OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro na Budowę instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Marszałkowicza w Limanowej

Umieszczony: 26.05.2015, Zakończony: 08.06.2015, Status przetargu: nowy,

 

Nasz znak: GK.7013.15.1.2015                                                      Limanowa, dnia: 26.05.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie :

 

Budowy instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Marszałkowicza w Limanowej

 

Zamówienie obejmuje:

  • budowę 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED

  • budowę linii kablowej dla zasilania latarni oświetlenia drogowego

  • budowę uziemienia roboczego przewodu PEN kabla zasilającego w projektowanych słupach oświetleniowych

Przewidywany termin zawarcia umowy – III kwartał br.

 

Załączniki:

 

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje projekt budowlany, który jest do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 15:00.

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności, nie ograniczania dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 

  1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

  2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci niskiego napięcia , w tym oświetlenia drogowego, należącego do samorządu zawodowego.

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 08.06.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – „Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Marszałkowicza w Limanowej”

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 08.06.2015 r. o godz. 1300.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

  2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

  3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,

  4. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

- mgr inż. Marek Ociepka – tel. 18 337 20 54, wew. 155

- mgr Monika Jeż – email: mjez@miasto.limanowa.pl

- mgr inż. Roman Limanówka tel. 606 462 217

 


Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza