Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 17.01.2014, Status przetargu: zakończony,

 

17/01/2014    S12    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2014/S 012-016736

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail:
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA

Gmina Limanowa
ul. M.B. Bolesnej18B
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
POLSKA

Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA

Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA

Gmina Raciechowice
Raciechowice 277
32-415 Raciechowice
POLSKA

Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Kamienica
Kamienica
34-608 Kamienica
POLSKA

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej w roku 2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 8.393.966 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.1.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 016 945,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SZP.271.1.27.13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 179-308504 z dnia 14.9.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 189-325446 z dnia 28.9.2013

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa energii dla miasta Limanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 502 563,60 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Kamienica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaz Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 305 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 3 - Nazwa: dostawa energii dla Gminy Laskowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 117 100 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 7 - Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Tymbark
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 90 783,40 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Raciechowice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 81 416,40 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 9 - Nazwa: Dostawa energii dla miasta Mszana Dolna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 180 040 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa energii dla gminy Limanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 97 014 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa energii dla gminy Łukowica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. zo.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 153 337,80 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej w roku 2014 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Słopnice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 112 538 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.01.2014
 
Z up. Burmistrza Miasta                        
/-/ Wacław Zoń                              
Zastępca Burmistrza                          

Limanowa, 17.01.2014r.

 
 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 2.016.945,63 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

Oferta Nr 2:

ENERGA OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 95,24 pkt. 

Oferta Nr 3:

 

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 91,34 pkt.

Z up. Burmistrza Miasta                         
/-/ Wacław Zoń                               
Zastępca Burmistrza                          

Limanowa, dnia 6.11.2013 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2014 roku odpowiedzi na pytania wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie 1:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenia informacji, dla których obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy, a dla których po raz kolejny? Kto jest obecnym Sprzedawcą dla poszczególnych jednostek?”

Odpowiedź:

Dla części pierwszej pytania odpowiedź została udzielona dnia 27.09.2013r.

 

Obecnym sprzedawcą dla poszczególnych jednostek jest:

Miasto Limanowa- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Gmina Laskowa- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Gmina Limanowa- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Gmina Tymbark- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Gmina Raciechowice- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Gmina Kamienica- PGE Obrót S.A. Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Gmina Łukowica-  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, TAURON Sprzedaż GZE, ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice

Gmina Słopnice- GREEN ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań

 

Pytanie 2:

Jaki jest termin wypowiedzenia umów kompleksowych?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona dnia 27.09.2013r.

 

Pytanie 3:

Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie 4:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia  zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

-        nazwa i adres firmy

-        opis punktu poboru

-        adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina)

-        grupa taryfowa (obecna i nowa)

-        moc umowna

-        planowane roczne zużycie energii

-        numer licznika

-        Operator Systemu Dystrybucyjnego

-        nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

-        numer aktualnie obowiązującej umowy

-        data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

-        numer ewidencyjny

-        numer PPE

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona dnia 27.09.2013r.

 

Pytanie 5:

Prosimy o udostępnienie wszystkich załączników do SIWZ- szczególnie opisu przedmiotu zamówienia- w wersji edytowalnej (.xls.doc.)

Odpowiedź:

W załączeniu załącznik nr 1

 Załącznik nr 1

 

Pytanie 6:

W rozdziale 15 pkt.1 SIWZ jest mowa o załączniku nr 8 do SIWZ. W zestawieniu załączników nie istnieje załącznik nr 8. Czy istnieje taki załącznik? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

W rozdziale 15 pkt.1 SIWZ został błędnie podany załącznik nr 8, projekt umowy został określony w załączniku nr 6

 

Pytanie 7:

Przed par.1 proponujemy zmienić  Dziennik Ustaw Prawa Zamówień Publicznych na DZ.U. Z 2013r. Poz. 907.

Odpowiedź:

Podstawa prawna zostanie zaktualizowana w momencie podpisania umowy.

 

Pytanie 8:

W par. 8 ust. 9 wnioskujemy o uzupełnienie treści: „ Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  w niniejszym paragrafie, Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Energetycznym”.

Odpowiedź:

Prawo energetyczne ma charakter bezwzględnie obowiązujący a zatem wiąże niezależnie od woli stron. Brak zatem podstaw do przeprowadzenia procedury zmiany SIWZ.

 

Pytanie 9:

W par. 9 ust.2 wnioskujemy o wykreślenie i zapisanie treści: „ Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od prawidłowo doręczonej noty księgowej określającej kwotę kary umownej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu.

 

Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                          
Zastępca Burmistrza                      

Limanowa, dnia 14.10.2013 r.

 

 


OGŁOSZENIE
  O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA


28/09/2013
   S189    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2013/S 189-325446

Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, Limanowa34-600, POLSKA. Tel.: +48 183372054. Faks: +48 183371041. E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.9.2013, 2013/S 179-308504)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000

Elektryczność

Zamiast: 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajacych:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II9

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Kamienica

Kamienica

34-608 Kamienica

POLSKA

Gmina Laskowa

Laskowa 643

34-602 Laskowa

POLSKA

Gmina Limanowa

ul. M.B. Bolesnej18B

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Łukowica

Łukowica 334

34-606 Łukowica

POLSKA

Gmina Słopnice

Słopnice 911

34-615 Słopnice

POLSKA

Gmina Tymbark

Tymbark 49

34-650 Tymbark

POLSKA

Gmina Raciechowice

Raciechowice 277

32-415 Raciechowice

POLSKA

Miasto Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2

34-730 Mszana Dolna

POLSKA

Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk - Gawron Spółka z o.o.

ul. Z. Augusta 12

34-600 Limanowa

POLSKA

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu, Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Jana Pawła II 5

34-600 Limanowa

POLSKA

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

ul. Jana Pawła II 5

34-600 Limanowa

POLSKA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi

≈ 8.393.966 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

C11 ≈ 2 763 867 kWh

C12a strefa szczytowa ≈ 19 664 kWh

C12a strefa pozaszczytowa ≈ 31 848 kWh

C12b strefa dzienna ≈ 1 469 579 kWh

C12b strefa nocna ≈ 1 769 140 kWh

C21 ≈ 563 883kWh

C22b ≈ 1 394 121 kWh

B 11 ≈ 248 000 kWh

B 21 ≈ 115 000 kWh

G 11 ≈ 18 864 kWh

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 10 Nazwa: Dostawa energii dla PKS Pasyk - Gawron Sp. z o.o.

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres

C11: 30 000 kWh,

C21: 150 000 kWh,

łącznie: 180 000 kWh

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Dostawa energii dla ZSZ Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres

C11: 4 000 kWh,

łącznie: 4 000 kWh

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Dostawa energii dla Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres

C11: 20 000 kWh,

łącznie: 20 000 kWh

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Powinno być: 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajacych:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II9

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Kamienica

Kamienica

34-608 Kamienica

POLSKA

Gmina Laskowa

Laskowa 643

34-602 Laskowa

POLSKA

Gmina Limanowa

ul. M.B. Bolesnej18B

34-600 Limanowa

POLSKA

Gmina Łukowica

Łukowica 334

34-606 Łukowica

POLSKA

Gmina Słopnice

Słopnice 911

34-615 Słopnice

POLSKA

Gmina Tymbark

Tymbark 49

34-650 Tymbark

POLSKA

Gmina Raciechowice

Raciechowice 277

32-415 Raciechowice

POLSKA

Miasto Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2

34-730 Mszana Dolna

POLSKA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi ≈ 8.597.966 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

C11 ≈ 2 709 867 kWh

C12a strefa szczytowa ≈ 19 664 kWh

C12a strefa pozaszczytowa ≈ 31 848 kWh

C12b strefa dzienna ≈ 1 469 579 kWh

C12b strefa nocna ≈ 1 769 140 kWh

C21 ≈ 413 883kWh

C22b ≈ 1 394 121 kWh

B 11 ≈ 248 000 kWh

B 21 ≈ 115 000 kWh

G 11 ≈ 18 864 kWh

Informacje o częściach zamówienia:

 

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Z up. Burmistrza Miasta                          
/-/ Wacław Zoń                                 
Zastępca Burmistrza                             

Limanowa, dnia 30.09.2013 r. 
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2014 roku odpowiedzi na pytania wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

 

 

Pytanie 1:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów ponoru energii elektrycznej:

a) do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,

b) okres wypowiedzenia,

c) czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.?”

 

 

 

Odpowiedź:

1. Miasto Limanowa:

a) do 31.12.2013 r.

b) brak

c) nie

2. Gmina Kamienica:

a) do 31.12.2013 r.

b) brak

c) nie

3. Gmina Laskowa:

a) czas nieokreślony

b)1 miesiąc

c) nie

4. Gmina Limanowa:

a) 31.12.2014 r.

b)1 miesiąc, 3 miesiące

c) tak

5. Gmina Łukowica:

a) do 31.12.2013 r.

b) 1 miesiąc

c) nie

6. Gmina Słopnice:

a) do 31.12.2013 r.

b) 1 miesiąc

c) nie

7. Gmina Tymbark:

a) nieokreślony oraz  promocja od 1.04.2013 do 31.12.2014 r. z warunkiem nie rozwiązywania umowy w wyżej wymienionym terminie (Urząd Gminy)

b) 1 miesiąc

c) 2 umowy do 31.12.2013r., 1 umowa do 31.12.2014 r., 1 umowa do 04.2015 r.

8. Gmina Raciechowice:

a) czas nieokreślony

b) 1  miesiąc

c) tak

9. Miasto Mszana Dolna:

a) czas nieokreślony i do 31.12.2013 r.

b) 1  miesiąc

c) tak, do 31.12.2013 r.

 

 

 

Pytanie 2:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?”

 

 

 

Odpowiedź:

1. Miasto Limanowa: nie

2. Gmina Kamienica: nie

3. Gmina Laskowa: tak

4. Gmina Limanowa: tak

5. Gmina Łukowica: nie

6. Gmina Słopnice: nie

7. Gmina Tymbark: tak

8. Gmina Raciechowice: tak

9. Miasto Mszana Dolna: tak

 

Pytanie 3:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?”

 

 

 

Odpowiedź:

1. Miasto Limanowa: tak

2. Gmina Kamienica: tak

3. Gmina Laskowa: nie

4. Gmina Limanowa: nie

5. Gmina Łukowica: większość tak

6. Gmina Słopnice: tak

7. Gmina Tymbark: nie

8. Gmina Raciechowice: nie

9. Miasto Mszana Dolna: nie

 

Pytanie 4:

„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy,

- opis punktu poboru,

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina),

- grupa taryfowa (obecna i nowa),

- moc umowna,

- planowane roczne zużycie energii,

- numer licznika,

- Operator Systemu Dystrybucyjnego,

- nazwa dotychczasowego sprzedawcy,

- numer aktualnie obowiązującej umowy,

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- numer ewidencyjny PPE?”

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Rozdziale 3 ust. 11 SIWZ umowy zawierane będą przez poszczególnych wspólnych Zamawiających i samorządowe jednostki organizacyjne,
w związku z tym wymagane dane  do przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii będą przekazywane Wykonawcy przez poszczególnych wspólnych Zamawiających i ich jednostki organizacyjne.

 

Pytanie 5:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie?”

 

 

 

Odpowiedź:

1. Miasto Limanowa: tak

2. Gmina Kamienica: tak

3. Gmina Laskowa: taryfa B21 posiada licznik zdalnego sterowania

4. Gmina Limanowa: dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych leży po stronie Wykonawcy

5. Gmina Łukowica: tak

6. Gmina Słopnice: tak

7. Gmina Tymbark: tak

8. Gmina Raciechowice: dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych leży po stronie Wykonawcy

9. Miasto Mszana Dolna: dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych leży po stronie Wykonawcy

 

 Pytanie 6:

„Zwracany się z prośbą o podanie ilości punktów poboru energii elektrycznej w podziale na poszczególne taryfy.”

Odpowiedź:

1. Miasto Limanowa:

C11:     42

C12a:     1

C12b:   86

C21:        4

C22b:     6

2. Gmina Kamienica:

C11:     15

C12b:  57

B11:       1

3. Gmina Laskowa:

C11:     28

C12b:   32

C21:        1

B21:       1

G11:       1

4. Gmina Limanowa:

C11:     31

C12a:   18

C12b:   75

C21:        2

C22:        1

B11:        1

B21:        1

G11:        2

5. Gmina Łukowica:

C11:     36

C12b:   48

C21:        2

6. Gmina Słopnice:

C12b:   24

C21:        1

C22b:     1

7. Gmina Tymbark:

C11:     21

C12a:     1

C12b:   20

G11:        3

8. Gmina Raciechowice:

C11:     23

C12a:     1

C12b:   38

G11:       5

9. Miasto Mszana Dolna:

C11:     21

C12b:   40

G11:        1

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                 
Zastępca Burmistrza                             

Limanowa, dnia 27.09.2013 r.

 

 

 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa    z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę energii elektrycznej w 2014, w następujący sposób:

 

 

 

1)   W Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ skreśla się następujących zamawiających :

 

10.  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk-Gawron Spółka z o.o., ul. Z.Augusta 12, 34-600 Limanowa

 

11. Zasadnicza Szkoła  Zawodowa Cechu, Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Jana Pawła II 5, 34-600 Limanowa

 

12.  Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, ul. Jana Pawła II 5, 34-600 Limanowa

 

2)   W Rozdziale 3 ust. 1 SIWZ: wolumen 8.393.966 kWh zastępuje się wolumenem: 8.597.966 kWh

 

3)   W rozdziale 3 ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

“4. Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈ 8.597.966 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

 

§         C11 ≈ 2 709 867 kWh

 

§         C12a strefa szczytowa ≈ 19 664 kWh

 

§         C12a strefa pozaszczytowa ≈ 31 848 kWh

 

§         C12b strefa dzienna ≈ 1 469 579 kWh

 

§         C12b strefa nocna ≈ 1 769 140 kWh

 

§         C21 ≈ 413 883 kWh

 

§         C22b ≈ 1 394 121 kWh

 

§         B 11 ≈ 248 000 kWh

 

§         B 21 ≈ 115 000 kWh

 

§         G 11 ≈ 18 864 kWh”

 

4) Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie – jak w załączeniu.

 

5) Załącznik Nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie – jak w załączeniu.

 

    

 

Załącznik:

1/ 

zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ

 

2/  zmie

niony Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Z up. Burmistrza Miasta                             
/-/ Waclaw Zoń                                   
Zastępca Burmistrza                            

Limanowa, dnia 26.09.2013 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Dostawę energii elektrycznej w roku 2014”

w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych”


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), tj. powyżej 200 000 euro.
SPIS TREŚCI:
Rozdział  1.     Nazwa i adres zamawiającego     4
Rozdział  2.    Tryb udzielenia zamówienia     5
Rozdział  3.    Opis przedmiotu zamówienia    6
Rozdział  4.    Termin wykonania zamówienia.    7
Rozdział  5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych warunków    7
Rozdział  6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
    w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu    8
Rozdział  7.     Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami    8
Rozdział  8. `    Wymagania dotyczące wadium..    13
Rozdział  9.    Termin związania ofertą.    15
Rozdział 10.    Opis sposobu przygotowania ofert    15
Rozdział 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert    17
Rozdział 12.    Opis sposobu obliczenia ceny    18
Rozdział 13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert    19
Rozdział 14.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego    19
Rozdział 15.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach    20
Rozdział 16.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy    21
Rozdział 17.    Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych    21
Rozdział 18.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej    21
Rozdział 19.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień    22
Rozdział 20.    Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.    22
Rozdział 21.    Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,  jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.    22
Rozdział 22.    Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych     22
Rozdział 23.    Aukcja elektroniczna     22
Rozdział 24.    Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 22
Rozdział 25.    Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy    22
Rozdział 26.    Podwykonawcy    23
Rozdział 27.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia    23
Rozdział 28.    Załączniki do siwz.    24


