Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 22.10.2013, Status przetargu: zakończony,


Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 198515-2013 z dnia 2013-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej o następujących parametrach: Fabrycznie nowa cysterna do transportu wody pitnej - zabudowa do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego o wym. 430 x...
Termin składania ofert: 2013-10-07

 

 

 

 

 


 

Limanowa: Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej
Numer ogłoszenia: 220307 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198515 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej o następujących parametrach: Fabrycznie nowa cysterna do transportu wody pitnej
- zabudowa do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego o wym. 430 x 240 cm,
- niezależny napęd własnym silnikiem
- pompa ssąco-tłocząca o wydajności min. 10m3/h i wysokości podnoszenia min 60m
- pojemność 5000 litrów
- kształt owalny
- cysterna dwukomorowa, wyposażona w wewnętrzne przegrody przelewowe
- zbiorniki wewnętrzne, płaszcz zewnętrzny oraz mocujące zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- rama i elementy nośne cysterny wykonane ze stali ocynkowanej
- cysterna izolowana na całej powierzchni (grubość izolacji min.50 mm)
- powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką maszynowego mazerowania
- atest PZH do kontaktu z żywnością
- halogen zamontowany na zbiorniku oraz lampa ostrzegawcza pomarańczowa
- włazy o średnicy 500 mm do każdej komory
- pokrywy włazów zabezpieczone przed otwarciem przez osoby trzecie
- pokrywy z odpowietrznikami w wykonaniu higienicznym
- izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 zaworami 1 oraz króciec napełniająco
- spustowy zakończony złączem strażackim fi 50
- szafka na kolektor wykonana ze stali nierdzewnej podświetlana i zamykana na klucz
- rury kolektora ogrzewane za pomocą nagrzewnicy elektrycznej zasilanej z agregatu umieszczonego w szafce - rury spustowe DN 50 z zaworem , izolowane
- drabinka i pomost obsługowy z prawej strony cysterny
- wąż strażacki fi 50 do poboru wody o długości min. 10 mb
- szafka na osprzęt i węże strażackie - instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.12-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRO-WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77244,00

 • Oferta z najniższą ceną: 77244,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77244,00

 • Waluta: PLN.

 • Burmistrz Miasta                           
  /-/ Władysław Bieda                        

 • Limanowa, dnia 22.10.2013 r.

 •  

 •  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył Wykonawca PRO-WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin. 

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 77.244,00zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta:

 

Oferta Nr 1:

PRO-WAM Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 278, 75-671 Koszalin. 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

 Z up. Burmistrza Miasta                            
/-/ Wacław Zoń                                   
Zastępca Burmistrza                              

Limanowa, dnia 11.10.2013 r.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl


 

 

 

Limanowa: Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej

Numer ogłoszenia: 198515 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel.  18 337 20 54, faks 18 33710 41.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej o następujących parametrach:

Fabrycznie nowa cysterna do transportu wody pitnej

-    zabudowa do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego o wym. 430 x 240 cm,

-    niezależny napęd własnym silnikiem

-    pompa ssąco-tłocząca o wydajności min.10m3/h i wysokości podnoszenia min 60m

-    pojemność  5000 litrów

-    kształt „owalny”

-    cysterna dwukomorowa, wyposażona w wewnętrzne przegrody przelewowe

-    zbiorniki wewnętrzne, płaszcz zewnętrzny oraz mocujące zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali  nierdzewnej

-    rama i elementy nośne cysterny wykonane ze stali ocynkowanej

-    cysterna izolowana na całej powierzchni (grubość izolacji min.50 mm)

-    powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką maszynowego mazerowania

-    atest PZH do kontaktu z żywnością

-    halogen zamontowany na zbiorniku oraz lampa ostrzegawcza pomarańczowa

-    włazy o średnicy 500 mm do każdej komory

-    pokrywy włazów zabezpieczone przed otwarciem przez osoby trzecie

-    pokrywy z odpowietrznikami w wykonaniu higienicznym

-  izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 zaworami 1” oraz króciec napełniająco - spustowy zakończony złączem strażackim fi 50

-    szafka na kolektor wykonana ze stali nierdzewnej podświetlana i zamykana na klucz

- rury kolektora ogrzewane za pomocą nagrzewnicy elektrycznej zasilanej z agregatu umieszczonego w szafce

-    rury spustowe DN 50 z zaworem , izolowane

-    drabinka i pomost obsługowy z prawej strony cysterny

-    wąż strażacki fi 50 do poboru wody o długości min. 10 mb

-    szafka na osprzęt i węże strażackie

-    instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.12-7

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 20.12.2013 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ),

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

3) Dowód wniesienia wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Cena może zostać zmieniona gdy:

a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian

b) Zamawiający ograniczy zakres zamówienia.

      Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki z wyceny załączonej do oferty wykonawcy z dnia .........................

2. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego
w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży
w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

3.  Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup objęty dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 27.09.2013 r.

 

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA

„Dostawę nowej cysterny do transportu wody pitnej”


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro ZATWIERDZAM


Z up. Burmistrza Miasta 
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 27 września 2013 r.Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa

REGON: 491893233

NIP: 737-10-04-591

Miejscowość 34-600 Limanowa

Adres: ul. Jana Pawła II9

Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl

Godziny urzędowania: pon-pt   7:30 - 15:30

Tel.: 18 337 20 54

Fax: 18 337 10 41Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:


Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa


znak postępowania: SZP.271.1.28.13

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 10. Termin związania ofertą

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 18. Inne informacje

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 20. Załączniki do SIWZ

 

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający:  Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych    

- strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limanowa.pl , BIP

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej o następujących parametrach:

Fabrycznie nowa cysterna do transportu wody pitnej :

- zabudowa do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego o wym. 430 x 240 cm,

- niezależny napęd własnym silnikiem 

- pompa ssąco-tłocząca o wydajności min.10m3/h i wysokości podnoszenia min 60m

- pojemność  5000 litrów

- kształt „owalny”

- cysterna dwukomorowa, wyposażona w wewnętrzne przegrody przelewowe

- zbiorniki wewnętrzne, płaszcz zewnętrzny oraz mocujące zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali  nierdzewnej

- rama i elementy nośne cysterny wykonane ze stali ocynkowanej

- cysterna izolowana na całej powierzchni (grubość izolacji min.50 mm)

- powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką maszynowego mazerowania

- atest PZH do kontaktu z żywnością

- halogen zamontowany na zbiorniku oraz lampa ostrzegawcza pomarańczowa

- włazy o średnicy 500 mm do każdej komory

- pokrywy włazów zabezpieczone przed otwarciem przez osoby trzecie

- pokrywy z odpowietrznikami w wykonaniu higienicznym

- izolowany kolektor do dystrybucji wody z 3 zaworami 1” oraz króciec napełniająco - spustowy zakończony złączem strażackim fi 50 

- szafka na kolektor wykonana ze stali nierdzewnej podświetlana i zamykana na klucz

- rury kolektora ogrzewane za pomocą nagrzewnicy elektrycznej zasilanej z agregatu umieszczonego w szafce

- rury spustowe DN 50 z zaworem , izolowane

- drabinka i pomost obsługowy z prawej strony cysterny

- wąż strażacki fi 50 do poboru wody o długości min. 10 mb 

- szafka na osprzęt i węże strażackie

- instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej


2. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2013 r.

2. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną cysternę.


Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 50 000 złotych (słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy).

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).


Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007  r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).


Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów potwierdzających, że oferowane  dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom:

1) Opis techniczny cysterny, który potwierdzał będzie, że cysterna spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale 2 ust. 1 SIWZ.


Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcam

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 

- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1

- faksem (nr 18 337 10 41) 

- drogą elektroniczną (adresy:  sekretariat@miasto.limanowa.pl, 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, znak lub nazwę postępowania.

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami  upoważnieni są: 

- Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.18 337 20 54 wew. 155

- Henryk Kapera (w zakresie merytorycznym) tel.18 337 60 88

fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl


Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie:  dwa tysiące złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.


Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 


Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                     

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: GK.271.1.28.13

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

07.10.2013 r. godz. 13:00 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  3 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.


Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 07.10.2013 r, godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 07.10.2013 r., godz. 13:00.

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3. Zamawiający pozostawia wykonawcom prawo do samodzielnego decydowania o przyjęciu sposobu i podstawy wyceny.

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC = CN/COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.


Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 


Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.


Rozdział 18. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych i wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  


Rozdział 20. Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3 Formularz oferty

Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy