Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 15.07.2015, Zakończony: 18.11.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik


18/11/2015    S223    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 


Polska-Limanowa: Elektryczność

2015/S 223-406243

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Kamienica
Kamienica
34-608 Kamienica
POLSKA

Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA

Gmina Limanowa
ul. M.B. Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
POLSKA

Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA

Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA

Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA

Przedsiębiorstwa
Limanowa
Limanowa
POLSKA

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 9 612 174 kWh (+/– 10 %) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od 1.1.2016 do 31.12.2016, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SZP.271.1.10.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 134-247237 z dnia 15.7.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 172-312128 z dnia 5.9.2015

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii przez Miasto Limanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 747 046,59 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Kamienica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 418 246,33 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Laskowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 154 524,51 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 4 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Limanowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 386 896,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 5 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Łukowica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 197 686,78 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 6 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Słopnice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 145 757,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 7 - Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 144 047,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 8 - Nazwa: Zakup energii przez Miasto Mszana Dolna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 189 598,15 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016 Część nr: 9 - Nazwa: Zakup energii przez Przedsiębiorstwa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 62 369,67 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.
Zasady i warunki zmiany zawartej umowy:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, § 3 ust. 2, § 4 ust. 4 i 9 umowy.
3. Dopuszcza się następujące zmiany w treści zawartej umowy:
a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym;
b) zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie (z zachowaniem prawa opcji);
c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Odbiorcy;
d) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Odbiorcę. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy;
e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.11.2015

Z up. Burmistrza Miasta                              
/-/ Wacław Zoń                                     
Zastępca Burmistrza                               

Limanowa, dnia 18.11.2015 r.
 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 2 446 173,33 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 Oferta Nr 1:

CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 98,43 pkt.

 

Oferta Nr 2:

ENERGA Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 98,34 pkt.

 

Oferta Nr 3:

ENEA S.A. Departament Sprzedaży, Biuro Przetargów Publicznych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 91,96 pkt.

 

Oferta Nr 4:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

 

Oferta Nr 5:

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 99,95 pkt.

      Z up. Burmistrza Miasta                      
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 28.09.2015 r.                                                                                                                                                        

 

 

05/09/2015    S172    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2015/S 172-312128

Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, Limanowa 34-600, POLSKA. Tel.: +48 183372054. Faks: +48 183371041. E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.7.2015, 2015/S 134-247237)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000

Elektryczność

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.9.2015 (12:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

7.9.2015 (13:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.9.2015 (12:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.9.2015 (13:00)

 

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Z up. Burmistrza Miasta                          
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza                            

Limanowa, dnia 07.09.2015 r.

 

 

ZMIANA  TREŚCI   SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa dokonuje zmiany treści SIWZ na zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016, w następujący sposób: 

1)   Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty otrzymuje nowe brzmienie – jak w załączeniu .
 

Załącznik:

 

- nowy formularz oferty

Z up. Burmistrza Miasta                          
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza                            

Limanowa, dnia 04.09.2015 r.

 

 

 

 

 

ZMIANA  TREŚCI   SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa dokonuje zmiany treści SIWZ na zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016, w następujący sposób: 

 

1)   W Załączniku Nr 1 do SIWZ dodaje się zapis: 
„Ilość PPE z podziałem na grupy taryfowe:
- C11 – 240
- C12b – 416
- C21 – 17
- G11 – 11
- C22b – 9
- C22a – 1
- C12a – 21
- B11 – 2
- B21 – 2
- B23 – 1”

2)   W Rozdziale 11 SIWZ ust. 1 i ust. 3 termin 07.09.2015 r. zmienia się na 11.09.2015 r.

Z up. Burmistrza Miasta                          
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza                            

Limanowa, dnia 03.09.2015 r.

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ  ORAZ  ZMIANA  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

Pytanie 1:

Prosimy o udostepnienie poprawionego załącznika nr 4 w wersji edytowalnej?

Odpowiedź:

Załącznik udostępniony na stronie www.miasto.limanowa.pl  w dniu 04.08.2015 r.

 
Pytanie 2:
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 7, informujemy, iż bez informacji o ilości ppe w poszczególnych grupach taryfowych Wykonawca nie jest w stanie przygotować oferty. Zamawiający zobligował się do przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w tym m.in. grup taryfowych. Ponownie wnosimy o udzielenie informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawi dane przed podpisaniem umowy Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

 
Pytanie 3:
Czy zamawiający jest świadomy tego, iż może dokonać włączenia nowych ppe do umowy , ale tylko w obrębie grup taryfowych, które zostały wskazane w SIWZ i wycenione przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak.

 
Pytanie 4:
Informujemy, że bez wiedzy dotyczącej liczby ppe w poszczególnych grupach taryfowych żaden z wykonawców nie będzie w stanie dokonać kalkulacji oferty. Wnosimy o bezwzględne uzupełnienie.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 2.
 
Pytanie 5:
Prosimy wyodrębnić wolumen zużywany w obiektach oświetlenia ulicznego pomniejszając naturalnie o udział grup oświetleniowych zużycie w innych grupach taryfowych.

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 
Pytanie 6:
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania
w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży
i przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy?
 

