PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa" - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakończony: 29.07.2013, Status przetargu: zakończony,

 

 

Ogłoszenie powiązane:

 Ogłoszenie o zamówieniu - Limanowa
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona książka FIDIC) przygotowanymi i opublikowanymi...
Termin składania ofert: 2013-07-29

 

 

 

 


 

Limanowa: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 175633 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141951 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona książka FIDIC) przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, Edycja: 4. wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) wraz z Warunkami Szczególnymi. Przez Inżyniera Kontraktu należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.53.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 359168,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 232470,00

 • Oferta z najniższą ceną: 232470,00 / Oferta z najwyższą ceną: 356577,00

 • Waluta: PLN.

 • Z up. Burmistrza Miasta                      
  /-/ Wacław Zoń                             
  Zastępca Burmistrza                        

  Limanowa, dnia 02.09.2013 r.

   

   

   

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: DOM INŻYNIERSKI „PROMIS” S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 232.470,00 zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

 

2.  W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

Konsorcjum firm: JDC Joanna Dybiec, ul. Faraona 3 lok.15, 05-800 Pruszków i  P.P.H.U. „BASTA” Mirosław Basta, Suków 45, 26-650 Przytyk. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta odrzuceniu.

 

Oferta Nr 2:

DOM INŻYNIERSKI „PROMIS” S.A ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt.

 

Oferta Nr 3:

INIKO Sp. z o.o ul. Zagłoby 8//L3, 35-303 Rzeszów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 70,00 pkt.

 

Z up. Burmistrza Miasta                      
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                        

Limanowa, dnia 20.08.2013 r.

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa” odpowiedzi na pytania wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 
 
Pytanie 1:
„Dot. Rozdział 4 pkt 1.1)c) SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kluczowych specjalistów przy założeniu, że będą spełniać warunki udziału dla więcej niż jednego z nich?”
 
Odpowiedź:
Funkcje inspektorów nadzoru mogą być miedzy sobą łączone.
 
Pytanie 2:
„Dot. Rozdział 2 pkt I.2. SIWZ – Prosimy o informację, ile umów z Wykonawcami Robót ma zamiar podpisać Zamawiający?”
 
Odpowiedź:
Maksymalnie dwie.
 
Pytanie 3:
„Dot. Rozdział 2 pkt I.2. SIWZ – Prosimy o podanie oszacowanej przez Zamawiającego wartości robót budowlano - montażowych  brutto/netto (z wyłączeniem robót uzupełniających), dla wszystkich Kontraktów, które mają być nadzorowane.”
 
Odpowiedź:
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
 
Pytanie 4:
„Dot. Rozdział 2 pkt I.5.3) SIWZ – Prosimy o szersze informacje dotyczące robót wyburzeniowych – jaki jest ich zakres, jakich budynków dotyczy, gdzie się one znajdują, etc.?”
 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ (oczyszczalnia ścieków).
Pytanie 5:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.2) SIWZ – Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przyjęcia do realizacji dokumentacji projektowej”? Jednocześnie rozumiemy, że dokumentacje przetargowa na roboty zostanie wykonana przez Zamawiającego, natomiast Wykonawca ma ją tylko zaopiniować? Prosimy o potwierdzenie.”
 
Odpowiedź:
To jej przekazanie przez Zamawiającego i sprawdzenie przez Inżyniera kontraktu.
 
Pytanie 6:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.3) SIWZ – Czy w związku z tym terminy realizacji Kontraktów określone w Rozdziale 2 pkt I.2 SIWZ nie są aktualne? Jeśli są aktualne to prosimy o modyfikację zapisu na „(…) uaktualnienie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu
z Zamawiającym, o ile będzie to konieczne”
 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis.
 
Pytanie 7:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.9) SIWZ – Prosimy o informację, na czyj koszt będą organizowane badania? Jeśli na koszt Wykonawcy (Inżyniera) to prosimy o dokładne oszacowanie rodzaju, ilości i specyfiki tychże badań. Informacja ta jest niezbędna w celu należytego oszacowania ceny ofertowej.”
 
Odpowiedź:
Koszt będzie uzależniony od wyników badań . Jeżeli badania wykażą, że błąd popełnił Inżynier kontraktu to Zamawiający będzie się domagał pokrycia kosztów badań, chyba że Inżynier kontraktu wykaże winę wykonawcy.
 
Pytanie 8:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.14) SIWZ - Rozumiemy, iż w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za okres przedłużenia świadczenia usług? Prosimy o potwierdzenie.
 
Odpowiedź:
Nie.
 
Pytanie 9:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.21) SIWZ – Rozumiemy, że obowiązek Wykonawcy robót w zakresie zapewnienia obsługi geodezyjnej wynikać będzie z zapisów zawartej z nimi umowy? Prosimy o potwierdzenie.”
 
Odpowiedź:
Zapis jest jasny. Potwierdzamy.
 
Pytanie 10:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.23) SIWZ – W myśl art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dokumentacji i oświadczeń” określonych w niniejszym punkcie?”
 
Odpowiedź:
Zgodnie ze SIWZ.
 
Pytanie 11:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.26) SIWZ – Zwracamy uwagę, iż za przygotowanie „wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa Płatności” (dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia będącego przedmiotem Kontraktu) powinien być odpowiedzialny Wykonawca, a nie Inżynier. Prosimy o zmianę niniejszego zapisu lub o dokładne wskazanie jakie dokumenty winien przygotować Inżynier.”
 
Odpowiedź:
Wyjaśniamy, ze chodzi o dokumenty dotyczące realizacji nadzoru.
 
Pytanie 12:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.28) SIWZ – W myśl art. 29 ust. 1 ustawy Pzp prosimy o dookreślenie niniejszego zapisu – w jakim zakresie Zamawiający oczekuje „udziału [Inżyniera]
w odpowiedniej procedurze rozjemczej”?”
 
Odpowiedź:
Jako wykonawcy zobowiązanego do nadzoru nad robotami.
 
Pytanie 13:
„Dot. Rozdział 2 pkt III.1.29) SIWZ – Rozumiemy, że stosowne raporty z postępu prac będzie również składał Wykonawca Robót dla każdego z Kontraktów na roboty? Prosimy o potwierdzenie.
 
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 14:
„Dot. Rozdział 2 pkt 8 SIWZ – Zwracamy uwagę, że realizacja robót zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych z reguły nie wynika z organizacji pracy zespołu Inżyniera, a z organizacji pracy zespołu Wykonawcy Robót. Prosimy o modyfikację niniejszego punktu. Proponujemy następujący zapis: „Inżynier będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby zapewnić skuteczny nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi”.”
 
Odpowiedź:
Bez zmian.
 
Pytanie 15:
„Dot. Rozdział 2 pkt 15 SIWZ – Zdaniem Wykonawcy stwierdzenie „pełnego etatu” jest stwierdzeniem niefortunnym, z uwagi na fakt, iż realizacja robót różnych branż będzie wykonywana w różnych odstępach czasowych. Obecność inspektorów nadzoru również będzie mniejsza w okresie mniejszego zintensyfikowania robót wynikającego np. ze złych warunków pogodowych lub zimy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację niniejszego punktu na: „Inżynier Kontraktu musi zabezpieczyć zaangażowanie osób (specjalistów) przy realizacji niniejszego zamówienia w takim wymiarze, jaki będzie wymagany w celu skutecznego nadzorowania realizowanych robót budowlano-wykonawczych. Jednocześnie inspektorzy nadzoru będą dostępni na każde wezwanie Zamawiającego”.”
 
Odpowiedź:
Zapis SIWZ dotyczy kwestii dostępności. Zatem osoby pełniące nadzór mają być dostępne na każde wezwanie Zmawiającego oraz we właściwy sposób sprawować ciągły nadzór nad robotami.
 
Pytanie 16:
„Dot. Rozdział 3 pkt 2 SIWZ - Prosimy o informację o jaki czas może zmienić się termin realizacji umowy, informacja ta pozwoli na dokonanie prawidłowego oszacowania ceny ofertowej. Jednocześnie prosimy o wskazanie wymaganego zaangażowania Wykonawcy w 36-miesięcznym okresie gwarancji.”
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie może odpowiedzieć na to [pytanie. Nie da się przewidzieć okoliczności nieprzewidzianych.
 
Pytanie 17:
„Dot. Rozdział 4 pkt 1.c) ppkt I – Lider Zespołu – Inżynier Rezydent – Prosimy o zmianę wymogu dot. posiadania wyższego wykształcenia technicznego przez tą osobę. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż skuteczny Lider Zespołu (Inżynier Rezydent) musi posiadać przede wszystkim kompetencje z zakresu zarządzania zespołem, oraz oczywiście wiedzę techniczną z zakresu wykonywania i rozliczani robót budowlanych popartą stosownym doświadczeniem. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymogu dotyczącego wykształcenia na: „wyższe wykształcenie techniczne i/lub ekonomiczne” z zachowaniem pozostałych warunków dla tej osoby.’’
 
