Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2015

Umieszczony: 03.07.2015, Status przetargu: zakończony,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pt. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu MIasta Limanowa w roku 2015"

 

 

Limanowa, dnia 02.07.2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2015”.

 

1. Zakres zadań obejmuje:

Odebranie z terenu Miasta Limanowa płyt azbestowo- cementowych złożonych na prywatnych posesjach, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych (Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów.)

- ważenie usuwanych, w ramach zadania odpadów zawierających azbest musi odbywać się w obiektach zlokalizowanych na terenie Powiatu Limanowskiego.

- dostarczenie kwitów wagowych i potwierdzenia właścicieli posesji o odebraniu od nich odpadów azbestowych.

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia, kryterium oceny:

a) wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia- rozpoczęcie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, zakończenie do dnia 30.10.2015 roku.

b) prace realizowane będą według wykazu ilościowego, sporządzonego na podstawie wniosków (deklaracji mieszkańców Miasta Limanowa, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji). Wykaz ilościowy, o którym mowa powyżej zostanie przekazany wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wykaz w trakcie realizacji zadań może ulec zmianie.

c) - zakres prac będzie rozliczony wg wykazu ilościowego obejmującego: nieruchomości z których odebrano odpad zawierający azbest i wagi odebranych odpadów w tonach (Mg).

- termin odbioru odpadu zawierającego azbest z poszczególnych nieruchomości należy uzgodnić indywidualnie z właścicielami poszczególnych posesji

- ważenie winno się odbywać przy udziale przedstawiciela zamawiającego- pracownika Urzędu Miasta Limanowa

d) miejsce wykonania zamówienia: teren Miasta Limanowa

e) kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty jest cena za tonę (zł/Mg)

3. Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany jest do przedłożenia:

a) Odpowiednich zezwoleń/ pozwoleń/ decyzji na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (w tym min. decyzja zawierająca program gospodarki odpadami, w przypadku nie prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest- stosowne umowy z podmiotami świadczącymi te usługi)

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).

Oferty należy złożyć:

w kopercie z napisem „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2015”, do dnia 24 lipca 2015 r. w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34- 600 Limanowa, pok. 1 ( dziennik podawczy) do godziny 14.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2015 roku o godzinie 1430 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II nr 9.