Rozdział 1.   Nazwa i adres zamawiającego

1. Zamawiający:
Miasto Limanowa reprezentowana przez Burmistrza Miasta Limanowa wyznaczone
w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych
(tekst  jedn. Dz. U. z 2013, poz.907) jako Zamawiający  upoważniony do przeprowadzenia  niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:
1. Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
2. Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica
3. Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa 643
4. Gmina Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa
5. Gmina Łukowica 34-606 Łukowica 334
6. Gmina Słopnice 34-615 Słopnice 911
7. Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49
8. Gmina Raciechowice 32-415 Raciechowice 277
9. Miasto Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna
10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk-Gawron Spółka z o.o.
ul. Z. Augusta 12, 34-600 Limanowa
11. Zasadnicza Szkoła  Zawodowa Cechu, Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Jana Pawła II 5, 34-600 Limanowa
12. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Limanowej, ul. Jana Pawła II 5, 34-600 Limanowa

2.    Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
NIP 737-10-04-591, REGON 000523933
tel. 18 337 20 54     fax 18 337 10 41

3. Wydział prowadzący sprawę:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji –
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jan Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel. (18) 337 20 54, fax (18) 337 10 41

4.    Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Rozdział 2.   Tryb udzielenia zamówienia

1    Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych - przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907)
o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.


2.    Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  poz. 93, z późn. zm.).

3.    Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o:
a) generalna Umowa Dystrybucyjna – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego regulującą wzajemne prawa
i obowiązki stron umożliwiającą dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego,
b) komisja – należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta Limanowa,
c) oferta – należy przez to rozumieć zestaw dokumentów zgodnych z niniejszym SIWZ złożony przez Wykonawcę,
d) operator Systemu Dystrybucyjnego – należy przez to rozumieć podmiot realizujący usługę dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów, do których będzie dostarczana energia elektryczna na podstawie UDE,
e) porozumienie – należy przez to rozumieć „Porozumienie o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego z dnia 8 kwietnia 2013 roku”,
f) postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych”, prowadzonego przez Miasto Limanowa na podstawie Porozumienia,
g)     SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia,
h)    umowa należy przez to rozumieć umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy energii elektrycznej,
i)     ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
j)    ustawa Prawo energetyczne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
k) ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
l)     wspólnych Zamawiających - należy przez to rozumieć Podmioty, strony „Porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego
z dnia 8 kwietnia 2013 roku”,
ł)     załącznik - należy przez to rozumieć dokument tak nazwany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący jej integralną część,
m)    Zamawiającym - należy przez to rozumieć podmioty, strony „Porozumienia
o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego
z dnia 8 kwietnia 2013 r.”, reprezentowane przez Miasto Limanowa, wyznaczoną
w trybie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp spośród wspólnych Zamawiających jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Limanowa
n)    zamówienie – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawarte między Zamawiającymi, a Wykonawcą, których przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej,

Rozdział 3.   Opis przedmiotu zamówienia


1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 8.393.966 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku,
z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

2.    Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji:
Grupa 1 – Oświetlenie drogowe,
Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie drogowe
Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność

3.    Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp.

4.    Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈ 8.393.966 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
C11 ≈ 2 763 867 kWh
C12a strefa szczytowa ≈ 19 664 kWh
C12a strefa pozaszczytowa ≈ 31 848 kWh
C12b strefa dzienna ≈ 1 469 579 kWh
C12b strefa nocna ≈ 1 769 140 kWh
C21 ≈ 563 883kWh
C22b ≈ 1 394 121 kWh
B 11 ≈ 248 000 kWh
B 21 ≈ 115 000 kWh
G 11 ≈ 18 864 kWh

5.    Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej będzie zależna od bieżących potrzeb odbiorców końcowych.

6.     Zestawienie ilości punktów poboru energii elektrycznej i orientacyjną wielkością zamówienia w poszczególnych taryfach, przez odbiorców końcowych zawiera Załącznik  nr 1 do SIWZ. Wykazane wielkości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, na skutek rozbudowy sieci lub likwidacji punktu poboru energii.

7.    Dostarczana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. z Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.

8.    Jeżeli Wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na ternie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

9.    Wszystkie obiekty, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Obszary gmin, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ są całkowicie objęte działalnością TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.

10.    Odbiorcy końcowi udostępnią Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz upoważnią go do wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży energii w tym jednej umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii.
.
11.    Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Miasto Limanowa, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Limanowa, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark, Gmina Raciechowice, Miasto Mszana Dolna również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne.

12.    Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

13.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez poszczególnych Zamawiających.

Rozdział 4.  Termin wykonania zamówienia


Dostawa energii następować będzie po podpisaniu umów, ale nie wcześniej niż od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. odrębnie dla każdego układu pomiarowego z zastrzeżeniem, że obowiązują terminy rozpoczęcia dostaw dla poszczególnych obiektów nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b)     posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.    W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3.    W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

4.    W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ

5.    W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje

6.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ

7.    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.

8.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu


1.    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.do SIWZ,

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, zawierający co najmniej trzy  i nie więcej jak pięć dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich dostawach energii elektrycznej, o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje


d)     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych.

2.    W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. do SIWZ,

b)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3.    Składanie dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:
1) lit. b, c, d, f  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) lit. e, g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone, przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – uwzględniając warunki co do terminu wystawienia dokumentów.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4.    Składanie dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników).
c) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę  podmiotów występujących wspólnie,
d)    oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty
i oświadczenia wymienione w pkt 2 lit. a,b,c, d, e, f, g – złożone przez każdy z podmiotów,
e)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

5. Składanie dokumentów przez inne podmioty na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp które będą brały udział w realizacji części zamówienia.
1)    Zgodnie z treścią art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2) Brak wskazania w przepisach  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 231) dokumentu, jakim jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powoduje, że zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej ( oryginał ).
3) Przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  nie przewiduje, aby Wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.
4) Wykonawca korzystając z zasobów podmiotów trzecich przedkłada  dokumenty dotyczące tego/tych podmiotu/ów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w pkt  2 lit. a, b, c, d, e, f, g.  Dokumenty winny potwierdzać, iż w stosunku do tego/tych podmiotu/ów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem",
W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

6.    Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


1.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Miasto Limanowa,  ul. Jana Pawła II 9, 34- 600 Limanowa.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl

3.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr +48 18 337 10 41 oraz za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

4.    Upoważnioną przez Zamawiającego osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Agnieszka Dominik tel. +48 183372054 wew. 155 - w sprawach formalnych dotyczących  procedury przetargu nieograniczonego;
2)    Monika Jeż tel. +48 183372054 wew.155 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.    Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania, odpowiedzi, powinny być kierowane na adres wskazany w SIWZ.

6.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

7.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

8.    Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl

9.    Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

10.Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zadawane telefoniczne.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

1.    Wnoszenie wadium:
1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2)    wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
4)    Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta : 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004  z dopiskiem : „Wadium - Dostawa energii elektrycznej w roku 2014”
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.
5) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6)    Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w  pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,
7) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,
8)    z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
9) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:
- ustalać beneficjenta gwarancji,
- określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
- określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
- określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
- być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
10)    Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

2.    Zwrot  wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem rozdz. 8 pkt 3 lit. a),
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego,
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,
5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3.    Zatrzymanie wadium:
1)    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 9.  Termin związania ofertą


1.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.    Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem okresu ważności wadium lub jeśli nie jest to możliwe  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesie nowego wadium lub przedłużenia okresu ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, które oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Rozdział 10.   Opis sposobu przygotowania oferty

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2.    Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

3.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione").

4.    Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5.    Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

6.    Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7.    Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8.    Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.

9.    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako równoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Pzp.

10.    Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, że Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.:Dz.U.z 2003r.Nr 153, poz.1503 z późn.zm.). Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane w szczególności:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru,
b)    informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, a w szczególności: firma wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny.

