Zakup urn wyborczych - WYBÓR OFERTY

Umieszczony: 14.07.2016, Zakończony: 28.07.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Urząd Miasta Limanowa zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2016r. przez wykonawcę: METAL SPAW Anna Wróbel, ul. Solskiego 10/56, 39-300 Mielec.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 52.332,24 uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą wg w/w zapytania ofertowego.

 Zestawienie złożonych ofert wraz z cenami oraz otrzymaną punktacją przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa)

lub imię i nazwisko

oraz adres wykonawcy

Oferowana cena netto

za poszczególny rodzaj urny/zł/

Łączna kwota brutto /zł/

Liczba punktów

1

KEY COMPANY Sp. z o.o.

ul. Usługowa 4

15-522 Białystok - Zaścianki

1) powyżej 750 wyborców:                 578,00

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            394,00

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            458,00

4) pomocnicza:                                   200,00

60.353,64

86,71

2

COKW BabyCam

Paweł Chodkowski

Reguły, ul. Królewska 5

05-816 Michałowice

1) powyżej 750 wyborców:                  651,63

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            566,26

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            640,24

4) pomocnicza:                                    295,94

80.464,87

65,04

3

MD-PLUS Daniel Urbaniak

ul. Kolejarska 14

63-400 Ostrów Wielkopolski

1) powyżej 750 wyborców:                   657,00

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            440,00

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            565,00

4) pomocnicza:                                   210,00

71.396,58

73,30

4

C.Systems Sławomir Kobiela

Marcinowice 41a

66-600 Krosno Odrzańskie

1) powyżej 750 wyborców:                  570,00

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            480,00

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            540,00

4) pomocnicza:                                   280,00

68.695,50

76,18

5

Grupa METALCRAFT

Sp. z o.o.

ul. Księżnej Jolanty 38

62-800 Kalisz

1) powyżej 750 wyborców:                  461,00

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            369,00

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            456,00

4) pomocnicza:                                   222,00

56.362,29

92,85

6

United Trade s.c.

ul. Warszawska 292

05-092 Łomianki

1) powyżej 750 wyborców:                  510,00

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            382,00

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            530,00

4) pomocnicza:                                   156,00

62.882,52

83,22

7

KONCEPT Elżbieta Hajder

Wólka Sokołowska 237

36-050 Sokołów Małopolski

1) powyżej 750 wyborców:                  465,85

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            312,80

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            424,72

4) pomocnicza:                                   155,92

52.379,29

99,91

8

VIVENGE Sp. z o.o.

ul. Warszawska 73

08-110 Siedlce

1) powyżej 750 wyborców:                  506,73

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            422,59

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            503,57

4) pomocnicza:                                  254,38

62.640,41

83,54

9

INTERPLASTIC

Roger Żółtowski

Tuchom, ul. Gdańska 45

80-209 Chwaszczyno

1) powyżej 750 wyborców:                 843,50

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                           594,00

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                           824,50

4) pomocnicza:                                  342,00

99.845,25

52,41

10

BARTGRAFIC

Bartosz Kosiba

ul. Składowa 10

62-081 Przeźmierowo

1) powyżej 750 wyborców:                  579,16

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            454,41

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            454,41

4) pomocnicza:                                   196,72

61.749,28

84,75

11

METAL SPAW Anna Wróbel

ul. Solskiego 10/56

39-300 Mielec

1) powyżej 750 wyborców:                  478,05

2) do 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            341,46

3) powyżej 750 wyborców + dla osób niepełnosprawnych:                            409,76

4) pomocnicza:                                              136,59

52.332,24

100,00

12

MT PLASTICS Sp. z o.o.

Lubiejew 2A

96-500 Sochaczew

Oferta złożona po terminie;

25.07.2016r. godz. 9:10                         

-

-

13

CARO Piotr Krajewski

ul. Leśna 23,

18-305 Szumowo

Oferta złożona po terminie:

26.07.2016r. godz. 9:15

-

-

  

W trakcie sprawdzenia i oceny ofert dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnym przemnożeniu cen jednostkowych netto przez ilość danego rodzaju urn a następnie zsumowaniu wartości netto za poszczególne urny i doliczeniu podatku od towaru i usług wg stawki podanej przez wykonawcę w ofercie, tj:

1) w ofercie nr 2 - w formularzu oferty cenę ofertową poprawiono na: 65.418,59 zł netto, 15.046,28 zł VAT, 80.464,87 zł brutto,

2) w ofercie nr 5 - w formularzu oferty cenę ofertową poprawiono na: 45.823,00 zł netto, 10.539,29 zł VAT, 56.362,29 zł brutto,

3) w ofercie nr 8 - w formularzu oferty cenę ofertową poprawiono na: 50.927,16 zł netto, 11.713,25 zł VAT, 62.640,41 zł brutto,

4) w ofercie nr 11 - w formularzu oferty cenę ofertową poprawiono na: 42.546,54 zł netto, 9.785,70 zł VAT, 52.332,24 zł brutto.

 Z up. Burmistrza Miasta                        
/-/ Wacław Zoń                              
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 26.07.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Limanowa, dnia 14 lipca 2016r.

Znak:  SZP.2600.4.3.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Z upoważnienia art. 4 pkt 8 oraz art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Miasto Limanowa jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia  niniejszego postępowania zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zakup urn wyborczych

Zapraszamy do przestawienia oferty cenowej na dostawę przeźroczystych urn wyborczych wg wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla następujących Gmin:

1/ Miasto Limanowa

2/ Miasto Mszana Dolna

3/ Gmina Dobra

4/ Gmina Jodłownik

5/ Gmina Kamienica

6/ Gmina Limanowa

7/ Gmina Łukowica

8/ Gmina Mszana Dolna

9/ Gmina Słopnice

10/ Gmina Tymbark

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

1.    Miejsca dostawy:

1/ Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

2/ Urząd Miasta Mszana Dolna, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

3/ Urząd Gminy Dobra, 34-642 Dobra 233

4/ Urząd Gminy Jodłownik, 34-620 Jodłownik 198

5/ Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420

6/ Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18b, 34-600 Limanowa

7/ Urząd Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334

8/ Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

9/ Urząd Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911

10/ Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49

 

2.    Terminy realizacji zamówienia - dostawa w wyznaczone w pkt 1 miejsca: do 31.08.2016 r.

 

3.    Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne odrębnie dla każdej części zamówienia przez poszczególnych Zamawiających po wykonaniu i odebraniu zamówienia, na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni (decyduje data wpływu).

 

3.   Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania

-  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

- Koperta z oferta powinna być oznaczona znakiem lub nazwą zamówienia.

 

4.   Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę należy:

·   przesłać  na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) lub

·   złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa pok. nr 1 czynny w godzinach 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku

b) Termin złożenia ofert:  22 lipca 2016 r. do godziny 10:00

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

 

6.  Kryterium wyboru oferty:

Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena – 100 %. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto (obejmującą wszelkie narzuty). Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

 

                            najniższa oferowana cena

Ilość punktów = -----------------------------------   x 100

                                cena badanej oferty

 

Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianie po wykonaniu dostawy.

W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną zamawiający wystąpi do wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych.

 

7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8.   Informacje dodatkowe

1/ Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Agnieszka Dominik, tel. 18 337 20 54 wew. 179, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

2/ Każda z Gmin zawrze z Wykonawcą odrębną umowę na dostawę urn na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

3/ Zamawiający może unieważnić postepowanie w całości lub części w każdym momencie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postepowania przed terminem składania ofert informacja taka zostanie opublikowana w miejscu opublikowania zapytania ofertowego, a w przypadku unieważnienia postępowania po terminie składania ofert, dodatkowo zostaną o tym fakcie poinformowani wykonawcy, którzy złożyli oferty

4/Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych

5/ Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

 Z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                       

 

Załączniki:

- zakres zamówienia

- wzór Formularza ofertowego

 

- projekt umowy