Odpowiedź:

Tak.

 
Pytanie 7:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa m.in. do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego? Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe?
 

Odpowiedź:

Tak.

 
Pytanie 8:
Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?.
 

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą.

 
Pytanie 9:
Bezwarunkowo proszę, aby termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej objęty postanowieniami § 3 ust. 1 istotnych postanowień umowy został uzależniony od pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. W związku z powyższym wnosimy o nadanie przepisowi § 3 ust. 1 pkt 1 następującego brzmienia:
1)   Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2016 r., nie wcześniej jednak niż po:
a)   Skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej
b)   Dostosowaniu układów pomiarowych do dostawy energii elektrycznej,
c)   Wejściu w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji
d)   Pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”
 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 
Pytanie 10:
Zapisy §4 ust. 4 oraz ust.9 istotnych postanowień umowy  przewidują możliwość zmiany ceny
w przypadku ustawowej zmiany opodatkowanie energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT. Nie przewidziano jednak możliwości zmiany ceny w przypadku wystąpienia innych sytuacji, niezależnych od wykonawcy, a skutkujących zwiększeniem cen, w tym również związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, nakładającej na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to obowiązki mają odzwierciedlenia w końcowej cenie energii elektrycznej. Z uwagi na to prosimy o nadanie/wprowadzenie do § 4 zapisu o następującym brzmieniu:
„Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości cen jednostkowych energii elektrycznej netto,
o których mowa w ust. 2 w przypadku zmian innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w razie zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także w przypadku zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej”.
 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 
Pytanie 11:
Proponujemy również modyfikację zapisu obecnego §4 ust. 12 w taki sposób, aby zmiany należności Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w przewidzianych przypadkach nie wymagały pisemnego aneksu:
„12. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 i 9 i …., nie wymagają aneksu do umowy. W takim przypadku ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą ze wskazanych zmian. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.” z jednoczesną odpowiednią zmianą § 10ust. 1 oraz ust. 2.
 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na rygory ustawy o finansach publicznych.
 
Pytanie 12:
Czy Zamawiający wskaże podstawę prawną w zakresie objęcia przedmiotem zamówienia przedsiębiorstw (czy są one powiązanymi z finansowaniem z sektora finansów publicznych?)?
 

Odpowiedź:

Niniejsze zamówienie oparte jest o grupę zakupową, którą stworzono także przy udziale przedsiębiorców. 
 
Pytanie 13:

W rozdziale 3 SIWZ pkt 7. Wykonawca uprzejmie informuje, że obowiązek dotrzymania określonych parametrów technicznych energii leży po stronie OSD, zapisy przedmiotowego ustępu powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze strony OSD.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie zapisu w całości.

 

Odpowiedź:

Z uwagi na udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy z OSD Zamawiający utrzymuje powyższe zapisy. Nas Wykonawcy ciążył będzie obowiązek uwzględnienie ich w ramach zawierania umowy z OSD.

 

Pytanie 14:

W Rozdziale 3 SIWZ pkt 13 Zamawiający zastrzegł, iż możliwe jest zmniejszenie wielkości zamówienia ze względu na brak wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia. Informujemy, iż taki zapis jest sprzeczny z art. 32 ust. 1 , art. 35 ust. 1 – 2 oraz art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak stanowi ostatni ze wskazanych przepisów „Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” Kwota ta – ustalana zgodnie z własnymi priorytetami i planami finansowymi Zamawiającego – może być więc w tym przypadku jedynym ograniczeniem, a wystarczająca ilość środków finansowych na wykonanie umowy i wykonanie zaciągniętego zobowiązania jest okolicznością, która strona powinna przewidzieć w chwili zawierania umowy. Takie stanowisko znajduje uzasadnieni e zarówno w aspekcie ochrony stanu finansów Zamawiającego, jak również
w aspekcie ochrony słusznych interesów wykonawcy, zawierającego umowę o wykonanie zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Ustawa pzp dopuszcza określenie przypadków, w których zmiana umowy jest dopuszczalna.  

 

Pytanie 15:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy – w § 2 ust. 2 Wykonawca wnosi
o dodanie zapisu: „Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za faktycznie zużytą energię, do dnia rozwiązania umowy.”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw zmiany zapisów umowy, ponieważ wynika to z ogólnych zasad kodeksu cywilnego .

 

Pytanie 16:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy – w § 2 ust. 5 Wykonawca zwraca się
z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone  i wycenione w ofercie. Punkty
z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do ust. 4 następującego zdania: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie  w obrębie grup taryfowych , które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu Ofertowym Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 2.

 

Pytanie 17:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy – w § 3ust. 1 informujemy, ze zgodnie
z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do realizacji sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do realizacji przez OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu
o treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. Zgodnie z zapisami w dokumentacji SIWZ rozdz. 4.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 18:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy – w § 4 ust. 2. Uprzejmie prosimy
o wykreślenie słowa „około”, gdyż ceny jednostkowe netto za energie elektryczną zaoferowane przez wykonawcę są cenami stałymi mogą ulec zmianie jedynie w okolicznościach przewidzianych w § 10 ust. 3 pkt a.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 19:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy – w § 9 dot. kar umownych informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulacje ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty)

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 20:

W przypadku braku zgody na rezygnację z kar umownych oraz w związku z zapisami § 9ust. 2 zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę księgową (obciążającą).

Informujemy, ze kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty
i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in.
z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednia forma ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potraceniu.

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w przypadku określonym w pytania wystawi notę księgową.

 

Pytanie 21:

W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - § 10 ust. 3 z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu stanowiącego o możliwości zmiany ceny jednostkowej w powyższym przypadku. Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu o treści: „Zmiana w treści umowy nastąpi także w wyniku zmiany cen w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami , od dnia ich wejścia w życie”.

Jednocześnie, z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa wnosimy o odpowiednie zmodyfikowanie zapisów §4 ust. 12, tak aby możliwa była automatyczna zmiana cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 22:

W załączniku nr 1 do SIWZ - w celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie informacji na temat szacowanej ilości energii
w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe w punktach poboru energii, które nie są rozliczane całodobowo (zwłaszcza w przypadku grupy tarfyowejC22b oraz B23, dla których brak jest takich informacji w Załączniku nr 1 do SIW).

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozszerza  zapisów SIWZ o powyższe informacje.

 

Pytanie 23:

W załączniku nr 1 do SIWZ – w celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie informacji na temat ilości punktów poboru energii w rozbiciu na poszczególne taryfy.

 

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 2.

 

 

 

 

Pytanie 24:

W załączniku nr 4 do SIWZ Formularz oferty ust. 1 pkt 1 uprzejmie prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i podanie właściwego terminu zakończenia wykonania zamówienia tj. na dzień 31.12.2016 r.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 25:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo- rozliczeniowe
w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia ? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo – rozliczeniowe do zasady TPA. Jednoczenie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo – rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa. .    

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 26:

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie i przekazanie do sprzedawców danych pomiarowo – rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie maja wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych
w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 ust. 11 projektu umowy.

 

Pytanie 27:

Wykonawca zawraca się z prośbą o udzielnie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zmawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii oraz czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 28:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a)   Czy obecnie zawarte umowy przez zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia oraz nazwę obecnego sprzedawcy energii elektrycznej

b)   Czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz czy procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru energii przeprowadzona będzie po raz pierwszy

c)   Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktu poboru, w którym obowiązywała dotychczas umowa kompleksowa?

d)   Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych
w SIWZ? Jeśli tak – jakie sa terminy wypowiedzeń umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych / programów lojalnościowych

e)   Czy Zamawiający ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji na czas oznaczony  czy nieoznaczony. Jeżeli na czas oznaczony to czy termin, na jaki zostały zawarte pozwala na realizację umów sprzedaży w ramach prowadzonego postepowania przetargowego?

f)    Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z zapisami zatwierdzonymi przez Prezesa URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej poszczególnych OSD w celu pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiający musi posiadać zawarte umowy na dystrybucje energii elektrycznej najpóźniej na dzień złożenia przez sprzedawcę zgłoszenia o zwartych umowach sprzedawcy. Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca się z prośbą o udzieleni informacji czy zamawiający zawrze umowy dystrybucyjne do dnia zawarcia umów sprzedaży energii lub ewentualnie udzieli wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umów sprzedaż energii pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy i zawarcia umów z OSD?

 

Odpowiedź:

a)   Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

b)  Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

c)   Patrz pytanie nr 7

d)  Nie

e)   Nieoznaczony

f)    Patrz pytanie nr 7

 

Pytanie 29:

Czy Zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez wykonawcę?

 

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 30:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

a) danych:

- nazwa i adres firmy

- nr NIP

- opis punktu poboru

- adres punktu poboru (miejscowość, ulic, numer lokalu, kod, gmina)

- grupa taryfowa (obecna i niwa)

- moc umowna

- planowane roczne zużycie energii

- numer licznika

- Operator systemu dystrybucyjnego

- nazwa dotychczasowego sprzedawcy

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

- nr ewidencyjny PPE

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD

- dokument nadania nr NIP

- dokument nadania nr REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

Jednoczenie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego do tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne.

 

 

Odpowiedź:

a)   Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

b)  Tak.

 

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy droga korespondencyjną? .

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami..

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na takie pytanie została udzielona w dniu 04.08.2015 r.

 

Pytanie 33:

Z uwagi na fakt, że w taryfach wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa G12e, wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat stref czasowych stosowanych w rozliczeniach oraz informacji czy Zamawiający dopuszcza, aby dla produktów poboru energii (PPE) rozliczanych w ww. grupie taryfowej były prowadzone rozliczenia wg grupy taryfowej wykonawcy, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grup taryfowych lub w przypadku braku dostosowanie stref czasowych , do innej grupy taryfowej. Czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii wg grypy taryfowej jednostrefowej. Informujemy, że brak zgody na powyższe ograniczać może zasadę uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

 

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje grypy taryfowej G12e.

 

Pytanie 34:

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego na skutek zapytania nr 29 wracamy się z prośbą o usuniecie zdania „W przypadku nie zachowania powyższego terminu, faktury będą zwracane do sprzedawcy bez zapłaty i księgowania”. Informujemy, ze taki zapis może w praktyce doprowadzić do uchylania się przez Zamawiającego od zapłaty za prawidłowo wykonane zamówienie. W związku z tym uprzejmie prosimy o wprowadzenie standardowego zapisu stosowanego w tego typu umowach: „ W razie otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania.”

 

Odpowiedź:

Wątpliwość wykonawcy jest nieuzasadniona Zamawiający jest w tym zakresie związany rygorami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

 

 z up. Burmistrza Miasta             
/-/ Wacław Zoń                     
Zastępca Burmistrza               

Limanowa, dnia 24.08.2015 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ  ORAZ  ZMIANA  SIWZ


Zgodnie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje zmiany treści SIWZ: 


Pytanie 1:

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź:

Tak.

 
Pytanie 2:
Jakie umowy posiadacie Państwo obecnie? Czy są to umowy kompleksowe czy odrębne na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Dla ilu PPE będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź:

Większość umów stanowią odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucje energii.

 
Pytanie 3:
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów?

Odpowiedź:

Umowy kompleksowe – okres wypowiedzenia 1 miesiąc, a umowy na samą sprzedaż energii obowiązują do 31.12.2015 r.

 
Pytanie 4:
Ile umów zostanie podpisanych po rozstrzygnięciu postępowania? Czy jest możliwe ich podpisanie drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Kilkadziesiąt. Jest możliwe podpisanie korespondencyjne.
 
Pytanie 5:
Czy przekażecie Państwo niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Tak, dokumenty zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umów.

 
Pytanie 6:
Zwracamy się z zapytaniem czy przekaże Państwo niezbędne dane do przeprowadzenia procedury  zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel po wyborze oferty? Sprzedawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- numer ewidencyjny;
- numer PPE.

Odpowiedź:

Tak.

 
Pytanie 7:
Prosimy o podanie ilości PPE w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokładnymi danymi w tym zakresie.

 
Pytanie 8:
Prosimy o wyjaśnienie skąd różnice pomiędzy danymi z załącznika nr 1 (wykaz odbiorców i płatników poboru energii) a danymi z załącznika nr 4 (formularzem oferty)? Różni się zużycie, występowanie  poszczególnych grup taryfowych, występowanie Gminy Raciechowice tylko w formularzu ofertowym.  Prosimy o doprecyzowanie spójności danych i modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej został omyłkowo dodany Załącznik Nr 4 z roku 2014.  Przesyłamy prawidłowy Załącznik nr 4 do SIWZ.

 
Pytanie 9:

W odniesieniu do par. 3 wzoru umowy proponujemy, biorąc pod uwagę specyfikę tzw. procesu zmiany sprzedawcy, następujące brzmienie (zamiast proponowanych ust. 1 i 2): „Strony zgodnie ustalają, że umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1 stycznia 2016 r. jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy u OSD i wejście w życie umowy / umów dystrybucyjnych i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 10:
Par. 4 ust. 12 – prosimy dopisać „z wyłączeniem ust. 4 i 9”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 11:
W odniesieniu do par. 5 ust. 2 – po słowie „pisemny” proponujemy wpisać „uzasadniony”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 12:
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie  zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze  zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego  zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami?

Odpowiedź:

Zamawiający posiadają tytuł prawny do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 
 
Pytanie 13:

Wykonawca wnosi o udzielnie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy dla poszczególnych PPE Zamawiającego będzie przeprowadzana po raz kolejny czy po raz pierwszy. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Dla większości Zmawiających będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Aktualny sprzedawca to TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

 

Pytanie 14:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla punktów poboru energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 3.

 

Pytanie 15:

Wykonawca prosi o udzielnie informacji czy układy pomiarowo rozliczeniowe w grupie taryfowej B są lub będą dostosowane do zasady TPA (tj. sprzedaży energii na zasadach rynkowych) przed terminem realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 1.

 

Pytanie 16:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wolumenu oraz podmiotów wymienionych w siwz, a także załączniku nr 1 do siwz oraz podmiotów wykazanych w Załączniku nr 4 do siwz – Formularz oferty. Zarówno w siwz (Rozdział I) jak i w zał. Nr 1 do siwz nie występuje Gmina Raciechowice wymieniona w zał nr 4 do siwz. Ponadto w formularzu oferty nie występują: F.U.H. WALEK oraz P.U.H.P STALKOMPLET s.c. Rozbieżności dotyczą także wolumenów pomiędzy w/w załącznikami.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 8.

 

Pytanie 17:

Wykonawca wnosi o poprawienie w załączniku nr 4 do siwz daty wykonania zamówienia na 31.12.2016r.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 8.

 

Pytanie 18:

Wykonawca wnosi o zmianę treści siwz poprzez modyfikację załącznika nr 6 do siwz (wzór umowy) tj.:

a)   Wykonawca wnosi o usunięcie w § 4 ust. 2 oznaczenia „około” dotyczącego cen jednostkowych określonych w zł/kWh.

