Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 18.07.2014, Zakończony: 03.09.2014, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik


17/10/2014
    S200    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2014/S 200-353113

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Kamienica
Kamienica
34-608 Kamienica
POLSKA

Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA

Gmina Limanowa
ul. M.B. Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
POLSKA

Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA

Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA

Gmina Raciechowice
Raciechowice 277
32-415 Raciechowice
POLSKA

Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA

F.U.P.H. MONOLIT Stanisław Zawada
ul. Tarnowska 9
34-600 Limanowa
POLSKA

P.U.B. BUDREM Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 44
34-600 Limanowa
POLSKA

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 9 409 575 kWh (± 10 %) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od 1.1.2015 do 31.12.2015, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 657 339,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SZP.271.1.16.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 136-243982 z dnia 18.7.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 148-265606 z dnia 5.8.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 162-289977 z dnia 26.8.2014

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii przez Miasto Limanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 571 904,8 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 807 552,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Kamienica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 282 560 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 398 986,02 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Laskowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 124 440 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 175 714,26 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 4 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Limanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 282 077,4 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 398 304,57 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 5 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Łukowica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 155 361 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 219 375,95 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 6 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Słopnice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 121 336 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 171 331,29 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 7 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 95 111,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 134 301,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 8 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Raciechowice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 93 240 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 131 658,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 9 - Nazwa: Zakup energii przez Miasto Mszana Dolna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 149 004,2 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 210 399,89 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 10 - Nazwa: Zakup energii przez F.U.P.H. MONOLIT Stanisław Zawada
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 2 480 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 2 847,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015 Część nr: 11 - Nazwa: Zakup energii przez P.U.B. BUDREM Sp. z o.o.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 6 212,98 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2014


Z up. Burmistrza Miasta                             
/-/ Wacław Zoń                                    
Zastępca Burmistrza                               
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 2 657 339,28 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 98,13 pkt.

 

 

Oferta Nr 2:

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 94,88 pkt.

 

 

Oferta Nr 3:

CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 97,74 pkt.

 

 

Oferta Nr 4:

ENERGA Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 95,87 pkt.

 

 

Oferta Nr 5:

ENEA S.A. Departament Sprzedaży, Biuro Przetargów Publicznych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 96,08 pkt.

 

 

Oferta Nr 6:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

 Z up. Burmistrza Miasta                                  
/-/ Wacław Zoń                                       

Zastępca Burmistrza                                  

 

Limanowa, dnia 03.09.2014 r.

 

 

 

 

 

26/08/2014    S162    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2014/S 162-289977

Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, Limanowa34-600, POLSKA. Tel.: +48 183372054. Faks: +48 183371041. E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2014, 2014/S 136-243982)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000

Elektryczność

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.8.2014 (12:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.8.2014

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.9.2014 (12:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.9.2014

Z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                     
Zastępca Burmistrza                  

Limanowa, dnia 26.08.2014 r.

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO SIWZ  I  ZMIANA  SIWZ


Zamawiający – Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, działając w trybie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr SZP.271.1.16.2014, pn.: „Zakup grupowy energii elektrycznej w 2015 roku”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

Pytanie 1.

Prosimy o podanie ilości ppe w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ – wykaz odbiorców i punktów poboru – podając ilość punktów ppe dla poszczególnych zamawiających w rozbiciu na grupy taryfowe - Zmieniony załacznik Nr 1 do SIWZ

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wzoru pełnomocnictwa wystawionego na Wykonawcy, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności zapisami IRiESD?.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 3:

W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego możliwości dołączania nowych punktów poboru energii elektrycznej, czy Zamawiający poda maksymalny zakres dodatkowego zamówienia oraz doda zapis, że przedmiotowe zmiany odbędą się w obrębie istniejących/wycenionych w ofercie grup taryfowych?

Dołączanie nowych punktów powinno być określone i dokładnie opisane (warunki, wielkość czy długość realizacji zamówienia). Przypadek w/w jest dozwolony z punktu widzenia Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, ale tylko w przypadku zastosowania albo prawa opcji, albo zamówienia uzupełniającego.

Podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, przy czym w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 dyrektywy klasycznej).

