Wykonanie pielęgnacji drzew na terenie miasta Limanowa - WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Umieszczony: 13.04.2015, Zakończony: 21.04.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: Park-M Sp. z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz.

Oferta wykonawcy w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 17960,00zł uzyskała maksymalną ilość punktów i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 10.04.2015r. do urzędu wpłynęły następujące oferty:

 1. SALTUS Magdalena Cesarz,
  ul. Żołnierza Polskiego 5/5, 41-902 Bytom – 18565,20zł
 2. Mariusz Ciapka EKO-GREEN WSZYSTKO DLA ZIELENI,
  Droginia 226, 32-400 Myślenice – 21875,00zł
 3. Park-M Sp. z o.o.
  ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz – 17960,00zł
 4. Zakład Usługowy OGRÓD- SERVICE sp.j. J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantarek,
  ul. Łęźce 6a, 30-614 Kraków – 22556,88zł
 5. Zakład Konserwacji Zieleni OGRÓD-SYSTEM mgr inż. Marek Szczubiał,
  ul. Zamiejska 21a, 30-382 Kraków – 28664,28zł
 6. ALPIN-OGRÓD s.c. Michał Żurek, Piotr Radwan,
  ul. Kobierzyńska 23a, 30-363 Kraków – 73980,00zł
 7. ALP-LIN ADAM PIĄTKIEWICZ BATO-MAŁOPOLSKA
  Wysowa Zdrój 97/210 38-316 Wysowa Zdrój – 27648,00zł.

 Burmistrz Miasta                 
/-/ Władysław Bieda              

Limanowa, dnia 21.04.2015 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Urząd Miasta Limanowa na podst. art.4 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity dz.U. z2013r poz. 907 ze. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenwej na pielęgnacyjne przycięcie drzew na terenie Miasta Limanowa.

 

1. Zamawiający:

Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II 9

tel. (018) 33 72 054

rodzaj zamawiającego: Administracja Samorządowa

 

2. Przedmiot zamówienia:

Pielęgnacja drzew w zakres której wchodzą: cięcia techniczne oraz sanitarne, prześwietlające, korygujące, odtwarzające koronę, formujące; usunięcie posuszu; redukcja korony; zgodnie z załącznikiem 2.

 

3. Rodzaj zamówienia:

Usługa polegająca na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzew wymienionych w punkcie

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Do uzgodnienia z Zamawiającym, jednak nie później niż do 31.05.2015r.

 

5. Wynagrodzenie:

płatne po podpisaniu protokołu wykonania usługi przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę rachunku/faktury na dzienniku podawczym Zamawiającego.

 

 

 

 

 

6. Miejsce realizacji usługi:

Teren Miasta Limanowa.

 

7. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć zakres prac pielęgnacyjnych objętych niniejszych zapytaniem.

Zmiana może obejmować zakres prac pielęgnacyjnych w obrębie działki na której znajdują drzewa wymienione w zał. 2.

Zamawiający dopuszcza również rezygnację z zamówienia w całości lub w części z uwagi na okoliczności, które nie mogły być przewidziane w momencie wysłania zapytania ofertowego.

 

8. Wykonawca będzie składał ofertę faksem, e-mailem lub na dziennik podawczy Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania proszę o złożenie oferty cenowej wykorzystując formularz załączony do zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać w formie uzupełnionego formularza pocztą elektroniczną, faksem lub na złożyć na dzienniku podawczym Zamawiającego do dn. 17.04.2015r. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną należy kierować ją na adres: mlachcik@miasto.limanowa.pl i potwierdzić telefonicznie: (18) 33 72 054.

 

9. Kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa – znaczenie: 100 %.
Oferty będą oceniane wg poniższej reguły:

 KC  =  CN/COB x 100  

 

 Gdzie:

 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej

 

10. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert najkorzystniejszych Zamawiający wezwie wykonawców do złożenie ofert dodatkowych.

 

  

 

 

 

Podpis Zamawiającego:

  Zastępca Burmistrza 
    /-/ Wacław Zoń

 

 

 

 

Limanowa, 10.04.2015r.

  

 

 Załączniki:

 

 1. Formularz oferty.
 2. Dokumentacja fotograficzna z zaznaczeniem drzew wskazanych do pielęgnacji.
  3. Informacje uzupełniające