DOKUMENTY DO POBRANIA

 

BLANKIET DOWODU WPŁATY
W związku z likwidacją punktu kasowego w budynku Urzędu Miasta Limanowa z dniem 1 lipca 2011 r. przygotowano wypełnione blankiety dowodów wpłat.
Do pobrania: blankiet dowodu wpłaty
http://drukprzelewu.pl/

 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Informacja o opłatach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2020

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Klauzula RODO

 


GOSPODARKA GRUNTAMI I GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie w planie zag. przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzające położenie lokalu mieszkalnego względem obszaru rewitalizacji

Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości lub części nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Wniosek o wydanie oświadczenia o udostępnienie nieruchomości do celów administracyjno- projektowych

Wniosek o zawarcie umowy na prace budowlane na nieruchomości Gminy Miasto Limanowa

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu/ gruntowej

 

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa:

- Wniosek, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów w pozostałych sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy również osób fizycznych oraz bieżącego utrzymania)

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

- Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (obowiązkowy załącznik do podania o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów)

- Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych o udzieleniu informacji m. in członkom spółdzielni mieszkaniowej (obowiązkowy załącznik do podania o zezwoleniu na usunięcie drzew, krzewów)

- Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (obowiązkowy załącznik do podania o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów)

- Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego (obowiazkowy załącznik do podania o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów)

 

 
Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o  wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA
Wniosek o wydanie warunków technicznych
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
Protokół próby szczelności
Protokół montażu wodomierza
Protokół odbioru wodociągu
Protokół odbioru kanału sanitarnego
Protokół odbioru wodomierza
Protokół z podłączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej
Protokół odłączenia zasilania w wodę
Protokół włączenia zasilania w wodę
Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużycia wody
Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużycia wody
Protokół kontroli urządzeń wod-kan na posesji
Protokół przekazania i rozliczenia wodomierza
Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
Protokół wymiany wodomierza
Protokół demontażu wodomierza
Protokół kontroli zaplombowania rozplombowania wodomierzademontażu wodomierza
Protokół zlecenia wymiany wodomierza nieeksploatowanego przez ZWiK

 

              

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Wniosek na sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych

Klauzula informacyjna dla mieszkańców

Oświadczenie dotyczące zgromadzenia odpadów zawierających azbest na terenie nieruchomości

      

ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym
 

 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Wzór wniosku o uiszczenie oplaty jednorazowej przekształceniowej dla lokalu mieszkalnego

Wzór wniosku o uiszczenie opłaty jednorazowej przekształceniowej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Załatw sprawę w urzędzie szybko i sprawnie!

31 lipca została uruchomiona inicjatywa "Obywatel". Na stronie www.obywatel.gov.pl zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Serwis OBYWATEL.GOV.PL powstał w ramach programu pl.ID - ważnego państwowego projektu informatycznego zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. Celem programu była budowa rozwiązań, dzięki którym wiele spraw w urzędzie załatwimy szybko i sprawnie.