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na to , aby Lider Zespołu – Inżynier Rezydent dysponował wyższym wykształceniem technicznym i/lub ekonomicznym.
 
Pytanie 18:
„Dot. Rozdział 9 pkt 2 SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowych?
 
Odpowiedź:
Ustawa dopuszcza.
 
Pytanie 19:
„Dot. Rozdział 9 pkt 4 SIWZ – Czy Wykonawca ma dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty do oferty?”
 
Odpowiedź:
Dowód wniesienia wadium.
 
Pytanie 20:
„Dot. Rozdział 15 pkt 3.c) SIWZ – Rozumiemy, że za odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający uzna ubezpieczenie Wykonawcy zawodowe w zakresie pełnienia nadzorów inwestorskich w ramach Inżyniera Kontraktu, o wartości przewyższającej wartość realizowanej usługi? Prosimy o potwierdzenie.”
 
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 21:
„Dot. Rozdział 16 SIWZ – Rozumiemy, że Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej? Prosimy o potwierdzenie.”
 
Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą.
Pytanie 22:
„Dot. §2 ust. 9 Wzoru Umowy - Czy Inżynier  będzie miał obowiązek utrzymywać biuro w okresie zgłaszania wad, informacja ta jest istotna ze względu na fakt, iż kolejne 36 m-cy okresu zgłaszania wad, w ciągu których Inżynier będzie zobowiązany do wynajmowania pomieszczeń biurowych, wpływa na zwiększenie ceny ofertowej.”
 
Odpowiedź:
Nie.
 
Pytanie 23:
Dot. §5 ust 1-2 Wzoru Umowy – Zapis ustępu 1 i ustępu 2 w zakresie płatności nie jest spójny – w ustępie 1 Zamawiający pisze o „równych transzach”, natomiast w ustępie drugim znajduje się zapis: „Wysokość transzy będzie obliczana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania nadzorowanych Kontraktów”. Z uwagi na realizację 3 Kontraktów na roboty rekomendujemy ustalenie stałej miesięcznej kwoty odpowiedniej do ilości miesięcy przypadającej na okres realizacji robót.”
 
Odpowiedź:
Płatności będą dokonywane w równych transzach.
 
Pytanie 24:
„Dot. §6 ust. 2 Wzoru Umowy - czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie Raportów (do zatwierdzenia) np. w formie PDF, a po ich akceptacji w ilości i formie wymaganej w umowie?”
 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 25:
„Dot. §13 Wzoru Umowy - Rozumiemy, iż kary umowne będą naliczane tylko w przypadku opóźnienia Wykonawcy powstałego wyniku jego winy. Prosimy o dookreślenie zapisu umownego. W celu zachowania równowagi stron prosimy o dopisanie odszkodowania na rzecz Wykonawcy, szkodliwe działania Zamawiającego (a także zaniedbania, zaniechania lub odstąpienie od umowy) mogą również przyczynić się do poniesienia szkody czy utracenia korzyści przez Wykonawcę.”
 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 26:
„Dot. §14 Wzoru Umowy - Prosimy o dopisanie możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w następujących sytuacjach:”
 
Odpowiedź:
Nie, kwestie te reguluje Kodeks cywilny.
 
Pytanie 27:
„Wykonawca może, za 30 dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający:
a.       nie zapłaci Wykonawcy należnych mu sum po upływie limitu czasu ustalonego w umowie,
b.      wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni
z przyczyn nie określonych w umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy.”
 
 
 
 
Odpowiedź:
Nie, kwestie te reguluje Kodeks cywilny.
 
Pytanie 28:
Czy umowa na roboty budowlane będzie rozliczania:
a.       Według wynagrodzenia ryczałtowego?
b.      Według wynagrodzenia kosztorysowego?
Jeżeli według punktu b) to rozumiemy, że przedmiary do wypełnienia przez Wykonawcę wykonane są zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i nie zawierają np. robót tymczasowych?”
 
Odpowiedź:
Wszelka dokumentacja będzie zgodna z prawem.
 
Pytanie 29:
Rozumiemy, że Zamawiający posiada aktualne i kompletne projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary, pozwolenia, zgody, warunki, decyzje oraz, że zostały one wykonane zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie?
 
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
 
Pytanie 30:
„Czy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych posiada jakiekolwiek inne informacje nie wynikające z SIWZ, a które mogą mieć wpływ na oferowana cenę oraz realizacje przedmiotu zamówienia? Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie może przerzucić na wykonawców obowiązku opracowania czy weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, szczególnie w trybie przetargu nieograniczonego, oraz nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust.1 oraz art. 31 PZP.
 
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 26.07.2013r.

 

 

 

 

 

 

 ODPOWIED ZI NA PYTANIA DO SIWZ


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu  dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa” odpowiedzi na pytania wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) : 

 

Pytanie 1:

„Działając  w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póżn. zm.) prosimy o zmianę treści pkt. 3c) rozdziału 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonawca  będzie zobowiązany do „ przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności kontraktowej- ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanej usługi”. Prosimy o rozszerzenie tego zapisu o możliwość przedłożenia zamiast dokumentu polisy- innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony, np. certyfikatu, zaświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu wraz z podaniem niezbędnych informacji dotyczących zakresu, wartości, stron zawartego ubezpieczenia.

 

Odpowiedź:

Zapis w Rozdziale 15 pkt c)  SIWZ został zmieniony.

 

Z up. Burmistrza Miasta            
/-/ Wacław Zoń                   
Zastępca Burmistrza              

Limanowa, dnia 22 lipca 2013 r.

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa   z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu  dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”, w następujący sposób:

 

1)  Rozdział 15 pkt 3c) SIWZ otrzymuje brzmienie:

 


„ przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanej usługi”


Z up. Burmistrza Miasta            
/-/ Wacław Zoń                   
Zastępca Burmistrza              

Limanowa, dnia 22 lipca 2013 r.

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.miasto.limanowa.pl


 

 

 

 

 

 

 

Limanowa: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa

 

Numer ogłoszenia: 141951 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa".

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona książka FIDIC) przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs  - Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, Edycja: 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) wraz z Warunkami Szczególnymi.

Przez Inżyniera Kontraktu należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.53.00.00-2

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu wykonanych głównych usług wraz z dowodami określającymi, czy wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi, odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC dla projektów z zakresu gospodarki ściekowej, w których co najmniej jedną z robót objętych nadzorem stanowiła budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 4000 m3/dobę

·   III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III 4.1 wykazu osób, który potwierdza, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi biegłą znajomość języka polskiego, zdolnymi do wykonania zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez te osoby.

W przypadku, gdy osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca na własny koszt zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

1. Lider Zespołu Inżynier Rezydent odpowiedzialny za zagadnienia kontraktowe oraz za zagadnienia realizacyjne i techniczne. Lider Zespołu musi posiadać następujące kwalifikacje: wyższe wykształcenie techniczne, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym i co najmniej 2 lata w zespole Inżyniera Kontraktu, doświadczenie w pełnieniu funkcji Lidera Zespołu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora minimum jednego zakończonego i rozliczonego zadania w sektorze ściekowym prowadzonym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

2. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, minimum 5letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru na budowie, minimum 2letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC dla budowy lub modernizacji przynajmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio dobowej co najmniej 4 000 m3 na dobę oraz przy kierowaniu lub nadzorowaniu budowy co najmniej 7 km sieci kanalizacyjnych , uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

3. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, minimum 5letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru na budowie, minimum 2letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5etnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru na budowie, oraz w kierowaniu wykonywaniem lub nadzorze wykonywania systemów AKPiA w sektorze ściekowym, minimum 2letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC ,uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5. Inspektor nadzoru w branży drogowej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: minimum
5-letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w zakresie robót drogowych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

6. Ekspert d.s. kosztorysowania i rozliczeń, który musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; co najmniej 5letnie doświadczenie zawodowe,
w tym co najmniej 3 lata w zespole Inżyniera Kontraktu; doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano-montażowych w sektorze ściekowym, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym projekcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentów tj. wymienionej w pkt III 4.1 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie:dwieście tysięcy złotych) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Co najmniej dwie i nie więcej jak pięć usług wymienionych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są: a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.
W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich usługach określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 5 do SIWZ),

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

3) Dowód wniesienia wadium

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach:

a) ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT. Wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze wzrostu tej stawki.

b) działania siły wyższej, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy o czas niezbędny dla usunięcia skutków działania siły wyższej, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia,

c) wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy o czas trwania przerwy wynikającej z przyczyn zależnych od zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia,

d) rezygnacji z wykonania części zamówienia, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia wykonawcy i zmianą terminu realizacji,

e) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wówczas zmiana Umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji,

f) ograniczenia zakresu finansowania zamówień na roboty, lub opóźnień w przyznaniu środków, wówczas zmiana może nastąpić w zakresie obniżenia wynagrodzenia, lub zmiany harmonogramu realizacji i płatności,

g) wydłużenia realizacji niniejszej Umowy bez zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót,

h) ze względu na fakt, że zamówienie niniejsze oraz zamówienia na realizację poszczególnych Kontraktów są współfinansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania usługi Inżyniera Kontraktu lub ograniczenie zakresu realizacji usług

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 - dziennik podawczy.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I Gospodarka wodno - ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                  
Zastępca Burmistrza                             

 

Limanowa, dnia 12.07.2013 r.

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA USŁUGI

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA


PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

dla Kontraktów realizowanych w ramach projektu:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej

na terenie Miasta Limanowa”


Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza


Limanowa, dnia 12 lipca 2013 r. 


Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa

REGON: 491893233

NIP:  737-10-04-591

Miejscowość: 34-600 Limanowa

Adres: ul. Jana Pawła II9

Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl

Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530

Tel.:  18 337 20 54

Fax: 18 337 10 41Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem

należy kierować na adres:


Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa


znak postępowania: SZP.271.1.19.13


 

SPIS TREŚCI:


Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, 

w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 10. Termin związania ofertą

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 18. Inne informacje

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 20. Załączniki do SIWZ


 

 

Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych    

strona internetowa Zamawiającego – www.miasto.limananowa.pl , BIP 

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

I. Informacje o Projekcie 

1. Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”  realizowany jest w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, osi priorytetowej I „Gospodarka wodno – ściekowa”, Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Funduszu Spójności.

2. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje realizację następujących inwestycji:

1) Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach dwóch kontraktów:

- Kontrakt 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej, w rejonie ul. Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik – planowany termin realizacji: 01.03.2014 – 30.09.2014 r.

- Kontrakt 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Limanowej w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej – planowany termin realizacji: 11.04.2011 – 30.06.2011 r.

2) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Limanowej w ramach Kontraktu 3 – planowany termin realizacji: 15.08.2013 – 30.06.2014 r.

3. Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej (łącznie Kontrakt 1 i 2) obejmuje:

1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 6,4 km

2) budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 0,3 km

3) budowę odcinków łączących sieć główną z granicami posesji ok. 0,8 km

4. Zastosowana zostanie przepompownia niewymagająca stałej obsługi, sterowana automatycznie i wyposażona w system ochronny dla bezobsługowych przepompowni ścieków oraz system transmisji danych, umożliwiający zdalny monitoring pracy przepompowni.

5. Projektowana przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Limanowej (Kontrakt 3) obejmuje etap III rozbudowy, w skład którego wchodzą następujące elementy:

1) modernizacja osadnika Imhoffa,

2) stacja zlewcza ścieków dowożonych,

3) roboty wyburzeniowe,

4) zakup i montaż prasy, pompownia B,

5) przebudowa osadników wspomagających,

6) budowa zbiornika pośredniego osadu,

7) przebudowa poletek osadowych,

8) wykonanie instalacji elektrycznych i AKP,

9) budowa dróg i chodników,

10) budowa sieci technologicznych,

11) wykonanie elementów zagospodarowania terenu m.in. budowa i przebudowa dróg na terenie oczyszczalni. 


 II.   Zakres ogólny zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona książka FIDIC) przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs  - Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, Edycja: 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) wraz z Warunkami Szczególnymi.

2. Przez Inżyniera Kontraktu należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji.

3. Ze względu na fakt, ze zamówienie oraz Kontrakty przewidziane do nadzoru są  współfinansowane przez Unię Europejską , Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy (w przypadku nieprzyznania środków) oraz zwieszenia realizacji usługi lub ograniczenia jej zakresu.


III. Zakres szczegółowy zamówienia:

1. Przygotowanie do realizacji:

1) zapoznanie się z dokumentacją przedłożoną przez Zamawiającego oraz zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i uwag w Raporcie Wstępnym oraz kolejnych raportach pośrednich,

2) przyjęcie do realizacji dokumentacji projektowej i zaopiniowanie dokumentacji przetargowej do kontraktów,

3) weryfikacja i uaktualnienie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.


2. Nadzór nad robotami budowlanymi:

1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego

2) Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawców wymaganych w umowie na roboty: ubezpieczeń, gwarancji oraz uprawnień

3) W toku realizacji robót opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeśli chodzi o zgodność/lub niezgodność z Kontraktem na roboty).

Inżynier sporządzi pisemne opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów (jeśli to konieczne) w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Jeśli Inżynier wyda pozytywną opinię będzie zobowiązany następnie natychmiast zatwierdzić wymienione dokumenty co do wymagań Zamawiającego zawartych w Kontrakcie na roboty, poprawności technicznej i formalnej.

Inżynier zobowiązany jest do zalecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego konieczne dla realizacji robót, tym samym zatwierdzając je Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać te dokumenty

4) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawców do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp. ‐ w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

5) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów

6) Akceptacja harmonogramu realizacji umowy na roboty wraz z planem odbiorów i planu płatności w porozumieniu i z akceptacją Zamawiającego w ciągu 10 dni od ich przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę robót

7) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktami na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia

8) Kontrola zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót

9) Jeśli będzie to konieczne, organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego

10) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców

11) Wydawanie Wykonawcy robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych

12) Żądanie od Wykonawcy robót, Kierownika Budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę

13) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy robót

14) Pisemne opiniowanie, na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla umowy na roboty i dla Projektu oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego

15) Pisemne opiniowanie, na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie zasadności zawieszenia i wznowienia robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla umowy na roboty i Projektu

16) Wydawanie poleceń Wykonawcy robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach określonych umową na roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy robót na wznowienie całości lub części robót w przypadkach przewidzianych w umowie na roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

Inżynier pisemnie zaopiniuje zasadności zawieszenia i wznowienia robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Kontraktu na roboty na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie

17) Przeprowadzanie z Wykonawcami robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych realizowanych umów na roboty. Odbiory należy przeprowadzać w obecności pracownika Zamawiającego

18) Ocena i weryfikacja propozycji robót uzupełniających przedstawionych przez Wykonawców robót w zakresie finansowym i rzeczowym

19) Nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne), wykonanych przez Wykonawców robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu

20) Akceptacja wszystkich prób przy oddaniu do eksploatacji

21) Dopilnowanie zapewnienia przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej Kontraktów

22) Przegląd i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym

23) Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawców robót wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie

24) Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawców robót w ciągu 7 dni od ich otrzymania i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności w ciągu 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych, Świadectwa Płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zamawiającego. Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. Forma rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami Wniosku o wsparcie (Wniosku Aplikacyjnego), Decyzji o dofinansowaniu z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności

25) Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego. Inżynier przekaże prawidłowe Świadectwa Płatności i faktury Wykonawców robót Zamawiającemu nie później niż 28 dni przed terminem płatności wynikającym z umowy na roboty

26) Przygotowanie dla umowy na roboty wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa Płatności. Wystawienie tych świadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynności, wynikających z wymogów okresu zgłaszania wad dla umowy na roboty, zawierającym spis wykonanych czynności, a także spis koniecznych do sporządzenia dokumentów dla prawidłowego zakończenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego

27) W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcami robót

28) Udział w odpowiedniej procedurze rozjemczej

29) Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac, określonych w umowach na roboty zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia

30) Organizowanie z udziałem Zamawiającego, także na jego wniosek, okresowych narad na budowach w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót i sporządzanie protokołów z tych narad

31) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach, opóźnieniu robót, planowanych płatnościach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia


32) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym oraz z zasadami kwalifikowalności, z podaniem skutków: koszt i czas oraz zarządzanie zmianami umowy na roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów, dotyczących zmian wynikających w szczególności z wymogów umowy na roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiającego

33) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę robót i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym czyli – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności. Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

34) Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 5 dni od powstania konieczności robót dodatkowych przedstawionej w pisemnym wniosku Wykonawcy robót, Zamawiającego lub własnym lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych Protokoły podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego i tylko pod tym warunkiem mogą stanowić podstawę do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności

35) Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego w formie pisemnego raportu o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie (wg definicji Rozporządzenia Rady 1083/2006 dotyczącego interesów finansowych Wspólnot Europejskich)

36) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie, przyczyn niedotrzymania terminu na ukończenie z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

37) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umów na roboty włączając miedzy innymi ustalenie punktów krytycznych Projektu

38) Dopilnowanie wdrożenia procedur zapewnienia jakości, Nadzór nad wypełnianiem przez Wykonawców robót postanowień Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 dotyczącego działań informacyjnych i promujących przedsięwzięcia Funduszu Spójności 

39) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania wszelkich postanowień gwarancyjnych

40) W okresie zgłaszania wad przygotowanie pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) ws. Usunięcia wad innemu wykonawcy, w przypadku jeśli wykonawca robót nie usunie wad w wyznaczonym terminie. Inżynier zobowiązuje się egzekwować od Wykonawcy wykonanie wszelkich postanowień gwarancyjnych

41) Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w tej umowie i/lub Kontraktach na roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktów na roboty (zgodnie z wymaganiami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu Spójności) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego


IV. Monitoring Projektu

1. Inżynier Kontraktu musi na bieżąco gromadzić i w razie potrzeby udostępniać dane dotyczące postępu rzeczowo – finansowego dla Kontraktów realizowanych w ramach Projektu (liczbowo i procentowo oraz wg wskaźników monitoringu dla Projektu). Gromadzone informacje muszą uwzględniać wszystkie zmiany w tym: Zmiany do Kontraktu i umowy (min. aneksy, zamówienia dodatkowe, terminy).

2. Za aktualizację danych odpowiedzialny jest Inżynier.

3. Informacje gromadzone przez Inżyniera będą przekazywane Zamawiającemu w uzgodnionej formie. Gromadząc informacje, Inżynier uwzględni zmiany wszelkich uaktualnianych wytycznych i przepisów obowiązujących przy realizacji Projektu, Kontraktów i umowy.

4. Inżynier będzie gromadził i udostępniał dane dotyczące realizowanego Projektu dla potrzeb public relations (informacji i promocji)

5. Informacje gromadzone w ramach tego zadania muszą pokazywać także bieżącą analizę zgodności wykonywanego zakresu rzeczowego i finansowego z zakresem i wskaźnikami podanym w Decyzji i we Wniosku.

6. Celem głównym tego działania jest udział Inżyniera w opracowaniu części informacyjnej /wskaźnikowej m.in. do wniosków o płatność oraz do Raportów.

 


V. Obowiązki  i odpowiedzialność Inżyniera


1. Inżynier działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego na warunkach kontraktowych zamieszczonych w kontraktach na roboty i niniejszej SIWZ.

2. Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek  obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z kontraktów na roboty.

3. Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek etapu robót innym wykonawcom. 

4. Inżynier zostanie pisemnie upoważniony przez Zamawiającego do aprobat projektów i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawców.

5. Inżynier ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Kontraktów na roboty, w którym według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dochodzenia kar i odszkodowań za samowolne decyzje Inżyniera Kontraktu i nie stosowanie się do wytycznych FIDIC.

7. Inżynier będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał w trakcie wykonywania Kontraktów na roboty.

8. Inżynier będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Kontrakty na roboty wykonywane były zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych.

9. Inżynier zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba

10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, do wprowadzenia procedury (zasad) zarządzania Kontraktem i przekazania Zamawiającemu stosownej dokumentacji opisującej tę procedurę, zawierającej w szczególności schemat organizacyjny, sposób porozumiewania się, obieg dokumentów, harmonogram działania itp.

11. Inżynier Kontraktu dla osób pełniących nadzory inwestorskie winien wprowadzić procedurę rejestracji i potwierdzania ich pobytów na budowie, co winno znaleźć odzwierciedlenie w procedurze zarządzania Kontraktem

12. Inżynier Kontraktu ma obowiązek nadzorowania technicznych i finansowych aspektów realizowanych Kontraktów, wystawiać świadectwa i powiadomienia, oceniać roszczenia stron.

13. Inżynier Kontraktu musi wypełniać obowiązki wynikające z prawa budowlanego, w szczególności w zakresie sprawowania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach Kontraktów, w tym uczestniczyć w obowiązkowych obmiarach robót.

14. Inżynier Kontraktu musi stosować się do przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Inżynier Kontraktu musi zabezpieczyć zaangażowanie osób (specjalistów) przy realizacji niniejszego zamówienia w wymiarze pełnego etatu (100% dostępności).


Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy nastąpi z chwilą jej podpisania.

