania danych osobowych;
• oparcie wprowadzanych danych w systemie o słownik TERYT;
 
d.2 . Odpady komunalne – moduł księgowości – 1 licencja
• księgowanie wpłat wraz z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie;
• możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty wg podmiotów u których dokonano wpłaty;
• możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego;
• możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów;
• wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na dodatkowe raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej;
• drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty;
• możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców;
• prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów;
• prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych;
• współpraca z kasą pracującą w urzędzie z zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego;
• automatyczne wykonanie sprawozdań RB-27 na podstawie zapisów księgowych;
• automatyczne wykonanie sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych;
• podgląd z możliwością wydruku kartoteki konta z uwzględnieniem aktualnych odsetek do wszystkich zaległości;
• prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień
o zarachowaniu wpłat;
• współpraca z czytnikami kodów kreskowych
• Obsługa płatności masowych
• możliwość przesyłania noty do systemu finansowo - księgowego

d.3. Moduł do obsługi umów dzierżawy – 1 licencja
• wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów
• możliwość prowadzenia rat dla płatności typowych, nietypowych i cyklicznych,
• wprowadzenie informacji dotyczących płatników z możliwością wykorzystania informacji z Ewidencji ludności,
• tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych, zestawienie Rozliczenie umowy
• drukowanie zawiadomień
• generowanie faktur VAT na podstawie umów,
• Moduł musi zostać zintegrowany z obecnie posiadanym systemem Rejestr Opłat autorstwa firmy Rekord
 
d.4. Ewidencja umów z tytułu wieczystego użytkowania – 1 licencja
• obsługa umów użytkowania wieczystego
• możliwość prowadzenia umów w ścisłym powiązaniu z danymi pochodzącymi z EGB
• obsługa naliczania VAT w górę i w dół
• wprowadzenie informacji dotyczących użytkowników z możliwością wykorzystania informacji z Ewidencji ludności
• prowadzenie historii zmian użytkowników wieczystych w jednostce rejestrowej
• prowadzenie historii zmian na działkach
• obsługa podwyżki stopniowanej
• drukowanie zawiadomień
• tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych
• możliwość generowania sprawozdań do excela
• Moduł musi zostać zintegrowany z obecnie posiadanym systemem Rejestr Opłat autorstwa firmy Rekord

d.5. System fakturowania – 1 licencja
 wystawianie faktur VAT (dokumentów korygujących)
 możliwość wystawiania paragonów
 automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT (od brutto, od netto)
 kompletna informacja dotycząca faktury (numer, data, pełna informacja
o kontrahencie sposób i termin zapłaty,  % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.)
 obsługa kartoteki kontrahentów i  kartoteki osób fizycznych
 wydruk faktur z możliwością podglądu przed wydrukiem
 możliwość tworzenia przez Użytkownika faktury o żądanej szacie graficznej
i zawierającej wybrane dane zmienne
 prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane dotyczące klientów m. in. numer identyfikacji podatkowej NIP, podział klientów wg dowolnych kryteriów
 tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów
 współpraca z drukarkami
 możliwość tworzenia przez Użytkownika dowolnych tekstów z możliwością wykorzystania ich przy wystawianiu faktury
 możliwość wykorzystania słowników w trakcie wprowadzania danych
 ograniczenie dostępu do niektórych funkcji systemu w zależności od uprawnień poszczególnych operatorów
 możliwość generowania faktur od nadpłat z tytułu umów dzierżaw
 
d.6. System finansowo-księgowy – 3 licencje
 pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług;
 możliwość prowadzenia wielu ksiąg oraz dzienników (rejestrów);
 równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej);
 ewidencja danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów;
 możliwość prowadzenia wykonania w układzie klasyfikacji wydatków strukturalnych (Rb WS)
 ewidencja pozabilansowa;
 rejestr podatku VAT - naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT;
 automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. środki trwałe, wyposażenie, płace, rejestr umów (zaangażowanie);
 prowadzenie dzienników cząstkowych oraz jednego dziennika ciągłego;
 moduł rozrachunków z kontrahentami w tym windykacja należności wraz
z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe;
 narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania
w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzanie dokumentów, blokowanie rejestrów);
 pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych;
 możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów (Budżet sprawozdawczy, przelewy)
 definiowanie reguł przeksięgowań, tworzenie na ich podstawie automatycznych przeksięgowań miesięcznych i rocznych
 automatyczne tworzenie BO, przeksięgowanie BO na podstawie bilansu przekształcenia
 import planu budżetowego z systemu budżetowego;
 ewidencji zmian planu budżetowego (decyzje kierowników jednostek) i możliwość wysłania ich w formie elektronicznej do zarządu JST.
 kontrola wartości kosztów, zaangażowania i wykonania budżetu w oparciu o plan budżetowy;
 tworzenie sprawozdań budżetowych oraz finansowych
 możliwość definiowania reguł sporządzania sprawozdań finansowych
 nadawanie uprawnień do poszczególnych ksiąg, dzienników, wydziałów budżetowych oraz rejestrów kontrahentów
 Moduł musi zostać zintegrowany z obecnie posiadanymi systemami Posesja, Firmy, Pojazd autorstwa firmy Rekord.
d.7. System do analizy wykonania budżetu – 1 licencja
 możliwość ewidencji danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania;
 obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych budżetowych określonych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu;
 tworzenie planu dochodów i wydatków dla poszczególnych dysponentów
 możliwość ewidencji uchwał budżetowych w dokładności do grup paragrafów wg nowej ustawy o finansach publicznych;
 drukowanie uchwał jako załączników;
 ewidencja dokumentów planu budżetowego z dokładnością do paragrafów;
 eksport uchwał i dokumentów planu budżetowego do programu Bestia;
 wysyłanie planu w formie elektronicznej do podległych jednostek budżetowych;
 możliwość importu dokumentów zmieniających plan (decyzji kierowników)
z programu finansowo - księgowego eksploatowanego w jednostkach budżetowych;
 kartoteka miesięcznych sprawozdań jednostkowych z podległych jednostek budżetowych (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-WS, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki);
 wczytywanie sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej z systemu sprawozdawczości budżetowej, Bestia i innych
 weryfikacja miesięczna i kwartalna wczytywanych sprawozdań;
 weryfikacja identyfikatora sprawozdania (zgodność z wersją papierową);
 kontrola zgodności planu jednostki z planem wg uchwał;
 agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do RIO za pośrednictwem programu Bestia (m.in. RB-27S, RB-28S, RB-27ZZ, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-N, RB-Z, RB-WS, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki);
 możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego;
 przeglądanie kartoteki budżetowej według dowolnego, ustalanego przez Użytkownika tabelarycznego sposobu prezentacji danych;
 możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych;
 filtry danych uwzględniające rodzaj finansowania, grupy dysponentów, klasyfikację oraz zadania budżetowe;
 tworzenie zestawień o dowolnej dokładności
 obsługa archiwum z lat poprzednich
 prezentacja danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego;
 tworzenie różnorodnych zestawień;
 eksport danych i zestawień do arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz OpenOffice

d.8. Oprogramowanie dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej – 1 licencja
Moduł musi umożliwiać dwustronną elektroniczną wymianę informacji w zakresie sprawozdań budżetowych i finansowych pomiędzy jednostką budżetową sporządzającą sprawozdanie a organem to sprawozdanie przyjmującym.
Musi zapewniać sporządzenie kompletu sprawozdań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
• generowanie planu budżetowego w systemie budżet i jego elektroniczna transmisja w postaci pliku do jednostki budżetowej;
• odczyt planu w jednostce;
• możliwość wypełnienia kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych;
• możliwość przygotowania kompletnych sprawozdań budżetowych i finansowych automatycznie w oparciu o zapisy na kontach księgowych z systemu finansowo-księgowego;
• weryfikacja poprawności danych na sprawozdaniach w układzie miesięcznym
i kwartalnym;
• wydruki sprawozdań zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami;
• wysyłanie sprawozdań w formie elektronicznej do Zarządu Gminy;
• identyfikacja sprawozdań umożliwiająca weryfikację zgodności danych na wydruku
z wersją elektroniczną;
• filtry danych umożliwiające analizę i wydruk sprawozdania częściowego.