Zamawiający przewidując prawo opcji, jest więc zobowiązany do określenia maksymalnego poziomu zamówienia wskazując, iż pewien zakres tego zamówienia, z góry przewidziany i określony, będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. Prawo opcji zakłada więc, że
Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

W przeciwieństwie do prawa opcji, w którym zakres objęty prawem opcji niekoniecznie musi być tożsamy przedmiotowo z częścią, której realizacja jest pewna, zamówienie uzupełniające może być jedynie zamówieniem tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, czyli dotyczyć takich samych dostaw, jak te zawarte w zamówieniu podstawowym i może być udzielone jedynie, gdy zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Ich realizacja odbywająca się w osobnym postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, może być dokonana jednorazowo lub kilkakrotnie, jednakże nie może przekroczyć ilości, jaka została przewidziana przez zamawiającego w dokumentacji (jednakże nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego).

W obecnych zapisach Zamawiający przewiduje tylko prawo opcji, określając jedynie procentowo możliwą zmianę w zakresie wolumenu energii elektrycznej.

Wykonawca jednocześnie pragnie podkreślić, że rzetelny i jak najbardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przekłada się na jak najbardziej indywidualną wycenę.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wielkość i zakres zamówienia w Rozdziale 3 SIWZ oraz w Załączniku
Nr 1 do SIWZ podając minimalny i maksymalny poziom zamówienia.

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający poda dokładny podział ilości punktów poboru energii elektrycznej na poszczególne grupy taryfowe?

Odpowiedź:

Patrz pyt. 1 .

 

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wyszczególni ile i jacy płatnicy biorą udział w zamówieniu?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający pisząc o obowiązku wstawienia się Wykonawcy osobiście celem podpisania umowy, miał na myśli siedzibę głównego Zamawiającego, gdzie będą czekać wszystkie umowy poszczególnych jednostek, czy też siedzibę każdego z Odbiorców z osobna?

W drugim przypadku – może to być nie możliwe z czasowego punktu widzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego podpisania umów.

 

Pytanie 7:

Czy Zamawiający udzieli jednoznacznej odpowiedzi w zakresie dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych?

W odpowiedziach do poprzednich zapytań Zamawiający raz informował, iż układy są dostosowane, a w innej odpowiedzi, ze to obowiązek Wykonawcy. Jaka jest ostateczna odpowiedź, mając na uwadze, że w zależności od tego kto jest właścicielem przedmiotowych układów obowiązek ten leży albo po stronie Zamawiającego, albo OSD, na pewno nie w gestii Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 12.08.2014 r.

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1)  w Rozdziale 10 ust. 11 termin 27.08.2014r. zmienia się na termin 01.09.2014 r. godz. 13:00 

2) w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ termin 28.07.2014r. do godz. 12:30  zmienia się na termin 01.09.2014 r. godz. 12:30 

3) w Rozdziale 11 ust. 3 SIWZ termin 28.07.2014r. do godz. 13:00  zmienia się na termin 01.09.2014 r. godz. 13:00 


Z up. Burmistrza Miasta                
/-/ Wacław Zoń                     
Zastępca Burmistrza                  

Limanowa, dnia 22.08.2014 r.

 

 

 


 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Zamawiający – Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
nr SZP.271.1.16.2014, pn.: „Zakup grupowy energii elektrycznej w 2015 roku”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

 

 

Pytanie 1.

 

 

W związku z Państwa odpowiedziami z dnia 31.07.2014 r. Uprzejmie informujemy, że układy pomiarowo rozliczeniowe w  grupie taryfowej B stanowią własność Zamawiającego. Wymóg dostosowania powyższych układów przez Wykonawcę jest nie możliwy ponieważ wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego, które nie mieszczą się w ramach działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obrotem energii elektrycznej. Ponad to dodatkowa usługa dostosowania układów pomiarowo rozliczeniowych winna zostać osobno wyceniony w formularzu cenowym i ujęta w odrębnym zadaniu. Przepisy prawa energetycznego jasno określają składniki ceny energii elektrycznej. Wprowadzenie do ww. ceny kosztów dodatkowych czynności wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy jest niedopuszczalne.  Wobec powyższego wnosimy o określenie terminu, w którym układy pomiarowe rozliczeniowe zostaną dostosowane kosztem i staraniem Zamawiającego bez udziału Wykonawcy wybranego w ramach przedmiotowego postępowania oraz o podanie w przedmiocie zamówienia zużycia energii w ramach tych punktów poboru energii elektrycznej, dla których sprzedaż energii elektrycznej będzie możliwa w terminie określonym przez Zamawiającego lub o zmianę przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie PPE, dla których sprzedaż energii elektrycznej nie będzie możliwa z uwagi na powyższe.

 


 

 

Odpowiedź:

 

Układy pomiarowe w grupach taryfowych B są już dostosowane.

 

 

 

Pytanie 2.

 

Załącznik nr 4 do SIWZ. Mając na uwadze art. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca informuje, iż Zamawiający, korzystając z prawa opcji, musi precyzyjnie określić wielkość lub zakres zamówienia, które zostanie  przez niego zrealizowane, gdyż umożliwia to wykonawcom prawidłowe obliczenie ceny oferty co potwierdzają  wyroki KIO z dnia 23 lipca 2010 r. oraz KIO/UZP 1447/10 z dnia 16 listopada 2010 r., KIO/UZP 2376/10). Określenie minimalnej wielkości lub zakresu zamówienia, które zostanie na pewno zrealizowane, jest konieczne przede wszystkim ze względu na obowiązek Zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, jak również w celu zapewnienia odpowiednich środków przewidzianych na realizację zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający zamierza zwiększyć ilość energii przedstawionej do wyceny w kolumnie „Planowana ilość dostarczonej energii” uwzględniając prawo opcji Zawarte w Sekcji II.2,2) Ogłoszenia?

 

 

 

Odpowiedź:

 

Zakres zamówienia został określony w Rozdziale 3 SIWZ.

 

 

 

Pytanie 3:

 

Mając na uwadze art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwraca się z ponowną prośbą o określenie w Załączniku nr 1 do SIWZ ilości PPE w rozbiciu dla każdej grupy taryfowej ujętej w tabeli.

 

 

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie dokonuje zmiany załącznika 1 do SIWZ w tym zakresie.

 

 

 

Pytanie 4:

 

Czy układy pomiarowo- rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi.

 

 

 

Odpowiedź:

 

Układy pomiarowe w grupach taryfowych B są już dostosowane.

  

 

 

Pytanie 5:

 

W załączniku nr 6 do SIWZ §9 wnioskujemy, aby wykreślić ust.2. Automatycznie potrącenie kary powoduje że, Wykonawca nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do jej nie naliczenia. W związku z powyższym rekomendujemy, rozwiązanie w naliczeniu kary płatnej w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

 

 

 

Odpowiedź :

 

Zamawiający nie wyraża zgody.


 

Pytanie 6:

 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 18.07.2014 r. na pytanie nr 15 tj., że dostosowanie układów pomiarowych będzie obowiązkiem Wykonawcy, wyjaśniamy, iż układy pomiarowe w grupie taryfowej B są własnością Zamawiającego i w jego gestii leży ich dostosowanie w tym poniesienie kosztów ich dostosowania. Wykonawca nie jest w stanie skalkulować kosztów takiego dostosowania, z uwagi na nieprzewidywalność poniesienia takich kosztów na tym etapie postępowania. Wykonawca więc nie będzie mógł złożyć oferty w takim postępowaniu. Ponadto wyjaśniamy, iż dostosowanie układów może zając nawet kilka miesięcy. Prosimy więc o zmianę zapisów siwz, w taki sposób, że dostosowanie układów pomiarowych w grupie taryfowej B dokona Zamawiający na własny koszt.

 

 

 

Odpowiedź:

 

Układy pomiarowe w grupach taryfowych B są już dostosowane.

 

 Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 12.08.2014 r.

 

 

 

 ZMIANA SIWZ

 

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym.

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT lub gdy nastąpią zmiany Ustawy Prawo energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, lub ustawa zmiana ustawy prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej”.

 

 

Burmistrz Miasta                       
/-/ Władysław Bieda                   

 

Limanowa, dnia 05.08.2014 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

 

Zamawiający – Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, działając w trybie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
nr SZP.271.1.16.2014, pn.: „Zakup grupowy energii elektrycznej w 2015 roku”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

Pytanie 1.

W sekcji VI ust. VI.3 pkt. 3 lit. a) Ogłoszenia oraz w rozdziale 15 ust. 2 lit. a). Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą  o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów
i usług – VAT lub  gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie,  zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, lub ustawa zmiana ustawy prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.” Wykonawca wnosi również o uwzględnienie powyższej modyfikacji w treści postanowień §4 ust. 4, § 10 ust. 3 lit. a) oraz poprzez usunięcie §4 ust. 12 projektu umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia uwzględnić częściowo wniosek wykonawcy i doprecyzować zapisy w § 10 ust 3 lit.a projektu umowy , który otrzymuje brzmienie:

a)   zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT lub gdy nastąpią zmiany Ustawy Prawo energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej   Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, lub ustawa zmiana ustawy prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej”

 

 

Pytanie 2.