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie do dnia 30.11.2014 r., a następnie w okresie gwarancji tj. 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego dla każdego Kontraktu .


Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie usługi, odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC dla projektów z zakresu gospodarki ściekowej, w których co najmniej jedną z robót objętych nadzorem stanowiła budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 4000 m3/dobę. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują następującymi osobami, posiadającymi biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku, gdy osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca na własny koszt zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego dla potrzeb i na okres realizacji umowy ):

I. Lider Zespołu – Inżynier Rezydent – odpowiedzialny za zagadnienia kontraktowe oraz za zagadnienia realizacyjne i techniczne.

Lider Zespołu musi posiadać następujące kwalifikacje:

- wyższe wykształcenie techniczne,

- minimum 5‐letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym i co najmniej 2 lata w zespole Inżyniera Kontraktu

- doświadczenie w pełnieniu funkcji Lidera Zespołu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora minimum jednego zakończonego i rozliczonego zadania w sektorze ściekowym prowadzonym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC 

II. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, który musi posiadać następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe, minimum 5 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie,

- minimum 2‐letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC dla budowy lub modernizacji przynajmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości średnio dobowej co najmniej 4 000 m³/dobę oraz przy kierowaniu lub nadzorowaniu budowy co najmniej 7 km sieci kanalizacyjnych ,

‐ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, który musi posiadać następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe,

- minimum 5 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie,

- minimum 2‐letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC ,

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno‐budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

IV. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej, który musi posiadać następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- minimum 5 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie, oraz w kierowaniu wykonywaniem lub nadzorze wykonywania systemów AKPiA w sektorze ściekowym

- minimum 2‐letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC ,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

V. Inspektor nadzoru w branży drogowej, który musi posiadać następujące  kwalifikacje:

- minimum 5‐letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) w zakresie robót drogowych,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

VI. Ekspert d.s. kosztorysowania i rozliczeń,  który musi posiadać następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;

- co najmniej 5 ‐ letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zespole Inżyniera Kontraktu;

- doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano‐montażowych w sektorze ściekowym, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym projekcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC


d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)


2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w tym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców

6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, zawierający co najmniej dwie  i nie więcej jak pięć usług wymienionych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są:

a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a)

Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 

W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby w wykazie podać informację o wszystkich usługach określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ, realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami  składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.

9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej określona w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ.

10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczniei zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. d SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej 200.000 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).


Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

Zamawiający nie żąda  złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. 


Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 

pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1

faksem (nr 18 337 10 41) 

drogą elektroniczną sekretariat@miasto.limanowa.pl, 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu, e-mail, nazwę lub znak postępowania.

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 31 w godzinach urzędowania Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

Agnieszkę Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.155

Marka Ociepkę (w zakresie merytorycznym) tel.183372054 wew.155

fax 183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl


Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem  tysięcy złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej   Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w pok. 31, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.


Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 


Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: SZP.271.1.19.13

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

29.07.2013 r. godz. 13:00 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.  Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  5 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

 

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 29.07.2013 r., godz. 12:30. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, odnotowaną przez dziennik podawczy (pok. 1) na opakowaniu oferty.

2. Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 18, dnia 29.07.2013 r., godz. 13:00.

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1300 w Urzędzie Miasta Limanowa, pok. 18.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W razie niezgodności zapisu ceny liczbami z zapisem słowami, oferta nie odpowiada treści SIWZ.

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3. Zamawiający pozostawia wykonawcom prawo do samodzielnego decydowania o przyjęciu sposobu i podstawy wyceny.

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC = CN/COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.


Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b) przekazania dokumentów inspektorów nadzoru potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych i przynależności do  samorządu zawodowego, 

c) przekazania Zamawiającemu polisy ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej ‐ Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanej usługi. 


Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10% ceny brutto podanej  w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Inżynier Kontraktu dla Projektu: uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia, protokołu odbioru końcowego).


Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umów zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ, w którym określone są również klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, opublikowane także w ogłoszeniu o zamówieniu.


Rozdział 18. Inne informacje


Zamawiający nie przewiduje:

1) udzielenia zamówień uzupełniających

2) składania ofert częściowych i wariantowych,

3) zawarcia umowy ramowej,

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.


Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  Rozdział 20. Załączniki do SIWZ


Załącznik Nr 1Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 4 Wykaz osób 

Załącznik Nr 5 Formularz oferty

Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 7 Wniosek o dofinansowanie