d.9 .Elektroniczny system zarządzania obiegiem spraw i dokumentów – dla 18 użytkowników
• przechowywanie plików dokumentów w bazie danych,
• prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę WWW
• wykorzystywanie wspólnych z systemami podatkowymi kartotek osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych,
• wspólny system informowania o zdarzeniach dla zarządzania dokumentami i innych systemów  dziedzinowych,
• wspólne repozytorium dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami
i systemów dziedzinowych,
• jednolity dostęp do korespondencji, spraw i dokumentów dla systemu zarządzania dokumentami i systemów dziedzinowych poprzez dedykowaną usługę sieciową (web service) z jednolitym systemem uprawnień do dokumentów,
• integracja z portalem analitycznym pozwalająca na podgląd dokumentów z poziomu tego portalu,
• integracja ze elektroniczną skrzynką podawczą systemu ePUAP,
• obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
• zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA,
• obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw,
• dekretacja spraw na wydziały i osoby,
• możliwość przypisywania uwag do spraw
• wyróżnianie kolorem spraw o określonym statusie
• rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją,
• wyszukiwarka korespondencji,
• dekretacja korespondencji na jednego lub wielu pracowników z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
• możliwość dekretacji na grupy pracowników,
• możliwość przypisywania  uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej,
• możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji,
• historia dekretacji,
• obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji,
• obsługa wielu rejestrów korespondencji,
• obsługa listy podmiotów powiązanych (osób fizycznych i/lub prawnych) z korespondencją,
• możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu
• możliwość rejestracji wysyłki korespondencji w jednej kopercie
• możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii korespondencji
• przechowywanie dokumentów własnych w folderach o strukturze hierarchicznej,
• obsługa wersjonowania  plików związanych z dokumentem,
• obsługa wersjonowania dokumentów,
• możliwość tworzenia dokumentów powiązanych,
• obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników,
• obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika,
• automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego,
• dekretacja dokumentu własnego  na jednego lub wielu pracowników
z jednoznacznym określeniem osoby odpowiedzialnej,
• możliwość przypisywania  uwag do dokumentu własnego w trakcie dekretacji
i niezależnie od niej,
• obsługa statusów dokumentów
• obsługa wielu rejestrów dokumentów,
• automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów,
• prosta edycja istniejących szablonów z poziomu programu
• obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych)  powiązanych z danym dokumentem,
• możliwość tworzenia specjalnie oznaczonych kopii dokumentów.
• możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego  korespondencję wychodzącą,
• zaawansowany system uprawnień  - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw, funkcjonalności (role),
• obsługa zastępstw,
• logowanie kontekstowe do systemu,
• raporty predefiniowane i szybkie tworzone z okien programu,
• organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup,
• łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników
• z przekazywaniem parametrów – różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through),
• możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów
• wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki
• dostęp do udostępnionej dla danego systemu dziedzinowego korespondencji przychodzącej i wychodzącej w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
• wyszukiwarka korespondencji,
• podgląd plików korespondencji,
• dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie,
• dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedzinowego listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika,
• wyszukiwarka spraw,
• dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień,
• możliwość związania sprawy z obiektami w systemie dziedzinowym,
• możliwość tworzenia dokumentów w repozytorium na podstawie danych z systemu dziedzinowego,
• możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów,
• możliwość związania dokumentu z obiektami w systemie dziedzinowym,
• możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą,
• automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zaakceptowanego,

e. Zakres wdrożenia systemów
e.1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze.
e.2. Dostawa licencji;
e.3. Przygotowanie serwera bazodanowego do pracy z systemem;
• Weryfikacja i aktualizacja mikrokodów urządzeń (firmware):
o BIOS;
o Karty rozszerzeń;
o dyski;
• instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego;
• instalacja i konfiguracja dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego działania systemu zintegrowanego;
• testowanie konfiguracji;
• instalacja, konfiguracja i testowanie serwera bazodanowego;
• instalacja i konfiguracja oprogramowania do archiwizacji danych;
• konfiguracja harmonogramu archiwizacji systemu operacyjnego i bazy danych wraz z testowaniem konfiguracji.

2)  Wymagania formalno-prawne
Dostarczone oprogramowanie winno być zgodne z obowiązującym stanem prawnym we wszystkich dziedzinach funkcjonowania obsługiwanej przez system jednostki, w szczególności musi spełniać wszelkie wymagania stawiane normami z zakresu finansów publicznych.
System musi zapewniać przestrzeganie procedur kontroli finansowej, zgodnie
z obowiązującymi standardami w tym zakresie.

3) Przeprowadzenie skutecznych szkoleń, w ilości 68 godzin
a) Szkolenia pracowników
• Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
• W każdej grupie użytkowników modułu wspomagającego do przeszkolenia zostanie wskazany przez Zamawiającego lider, który dodatkowo zostanie przeszkolony w zakresie możliwości parametryzacji aplikacji będącej przedmiotem szkolenia oraz będzie osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą w zakresie merytorycznej obsługi systemu.
• Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
• Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
b) Szkolenia administratorów:
• Wykonawca przeszkoli 2 osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych.
• Wykonawca zapewni przeszkolenie administratora wskazanego przez Zamawiającego w zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego sieciowego systemu operacyjnego. Szkolenie musi obejmować, co najmniej instalację, konfigurację systemu operacyjnego oraz usług sieciowych udostępnianych przez serwer, administrację, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, utrzymanie bieżące, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie systemu operacyjnego po awarii.
• Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych.
c) Dokumentacja:
Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia dostarczy do każdego modułu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, dokumentację w języku polskim w postaci elektronicznej i papierowej (w ilości 1 sztuki), zawierającą :
• opis ogólnych informacji o systemie (poruszanie się po systemie);
• opis słowników aplikacji;
• opis parametryzacji aplikacji możliwej do wykonania przez użytkowników merytorycznych – liderów, administratora;
• opis wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji;
• opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego systemu – od instalacji systemu operacyjnego do uruchomienia aplikacji klienckiej na stanowisku użytkownika;
• opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
• plan odtwarzania systemu po awarii.

5. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

6. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Etap 1 - Dostawa i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem: 21 dni od dnia podpisania umowy
2) Etap 2  - Szkolenie użytkowników systemu: 2 miesiące od podpisania umowy
3) asysta techniczna –
36 miesięcy od  dnia podpisania protokołu instalacji

2. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej asysty technicznej na dostarczone oprogramowanie (okres gwarancji i asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu instalacji).

3. W ramach gwarancji
Wykonawca będzie świadczył nieodpłatnie następujące usługi przez okres  36 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:
1) usuwanie usterek i awarii systemów objętych umową w następujących terminach:
*  przystąpienie do usunięcia awarii lub zaproponowania zastępczej metody pracy, aż do momentu całkowitego usunięcia awarii w terminie 24 godzin
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
* awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację systemu;
*  przystąpienie do usunięcia usterki w terminie 3 dni roboczych - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu;

4. W ramach asysty technicznej Wykonawca będzie świadczył następujące usługi przez okres  36 miesięcy od daty podpisania protokołu instalacji:
1) udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerami telefonów określonymi w umowie;
2) informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres e-mail
informatyk@miasto.limanowa.pl );
3) aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w umowie;
4) dostarczania i instalacji nowych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do wymogów prawnych obowiązujących
w Rzeczypospolitej Polskiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym nie później jednak niż 14 dni od ich stworzenia i jednocześnie na tyle wcześnie żeby Zamawiający mógł się przygotować do zmian obowiązujących przepisów prawa;


Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonali co najmniej jedno zamówienie obejmujące:
-   Dostawę, instalację i wdrożenie wraz ze szkoleniem użytkowników
i świadczeniem asysty technicznej systemu informatycznego, obejmującego co najmniej następujące obszary: opłaty lokalne, obsługę umów dzierżawnych i wieczystego użytkowania, obsługę płatności masowych
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000 złotych (słownie złotych : sto tysięcy).
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).


Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw - co najmniej jedna wymieniona w rozdziale 4 ust. 1 pkt b) i nie więcej jak pięć, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w ppkt a)
Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich dostawach określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy
w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości
w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007  r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.)
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).


Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

1. Zamawiający żąda  złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane  dostawy i usługi odpowiadają określonym przez niego wymaganiom, tj. Wykonawca musi działać w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny oraz w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub równoważny.

2. Certyfikat jest wymagany od wykonawcy dostarczającego i wdrażającego oprogramowanie z uwagi na dostęp do danych wrażliwych.


Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Rozdział 8.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 18 337 10 41)
 drogą elektroniczną (adresy: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl,
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, znak lub nazwę postępowania .

5. SIWZ została opublikowana na stronie:
www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.155
- Bartłomieja Wójcika (w zakresie merytorycznym) tel.183372054 wew.133
fax 183371041, e-mail:
sekretariat@miasto.limanowa.pl


Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Rozdział 10.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.


Rozdział 11.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: GK.271.1.11.13
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
16. 04 . 2013 r. godz. 13:00

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo
w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.


Rozdział 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 16.04.2013 r, godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 16.04.2013 r., godz. 13:00.
 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem
w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


Rozdział 13.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.

2. Cena , o której mowa w ust. 1 obejmować będzie następujące składniki:
a) Dostawa i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz szkoleniem użytkowników – opłata jednorazowa
b) Asysta techniczna –
opłata miesięczna x 36 miesięcy

3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4. Zamawiający pozostawia wykonawcom prawo do samodzielnego decydowania
o przyjęciu sposobu i podstawy wyceny, ale w przypadku złożenia wyceny zbyt ogólnej, Wykonawca przed wyborem jego oferty może zostać wezwany do sporządzenia wycen szczegółowych poszczególnych elementów zamówienia

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CN/COB 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.


Rozdział 15.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) przekazania dokumentów inspektorów nadzoru potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i przynależności do  samorządu zawodowego.

Rozdział 16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości
10% ceny brutto podanej  w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy –
dostawa systemu zarządzania urzędem

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).


Rozdział 17.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.


Rozdział 18.  Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych i wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


Rozdział 19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 


Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