Wykonawca wyjaśnia, iż cena podana w umowie wynika jednoznacznie z oferty, która została wybrana w postepowaniu przetargowym i powinna zostać precyzyjnie określona zgodnie ze złożoną ofertą

b) W § 7 dodanie ust 7  o treści: „W przypadku opóźnienia płatności powyżej 30 dni Wykonawca ma prawo do pisemnego wezwania Zamawiającego do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie: kaucji o wartości trzymiesięcznej wartości wymagalnych należności plus jeden okres rozliczeniowy lub aktu notarialnego o dobrowolnym podaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc lub gwarancji bankowej lub innej uzgodnionej przez strony formie. W przypadku nie dostarczenia zabezpieczenia, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym”

c)  Wykonawca zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości rezygnacji z kar o których mowa
w § 9 ust 1, ewentualnie o zmniejszenie w/w kar umownych  do poziomu  5%.

Wykonawca ma świadomość, że zamawiający jako organizator postepowania ma prawo ukształtować treść umowy w trosce o zabezpieczenie swoich interesów, wskazujemy jednocześnie, że przyznanie uprawnienia do naliczenia wygórowanych kar umownych może spowodować, ze zamawiający uzyska ceny wyższe niż w sytuacji gdyby zmodyfikował potencjalne kary umowne na mniej dolegliwe dla wykonawców.

Odpowiedź:

a)   Zamawiający dokuje zmiany treści SIWZ poprzez skreślenie słowa „około” w § 4  ust. 2 pkt 1)-11) Istotnych postanowień umowy
b)  Brak podstaw do zmiany umowy. Zamawiający ma status jednostki sektora finansów  publicznych co obliguje go do terminowego regulowania zobowiązań
c)   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

 

Pytanie 19:

Czy w zakresie warunku przedstawionego w  rozdz. 5 pkt. 3 Zamawiający  dopuszcza  przedstawienie referencji  z wykonanego zamówienia obejmującego dostawę energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji?

 Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 20:

W nawiązaniu do Rozdziału 3 pkt. 2 SIWZ prosimy o podanie ilości energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz na pozostałe obiekty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokładnymi danymi w tym zakresie.

 

Pytanie 21:

Wnosimy o poprawę daty w pkt. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ (formularz oferty).

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 8.

 

Pytanie 22:

Wnosimy o dodanie do § 3 Załącznika nr 6 do SIWZ zapisu: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia ……………… r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD,  oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dnie wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie zakończonym procesie zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 9.

 

Pytanie 23:

Prosimy o informację czy proces zmiany sprzedawcy u Zamawiającego będzie przeprowadzany po raz pierwszy czy po raz kolejny?

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 13.

 

Pytanie 24:

Czy wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe  u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA?

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 1.

 

Pytanie 25:

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu/ -ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych umowy/ -ów  na sprzedaż energii elektrycznej.               

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 3.

 

Pytanie 26:

Wnosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiającego.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 13.

 

Pytanie 27:

Wnosimy o podanie nazwy lokalnego OSD, na terenie którego znajdują się obiekty Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAURON Dystrybucja Sp. z o.o.

 

Pytanie 28:

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 4 § 4 Załącznika nr 6 do SIWZ na poniższy zapis:

"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 4 ust. 4 Projektu umowy na następujący:

„4. Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. Sprzedawca poinformuje Odbiorcę na piśmie o proponowanej zmianie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą wprowadzane na podstawie aneksu uzgodnionego między stronami.

 

Pytanie 29:

Wnosimy o usunięcie z ust. 6 § 7 Załącznika nr 6 do SIWZ zapisu: „dołączając jednocześnie sporną fakturę”, gdyż w przypadku reklamacji Zamawiający otrzyma korektę do wcześniej wystawionej faktury a nie nową fakturę.

Odpowiedź:

a)   Zamawiający dokonuje zmian zapisów § 7 ust. 6  Projektu umowy na następujący:

„6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Odbiorca złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kserokopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

b)  Zamawiający dokonuje również zmian zapisów § 7 ust. 3 Projektu umowy na następujący:

„3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania faktur VAT do siedziby Odbiorcy na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku nie zachowania powyższego terminu, faktury będą zwracane do sprzedawcy bez zapłaty i księgowania.

 

Pytanie 30:

Wnosimy o usunięcie ust. 1.3 § 9 Załącznika nr 6 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie powierzał zamówienia Podwykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający dostosuje umowę do złożonej i wybranej oferty.

 

Pytanie 31:

Wnosimy o usunięcie § 11 Załącznika nr 6 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie powierzał zamówienia Podwykonawcom.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 30.

 

Pytanie 32:

Wnosimy o uzupełnienie Załącznika nr 6 do SIWZ o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

WK=suma(r) WK(r)

WK(r) = E(r) x Ce(r) - K(r))

gdzie:

WK – wysokość kary umownej.

r – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.

WK(r) – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy)  (r)

E(r) – wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Klienta dla danego roku (okresu dostawy) (r), zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie rozwiązana.

Ce(r) – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy) (r) w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Klient posiada stawki cenowe w podziale na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1.

K(r) – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt  opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres dostawy) (r) w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy)  nie są znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych obowiązująca w momencie naliczania kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów projektu umowy o powyższe.

 

Pytanie 33:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 6.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                        
/-/ Wacław Zoń                              
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 04.08.2015 r.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016”

 
 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych”

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami), tj. powyżej 207 000 euro.                                                                               Z a t w i e r d z a m :      
 
                                                                            z up. Burmistrza Miasta                               
/-/ Waclaw Zoń                                      
Zastępca Burmistrza                                

 
 
SPIS TREŚCI: 
Rozdział  1. Nazwa i adres zamawiającego 
Rozdział  2. Tryb udzielenia zamówienia 
Rozdział  3. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział  4. Termin wykonania zamówienia
Rozdział  5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Rozdział  6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozdział  7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Rozdział  8. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział  9. Termin związania ofertą
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Rozdział 18. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Rozdział 20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Rozdział 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozdział 23. Aukcja elektroniczna
Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 
Rozdział 25. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Rozdział 26. Podwykonawcy
Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 28. Załączniki do siwz
 
 
 

Rozdział 1.   Nazwa i adres zamawiającego

1. Zamawiający:
Miasto Limanowa reprezentowane przez Burmistrza Miasta Limanowa wyznaczone w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z 2013, poz.907) jako Zamawiający  upoważniony do przeprowadzenia  niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:
1. Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
2. Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica
3. Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa 643
4. Gmina Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa
5. Gmina Łukowica 34-606 Łukowica 334
6. Gmina Słopnice 34-615 Słopnice 911
7. Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49
8. Miasto Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna
9. Przedsiębiorstwa:
P.U.H.P. STALKOMPLET s.c. Walenty Szubryt, Stanisław Bubula, Mordarka 
dz. ew. 1236/2, 34-600 Limanowa
F.U.H. WALEK Walenty Szubryt, Mordarka 514, 34-600 Limanowa
F.H.P.U. MONOLIT Stanisław Zawada, ul. Tarnowska 9, 34-600 Limanowa 
P.U.B. BUDREM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 34-600 Limanowa

2. Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
Miasto Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
NIP 737-10-04-591, REGON 000523933
tel. 18 337 20 54 fax 18 337 10 41

3. Wydział prowadzący sprawę:
Wydział Inwestycji  oraz Stanowisko ds. zamówień publicznych 
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jan Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel. (18) 337 20 54 wew. , fax (18) 337 10 41

4. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Rozdział 2.   Tryb udzielenia zamówienia

1 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych - przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  poz. 93, z późn. zm.).

3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o:
a) generalna Umowa Dystrybucyjna – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego regulującą wzajemne prawa i obowiązki stron umożliwiającą dostawy energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego,
b) komisja – należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta Limanowa,
c) oferta – należy przez to rozumieć zestaw dokumentów zgodnych z niniejszym SIWZ złożony przez Wykonawcę,
d) operator Systemu Dystrybucyjnego – należy przez to rozumieć podmiot realizujący usługę dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów, do których będzie dostarczana energia elektryczna na podstawie UDE,
e) porozumienie – należy przez to rozumieć „Porozumienie o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego”,
f) postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych”, prowadzonego przez Miasto Limanowa na podstawie Porozumienia,
g) SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia,
h) umowa należy przez to rozumieć umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy energii elektrycznej,
i) ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
j) ustawa Prawo energetyczne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
k) ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
l) wspólnych Zamawiających - należy przez to rozumieć Podmioty, strony „Porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego z dnia 8 kwietnia 2013 roku”,
ł) załącznik - należy przez to rozumieć dokument tak nazwany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący jej integralną część,
m) Zamawiającym - należy przez to rozumieć podmioty, strony „Porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego”, reprezentowane przez Miasto Limanowa, wyznaczoną w trybie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp spośród wspólnych Zamawiających jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Limanowa
n) zamówienie – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawarte między Zamawiającymi, a Wykonawcą, których przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej,

Rozdział 3.   Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 9 612 174 kWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji:
Grupa 1 – Oświetlenie drogowe,
Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie drogowe
Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność

3. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy Pzp.

4. Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈ 9 612 174 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
C11: 2 702 464 kWh
C12a szczytowa: 82 520 kWh
          pozaszczytowa: 43 020 kWh
          całodobowa: 284 260 kWh
C12b dzienna: 1 527 098 kWh
          nocna: 2 215 107 kWh
C21: 707 908 kWh
C22: 28 000 kWh
C22b dzienna: 940 000 kWh
          nocna: 489 100 kWh
B11: 221 800 kWh
B21: 222 000 kWh
B23 profilowana: 90 000 kWh
G11: 8 897 kWh

5. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej będzie zależna od bieżących potrzeb odbiorców końcowych.

6. Zestawienie ilości punktów poboru energii elektrycznej i orientacyjną wielkością zamówienia w poszczególnych taryfach, przez odbiorców końcowych zawiera Załącznik  nr 1 do SIWZ. Wykazane wielkości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, na skutek rozbudowy sieci lub likwidacji punktu poboru energii.