11.    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: „Dostawę energii elektrycznej w roku 2014” – nie otwierać przed 28.10.2013 r.” oraz zaadresowanej na Zamawiającego.
Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

12.    Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio rozdz. 10 pkt 11 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".

13.    Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

14.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca, wykazujący spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

15.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.    Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1)    oświadczenia oraz dokumenty wskazane w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ,
2)    wypełniony formularz ofertowy według Załącznika nr 4 do SIWZ,
3)    w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
4    oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
5)    pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
6)    pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca – w przypadku osób fizycznych,
7)    dowód wniesienia wadium.

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1.    Oferty należy składać do dnia 28.10.2013r. do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, na dzienniku podawczym - pok.1.

2.    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2013r. o godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 19 sala narad.

4.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

5.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.    Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7.    Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

8.    W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane.

9.    Zamawiający poprawi w ofercie:
a)    oczywiste omyłki pisarskie,
b)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy na dokonanie tychże poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.    W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

11.    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny

1.    Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji zawartych w SIWZ. W odpowiednich rubrykach formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/ kWh, wyrażone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2.    Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT
3.    Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie pełnego zamówienia dla całej grupy, oraz dla poszczególnych odbiorców, podając je w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

4.    Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę akcyzy, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z bilansowania handlowego.

5.    Cenę ofertową brutto należy obliczyć jako sumę iloczynów oferowanej stawki jednostkowej netto poszczególnych taryf i stref czasowych  i orientacyjnej wielkości zamówienia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach i strefach czasowych,  dla danego odbiorcy, powiększoną o podatek VAT.  

6.    Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika
z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp.

5.    Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.    Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie 100%).

2.    Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

3.    Każda oferta może uzyskać 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru:

Najniższa cena brutto oferty spośród złożonych oferty
Liczba punktów oferty = ----------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena brutto oferty badanej

4.    Cena oferty brutto zostanie obliczona wg algorytmu podanego w rozdz. 12.

5.    W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.    Jeżeli złożono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

8.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.    Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej.

2.    W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

3.    Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu Generalnych Umów Dystrybucyjnych z OSD, na terenie których zlokalizowane są punkty poboru energii elektrycznej wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

4.    W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy. Zamawiający podpiszą z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5.    Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.

6.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7.    Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie winna upoważniać jednego z członków konsorcjum - lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta w formie pisemnej na czas trwania umowy  tj. do 31.12.2014 r.

Rozdział 15.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z ni umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę o treści przedstawionej
w załączniku nr 8 do SIWZ.

2.    Warunki dokonywania zmian w umowach:
Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej
w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w następujących przypadkach:
a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,
b)    zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych w pkt. 1 Rozdz. 1, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie
(z zachowaniem prawa opcji).
c)    przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
d)    zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych
w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,

e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.

Rozdział 16.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 17.    Inne informacje

1.    Zamawiający nie przewiduje:
1) udzielenia zamówień uzupełniających
2) składania ofert częściowych i wariantowych,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski
7) zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu
2.    Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział 18.    Podwykonawcy

Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie – w formularzu ofertowym wskazać, jaką część zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

Rozdział 19.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia


1.    Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.    Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.    Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.    Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5.    Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.    Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7.    Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.    Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.    Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10.    Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11.    Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

12.    W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

13.    Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowania dotyczące  środków ochrony prawnej  zawarte są  w dziale VI  w art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ

Załączniki do specyfikacji :
1.    Wykaz odbiorców i punktów poboru energii elektrycznej – załącznik nr 1.
2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
3.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
4.    Formularz ofertowy – załącznik nr 4
5.    Wykaz wykonanych /wykonywanych dostaw – załącznik nr 5.
6.    Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 6                                                                           

 Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                              

Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 16.09.2013 r.


