Zestawnienie ofert , OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro na Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 239/1 przy ul. Biedronia w Limanowej

Zakończony: 20.04.2015, Status przetargu: nowy,

 

Nasz znak:GK.7002.25.3.2015                                                                         Limanowa, dnia 21.04.2015 r.

 

 

Zestawienie ofert na : Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 239/1 przy ul. Biedronia w Limanowej.

 

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

5 677,40 zł

6 983,20 zł

2

KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24, 33-300 Nowy Sącz

6 447,57 zł.

7 930,51 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7013.14.1.2015                                            Limanowa, dnia: 13.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, polegających na:

 

Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 239/1

przy ul. Biedronia w Limanowej.

 

Zamówienie obejmuje:

  • kanał z rur PVC 160- 6,5 m.

  • wodociąg z rur PE fi 63 mm- 19 m

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 29 maja 2015 r.

 

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu,
- profil,
- przedmiar robót,
- wzór oferty

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje projekt budowlany, który jest do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31.

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

  1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

  2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącego do samorządu zawodowego.

 

 

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 20.04.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 239/1 przy ul. Biedronia w Limanowej.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

  2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

  3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,

  4. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

- mgr Monika Jeż – email: mjez@miasto.limanowa.pl

- mgr inż. Roman Limanówka tel. 606 462 217

 


Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza