Zapytanie ofertowe na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzecznej w Limanowej do dz. 144/4 obręb 3

Umieszczony: 18.02.2015, Zakończony: 27.02.2015, Status przetargu: zakończony,

Nasz znak: GK.7002.4.4.2015                                                Limanowa, dnia: 12.03.2015 r.

 

 

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia. że unieważnia zapytanie ofertowe na: Rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzecznej w Limanowej do dz.144/4 obręb 3


 

U z a s a d n i e n i e

Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione ponieważ oferta – z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

 

 

  Z up. Burmistrza Miasta               
/-/ Wacław Zoń                     
Zastępca Burmistrza 
 

 

Nasz znak: GK.7002.4.3.2015                                                   Limanowa, dnia: 18.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, polegających na:

 

Rozbudowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzecznej w Limanowej do dz.144/4 obręb 3

 

Zamówienie obejmuje:

  • Kanał z rur PVC Ø 200- 32 m.

  • Studnie rewizyjne betonowe Fi 1000 mm - 1 szt.

  • Przepych o długości 30m dla kanalizacji pod drogą kat. DW

 

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje projekt budowlany, który jest do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31.

Do ogłoszenia załączamy:

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 31 marca 2015 r. Zamówienie poprzedzają roboty związane z przebudową DW 965

 

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

  1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

  2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącego do samorządu zawodowego.

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzecznej w Limanowej do dz.144/4 obręb 3

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

  2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

  3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,

  4. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 27.02.2015 r. o godz. 1300.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

 

  Z up. Burmistrza Miasta               
/-/ Wacław Zoń                     
Zastępca Burmistrza