7. Dostarczana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. z Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059, ze zm.), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.

8. Jeżeli Wykonawca nie świadczy usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie miasta Limanowa musi posiadać podpisaną umowę dystrybucyjną energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na ternie miasta Limanowa umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

9. Wszystkie obiekty, do których będzie dostarczana energia elektryczna są przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Obszary gmin, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ są całkowicie objęte działalnością TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.

10. Odbiorcy końcowi udostępnią Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz upoważnią go do wypowiedzenia dotychczasowych umów sprzedaży energii w tym jednej umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii.
.
11. Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Miasto Limanowa, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Limanowa, Gmina Łukowica, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark, Miasto Mszana Dolna również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne.

12. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez poszczególnych Zamawiających.

Rozdział 4.  Termin wykonania zamówienia

Dostawa energii następować będzie po podpisaniu umów, ale nie wcześniej niż od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odrębnie dla każdego układu pomiarowego z zastrzeżeniem, że obowiązują terminy rozpoczęcia dostaw dla poszczególnych obiektów nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.


Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że zgodnie
z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

4. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2 do SIWZ

5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ

7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2.do SIWZ,

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, zawierający co najmniej trzy  i nie więcej jak pięć dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000zł.
 
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3. do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
 
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

3. Składanie dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:
1) lit. b, c, d, f  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) lit. e, g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone, przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – uwzględniając warunki co do terminu wystawienia dokumentów. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Składanie dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki
w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników),

c) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę  podmiotów występujących wspólnie, 

d) oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 lit. a,b,c, d, e, f, g – złożone przez każdy z podmiotów,

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

5. Składanie dokumentów przez inne podmioty na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp które będą brały udział w realizacji części zamówienia.

1) Zgodnie z treścią art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 5 SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3) Brak wskazania w przepisach  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 231) dokumentu, jakim jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powoduje, że zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej ( oryginał ).

4) Przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  nie przewiduje, aby Wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 5 SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w pkt  2 lit. a, b, c, d, e, f, g.  Dokumenty winny potwierdzać, iż w stosunku do tego/tych podmiotu/ów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Miasto Limanowa,  ul. Jana Pawła II 9, 34- 600 Limanowa.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr +48 18 337 10 41 oraz za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

4. Upoważnioną przez Zamawiającego osobą do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Agnieszka Dominik tel. +48 183372054 wew. 179 - w sprawach formalnych dotyczących  procedury przetargu nieograniczonego;
2) Monika Jeż tel. +48 183372054 wew.185 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania, odpowiedzi, powinny być kierowane na adres wskazany w SIWZ.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
 
8. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.miasto.limanowa.pl

9. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

10.Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zadawane telefoniczne.

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium

1. Wnoszenie wadium:
1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta : 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004  z dopiskiem : „Wadium – Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016”. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.

4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w  pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,

6) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,

7) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp
 
8) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:
ustalać beneficjenta gwarancji,
określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

9) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

2. Zwrot  wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem rozdz. 8 pkt 3 ppkt 2 a),

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego,

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,

5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Zatrzymanie wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
Rozdział 9.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem okresu ważności wadium lub jeśli nie jest to możliwe  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesie nowego wadium lub przedłużenia okresu ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, które oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Rozdział 10.   Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione").

4. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako równoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Pzp.

10. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, że Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.:Dz.U.z 2003r.Nr 153, poz.1503 z późn.zm.). Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą zostać uznane w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru,
b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, a w szczególności: firma wykonawcy, adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny.

11. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: „Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016” –oraz zaadresowanej na Zamawiającego.
Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio rozdz. 10 pkt 11 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".

13. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz
w przypadku gdy Wykonawca, wykazujący spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ,

2) wypełniony formularz ofertowy według Załącznika nr 4 do SIWZ,

3) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

4) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
 
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca – w przypadku osób fizycznych,

7) dowód wniesienia wadium.

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 07.09.2015r. do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, na dzienniku podawczym - pok.1.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do pok. nr 1 w siedzibie Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2015r. o godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Miasta w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 19 sala narad.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

8. W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane.

9. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy na dokonanie tychże poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
 
Rozdział 12. Opis sposobu obliczania ceny

1. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację na podstawie informacji zawartych w SIWZ. W odpowiednich rubrykach formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/ kWh, które mogą zostać wyrażone z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

2. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT 

3. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie pełnego zamówienia dla całej grupy, oraz dla poszczególnych odbiorców, podając je w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

4. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę akcyzy, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z bilansowania handlowego.

5. Cenę ofertową brutto należy obliczyć jako sumę iloczynów oferowanej stawki jednostkowej netto poszczególnych taryf i stref czasowych  i orientacyjnej wielkości zamówienia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach i strefach czasowych, dla danego odbiorcy, powiększoną o podatek VAT.  

6. Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika
z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp.

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie 100%).

