Zestawienie ofert na rozbudowę wod. przy ul. Owocowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro na Rozbudowę wodociągu przy ul. Owocowej w Limanowej

Zakończony: 05.05.2015, Status przetargu: nowy,

 

Nasz znak:GK.7011.6.2.2015                                                       Limanowa, dnia 06.05.2015 r.

 

 

Zestawienie ofert na Rozbudowę wodociągu przy ul. Owocowej w Limanowej

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

Wolimex Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

47 730,39 zł

58 708,38 zł

2

KES PLUS Usługi Instalacyjno- Budowlane Stanisław Kukulak ul. Stolarska 24, 33-300 Nowy Sącz

56 448,13 zł

69 431,20 zł

3

Firma Handlowo-Usługowa ERMONT Bartosz Ruchała 34-654 Męcina 360

58 000,00 zł

71 340,00 zł

4

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa

60 188,94 zł

74 032,40 zł

5

F.U.H. WODREN Halina Gajda Hebdów 87, 32-120 Nowe Brzesko

80 503,68 zł.

99 019,53 zł.

 

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7011.6.2.2015                                                 Limanowa, dnia: 24.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych na:

 

Rozbudowę wodociągu przy ul. Owocowej w Limanowej

 

Zamówienie obejmuje:

 • wodociąg z rur PE fi 90- 335 m

 • przyłącze wodociągowe z rur PE fi 32-75m

 • studnia wodomierzowe PE fi 1000- 2 szt.

   

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 12 czerwca 2015 r.

 

Załączniki:

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje projekt budowlany, który jest do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 15:00.

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

 1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

 2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącego do samorządu zawodowego.

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 05.05.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – Rozbudowa wodociągu przy ul. Owocowej w Limanowej.

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 05.05.2015 r. o godz. 1300.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

 2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

 3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,

 4. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przekazania Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu wykonania robót.w

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

- mgr Monika Jeż – email: mjez@miasto.limanowa.pl

- mgr inż. Roman Limanówka tel. 606 462 217

 


Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza