Dostawa parkometrów dla Miasta Limanowa - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Umieszczony: 06.10.2015, Zakończony: 22.10.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę parkometrów dla miasta Limanowa.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z up. Burmistrza Miasta            
/-/ Wacław Zoń                  
Zastępca Burmistrza             

Limanowa, dnia 22.10.2015 r.

 

 

 

 

ODPOWIEDZI  II   NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę parkometrów dla Miasta Limanowa odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

 

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie liczby wymaganych urządzeń mobilnych. W opisie widnieje liczba 19szt., co przy wielkości Strefy Płatnego Parkowania i ilości parkometrów jest ilością bardzo dużą i będzie generować ogromny wzrost kosztów 

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została już udzielona.

 

 

Pytanie 2:

„Prosimy o wyjaśnienie czy zapis dotyczący elektronicznych kart bezkontaktowych dotyczy płatności PayPass/ PayWave, czy może jakiegoś innego typu kart np. karty miejskiej? ”

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została już udzielona.

 

 

Pytanie 3:

„Prosimy o wyjaśnienie dotyczące funkcjonalności parkomatu umożliwiającej wnoszenie opłaty „za pomocą sms-owego systemu uiszczania opłat parkingowych”

 

Odpowiedź:

Klient posiada założone konto w systemie, gdzie odnotowana jest wysokość wniesionej przez niego wpłaty. Za pomocą sms powiadamia SPP o parkowaniu samochodu o podanym nr rejestracyjnym w danym miejscu i czasie.

 

 

Pytanie 4:

„Czy zamawiający ma na myśli dodatkowe taryfy naliczające opłaty należne za 12 i 15 minut oraz ich wielokrotności. Czy naliczanie opłat w tych taryfach ma się odbywać w sposób nieliniowy?”

 

Odpowiedź:

Klient będzie miał możliwość wykupienia opłaty w strefie A za 15 minut postoju, 30 minut, 45 minut itd., natomiast w strefie B: za 12 minut postoju, 24 minuty, 36 minut itd.

 

 

 

 

 

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający dopuści inny sposób numeracji zawiadomień, np. pierwsze cztery cyfry to numer zawiadomienia a ostatnie dwie rok wystawienia lub w formacie 1234/2015??”

 

Odpowiedź:

Nie.

 

 

Pytanie 6:

„Czy urządzenia do wystawiania zawiadomień muszą posiadać odpowiednie oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym w BSPP oraz oprogramowaniem windykacyjnym zainstalowanym u Zmawiającego?”

 

Odpowiedź:

Tak.Pytanie 7:

„W jaki sposób ma przebiegać przesyłanie danych z urządzenia do systemu, czy ma to się odbywać w czasie rzeczywistym bezprzewodowo?”

 

Odpowiedź:

Tak, bezprzewodowo w czasie rzeczywistym.

 

 

Pytanie 8:

„Prosimy o zmianę brzmienie punktu w Rozdziale 2 ust.4 pkt II c) SIWZ na:

„prowadzenie codziennej kontroli funkcjonowania systemu oraz stanu przychodów w każdym czasie, każdego parkometru za pomocą elektronicznej karty identyfikacyjnej lub odpowiedniego oprogramowania do zdalnego zarządzania parkomatem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego”

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na następujący:

„prowadzenie codziennej kontroli funkcjonowania systemu oraz stanu przychodów
w każdym czasie, każdego parkometru za pomocą elektronicznej karty identyfikacyjnej i odpowiedniego oprogramowania do zdalnego zarządzania parkometrem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego”.

 

 

Pytanie 9:

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z umowy na rzecz instytucji finansującej (bank)?”

 

Odpowiedź:

Tak.

 

Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                       

Limanowa, dnia 12.10.2015 r.

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę parkometrów dla Miasta Limanowa odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

 

 

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie ile licencji programu do windykacji wymaga Zamawiający 

Odpowiedź:

Dwie licencje.

 

 

 

Pytanie 2:

„Prosimy o informację jakim programem do windykacji dysponuje obecnie Zamawiający i czy dostarczone oprogramowanie ma być kompatybilne z aktualnie zainstalowanym? ”

Odpowiedź:

Program EGZEKUTOR. Dostarczone oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

 

Pytanie 3:

„Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga również dostarczenia mobilnego programu dla kontrolerów, jeśli tak , to ile licencji programu ma dostarczyć wykonawca?”

Odpowiedź:

Tak, wymaga. Dwie licencje.

 

 

 

Pytanie 4:

„Dotyczy Rozdział 2, pkt 4, IV a) SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie podpunktu a) tj.: „pełna kompatybilność ze specjalizowanym programem komputerowym obsługującym biuro SPP wraz z aplikacją umożliwiającą przenoszenie danych  w formie elektronicznej z biura SPP”. Prosimy o podanie do wiedzy Wykonawców informacji o specjalizowanym programie komputerowym obsługującym SPP” jakiego używa Zamawiający oraz o aplikacji do przenoszenia danych?”

Odpowiedź:

Program obecnie używany do obsługi SPP w Limanowej: AdminPark, producent P.P.U.H. „DEJW”.

 

 

 

Pytanie 5:

„Prosimy o wyjaśnienie kto będzie ponosił koszty związane z transmisja danych z parkomatów do oprogramowania? Jeśli koszty te ma ponosić Wykonawca to przez jaki czas ta transmisja ma być zapewniona?”

Odpowiedź:

Zamawiający.

 

 

 

Pytanie 6:

„Czy Wykonawca ma wykonać nowe fundamenty w miejscach wskazanych przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Tak, jeżeli będzie to konieczne.


Pytanie 7:

„Czy Zamawiający dokona zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego miejsca lokalizacji parkomatów w odpowiednich instytucjach?”

Odpowiedź:

Tak.

 

 

 

Pytanie 8:

„Prosimy o wyjaśnienie kto będzie ponosił koszty związane z obsługa płatności za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych PayPass/PayWave? Jeśli koszty te ma ponosić Wykonawca to przez jaki okres czasu?”

Odpowiedź:

Zamawiający.

 

 

 

Pytanie 9:

„Zamawiający wymaga umożliwienia płatności w parkomatach za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych w systemach PayPass/PayWave. Pomimo, iż w chwili obecnej ta forma płatności jest szeroko propagowana to znaczna większość użytkowników kart płatniczych korzysta ze standardowego systemu płacenia kartami poprzez włożenie karty do czytnika. Czy Zamawiający zmieni wymóg dotyczący opłat kartami płatniczymi w parkomatach na możliwość wnoszenia opłat w parkomatach za pomocą funkcjonujących na rynku polskim kart bankowych/płatniczych niewymagających zatwierdzenia transakcji kodem PIN w szczególności kart chipowych oraz zbliżeniowych w systemie PayPass/PayWave? Takie rozwiązanie umożliwi opłacenie parkowania większej liczbie użytkowników parkingów.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby parkometry umożliwiały wnoszenie opłat zarówno za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych w systemach PayPass/PayWave jak również za  pomocą kart bankowych/płatniczych niewymagających zatwierdzania transakcji kodem PIN.

 

 

 

Pytanie 10:

„W Rozdziale 2 SIWZ punkt 4, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do wystawiania zawiadomień w ilości 19 szt. Czy Zamawiający potwierdza wymagana ilość : 19 sztuk ?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1.  Rozdział 2 SIWZ ust. 4 w pkt I zdanie: „- urządzenia do wystawiania zawiadomień w ilości 19 szt.” zmienia się na: „- urządzenia do wystawiania zawiadomień w ilości 2 szt.”

2. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, w § 1 ust. 3 pkt I. zdanie:
„- urządzenia do wystawiania zawiadomień w ilości 19 szt.” zmienia się na: „- urządzenia do wystawiania zawiadomień w ilości 2 szt.”

 

 

 

Pytanie 11:

„Zamawiający wymaga parkomatów spełniających normy w zakresie bezpieczeństwa, odporności na uszkodzenia mechaniczne. Czy zamawiający potwierdza wymóg spełnienia przez parkomat parametru stopnia ochrony tzw. udarowości IK..”

Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ tj. wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania określone w normach w zakresie bezpieczeństwa, odporności na uszkodzenia techniczne oraz niezakłóconego działania i wytrzymałości w trakcie pracy ma otwartej przestrzeni w naszej strefie klimatycznej.

 

 

 

Pytanie 12:

„Czy Zamawiający przewiduje w ciągu najbliższego roku prace remontowe, imprezy wymagające czasowego wyłączenia urządzeń, możliwości ich uszkodzenia lub demontażu ?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 13:

„Czy Zamawiający potwierdza konieczność posiadania przez parkomaty funkcjonalności polegającej na możliwości wnoszenia opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie? Informujemy, iż niniejsza funkcjonalność zdecydowania poprawia statystykę ściągalności opłaty dodatkowej co jest jednocześnie ułatwieniem dla Zamawiającego (Administratora Strefy) jaki dla Klienta, który opłatę dodatkową może uiścić bezpośrednio i na miejscu w każdym parkomacie w SPP bez konieczności udania się do siedziby Zamawiającego lub Oddziału Banku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza konieczność posiadania przez parkomaty funkcjonalności polegającej na możliwości wnoszenia opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie.

 

 

 

Pytanie 14:

„Czy Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje dostarczenie oprogramowania zarządzającego SPP kompatybilnego z aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do płatności mobilnych za parkowanie ?

Odpowiedź:

Tak.

 

 

 

Pytanie 15:

„Czy lokalizacja obecnie zamontowanych parkomatów pozostanie w tym samym miejscu? Czy zwiększona, wymagana ilość zostanie zamontowana w innych lokalizacjach? Prosimy o podanie dodatkowych lokalizacji oraz informację czy Zamawiający będzie odpowiedzialny za uzyskanie stosownych zezwoleń na montaż parkomatów .

Odpowiedź:

Zamawiający podaje następującą lokalizację parkometrów: przy ul. Br. Czecha – 5 szt.,
ul. Kopernika – 3 szt., ul. Bulwary – 1 szt., ul. Konopnickiej – 2 szt., ul. Kowalskiego – 1 szt., Rynek – 1 szt., ul. Krótka – 1 szt., ul. Jordana – 2 szt., ul. Spacerowa  - 1 szt., ul. Szwedzka –
1 szt., ul. Łazarskiego – 1 szt.

Druga część pytania:  Patrz pytanie nr 7.

 

Pytanie 16:

„Czy Zamawiający potwierdza, że na ul. Bulwary będą zamontowane dwa parkomaty (przed skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego i za skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego)?.

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 15.

 

 

 

Pytanie 17:

„Czy Zamawiający potwierdza, ze wpisywanie numeru rejestracyjnego przez Klientów jest możliwe jako opcja dodatkowa dla Klienta tzn. Klient ma wybór czy wpisywać nr rejestracyjny czy nie wpisywać?”

Odpowiedź:

Wpisywanie numeru rejestracyjnego nie może być jako opcja, ale obowiązkowe.

 

 

 

Pytanie 18:

„Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie zamówienia, wymaga również dostarczenie systemu do poboru opłat płatności za postój smsem, który umożliwi wniesienie opłaty za postój bez konieczności obsługi parkomatu ?”

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 19:

„Czy Zamawiający potwierdza, iż nowe parkomaty oraz system informatyczny do ich obsługi musza współpracować z obecnie funkcjonującym, zainstalowanym w siedzibie Zamawiającego i obsługiwanym poprzez pracowników Zamawiającego systemem wymiany danych z baza CEPIK ?”

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 20:

„Czy Zamawiający potwierdza, że okresowe przeglądy parkometrów muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników dostawcy a nie wynajęte firmy zewnętrzne.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza możliwości zatrudniania podwykonawców.

 

Pytanie 21:

„Czy Zamawiający potwierdza, że dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący m.in. naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń  do pobierania i rozliczania opłat parkingowych lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urządzeń nieczynnych musi być wykonany do 24 godzin poprzez serwis wykwalifikowanych Pracowników Dostawcy a nie wynajętych firm zewnętrznych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza możliwości zatrudniania podwykonawców.

 

 

 

Pytanie 22:

„W Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit b) SIWZ odnoszącej się do warunku wiedzy i doświadczenia znajduje się zapis mówiący o tym, że zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Jednocześnie w treści lit c) dotyczącej potencjału technicznego pojawia się warunek, który odnosi się do wiedzy i doświadczenia wykonawców. Proszę o skorygowanie tej nieścisłości ?”

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w treści SIWZ w następujący sposób:

- Rozdział 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) otrzymuje brzmienie:

„b)  posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń do poboru opłat parkingowych w ilości min. 15 szt. każda; wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ

 

 

 

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.”

 

Pytanie 23:

„Czy w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp i treścią Rozdziału 14 ust. 3 SIWZ Zamawiający przewiduje wprowadzenie do formularza ofertowego zapisu, w którym wykonawca poinformuje o ewentualnym powstaniu obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. Czy w cenie ofertowej ryczałtowej podanej w formularzu oferty Wykonawca winien ująć wartość towaru bez podatku VAT, którego dostawa prowadzi do powstawania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego?”

Odpowiedź:

W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę ofertowa bez podatku VAT z informacją
o wysokości i obowiązku zapłaty tego podatku przez Zmawiającego .

 Z up. Burmistrza Miasta                         
/-/ Wacław Zoń                               

Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 12.10.2015 r.

 

  
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
„Dostawa parkometrów dla Miasta Limanowa”
  

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 euroZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 6 października 2015 r. Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa
REGON: 491893233
NIP: 737-10-04-591
Miejscowość 34-600 Limanowa
Adres: ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.: 18 337 20 54
Fax: 18 337 10 41Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

znak postępowania: SZP.271.1.16.2015
SPIS TREŚCI:
Rozdział 1.  Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamiesczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2.  Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji
Rozdział 4.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postepowaniu wymaganych od Wykonawców
Rozdział 6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiajacego
Rozdział 7.  Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o zamówienie
Rozdział 8.  Podwykonawcy 
Rozdział 9.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takżę wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 11. Termin związania ofertą
Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 
Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny 
Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 19. Inne informacje 
Rozdział 20. Pouczenie o średkach ochrony prawnej przysługujacych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
Rozdział 21.  Załączniki do SIWZ

 

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1. Zamawiający: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm. ), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych    
strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl , BIP 
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie i serwis urządzeń i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Limanowa.
  
2. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia SPP, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „regulaminu SPP”, zwana dalej „Uchwałą”.

3. Obszar Strefy Płatnego Parkowania, dni i godziny odpłatnego parkowania  oraz stawki opłat określa Uchwała.

4. Zamówienie obejmuje:

I. Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie w SPP fabrycznie nowych urządzeń technicznych niezbędnych do zorganizowania SPP, w tym:
- urządzenia do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkometry) w ilości 19 szt. 
- urządzenia do wystawiania zawiadomień w ilości 19 szt. wraz z możliwości wykonywania zdjęć samochodom, 
- niezbędnego oprogramowania do prowadzenia SPP (komputerowy system do analizy danych, w tym do prowadzenia postepowań egzekucyjnych w administracji).

Urządzenia te spełniać co najmniej następujące wymagania:                     
a) posiadają własne źródło energii o napięciu bezpiecznym w postaci akumulatora ładowanego baterią umożliwiające ciągłą pracę,
b) spełniają wymagania określone w normach w zakresie bezpieczeństwa, odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz niezakłóconego działania i wytrzymałości w trakcie pracy na otwartej przestrzeni w naszej strefie klimatycznej,
c) akceptują wnoszenie opłat monetami o nominałach 0,10 PLN,  0,20 PLN,  0,50 PLN,  1 PLN,
2 PLN,  5 PLN, elektronicznymi karatami bezkontaktowymi, za pomocą sms-owego systemu uiszczania opłat parkingowych, a także dają możliwość wnoszenia opłat za 12 i 15 minut postoju oraz wielokrotności tych opłat,
d) posiadają opisy, informacje i instrukcje obsługi umieszczone na obudowie oraz na wyświetlaczu, które musza być czytelne i zapisane w co najmniej dwóch językach: polskim
i angielskim,
e) na obudowie znajdują się informacje o stawkach, godzinach i dniach obowiązywania opłat oraz inne niezbędne informacje zapewniające poprawna obsługę,
f) posiadają skarbiec na przyjmowane przez parkometr monety, którego miejsce zamontowania oraz konstrukcja uniemożliwić ma dostęp do środków pieniężnych przez osoby niepowołane,
g) wyposażone są w system czujników monitorujących pracę poszczególnych elementów, stanu skarbca oraz stanu naładowania akumulatorów,
h) posiadają możliwość przenoszenia danych z parkometru do programu komputerowego za pomocą podręcznego terminalu komputerowego, modemu GPRS lub innego bezprzewodowego systemu łączności,
i) rejestrują i gromadzą w swojej pamięci wszystkie informacje natury finansowej, statystycznej oraz technicznej w celu ich dalszego przetwarzania przy pomocy programów komputerowych, a w szczególności:
- ilość i wartość sprzedanych biletów w okresie od poprzedniego odczytu danych,
- wartość opłat wniesionych monetami i kartami,
- wartość monet znajdujących się w skarbcu (w rozbiciu na nominały),
- liczbę biletów opłaconych kartami, monetami i w sposób mieszany,
- datę i godzinę zarejestrowania awarii oraz datę i godzinę jej usunięcia,
- datę i godzinę nieautoryzowanego otwarcia urządzenia,
j) posiadają klawiaturę cyfrową i literową (cały alfabet) umożliwiającą wpisanie numeru rejestracyjnego samochodu poprzez bezpośrednie wprowadzenie tego numeru na klawiaturze,
k) posiadają drukarkę, która drukuje jednoczęściowe bilety parkingowe z naniesionym unikalnym, codziennie innym kodem numerycznym, potwierdzającym ich autentyczność,
z informacją o dacie parkowania, czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania, miejscu parkowania, wysokości przyjętej opłaty, sposobie umieszczenia biletu w pojeździe oraz numerze rejestracyjnym samochodu,
l) posiadają system monitorowania pracy serwisu technicznego oraz służb kontrolnych polegający na zastosowaniu np. specjalnej karty elektronicznej przypisanej do danego pracownika poprzez unikatowy numer, po użyciu której parkometr drukuje bilet stanowiący dowód obecności pracownika w określonym dniu i godzinie przydanym parkometrze oraz zapisuje ten fakt w swojej pamięci,
ł) wyposażone w system zdalnego wyłączenia oraz wyświetlania na ekranie informacji
o wyłączeniu parkometru,
m) urządzenia do wystawiania zawiadomień, które będą drukować zawiadomienia z numeracją 6-cio cyfrową (dwie pierwsze cyfry będą oznaczały rok a następne cztery kolejny numer zawiadomienie) osobom, które nie uiściły opłaty parkingowej. Zawiadomienia musza zawierać adres siedziby biura SPP, wysokość opłaty dodatkowej, podstawę prawną i faktyczną wystawienia zawiadomienie o opłacie dodatkowej, dane pojazdu, którego dotyczy zawiadomienie (numer rejestracyjny samochodu), dzień, godzina i miejsce postoju, numer konta bankowego, na które ma zostać dokonana wplata opłaty dodatkowej, pouczenie o sankcjach wynikających z niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, miejsce składania reklamacji, pouczenie o możliwości uiszczenia opłaty  dodatkowej w wysokości 30 zł w dzień parkowania i następny. Urządzenia pozwolą na wykonanie przynajmniej 5 zdjęć samochodu, którego dotyczy zawiadomienie. 

II. Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie komputerowego systemu do analizy danych
z parkometrów, systemu płatności za pośrednictwem karty elektronicznej i komputerowego systemu kontroli odpłatności za parkowanie wraz z urządzeniami kontrolnymi, zapewniającymi:
a) codzienna kontrolę uiszczenia opłat parkingowych przy użyciu elektronicznych urządzeń kontrolnych,
b) prowadzenie pełnej ewidencji (w formie elektronicznej zabezpieczającej dane przed ich utartą) wszystkich wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty wszystkich wystawionych wezwań do uiszczania opłaty dodatkowej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
c) prowadzenie codziennej kontroli funkcjonowania oraz stanu przychodów w każdym czasie, każdego parkometru za pomocą elektronicznej karty identyfikacyjnej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
d) prowadzenie codziennej kontroli przez Zamawiającego sprawności funkcjonowania systemu poboru opłat

III. Zabezpieczenie serwisu technicznego urządzeń (w ramach ceny ofertowej brutto), w tym:
a) okresowe przeglądy parkometrów i prowadzenie konserwacji,
b) dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący m.in. naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urządzeń nieczynnych,
c) usuwanie wszelkich awarii w SPP wymagających wymiany części w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu

IV. Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia postepowań w trybie administracyjnych w zakresie windykacji należności z tytułu niezapłaconych wezwań do uiszczenia opłaty parkingowej kompatybilnych z formatem danych oferowanych przez elektroniczny system CEPIK (wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego), które musi posiadać:
a) pełna kompatybilność ze specjalizowanym programem komputerowym obsługującym biuro SPP wraz z aplikacją umożliwiającą przenoszenie danych w formie elektronicznej z biura SPP,
b) opcje tworzenia zapytań o dane osobowe do systemu CEPIK w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie akceptowanym przez CEPIK wraz z możliwością jednego zapytania o dane dla nałożonych opłat dodatkowych w różnych okresach,
c) możliwość automatycznego importu pliku z danymi otrzymanymi z systemu CEPIK,
d) automatyczne generowanie wezwań dla pojazdów, którym zostały przyporządkowane dane osobowe wraz z możliwością sortowania oraz automatycznego generowania wezwań dla większej ilości pojazdów jednocześnie wraz z wydrukiem,
e) aplikację rejestracji doręczeń wraz z podziałem na wezwanie i upomnienie oraz automatyczny generator upomnień i tytułów wykonawczych wraz z wydrukiem,
f) możliwość automatycznego druku zwrotek pocztowych,
g) aplikację umożliwiającą automatyczne rejestrowanie wpłat, wpłat częściowych dokonanych z tytułu opłaty dodatkowej wraz z możliwością automatycznego wczytywania wyciągów bankowych,
h) funkcję automatycznego pilnowania terminów na każdym etapie prowadzonego postepowania,
i) moduł umożliwiający automatyczne tworzenie raportów i zestawień pod indywidualne konkretne potrzeby użytkownika wraz z możliwością wizualizacji,
j) opcje pracy wielostanowiskowej.

V. Przeszkolenie pracowników SPP oraz pracowników obsługi w zakresie umiejętności posługiwania się urządzeniami a także dostarczonym programem komputerowym w stopniu bardzo dobrym.

5. Wszelkie użyte w SIWZ nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych.

6. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wielkości zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych.
Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia i  okres gwarancji

1. Terminy realizacji zamówienia
a) Dostawa i montaż:  do 15 grudnia 2015r.
b) Szkolenie pracowników do 22 grudnia 2015r.
c) Uruchomienie całego systemu od dnia 1 stycznia 2016 r. 
d) Serwis w okresie gwarancji jakości

2. Wykonawca udzieli na wykonane roboty rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie
ze złożoną ofertą , przy czym nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.   

3. Potwierdzeniem udzielonej gwarancji jakości będzie złożona w dniu odbioru karta gwarancyjna o treści określonej w Załączniku nr 6 do SIWZ,  podpisana przez Wykonawcę jako Gwaranta.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 
w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń do poboru opłat parkingowych w ilości min. 15 szt. każda; wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
 
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w tym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców

6) wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej dwie i nie więcej jak pięć dostaw określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem: ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są:
a) poświadczenia, 
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a)
Zakres wykazu dostaw musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 1 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 
W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3.  eżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b, c, d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b, c, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 231).

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego wraz z ofertą Wykonawca składa karty katalogowe (opisy, zdjęcia, wizualizacje) oferowanych urządzeń.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty cześć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2.  Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany  w Rozdziale 4 SIWZ.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 7 zgłasza do niej pisemny sprzeciw, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.
 
5. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 4, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.

6. Powyższe uregulowania odnoszą się także do zmian umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 
pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
faksem (nr 18 337 10 41) 
drogą elektroniczną sekretariat@miasto.limanowa.pl, 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, nazwę lub znak postępowania.

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31 w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.18 337 20 54 wew. 179,  
Zbigniewa Twaroga (w zakresie merytorycznym), tel.18 337 20 54 wew.162,  
fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Wykonawca może wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31,
a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 11.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

Rozdział 12.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SZP.271.1.16.2015
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
14.10.2015 r. godz. 13:00 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, wszystkie dokumenty 
w języku obcym załączone do oferty muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 


 

Rozdział 13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 14.10.2015r., godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.
 
2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
pok. 18, dnia 14.10.2015 r., godz. 13:00.
 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1300 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny. 
 
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ. 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących zamówienia i kosztów z tym związanych. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
 
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 15.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto – znaczenie: 90 pkt
- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) – znaczenie 10 pkt, przy czym:
                                36 miesięcy: 0 pkt,   60 miesięcy: 10 pkt,
                                każdy dodatkowy miesiąc ponad 36 miesięcy: 5/12 pkt

KC  =  CN/COB x 90   +   (TOB – 36)/12 x 5

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej 
TOB – okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) zaoferowany w ofercie badanej          

2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla każdej części zamówienia  wynosi – 100 pkt.

Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

 

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

 


1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej  w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dostawa parkometrów dla SPP w Limanowej

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).

Rozdział 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umów zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rozdział 19. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

Rozdział 21. Załączniki do SIWZ
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.miasto.limanowa.pl


 

 

 

Limanowa: Dostawa parkometrów dla Miasta Limanowa

Numer ogłoszenia: 145777 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa parkometrów dla Miasta Limanowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie i serwis urządzeń i oprogramowania niezbędnych do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Limanowa. Szczegółowo zakres zamówienia został opisany w SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.14.44.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych dostaw, który potwierdza, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń do poboru opłat parkingowych w ilości min. 15 szt. każda;

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia

·  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia

·  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

· określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: co najmniej dwie i nie więcej jak pięć dostaw urządzeń do poboru opłat parkingowych w ilości min. 15 szt. każda dostawa;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy,

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

3) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·   1 - Cena - 90

·   2 - Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w pełnych miesiącach (minimum 36 a nie więcej niż 60) - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.miasto.limanowa.pl

 

 

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie

 

 Z up. Burmistrza Miasta                  
/-/ Wacław Zoń                        
Zastępca Burmistrza                   

Limanowa, dnia 06.10.2015 r.