Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Umieszczony: 22.04.2016, Zakończony: 06.05.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Urząd Miasta Limanowa zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2016r.przez wykonawcę: AMBIENT Studio Projektowe, ul. Głowackiego 5g, 44-100 Gliwice.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 44 280,00  uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą wg w/w zapytania ofertowego.

 

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

AMBIENT Studio Projektowe, ul. Głowackiego 5g, 44-100 Gliwice. Oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 100,00 pkt

 

Oferta Nr 2:

SMART Architekci Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław. Oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 46,75 pkt

 

Oferta Nr 3:

WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zdobywców Monte Casino 23, 61-695 Poznań. Oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 22,93pkt

 

Oferta Nr 4:

COMPONO Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin. Oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 46,15 pkt

 

Oferta Nr 5:

JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski Masse Sp.j., ul. Słupecka 9/17b, 02-309 Warszawa. Oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość 32,32pkt

 

 Z up. Burmistrza Miasta                                 
/-/ Wacław Zoń                                      

Zastepca Burmistrza                                  

Limanowa, dnia 06.05.2016 r.


 

 ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

 

Z upoważnienia art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) Miasto Limanowa zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

 

 

 

Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji

Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

 

Zapraszamy do przestawienia oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu dla w/w obiektu:

1/ projektu budowlanego z wszelkimi uzgodnieniami

2/ projektu wykonawczego z wszelkimi uzgodnieniami

3/ kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

4/ uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Zakres opracowania projektowego oraz inwentaryzację obiektu określa załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

1.    Terminy realizacji zamówienia :

- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: do 31.08.2016 r.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: do 30.09.2016 r.

 

 

 

2.    Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odebraniu przez Zmawiającego zamówienia, na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Limanowa), w następujących transzach:

- 80 % wynagrodzenia ofertowego po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- 20 % wynagrodzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

 

3.   Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania

- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

- Koperta z oferta powinna być oznaczona znakiem lub nazwą zamówienia.

 

  

 

4.   Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć :

·   pocztą  na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do tut. Urzędu)

·   osobiście na dzienniku podawczym zamawiającego pok. nr 1 czynny w godzinach 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku

b) Termin złożenia ofert:  6 maja 2016 r. do godziny 10:00

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

 

6.  Kryterium wyboru oferty:

Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena – 100 %. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto (obejmującą wszelkie narzuty) za realizację zamówienia w okresie miesięcznym. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

 

                            najniższa oferowana cena

Ilość punktów = -----------------------------------   x 100

                                cena badanej oferty

 

 

 

Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianie po wykonaniu usługi.

W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną zamawiający wystąpi do wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych.

 

 

 

7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

8.   Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Justyna Szewczyk
i Agnieszka Dominik, tel. 18 337 20 54, e-mail:
sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta                    
/-/ Wacław Zoń                          
Zastępca Burmistrza                     

 

Załączniki:

- wzór Formularza ofertowego

- projekt umowy

- zakres zamówienia wraz z inwentaryzacją

 

 

Limanowa, dnia 22.04.2016 r.