Regulamin dostarczania wody


Uchwała nr L/293/2006
Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, 2002 r. Nr 113 poz. 984 i z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 1087 poz. 130, Nr 729 poz. 85) - Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Miasta Limanowa stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Limanowa i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej.

§ 3

Z dniem wejścia w  życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Limanowa z dnia 23 września 2002 r. nr LIII/331/2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


                                              Przewodniczący Rady Miasta                               
                       /-/ Ryszrad Kulma      

 

 
POBIERZ DOKUMENTY:     
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Umowa na dostawę wody

Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie ścieków

Aneks do umowy zawartej przed 10.11.2009r.


Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z miejskich urządzeń wodociagowo- kanalizacyjnych

Protokół zlecenia wymiany wodomierza nie eksplatowanego przez ZWiK

Zezwolenie na wykonanie przyłącza

Protokół próby szczelności

Protokół montażu wodomierza

Protokół odbioru wodociagu

Protokół odbioru kanału sanitarnego

Protokół odbioru wodomierza

Protokół z podłączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej

Protokół odłączenia zasilania w wodę

Protokół włączenia zasilania w wodę

Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużycia wody

Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużycia wody

Protokół kontroli urządzeń wod-kan na posesji

Protokół wymiany wodomierza

Protokół demontażu wodomierza

Protokół kontroli zaplombowania/rozplombowania wodomierza/demontażu wodomierza