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

3. Każda oferta może uzyskać 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów oferty = Najniższa cena brutto oferty sposród złożonych ofert/ cena brutto oferty badanej x 100 pkt 
 
4. Cena oferty brutto zostanie obliczona wg algorytmu podanego w rozdz. 12.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Jeżeli złożono ofertę rodzącą podejrzenie Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria zawarte w SIWZ, zawarte zostaną umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy oświadczenia o posiadaniu Generalnych Umów Dystrybucyjnych z OSD, na terenie których zlokalizowane są punkty poboru energii elektrycznej wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca odpisze umowy sprzedaży energii elektrycznej z odbiorcami, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie winna upoważniać jednego z członków konsorcjum - lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta w formie pisemnej na czas trwania umowy  tj. do 31.12.2016 r.

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z ni umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę o treści przedstawionej
w załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Warunki dokonywania zmian w umowach: 
Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,

b) zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne wspólnych Zamawiających wyspecyfikowanych w pkt. 1 Rozdz. 1, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie (z zachowaniem prawa opcji).

c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,

d) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,

e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 17. Inne informacje

1. Zamawiający nie przewiduje:
1) udzielenia zamówień uzupełniających
2) składania ofert częściowych i wariantowych,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski
7) zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu
2. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział 18. Podwykonawcy

1. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cześć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w Rozdziale 5 SIWZ.

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące umów o podwykonawstwo zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

4. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określa art. 143c ustawy oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

12. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

13. Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowania dotyczące  środków ochrony prawnej  zawarte są  w dziale VI  w art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.

Rozdział 20.  Załączniki do SIWZ

Załączniki do specyfikacji :

 


 

 

 

15/07/2015    S134    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Limanowa: Elektryczność

2015/S 134-247237

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
34-600 Limanowa
POLSKA
Tel.: +48 183372054
E-mail: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Faks: +48 183371041

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.miasto.limanowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II9
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Kamienica
Kamienica
34-608 Kamienica
POLSKA

Gmina Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
POLSKA

Gmina Limanowa
ul. M. B. Bolesnej18B
34-600 Limanowa
POLSKA

Gmina Łukowica
Łukowica 334
34-606 Łukowica
POLSKA

Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
POLSKA

Gmina Tymbark
Tymbark 49
34-650 Tymbark
POLSKA

Miasto Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
POLSKA

Przedsiebiorstwa
Limanowa
Limanowa
POLSKA

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym wolumenie 9 612 174 kWh (+/- 10 %) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Orientacyjna ilość energii elektrycznej zamawianej przez grupę odbiorców wynosi
≈9 612 174 kWh, w tym w poszczególnych taryfach:
C11: 2 702 464 kWh
C12a szczytowa: 82 520 kWh
pozaszczytowa: 43 020 kWh
całodobowa: 284 260 kWh
C12b dzienna: 1 527 098 kWh
nocna: 2 215 107 kWh
C21: 707 908 kWh
C22: 28 000 kWh
C22b dzienna: 940 000 kWh
nocna: 489 100 kWh
B11: 221 800 kWh
B21: 222 000 kWh
B23 profilowana: 90 000 kWh
G11: 8 897 kWh.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: +/- 10 % do łacznego wolumenu energii.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup energii przez Miasto Limanowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 2 935 500 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Kamienica
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie 1 643 488 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Laskowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie 607 200 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Limanowa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 1 520 301 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Łukowica
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 776 805 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Słopnice
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 572 749 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zakup energii przez Gminę Tymbark
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 566 030 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zakup energii przez Miasto Mszana Dolna
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 745 021 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zakup energii przez Przedsiębiorstwa
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

3)Wielkość lub zakres
Łącznie: 245 080 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego centralnego w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta: 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z dopiskiem: „Wadium – zakup grupowy elektrycznej w roku 2016”
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto.
5) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty,
7) w przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu ) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium,
8) z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych w treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
9) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania:
ustalać beneficjenta gwarancji,
określać kwotę gwarantowaną w złotych polskich – określoną w SIWZ,
określać termin ważności gwarancji – określony w SIWZ,
określać przedmiot gwarancji – określony w SIWZ,
być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
10) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium odpowiadającemu powyższym Wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
A) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oferta składana w ramach działalności gospodarczej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można dołączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez wszystkich jej wspólników).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku podania kwot, w walucie innej niż PLN, Zamawiający każdorazowo dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ubezpieczenie OC na sume nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonanie co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej, każda o wielkości co najmniej 6.000.000 kWh.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SZP.271.1.10.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.9.2015 - 12:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.9.2015 - 13:00

Miejscowość:

Limanowa

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty i zawarte w nich informacje wg metody „spełnia/nie spełnia”.
Zasady i warunki zmiany zawartej umowy:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, § 3 ust. 2, § 4 ust. 4 i 9 umowy.
3. Dopuszcza się następujące zmiany w treści zawartej umowy
a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym,
b) zmiany wolumenów kupowanej energii elektrycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie (z zachowaniem prawa opcji).
c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Odbiorcy,
d) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Odbiorcę. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych
w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,
e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2015
 
Z up. Burmistrza Miasta                     
/-/ Wacław Zoń                            
Zastępca Burmistrza                       
 
Limanowa, dnia 15 lipca 2015 r.