OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro na wykonanie stołów handlowych wraz z montażem na plac targowy przy u. Bulwary w Limanowej

Zakończony: 22.05.2015, Status przetargu: nowy,

 

Nasz znak: GK.7013.2.19.2.2015                                  Limanowa, dnia 27.05.2015 r.

 

Zestawienie ofert na „Wykonanie stołów handlowych wraz z montażem na plac targowy przy ul. Bulwary w Limanowej”

 

 

L.p

Nazwa Firmy

 

Kwota netto

Kwota brutto

1

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrowino

50 600,00 zł

62 238,00 zł

2

MOBILIART Dawid Siedlarczyk, ul. Zielona 10, 34-440 Kluszkowce

51 520,00 zł

63 369,60 zł

3

P.P.U.H. Salix Robert Dominik, 34-602 Laskowa 794

70 000,00 zł

70 000,00 zł

 

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7013.2.19.2015                                                           Limanowa, dnia: 13.05.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

wykonanie stołów handlowych wraz z montażem na plac targowy przy ul. Bulwary w Limanowej

 

 

 

Zamówienie obejmuje:

- blaty - gr. 4-5 cm - drewno iglaste klejone zabezpieczone przeciw wilogociowo i przeciw grzybicznie, impregnowane do klasy nro; olejowane na kolor czarny;

- rama - profile stalowe 50x50x3, spawane, zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk; wykończenie malowanie proszkowe, kolor ral 9011matowy;

  • mocowanie blatów - wkręty do drewna 6x80, zabezpieczone antykorozyjnie; mocowanie, ukryte, od spodu blatu przez profile stalowe; ilość wkrętów dostosować do wagi blatu i ramy stołów tak by możliwe było ich przesuwanie,

  • 46 szt. stołów o zróżnicowanych typach (wymiary blatów ) wg szczegółowego projektu

 

 Wymagany termin wykonania zamówienia - do 30 czerwca 2015 r.

 

Załączniki:

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje projekt , który jest do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 15:00 i załączony jest do niniejszego ogłoszenia http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5080/0/inne-przetargi.html

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

    - Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

     

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 22.05.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – stoły handlowe wraz z montażem na plac targowy przy ul. Bulwary w Limanowej”

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 22.05.2015 r. o godz. 1300.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

  2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

  3. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

- mgr Monika Jeż – email: mjez@miasto.limanowa.pl

- mgr inż. Roman Limanówka tel. 606 462 217

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza