Zestawienie ofert na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ceglarskiej, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 607/19 przy ul. Ceglarskiej w Limanowej

Zakończony: 07.05.2015, Status przetargu: nowy,

 

Nasz znak:GK.7002.28.3.2015                                                                             Limanowa, dnia 07.05.2015 r.

 

 

Zestawienie ofert na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej

do dz. ew. nr 607/19 przy ul. Ceglarskiej w Limanowej

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Sp.j. ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz

11 794,42 zł

14 507,14 zł

2

Wolimex Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

9 992,38 zł

12 290,63 zł

3

Przedsiębiorstwo budowlano- usługowe ZIBUD 36-608 Kamienica 477

24 004,59 zł

29 525,65 zł

4

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. z o.o., ul. J. Pawła II 44, 34-600 Limanowa

11 989,12 zł

14 746,62 zł

5

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

13 919,53 zł

17 121,02 zł

6

KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24, 33-300 Nowy Sącz

9 685,46 zł

11 913,11 zł

7

RURKAN s.c. A.E. Kukulak Sprzedaż Mat. Inst. Budowlanych ul. Wisniowieckiego 121, 33-300 Nowy Sącz

12 227,78 zł

15 040,17 zł

 

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7002.28.2.2015                                                  Limanowa, dnia: 22.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, polegających na:

 

Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 607/19

przy ul. Ceglarskiej w Limanowej.

 

Zamówienie obejmuje:

  • kanał z rur PVC 200- 82 m.

  • studnia rewizyjna z kręgów betonowych – 1 szt.

  • studnia rewizyjna z PCW fi 425 – 2 szt.

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 12 czerwca 2015 r.

 

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu,
- przedmiar robót,
- wzór oferty

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje projekt budowlany, który jest do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 15:00.

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

  1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

  2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącego do samorządu zawodowego.

 

 

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 07.05.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze

), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 607/19 przy ul. Ceglarskiej w Limanowej.

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 7.05.2015 r. o godz. 1300.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

  2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

  3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,

  4. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

- mgr Monika Jeż – email: mjez@miasto.limanowa.pl

- mgr inż. Roman Limanówka tel. 606 462 217

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza