Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.10.2009r.


Na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39,  40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) informuję :

1. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic  administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 443 poz. 5084 z 2004 r. z późn. zmianami) .

Projekt zmiany planu będzie opracowany zgodnie z uchwałą  Rady Miasta Limanowa Nr XXXIII/238/2009 z dnia 29 maja 2009  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany w/w planu miejscowego

 
Przedmiotem zmiany  w/w planu miejscowego  będzie: 
   - dokonanie zmian  w tekście planu
   - dokonanie zmian przeznaczenia terenu  działek: 
  • nr ew. 290/1, 73/1, 79, 80,30/15, 311, 329, 126/2, 286/1 położonych w  obr. ew. 1,
  • nr ew. 175/1 , 174/1 , 209/2, 206/3, 207/3, 209/1, 206/1, 207/1, 206/2, 207/2, 181 , 9/3, 21, 14/2, 20, 24, 25, 22, 23, 98, 89/5,130 położonych w obr. ew. 2
  • nr ew. 566 , 224/6, 101,100/1 , 335/4,  334/12, 292/3,  352, 192 , 42/4, 37/2, 639/17 , 42/3, 360/5 położonych w obr. ew. 3 , 
  • nr ew. 54 , 463/5,  463/6, 463/9, 463/10, 463/11 , 462/1, 176/16, 495, 600/3, 571, 579/1, 256/1, 409, 7/1, 7/3, 7/4, 412,  253, 454/5, 454/3 położonych w obr. ew. 4,
  • nr ew. 276, 277, 110/4, 110/2, 186, 190/2 , położonych w obr. ew. 5 ,
  • nr ew. 162/6 , 162/4, 162/5, 309/3, 108, 112/3, 812/12, 504/4, 620/1, 858 , 504/1, 504/2, położonych w obr. ew. 6 ,
  • nr ew. 480/1, 481, 572/2, 669/7 , 202/2, 202/9, 202/11, 387/1, 390/4, 448,  202/5, 513/5 , 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 182, 185/5, 478/8, 702/3, 463/1, 150/3, 406/1 położonych w obr. ew. 7
 

Z niezbędną dokumentacją sprawy , w tym z :

  • treścią wyżej  wymienionej uchwały wraz z załącznikami graficznymi, na których oznaczone są granice obszarów objętych uchwałą
  • założeniami  do projektu  w/w dokumentu
  • opracowaniem ekofizjograficznym można zapoznać  się w  Urzędzie Miasta Limanowa , w godz. pracy Urzędu , pok. nr 33
 
2.  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone:
a) uchwała Nr XXXIII/238/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa  wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 443 poz. 5084 z 2004 r. z późn. zmianami) 
b) dane o  opracowaniu ekofizjograficznym  

Projekt w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia  12 listopada 2009 roku, na piśmie do Burmistrza Miasta Limanowa, na adres Urząd Miasta Limanowa , 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, w postaci elektronicznej na adres  e- mail: geodezja@miasto.limanowa.pl, lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

 

Tagi