                                                                                
                                                                           


 

 

 

 

 

 

14/09/2013    S179    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 


                                                           Polska-Limanowa: Elektryczność
                                                                           2013/S 179-308504
                                                                         Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                          Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II9
34-600 Limanowa
POLSKA
Gmina Kamienica
Kamienica
34-608 Kamienica
POLSKA
Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA
Gmina Limanowa
ul. M.B. Bolesnej18B
34-600 Limanowa
POLSKA
Gmina Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
POLSKA
Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA
Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA
Gmina Raciechowice
Raciechowice 277
32-415 Raciechowice
POLSKA
Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA
Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk - Gawron Spółka z o.o.
ul. Z. Augusta 12
34-600 Limanowa
POLSKA
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu, Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
POLSKA
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej
ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej w roku 2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 8.393.966 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.1.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈ 8.393.966 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
C11 ≈ 2 763 867 kWh
C12a strefa szczytowa ≈ 19 664 kWh
C12a strefa pozaszczytowa ≈ 31 848 kWh
C12b strefa dzienna ≈ 1 469 579 kWh
C12b strefa nocna ≈ 1 769 140 kWh
C21 ≈ 563 883kWh
C22b ≈ 1 394 121 kWh
B 11 ≈ 248 000 kWh
B 21 ≈ 115 000 kWh
G 11 ≈ 18 864 kWh
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: +/- 10 % do łacznego wolumenu energii
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 31.12.2014
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa energii dla miasta Limanowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C 11: 300 026 kWh
C 12b: 862 039 kWh
C12a: 13 945 kWh
C 22b: 1 130 121 kWh
C21: 206 687 kWh
łącznie: 2 512 818
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Kamienica
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 830 000 kWh,
C12b dzienna: 282 000 kWh,
C12b nocna: 280 000 kWh,
B11: 133 000 kWh,
łącznie 1 525 000 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: dostawa energii dla Gminy Laskowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 210 000 kWh,
C12b dzienna: 90 000 kWh,
C12b nocna: 113 000 kWh,
C21: 56 000 kWh,
B21: 115 000 kWh,
G11: 1 500 kWh
łącznie 585 500 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa energii dla gminy Limanowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 351 544 kWh,
C12b: 17 809 kWh,
G11: 717 kWh,
B11: 115 000 kWh
łącznie : 485 070 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Łukowica
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 336 514 kWh,
C12b: 348 109 kWh,
C21: 82 066 kWh,
łącznie: 757 689 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostaw energii dla Gminy Słopnice
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C12b: 229 560 kWh,
C22b: 264 000 kWh,
C21: 69 130 kWh,
łącznie: 562 690 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Tymbark
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 165 945 kWh,
G11: 10 097 kWh,
C12b dzienna: 90 921 kWh,
C12b nocna: 150 587 kWh,
C12a szczytowa: 12 092 kWh,
C12a pozaszczytowa: 24 275 kWh,
łącznie: 453 917 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa energii dla Gminy Raciechowice
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 290 900 kWh,
C12a: 1 200 kWh,
C12b: 108 532 kWh,
C21: 56 000 kWh,
G11: 6 450 kWh
łącznie: 407 082 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa energii dla miasta Mszana Dolna
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 224 938 kWh,
C12b dzienna:228 135 kWh,
C12b nocna: 447 027kWh,
G11: 100 kWh
łącznie: 900 200 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa energii dla PKS Pasyk - Gawron Sp. z o.o.
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 30 000 kWh,
C21: 150 000 kWh,
łącznie: 180 000 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa energii dla ZSZ Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 4 000 kWh,
łącznie: 4 000 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa energii dla Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
C11: 20 000 kWh,
łącznie: 20 000 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta : 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z dopiskiem : „Wadium - Dostawa energii elektrycznej w roku 2014”
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.
5) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału
w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,
7) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,
8) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
9) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:
ustalać beneficjenta gwarancji,
określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
10) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników).
c) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,
d) oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 lit. a,b,c, d, e, f, g – złożone przez każdy z podmiotów,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ubezpieczenie OC na sume nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej,
każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonanie co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SZP.271.1.27.13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2013 - 12:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2013 - 13:00
Miejscowość:
Limanowa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.9.2013

 

 Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                              

Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 16.09.2013 r.