OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro - Remont podpór fundamentowych pod belką stalową dla rury kanalizacyjnej oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej na przekroczeniu jaru przy /ul. Grunwaldzkiej w Limanowej

Umieszczony: 13.08.2015, Zakończony: 27.08.2015, Status przetargu: nowy,

Nasz znak:  GK. 7021.41.1.2015                                     Limanowa, dnia: 13.08.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU  O  WARTOŚCI  PONIŻEJ  30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9,
tel. 18 337 20 54 wew. 182
, faks: 18 337 10 41,

e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:

 

Remont podpór fundamentowych pod belką stalową dla rury kanalizacyjnej oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej na przekroczeniu jaru przy                 
ul. Grunwaldzkiej w Limanowej

 

 

Przedmiot zamówienia opisuje: Projekt wykonawczy. Remont podpór fundamentowych pod belką stalową dla rury kanalizacyjnej, remont istniejących wylotów wód deszczowych oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej. mgr inż. Marcin Kita. Grudzień 2014., stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad:

·         Jawności.

·         Nie ograniczania dostępu wykonawców.

·         Równego traktowania wykonawców.

·         Uczciwej konkurencyjności.

·         Wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

  1.  Remont podpór fundamentowych, polegać będzie na wymianie istniejących żelbetowych podpór o przekroju prostokątnym na nowe o przekroju okrągłym Ø 0,60 m i wysokości ok. 2 m, podpory zlokalizowane na istniejących stopach wykonanych z kręgów betonowych Ø 1,0 m.
  2.  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, polegać będzie na wymianie istniejącego fragmentu kanału PVC 200 o długości ok. 42 m, na kanał z rur PVC 200 częściowo preizolowane oraz wymianie studni PVC 400 i betonowej Ø 1000 na nowe o tych samych średnicach.

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

  1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącego do samorządu zawodowego.

 

Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 27.08.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w  holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – remont kanału ul. Grunwaldzka”.

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),
  2.  Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.
  3. Imię i nazwisko kierownika budowy, nr uprawnień budowlanych i przez kogo wydanych, nazwę samorządu zawodowego i nr ewidencyjny,
  4. Podpis uprawnionej osoby. 

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 27.08.2015r. od godz. 1300.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Po wyborze oferty z najniższą ceną, przedmiotem negocjacji z wykonawcą jest harmonogram realizacji zamówienia i płatności za jego wykonanie. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia kosztorysu szczegółowego z którego wynika oferowana cena ryczałtowa. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny. Wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

 

Załączniki: