Zawiadomienie o wyborze oferty, zestawienie ofert na Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Limanowej

Umieszczony: 26.02.2015, Zakończony: 05.03.2015, Status przetargu: zakończony,

 

 

Nasz znak:GK.7002.13.6.2015                                                  Limanowa, dnia 12.03.2015 r.


 


 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ na:

Zadanie I Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej do działki o nr ewid. 634/3 obręb 6 w Limanowej.

Zadanie II Zestawienie ofert na : Rozbudowa sieci wodociągowej w Limanowej przy ul. Spacerowej.


 

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:


 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24, 33-300 Nowy Sącz


 

2.  W postępowaniu zostały złożone 2 ofert:

 • KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24,
  33-300 Nowy Sącz

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7,
  34-600 Limanowa


 

3) Oferowana najniższa kwota: na zadanie I : 5 997,60 zł brutto

Oferowana najniższa kwota: na zadanie II : 8 549,73 zł brutto

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza Miasta

 

 

 

Nasz znak:GK.7002.13.5.2015                                                                              Limanowa, dnia 12.03.2015 r.

 

 

Zestawienie ofert na : Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej do działki o nr ewid. 634/3 obręb 6 w Limanowej.

 

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

6 400,00 zł

7 872,00 zł

2

KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24, 33-300 Nowy Sącz

4 876,09 zł.

5 997,60 zł.

 

 

Zestawienie ofert na : Rozbudowa sieci wodociągowej w Limanowej przy ul. Spacerowej.

 

 

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

9 191,78 zł

11 305,89 zł

2

KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24, 33-300 Nowy Sącz

6 951,00 zł.

8 549,73 zł.

 

 

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7002.13.2.2015                                         Limanowa, dnia: 25.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, polegających na:

 

Zadanie I: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej do działki o nr ewid. 634/3 obręb 6 w Limanowej.

 

Zamówienie obejmuje:

 • kanał z rur PVC 160- 6 m.

 • wodociąg z rur PE fi 63 mm- 20 , PE fi 32mm- 1,5 m

 • studnie rewizyjne PVC FI 425 mm - 1 szt.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 kwietnia 2015 r.

 

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu,
- profil,
- przedmiar robót,
- wzór oferty

Zadanie II: Rozbudowa sieci wodociągowej w Limanowej przy ul. Spacerowej.

 

Zamówienie obejmuje:

 • wodociąg z rur PE fi 90mm o dł. 32m

 • hydrant podziemny- 1 szt.

 • zasuwa fi 80mm- 1 szt.

Termin rozpoczęcia robót przed 13 marca 2015 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 kwietnia 2015 r.

 

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu,
- profil,
- przedmiar robót,
- wzór oferty

Szczegółowo zakres zamówienia opisują projekty budowlane, które są do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31.

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

 1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

 2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącego do samorządu zawodowego.

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 05.03.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Limanowej ”

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

 2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

 3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,

 4. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 05.03.2015 r. o godz. 1300.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

- mgr Monika Jeż – email: mjez@miasto.limanowa.pl

- mgr inż. Roman Limanówka tel. 606 462 217

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Wacław Zoń

Zastępca Burmistrza Miasta