Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - II Przetarg - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 12.12.2013, Status przetargu: zakończony,


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 247585-2013 z dnia 2013-11-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym: 1/ Charakterystyka: - wymiary lodowiska: 18x34 m = 612 m2 - max. temperatury otoczenia do +10...

Termin składania ofert: 2013-11-29


 

Limanowa: Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego

z agregatem chłodniczym - II przetarg
Numer ogłoszenia: 269735 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247585 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - II przetarg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym:

1/ Charakterystyka:

- wymiary lodowiska: 18x34 m = 612 m2

- max. temperatury otoczenia do +10 st. C,

- dopuszczalna prędkość wiatru do 2m/s,

- promieniowanie rozproszone,

- agregat zostanie umieszczony w odległości do 15 m od orurowania chłodniczego, bezpośrednio przy rozdzielni,

- maksymalna moc, która zostanie udostępniona: 130 kW,

- zabezpieczenia na rozdzielni: 200A

- orurowanie PE fi 16 mm

- kolektory w systemie ziębniczym mają pracować w układzie Tichelmana w celu wyrównania ciśnień
i temperatur płynu ziębniczego na całej tafli lodowiska

- bandy HDPE na konstrukcji aluminiowej lub stalowej cynkowanej ogniowo - rekreacyjne, pełne,

- grubości płyt w bandach: wypełnienie band biały polietylen PE HD 500, stabilizowany UV, gr. min6 mm, listwa okopowa żółty polietylen PE HD 500, gr. min 10 mm, wys. 200 mm, listwa poręczowa niebieski polietylen PE HD 500,

- wysokość band 120 cm, promień łuku min. 3 m,

- dwie bramki wejściowe o wym. min. 0,90 m i jedna brama dla rolby,

- dwie bramki przeznaczone do treningu oraz szkół wraz z siatkami wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czerwony ,

- lodowisko musi być całkowicie zgodne z obowiązującymi wymogami BHP i przepisami

- szerokość szczelin pomiędzy panelami band nie może być większa jak 3 mm,

- od zewnętrznej strony bandy winny posiadać konstrukcję metalową - nierdzewną zamocowana do płyty lodowiska. Konstrukcja ta winna posiadać dostateczna wytrzymałość( uderzenie łyżwiarza), - pomiędzy bandami a płytą powinna być wystarczająca przestrzeń (ok. 2 cm) dla umożliwienia swobodnego spływu wody,

- drzwiczki w bandach winny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich otwieranie tylko na zewnętrz tafli lodowej,

- szczeliny pomiędzy bandami a drzwiczkami nie mogą być większe jak 5 ÷ 8 mm,

- zastosowany system musi być energooszczędny, przyjazny środowisku zarówno w odniesieniu do zastosowanych czynników chłodniczych jak i emisji hałasu. Dla zapewnienia energooszczędności Inwestor wymaga, aby układ technologiczny składał się z wysokowydajnej jednostki chłodniczej. Zastosowane urządzenia muszą być w całości zgodne z wymogami CE, co oznacza że zarówno proces produkcji jest jak również wszystkie komponenty z nim związane są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami z Unii Europejskiej. Ponadto urządzenie musi spełniać wymogi Dozoru Technicznego i wszystkie jego elementy ciśnieniowe posiadać stosowne potwierdzenie
w dokumentacji. Dla spełnienia wymogów energooszczędności a także zabezpieczenia spraw związanych z ochroną środowiska wymagane jest, aby cykl chłodniczy urządzenia był oparty na układzie pośrednim z odprowadzeniem bezpośrednim.

- grubość lodu po uruchomieniu lodowiska musi być typowa dla lodowiska rekreacyjnego,

2/ Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: 34-600 Limanowa, ul. Br. Czecha.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.32.00-7.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   LODOWISKA Hanna Starzyk, ul. Gościmińska 9, 09-120 Nowe Miasto, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241197,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·   Cena wybranej oferty: 242699,91

·   Oferta z najniższą ceną: 242540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 296000,00

·   Waluta: PLN.

Burmistrz Miasta                           
/-/ Władysław Bieda                         
                         

Limanowa, dnia 12.12.2013 r.


 

  

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:  

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: LODOWISKA Hanna Starzyk, ul. Gościmińska 9, 09-120 Nowe Miasto.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 242.699,91zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  Oferta Nr 1:

LODOWISKA Hanna Starzyk, ul. Gościmińska 9, 9-120 Nowe Miasto. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

Oferta Nr 2:

ALLES COOL chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja Jacek Stempin, ul. Wrocławska 13B, 63-600 Kępno. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 81,99 pkt.

Oferta Nr 3:

HEFAL SERWS S.A., ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, ale jego oferta jest niezgodna ze SIWZ.

Oferta Nr 4:

 

Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych Wojciech Galisz, ul. Cieszyńska 126A, 44-337 Jastrzębie -Zdrój. Wykonawca nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu i jego oferta jest niezgodna ze SIWZ.

 Z up. Burmistrza Miasta                            

/-/ Wacław Zoń                                   
Zastępca Burmistrza                              

Limanowa, dnia 03.12.2013 r.


 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym – II przetarg, odpowiedź na pytanie wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie 1:

„W opisie band w SIWZ Zamawiający pisze „ … pomiędzy bandami a płytą powinna być wystarczająca przestrzeń (ok. 2 cm ) dla umożliwienia swobodnego spływu wody”

Cytowane stwierdzenie dotyczy band profesjonalnych montowanych na płycie betonowej na stałe. Wówczas występuje przestrzeń pomiędzy bandami a płyta lodowiska ok. 2 cm.

Pytanie: Czy bandy maja być przykręcane do podłoża czy mobilne przymrażane ?”

 

Odpowiedź:

Bandy mobilne przymrażane.

  Z up. Burmistrza Miasta                            

/-/ Wacław Zoń                                   
Zastępca Burmistrza                              

Limanowa, dnia 26.11.2013 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym – II przetarg, odpowiedź na pytanie wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie 1:

„Zamawiający oczekuje dostawy agregatu chłodniczego jako „wysoko wydajnej jednostki chłodniczej” w celu zapewnienia energooszczędności planowanego lodowiska. Tak ogólnikowy opis, bez podania konkretnych parametrów wydajności i energooszczędności i przy jedynym kryterium najniższej ceny zaskutkuje paradoksalnie dostawą najtańszego urządzenia, z jedną sprężarką, o dowolnym (wysokim) zużyciu prądu.

Spełnienie oczekiwań Zamawiającego może być zrealizowane tylko poprzez wyeliminowanie klasy urządzeń klimatyzacyjnych i dostawę profesjonalnego agregatu na potrzeby lodowisk charakteryzującego się przede wszystkim wysokim współczynnikiem EER (iloraz wydajności chłodniczej do pobieranej mocy elektrycznej). Dla bezpieczeństwa eksploatacji agregat powinien być wyposażony w 2 niezależne obiegi chłodnicze -w razie awarii jednej sprężarki podtrzymanie lodu zapewni druga.

Energooszczędny i profesjonalny agregat chłodniczy powinien charakteryzować się minimalnymi poniższymi parametrami:

- czynnik chłodniczy freon R404A

- 2 niezależne obiegi chłodnicze

- min.6 stopni wydajności

- Wsp.EER ≥ 3

Czy Zamawiający uzna powyższe parametry jako minimalne dla agregatu chłodniczego?”

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga, aby agregat chłodniczy charakteryzował się minimalnymi poniższymi parametrami:

- czynnik chłodniczy freon R404A

- 2 niezależne obiegi chłodnicze

- min. 6 stopni wydajności

- Wsp.EER ≥ 3.

 

 z up. Burmistrza Miasta                             
/-/ Wacław Zoń                                   
Zastepca Burmistrza                              

Limanowa, dnia 25.11.2013 r.


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA
„Dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego
z agregatem chłodniczym – II przetarg”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta 
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 21 listopada 2013 r.


Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa
REGON:         491893233
NIP:         737-10-04-591
Miejscowość 34-600 Limanowa
Adres:         ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:         www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania:        pon-pt   730 - 1530
Tel.:        18 337 20 54
Fax:        18 337 10 41Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa


znak postępowania: SZP.271.1.34.13
SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.  Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2.  Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Rozdział 4.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
Rozdział 6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Rozdział 7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 8.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 10. Termin związania ofertą
Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 18. Inne informacje 
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 20. Załączniki do SIWZ 
 

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiający:  Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych    
strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl , BIP
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym: 

1/ Charakterystyka:
- wymiary lodowiska: 18x34 m = 612 m2
- max. temperatury otoczenia do +10 st. C,
- dopuszczalna prędkość wiatru do 2m/s,
- promieniowanie rozproszone,
- agregat zostanie umieszczony w odległości do 15 m od orurowania chłodniczego, bezpośrednio przy rozdzielni,
- maksymalna moc, która zostanie udostępniona: 130 kW,
- zabezpieczenia na rozdzielni: 200A
- orurowanie PE fi 16 mm
- kolektory w systemie ziębniczym mają pracować w układzie Tichelmana w celu wyrównania ciśnień i temperatur płynu ziębniczego na całej tafli lodowiska
- bandy HDPE na konstrukcji aluminiowej lub stalowej cynkowanej ogniowo – rekreacyjne, pełne,
- grubości płyt w bandach: wypełnienie band biały polietylen PE HD 500, stabilizowany UV, gr.  min 6 mm,  listwa okopowa żółty polietylen PE HD 500, gr. min 10 mm, wys. 200 mm, listwa poręczowa niebieski polietylen PE HD 500,
- wysokość band 120 cm, promień  łuku min. 3 m,
- dwie bramki wejściowe o wym. min.  0,90 m i jedna brama dla rolby,
- dwie bramki przeznaczone do treningu oraz szkół wraz z siatkami wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czerwony ,
- lodowisko musi być całkowicie zgodne z obowiązującymi wymogami BHP i przepisami
- szerokość szczelin pomiędzy panelami band nie może być większa jak 3 mm,
- od zewnętrznej strony bandy winny posiadać konstrukcję metalową – nierdzewną zamocowana do płyty lodowiska. Konstrukcja ta winna posiadać dostateczna wytrzymałość( uderzenie łyżwiarza),
- pomiędzy bandami a płytą powinna być wystarczająca przestrzeń (ok. 2 cm) dla umożliwienia swobodnego spływu wody,
- drzwiczki w bandach winny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich otwieranie tylko na zewnętrz tafli lodowej,
- szczeliny pomiędzy bandami a drzwiczkami nie mogą być większe jak 5 ÷ 8 mm,
- zastosowany system musi być energooszczędny, przyjazny środowisku zarówno
w odniesieniu do zastosowanych czynników chłodniczych jak i emisji hałasu. 
Dla zapewnienia energooszczędności Inwestor wymaga, aby układ technologiczny składał się z wysokowydajnej jednostki chłodniczej. Zastosowane urządzenia muszą być w całości zgodne z wymogami CE, co oznacza że zarówno proces produkcji jest jak również wszystkie komponenty z nim związane są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami z Unii Europejskiej. Ponadto urządzenie musi spełniać wymogi Dozoru Technicznego i wszystkie jego elementy ciśnieniowe posiadać stosowne potwierdzenie w dokumentacji. Dla spełnienia wymogów energooszczędności a także zabezpieczenia spraw związanych z ochroną środowiska wymagane jest, aby cykl chłodniczy urządzenia był oparty na układzie pośrednim z odprowadzeniem bezpośrednim. 
- grubość lodu po uruchomieniu lodowiska musi być typowa dla lodowiska rekreacyjnego,
2/ Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: 34-600 Limanowa, ul. Br. Czecha

2. Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej i wody oraz zapewni demontaż lodowiska

3. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2013 r.

2. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie.

Rozdział 4.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie złotych : dwieście tysięcy 00/100).

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
 
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy).

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
 z 2013 r., poz. 231).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć kartę techniczną oferowanych produktów.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 
pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
faksem (nr 18 337 10 41) 
drogą elektroniczną (adresy:  sekretariat@miasto.limanowa.pl, 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .
 
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, znak lub nazwę postępowania .

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
- Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.155
- Jerzego Mola (w zakresie merytorycznym) tel.183372054 wew.137
fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej  Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31,
a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:  Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SZP.271.1.34.13
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
29. 11 . 2013 r. godz. 13:00 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  3 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9,
34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 29.11.2013 r, godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 29.11.2013 r., godz. 13:00.
 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1300 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3. Zamawiający pozostawia wykonawcom prawo do samodzielnego decydowania o przyjęciu sposobu i podstawy wyceny.

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC = Cn/COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10% ceny brutto podanej  w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa mobilnego lodowiska

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
 
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 
11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rozdział 18. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych i wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

Rozdział 20. Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 3 Formularz oferty
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy


 
 

 

 

 

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl


 

 

 

Limanowa: Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego

z agregatem chłodniczym - II przetarg

Numer ogłoszenia: 247585 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska mobilnego z agregatem chłodniczym - II przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym:

1/ Charakterystyka:

- wymiary lodowiska: 18x34 m = 612 m2

- max. temperatury otoczenia do +10 st. C,

- dopuszczalna prędkość wiatru do 2m/s,

- promieniowanie rozproszone,

- agregat zostanie umieszczony w odległości do 15 m od orurowania chłodniczego, bezpośrednio przy rozdzielni,

- maksymalna moc, która zostanie udostępniona: 130 kW,

- zabezpieczenia na rozdzielni: 200A

- orurowanie PE fi 16 mm

- kolektory w systemie ziębniczym mają pracować w układzie Tichelmana w celu wyrównania ciśnień i temperatur płynu ziębniczego na całej tafli lodowiska

- bandy HDPE na konstrukcji aluminiowej lub stalowej cynkowanej ogniowo - rekreacyjne, pełne, - grubości płyt w bandach: wypełnienie band biały polietylen PE HD 500, stabilizowany UV, gr. min 6 mm, listwa okopowa żółty polietylen PE HD 500, gr. min 10 mm, wys. 200 mm, listwa poręczowa niebieski polietylen PE HD 500,

- wysokość band 120 cm, promień łuku min. 3 m,

- dwie bramki wejściowe o wym. min. 0,90 m i jedna brama dla rolby,

- dwie bramki przeznaczone do treningu oraz szkół wraz z siatkami wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czerwony ,

- lodowisko musi być całkowicie zgodne z obowiązującymi wymogami BHP i przepisami

- szerokość szczelin pomiędzy panelami band nie może być większa jak 3 mm,

- od zewnętrznej strony bandy winny posiadać konstrukcję metalową - nierdzewną zamocowana do płyty lodowiska. Konstrukcja ta winna posiadać dostateczna wytrzymałość( uderzenie łyżwiarza),

- pomiędzy bandami a płytą powinna być wystarczająca przestrzeń (ok. 2 cm) dla umożliwienia swobodnego spływu wody,

- drzwiczki w bandach winny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich otwieranie tylko na zewnętrz tafli lodowej,

- szczeliny pomiędzy bandami a drzwiczkami nie mogą być większe jak 5 ÷ 8 mm,

- zastosowany system musi być energooszczędny, przyjazny środowisku zarówno w odniesieniu do zastosowanych czynników chłodniczych jak i emisji hałasu. Dla zapewnienia energooszczędności Inwestor wymaga, aby układ technologiczny składał się z wysokowydajnej jednostki chłodniczej. Zastosowane urządzenia muszą być w całości zgodne z wymogami CE, co oznacza że zarówno proces produkcji jest jak również wszystkie komponenty z nim związane są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami z Unii Europejskiej. Ponadto urządzenie musi spełniać wymogi Dozoru Technicznego i wszystkie jego elementy ciśnieniowe posiadać stosowne potwierdzenie w dokumentacji. Dla spełnienia wymogów energooszczędności a także zabezpieczenia spraw związanych z ochroną środowiska wymagane jest, aby cykl chłodniczy urządzenia był oparty na układzie pośrednim z odprowadzeniem bezpośrednim. - grubość lodu po uruchomieniu lodowiska musi być typowa dla lodowiska rekreacyjnego,

2/ Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: 34-600 Limanowa, ul. Br. Czecha.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.32.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·  III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·     III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·    próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ),

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

3) Dowód wniesienia wadium

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt 3-6.

3. Cena może zostać zmieniona gdy: a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość netto pozostanie bez zmian b) Zamawiający ograniczy zakres zamówienia. Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki z oferty wykonawcy z dnia .........................

4. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.

5. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę.

6. O wprowadzenie zmian do zawartej umowy może wnioskować zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, przy czym przewidziany powyżej katalog zmian nie jest równoznaczny ze zobowiązaniem Zamawiającego do każdorazowego wyrażenia zgody na dokonanie zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  29.11.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                              
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, 21.11.2013 r.