W rozdziale 3 ust. 7 SIWZ. Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewniał będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów .

 

 

Pytanie 3:

W rozdziale 6 ust. 1 lit. c) mając na uwadze postanowienia §1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego2013 r.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych.  Uprzejmie informujemy, iż zdanie 3  zawarte w rozdziale 6 ust. 1 lit. c)  o następującej treści: „W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich dostawach energii elektrycznej, o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.”  zawiera sprzeczność w stosunku do postanowień  zawartych w rozdziale 6 ust. 1 lit. c) zdanie pierwsze. Z uwag na fakt, że Zamawiający zdecydował się na wprowadzenie wymagań dotyczących minimalnych zdolności Wykonawcy odnoszących się  do oceny doświadczenia w realizacji określonych usług o określonej liczbie, parametrach i wartości, które Zamawiający jasno i precyzyjnie wskazuje w SIWZ, jakie należy wskazać w wykazie i w odniesieniu do których należy złożyć poświadczenia usługi, które zostały opisane w ramach minimalnych zdolności Wykonawcy. Podsumowując Wykonawca wnosi
o usunięcie postanowień rozdziału 6 ust. 1 lit. c) zdanie 3. Ponad to wskazujemy, że zgodnie art. 22 ust. 5 ustawy PZP żądanie, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 lit. c)   zdanie 3 nie ma zastosowania w przypadku  dostaw energii elektrycznej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia uwzględnić wniosek wykonawcy i usunąć zdanie trzecie
w Rozdziale 6 SIWZ ust. 1 lit. c) zdanie 3.

 

 

Pytanie 4:

W załączniku nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy. Mając na uwadze, iż Zamawiający przewidział w ofercie podanie ceny energii elektrycznej w rozbiciu na strefy czasowe dla grupy  taryfowej C12b Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie takiej  samej możliwości podania ceny energii elektrycznej w rozbiciu na strefy czasowe zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa URE również dla grup taryfowych C22b oraz G12e. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie szacowanego zużycia w rozbiciu na strefy czasowe dla w/w grup taryfowych  tj. C22b oraz G12e.Powyższe należy również uwzględnić w §2 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy bez zmian .

 

 

Pytanie 5:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia umowy w §1 ust. 2 pkt. 6. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie zgodnie z obowiązującą Taryfa właściwego OSD stref czasowych dla wszystkich grup taryfowych określonych w SIWZ.

 

Odpowiedź :

Zgodnie z zapisem w Rozdziale 3 ust. 9 SIWZ.

 

 

Pytanie 6:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia umowy w § 2 ust. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą  o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zmiana grupy taryfowej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w  SIWZ oraz  wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy bez zmian.

 

 

Pytanie 7:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia umowy w §3 ust. 1pkt. 1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatwierdzoną przez Prezesa URE  warunkiem koniecznym do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest rozwiązanie umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skuteczne przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejście w życie umowy/umów dystrybucyjnych o czym mowa jest w rozdziale 3 ust. 1 SIWZ. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „rozpoczęcie ; 1 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy bez zmian, ponieważ w SIWZ przedstawiono możliwość zmiany terminów obowiązywania umowy.

 

 

Pytanie 8:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia umowy w §8 ust. 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zwiększenie  ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w  SIWZ oraz  wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy bez zmian.

 

 

Pytanie 9:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia umowy w §8 ust. 4. Uprzejmie informujemy, że przypadek rozwiązania umowy, o której §8 ust.3 pkt. 1 stanowi rygor rozwiązania umowy,  a nie jak to określił Zamawiający, rygor odstąpienia umowy. Wykonawca wnosi o dokonanie stosownej modyfikacji przedmiotowego zapisu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia uwzględnić wniosek wykonawcy i zmienić zapisy w § 8 ust 4 projektu umowy , który otrzymuje brzmienie:

„4. Odbiorca oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Odbiorca zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej
w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy.”

 

 

Pytanie 10:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia umowy w § 9 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2. Mając na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą
o określenie w §9 kar umownych w sposób tożsamy i  równy dla obydwu stron umowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie  §9 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2. Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt. KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11).
 

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów .

 

 

Pytanie 11:

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby PPE, dla każdej grupy taryfowej w rozbiciu na poszczególne jednostki wykazane w SIWZ, jest to niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny za sprzedaż energii elektrycznej.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ .

 

 

Pytanie 12:

W rozdziale 12 ust 1- Opis Sposobu obliczenia ceny. Uprzejmie informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej jaką jest kWh wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie
z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się
z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Pytanie 13:

W rozdziale 15 ust 1 . Uprzejmie prosimy o poprawne wskazanie  nr załącznika, powinno być „Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę o treści przedstawionej
w załączniku nr 6 do SIWZ.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w ust. 1 Rozdziału 15 SIWZ, który otrzymuje brzmienie”

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę o treści przedstawionej w załączniku nr 6 do SIWZ.”

 

 

Pytanie 14:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie dotychczasowego sprzedawcy dla PPE ujętych
w przedmiotowym postępowaniu.

 

Odpowiedź:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

 

  

Pytanie 15:

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa?

 

Odpowiedź:

Dostosowanie układów należy do Wykonawcy.

 

 

Pytanie 16:

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

 

Odpowiedź:

Nie.

 

 

Pytanie 17:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla  każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- numer ewidencyjny PPE

 

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie 18:

Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań.

 PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………

 NAZWA FIRMY ………………………..

ADRES ………………………………….

NIP  ……………………………………...

REGON …………………………………

KRS ……………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:

 ……………………………………….. z siedzibą ……………………………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… pod numerem KRS ……………… NIP ………… o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości …………………………… PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1.   Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z ……………………………………..Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

2.   Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.

3.   Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

4.   Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5.   Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ………………. oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ……………………………. do wykonywania takich czynności.

6.   Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  …………………...

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z …………………………….

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podpis(y) Mocodawcy

 

Odpowiedź:

 

Tak.

Burmistrz Miasta                       
/-/ Władysław Bieda                   

Limanowa, dnia 31.07.2014 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


na


„Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015”


w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych”

 

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), tj. powyżej 207 000 euro.
SPIS TREŚCI: 

Rozdział  1. Nazwa i adres zamawiającego

Rozdział  2. Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział  3. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział  4. Termin wykonania zamówienia

Rozdział  5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Rozdział  6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział  7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział  8. Wymagania dotyczące wadium

Rozdział  9. Termin związania ofertą

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Rozdział 18. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Rozdział 20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Rozdział 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozdział 23. Aukcja elektroniczna

Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Rozdział 25. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

Rozdział 26. Podwykonawcy

Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 28. Załączniki do siwz

 

 

Rozdział 1.   Nazwa i adres zamawiającego


1. Zamawiający:

Miasto Limanowa reprezentowana przez Burmistrza Miasta Limanowa wyznaczone w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z 2013, poz.907) jako Zamawiający  upoważniony do przeprowadzenia  niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:

1. Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

2. Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica

3. Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa 643

4. Gmina Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa

5. Gmina Łukowica 34-606 Łukowica 334

6. Gmina Słopnice 34-615 Słopnice 911

7. Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49

8. Gmina Raciechowice 32-415 Raciechowice 277

9. Miasto Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

10. F.H.P.U. MONOLIT Stanisława Zawada, ul. Tarnowska 9, 34-600 Limanowa 

11. P.U.B. BUDREM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa


2. Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:

34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9

NIP 737-10-04-591, REGON 000523933

tel. 18 337 20 54 fax 18 337 10 41


3. Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  oraz Stanowisko ds. zamówień publicznych 

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jan Pawła II 9, 34-600 Limanowa

tel. (18) 337 20 54, fax (18) 337 10 41


4. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl


Rozdział 2.   Tryb udzielenia zamówienia

 

1 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych - przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.


2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  poz. 93, z późn. zm.).


3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o:

a) generalna Umowa Dystrybucyjna – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego regulującą wzajemne prawa i obowiązki stron umożliwiającą dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego,

b) komisja – należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta Limanowa,

c) oferta – należy przez to rozumieć zestaw dokumentów zgodnych z niniejszym SIWZ złożony przez Wykonawcę,

d) operator Systemu Dystrybucyjnego – należy przez to rozumieć podmiot realizujący usługę dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów, do których będzie dostarczana energia elektryczna na podstawie UDE,

e) porozumienie – należy przez to rozumieć „Porozumienie o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego”,

f) postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych”, prowadzonego przez Miasto Limanowa na podstawie Porozumienia,

g) SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia,

h) umowa należy przez to rozumieć umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy energii elektrycznej,

i) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

j) ustawa Prawo energetyczne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

k) ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

l) wspólnych Zamawiających - należy przez to rozumieć Podmioty, strony „Porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego z dnia 8 kwietnia 2013 roku”,

ł) załącznik - należy przez to rozumieć dokument tak nazwany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący jej integralną część,

m) Zamawiającym - należy przez to rozumieć podmioty, strony „Porozumienia  o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego”, reprezentowane przez Miasto Limanowa, wyznaczoną w trybie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp spośród wspólnych Zamawiających jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Limanowa

n) zamówienie – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawarte między Zamawiającymi, a Wykonawcą, których przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej,


Rozdział 3.   Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 9 409 575 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.


