Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.10.2009r.

 

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się  strony postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Limanowej oraz rozbudowy  ul. Piłsudskiego i  skrzyżowania  ulic Witosa , Krakowskiej i Piłsudskiego  w ciągu drogi Krajowej  nr DK 28  ( ETAP  1a  przebudowa ul. Piłsudskiego  i  skrzyżowania  ul. Witosa , Krakowskiej  i Piłsudskiego na rondo turbinowe oraz przebudowa ulicy Kopernika), że w dniu  19.10.2009r  Burmistrz Miasta Limanowa  umorzył postępowanie administracyjne  w powyższej sprawie,  prowadzone na wniosek  ARG   Projektowanie  Inwestycyjne   Andrzej i Renata  Garpiel  Spółka Jawna, 31 – 234   Kraków , ul. K. Herwina  Piątka  16 - działającej  jako pełnomocnik   Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  - Oddział w Krakowie.
Postępowanie administracyjne  zostało umorzone w związku z wycofaniem wniosku przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia.  
                               
Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w decyzją    w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia   - to jest  z dniem  3 listopada    2009r.

Otrzymują:

 

-    Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    tablice ogłoszeń

 

 

 

Tagi