2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji:

Grupa 1 – Oświetlenie drogowe,

Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie drogowe

Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność


3. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp.


4. Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi

≈ 9 409 575 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:

C11: 2 990 717 kWh

C12b  dzienna: 1 504 903 kWh

           nocna: 2 210 913 kWh

C22b: 1 443 580 kWh

C21: 614 781 kWh

B11: 221 800 kWh

B21: 115 000 kWh

G11: 17 641 kWh

G12e: 500 kWh

O11: 3 500 kWh

C12a szczytowa: 130 800 kWh

          pozaszczytowa: 155 440 kWh


5. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej będzie zależna od bieżących potrzeb odbiorców końcowych.


6.  Zestawienie ilości punktów poboru energii elektrycznej i orientacyjną wielkością zamówienia w poszczególnych taryfach, przez odbiorców końcowych zawiera Załącznik  nr 1 do SIWZ. Wykazane wielkości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, na skutek rozbudowy sieci lub likwidacji punktu poboru energii.


7. Dostarczana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. z Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.


8. Jeżeli Wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na ternie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.


9. Wszystkie obiekty, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Obszary gmin, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ są całkowicie objęte działalnością TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.


10.Odbiorcy końcowi udostępnią Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz upoważnią go do wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży energii w tym jednej umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii.

11. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Miasto Limanowa, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Limanowa, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark, Gmina Raciechowice, Miasto Mszana Dolna również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne.

12. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.


13.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez poszczególnych Zamawiających.


Rozdział 4.  Termin wykonania zamówienia


Dostawa energii następować będzie po podpisaniu umów, ale nie wcześniej niż od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odrębnie dla każdego układu pomiarowego z zastrzeżeniem, że obowiązują terminy rozpoczęcia dostaw dla poszczególnych obiektów nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.


Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


3. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.


4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ


5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje


6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ


7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.


8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).


Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu


1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:


a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.do SIWZ,


b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,


c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, zawierający co najmniej trzy  i nie więcej jak pięć dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 

W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich dostawach energii elektrycznej, o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.

W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje


d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych.2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:


a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. do SIWZ,


b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 


c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Składanie dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

1) lit. b, c, d, f  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


2) lit. e, g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone, przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – uwzględniając warunki co do terminu wystawienia dokumentów. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


4. Składanie dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników),

c) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę  podmiotów występujących wspólnie, 

d) oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 lit. a,b,c, d, e, f, g – złożone przez każdy z podmiotów,

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

5. Składanie dokumentów przez inne podmioty na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp które będą brały udział w realizacji części zamówienia.

1) Zgodnie z treścią art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2) Brak wskazania w przepisach  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 231) dokumentu, jakim jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powoduje, że zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej ( oryginał ).

3) Przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  nie przewiduje, aby Wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

4) Wykonawca korzystając z zasobów podmiotów trzecich przedkłada  dokumenty dotyczące tego/tych podmiotu/ów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w pkt  2 lit. a, b, c, d, e, f, g.  Dokumenty winny potwierdzać, iż w stosunku do tego/tych podmiotu/ów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem",

W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

6. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Miasto Limanowa,  ul. Jana Pawła II 9, 34- 600 Limanowa.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr +48 18 337 10 41 oraz za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 


4. Upoważnioną przez Zamawiającego osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1) Agnieszka Dominik tel. +48 183372054 wew. 155 - w sprawach formalnych dotyczących  procedury przetargu nieograniczonego;

2) Monika Jeż tel. +48 183372054 wew.155 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.


5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania, odpowiedzi, powinny być kierowane na adres wskazany w SIWZ.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

8. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl

9. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

10.Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zadawane telefoniczne.


Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

1. Wnoszenie wadium:

1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta : 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004  z dopiskiem : „Wadium – Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015”

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.

4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w  pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,

6) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,

7) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp

8) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:

ustalać beneficjenta gwarancji,

określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,

określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,

określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,

być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

9) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

2. Zwrot  wadium:

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem rozdz. 8 pkt 3 lit. a),

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego,

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,

5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Zatrzymanie wadium:

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Rozdział 9.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem okresu ważności wadium lub jeśli nie jest to możliwe  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesie nowego wadium lub przedłużenia okresu ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, które oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


Rozdział 10.   Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione").

4. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako równoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Pzp.

10. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, że Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.:Dz.U.z 2003r.Nr 153, poz.1503 z późn.zm.). Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane w szczególności:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, a w szczególności: firma wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny.

11. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: „Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015” – nie otwierać przed 27.08.2014 r.” oraz zaadresowanej na Zamawiającego.

Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio rozdz. 10 pkt 11 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".

13. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca, wykazujący spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ,

2) wypełniony formularz ofertowy według Załącznika nr 4 do SIWZ,

3) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

4 oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca – w przypadku osób fizycznych,

7) dowód wniesienia wadium.


Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Oferty należy składać do dnia 27.08.2014r. do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, na dzienniku podawczym - pok.1.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2014r. o godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 19 sala narad.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

8. W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane.

9. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy na dokonanie tychże poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.


Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny

1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji zawartych w SIWZ. W odpowiednich rubrykach formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/ kWh, wyrażone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT 

3. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie pełnego zamówienia dla całej grupy, oraz dla poszczególnych odbiorców, podając je w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę akcyzy, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z bilansowania handlowego.

5. Cenę ofertową brutto należy obliczyć jako sumę iloczynów oferowanej stawki jednostkowej netto poszczególnych taryf i stref czasowych  i orientacyjnej wielkości zamówienia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach i strefach czasowych,  dla danego odbiorcy, powiększoną o podatek VAT.  

6. Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp.

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodniez obowiązującymi przepisami.


Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


1. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie 100%).

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

3. Każda oferta może uzyskać 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów oferty = Najniższa cena brutto oferty spośród złożonych oferty/Cena brutto oferty badanej x 100 pkt 

4. Cena oferty brutto zostanie obliczona wg algorytmu podanego w rozdz. 12.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Jeżeli złożono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

 

Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu Generalnych Umów Dystrybucyjnych z OSD, na terenie których zlokalizowane są punkty poboru energii elektrycznej wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

4. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy. Zamawiający podpiszą z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie

o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie winna upoważniać jednego z członków konsorcjum - lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta w formie pisemnej na czas trwania umowy  tj. do 31.12.2015 r.


Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z ni umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach


1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę o treści przedstawionej w załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Warunki dokonywania zmian w umowach: 

Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,

b) zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych w pkt. 1 Rozdz. 1, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie (z zachowaniem prawa opcji).

c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,

d) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,

e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. 


Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział 17. Inne informacje


1. Zamawiający nie przewiduje:

1) udzielenia zamówień uzupełniających

2) składania ofert częściowych i wariantowych,

3) zawarcia umowy ramowej,

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski

7) zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu

2. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.


Rozdział 18. Podwykonawcy

1. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cześć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w Rozdziale 5 SIWZ.

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące umów o podwykonawstwo zawiera Załącznik Nr 6

4. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określa art. 143c ustawy oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

 

 

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.


2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

12. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

13. Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowania dotyczące  środków ochrony prawnej  zawarte są  w dziale VI  w art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.


Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ


Załączniki do specyfikacji :

1. Wykaz odbiorców i punktów poboru energii elektrycznej – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4. Formularz ofertowy – załącznik nr 4

5. Wykaz wykonanych /wykonywanych dostaw – załącznik nr 5

6. Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 6                                                                                                Z a t w i e r d z a m :          

Z up. Burmistrza Miasta              
/-/ Wacław Zoń                     
 Zastępoca Burmistrza              
 
Limanowa, dnia 18.07.2014 r.
 
 
 

 

 

18/07/2014    S136    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2014/S 136-243982

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Kamienica
Kamienica
34-608 Kamienica
POLSKA

Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA

Gmina Limanowa
ul. M.B. Bolesnej18B
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
POLSKA

Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA

Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA

Gmina Raciechowice
Raciechowice 277
32-415 Raciechowice
POLSKA

Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA

F.U.P.H. MONOLIT Stanisława Zawada
ul. Tarnowska 9
34-600 Limanowa
POLSKA

P.U.B. BUDREM Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 44
34-600 Limanowa
POLSKA

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 9 409 575 kWh (+/- 10 %) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈9 409 575 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
C11: 2 990 717 kWh
C12a szczytowa: 130 800 kWh
pozaszczytowa: 155 440 kWh
C12b dzienna: 1 504 903 kWh
nocna: 2 210 913 kWh
C21: 614 781 kWh
C22b: 1 443 580 kWh
B11: 221 800 kWh
B21: 115 000 kWh
G11: 17 641 kWh
G12e: 500 kWh
O11: 3 500 kWh
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: +/- 10 % do łacznego wolumenu energii.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup energii przez Miasto Limanowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C 11: 433 383 kWh
C 12b dzienna: 318 593 kWh
C 12b nocna: 637 187 kWh
C 22b: 1 149 980 kWh
C 21: 320 381 kWh
łącznie: 2 859 524 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Kamienica
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 810 000 kWh,
C12b dzienna: 260 000 kWh,
C12b nocna: 250 000 kWh,
B11: 92 800 kWh,
łącznie 1 412 800 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Laskowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 243 000 kWh,
C12b dzienna: 89 000 kWh,
C12b nocna: 123 000 kWh,
C21: 50 000 kWh,
B21: 115 000 kWh,
G11: 2 200 kWh
łącznie 622 200 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Limanowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 419 201 kWh,
C12a szczytowa: 100 000 kWh
C12a pozaszczytowa: 138 240 kWh
C12b dzienna: 200 000 kWh,
C12b nocna: 312 346 kWh,
G11: 3 600 kWh,
B11: 129 000 kWh,
C21: 70 000 kWh,
C22b: 38 000 kWh
łącznie : 1 410 387 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Łukowica
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 352 795 kWh,
C12b dzienna: 142 110 kWh,
C12b nocna: 200 000 kWh,
C21: 81 900 kWh,
łącznie: 776 805 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Słopnice
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C12b dzienna: 120 000 kWh,
C12b nocna: 138 580 kWh,
C22b: 255 600 kWh,
C21: 92 500 kWh,
łącznie: 606 680 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 175 638 kWh,
G11: 6 820 kWh,
C12b dzienna: 107 800 kWh,
C12b nocna: 146 300 Wh,
C12a szczytowa: 28 000 kWh,
C12a pozaszczytowa: 11 000 kWh,
łącznie: 475 558 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Raciechowice
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 294 200 kWh,
C12a szczytowa: 200 kWh,
C12a pozaszczytowa:400 kWh,
C12b dzienna: 72 400 kWh,
C12b nocna: 90 000 kWh
G11: 5 000 kWh,
O11: 3 500 kWh
G12e: 500 kWh
łącznie: 466 200 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zakup energii przez Miasto Mszana Dolna
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 230 100 kWh,
C12b dzienna: 195 000 kWh,
C12b nocna: 313 500 kWh,
G11: 21 kWh
C12a szczytowa: 2 000 kWh,
C12a pozaszczytowa: 4 400 kWh,
łącznie: 745 021 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zakup energii przez F.U.P.H. MONOLIT Stanisława Zawada
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 12 400 kWh,
łącznie: 12 400 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zakup energii przez P.U.B. BUDREM Sp. z o.o.
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
C11: 20 000 kWh,
C12a szczytowa: 600 kWh,
C12a pozaszczytowa: 1 400 kWh
łącznie: 22 000 kWh
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta : 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z dopiskiem : „Wadium - zakup grupowy elektrycznej w roku 2015”
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.
5) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,
7) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,
8) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
9) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:
— ustalać beneficjenta gwarancji,
— określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
— określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
— określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
— być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
10) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników).
c) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,
d) oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 lit. a,b,c, d, e, f, g – złożone przez każdy z podmiotów,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ubezpieczenie OC na sume nie mniejszą niż 2 000 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6 000 000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonanie co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6 000 000 kWh.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SZP.271.1.16.2014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.8.2014 - 12:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.8.2014

Miejscowość:

Limanowa.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.
Zasady i warunki zmiany zawartej umowy:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, § 3 ust. 2, § 4 ust. 4 i 9 umowy.
3. Dopuszcza się następujące zmiany w treści zawartej umowy
a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,
b) zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie (z zachowaniem prawa opcji).
c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Odbiorcy,
d) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Odbiorcę. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,
e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.7.2014
 
Z up. Burmistrza Miasta                   
/-/ Wacław Zoń                          
Zastępca Burmistrza                    
 
Limanowa, dnia 18.07.2014 r.